Pest Megyei Hirlap, 1964. augusztus (8. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-09 / 186. szám

191*1. AUGUSZTUS 9. VASÄRNAP 7~&CMao ll A szovjet kormányfő ordzsonikidzei beszéde (Folytatás az 1. oldalról) ni hazájukért, más szocia­lista országokért’’. A marxizmus—ieninizimus elveihez híven — folytatta — pártunk mindent megtesz és ezután is meg fog tenni, hogy erősödjék a nemzetközi kom­munista mozgalom egysége, összefogjanak mindazok az erők, amelyek síkra szállnak a békéért, a de­mokráciáért, a nemzeti függetlenségért és a szo­cializmusért. A Szovjetunió belső helyze­téről szólva Hruscsov nevet­ségesnek mondotta a burzsoá sajtóban jelenlegi országjáró kőrútjának céljával kapcso­latban megjelent kitaláláso­kat. — Különféle feltevések hangzanak el — mondotta. — Vannak közöttük olyanok is, hogy — úgymond — a Szov­jetunióban újból aszály van, rossz a termés és Hruscsov azért indult körútra, hogy megnézze, milyen vidékeken lehet számítani gabonater­mésre, és boldogulhat-e a Szovjetunió anélkül, hogy ga­bonát kelljen vásárolnia. Hruscsov kijelentette, való­ban azért indult országos kör­útra, hogy tájékozódjék a ga­bonatermésről, a legfőbb dolog azonban, amiért útnak indult, az volt, hogy tanácskozzék a néppel, hogyan lehetne jobban fel­használni a mezőgazdaság óriási lehetőségeit. — Ha egészében értékeljük az ország helyzetét — mon­dotta —, akkor kijelenthetjük, hogy az idén teljes mértékben ki tudjuk elégíteni saját ter­mésünkből az ország gabona­szükségletét és lényegesen ki tudjuk egé­szíteni az állami tartalé­kokat is. Hruscsov közölte, hogy az SZKP Központi Bizottsága no­vemberben plénumot tart. Körútja során, az élenjáró me­zőgazdasági dolgozókkal ta­lálkozva, felkészül a plénumon tartandó beszámolójára. Hruscsov szívélyes jókíván­ságait fejezte ki a köztársaság dolgozóinak, majd ezután felolvasta az SZKP Köz­ponti Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének és a Szovjetunió Miniszter- tanácsának a jubileum al­kalmából a köztársaság dolgozóihoz intézett üd­vözletét. Nagy örömmel nyújtotta át a köztársaságnak a magas ki­tüntetést: a Lenin-rendet. Robert Kennedy szenátusi székre pályázik Demokrata körökben ar­ról tudnak, hogy Ro­bert Kennedy igazságügymi­niszter szenátusi székre pályá­zik. Ezt abból számították ki, hogy Kennedy „titkos” láto­gatást tett pénteken Wagner New York-i polgármesternél. A Reuter szerint egyesek úgy vélik, hogy az alelnökjelöltsé- gi listáról törölt Kennedy New York színeiben indulna a szenátori címért. HADMŰVELETEK KONGÓBAN Ma ni ont a irányába nyomulnak a saabadsáyharcosoh Stanleyville-ben a szabad­ságharcosok által szerdán el­foglalt egyik legnagyobb észak-kongói városban a helyzet nyugodt, az élet visszatért a rendes kerékvágásba, — jelentik nyugati hírügynök­ségek. A szabadságharcosok Ma- niema irányából haladnak nyugatra és Kongóban való­színűnek tartják, hogy Lu- luaburg lesz az a város, amely ellen a következő támadást végre akarják hajtani. A kormánycsapatok visz- szafoglalták a Tanganyika tó partján fekvő Baudou- inville-t, amely három héttel ezelőtt került a felkelők kezére. A kongói hadsereg azonban ki­vonult Manonóból, a Jadot- ville-től 480 kilométernyire északra fekvő bányavárosból és Mitvadában vonta össze egységeit. A kongói katonai helyzet­tel elégedetlen az ameri­kai külügyminisztérium. Azzal vádolta a kongói kor­mánycsapatokat, hogy a veze­tés nem elég hatékony és a katonák soraiban meglazult a fegyelem. Mobutu vezérőr­nagy, a hadsereg parancs­noka visszautasította az ame­rikai vádakat Harriman, az amerikai kor­mány külön megbízottja befejezte tanácskozásait Spaak belga külügyminiszterrel. A megbeszélésekről nem közöl­tek részleteket. Változatlan Segni állapota De Gaulle találkozik Francéval? Mint már jelentettük, az olasz köztársasági elnök pén­tek este hivatalában várat­lanul rosszul lett. Az orvo­sok a gyvér keringési zavart, majd agyvérzést állapítottak meg. Az elnök elvesztette be- saélőképességét. A betegágy­nál négy orvos tartózkodik. A szombaton reggel kiadott je­lentés szerint az elnök rövid eszméletlenség után magához tért, az éjszakát nyugodtan zagora, a szenátus elnöke meg­szakította spanyolországi út­ját és visszaindult Rómába. KEDDEN TEMETIK A LENGYEL ÁLLAMFŐT Lengyelország gyászol. Gyá­szolja a forradalom, a szo­cializmus ügyének nagy és bátor harcosát. a péntek délután elhúnyt Aleksander Zawadzkit, az államtanács elnökét. Aleksander Zawadzki holt­testét tegnap felravataloz­ták az államtanács Wiejska utcai palotájának oszlopcsar­nokában, ahol a gyászolók — varsóiak és vidékiek tíz­ezrei — leróhatják tisztele­tüket és kegyeletüket. Te­metése kedden lesz. A te­metés intézésére tizenegy ta­gú bizottság alakult, Edward Ochab, az államtanács el­nökhelyettesének vezetésével. Dobi István és Kádár János részvéttávirata Aleksander Zawadzki elhunyta alkalmából A Lengyel Népköztársaság Államtanácsa Elnökségének, A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának, A Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsának Varsó Kedves elvtársak! Mély megdöbbenéssel vettük a hírt a lengyel nép hű fiá­nak, a lengyel és a nemzetközi munkásmozgalom kimagasló harcosának, a magyar nép igaz barátjának, Aleksander Zawadzki elvtársnak elhunytéról. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Nép- köztársaság kormánya és a magunk nevében legmélyebb részvétünket fejezzük ki a lengyel népet és a nemzetközi munkásmozgalmat ért nagy veszteségért. Teljes mértékben együttérzünk Önökkel, a lengyel népet ért nagy gyászukban és osztozunk fájdalmukban. Népünk megőrzi a kiváló harcos és a hű barát, Aleksander Zawadzki elvtárs emlékét. Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke its USA cl szigeten is 99kö&belep** ? r r F0RRP0NT0N A CIPRUSI VÁLSÁG véve De Gaulle és Franco találkozója. töltötte. Segni betegsége miatt Mer­Indonézia ellen Malaysia katonai segítséget kér Angliától Török légitámadás Pátosz ellen Spanyolország párizsi nagy­követe a madridi televízió­nak adott nyilakozatában kijelentette: nincs kizárva, hogy De Gaulle találkozik Francával... A nyilatkozatot a spanyol sajtó vezető helyen közli. Francia hivatalos körökben ezzel szemben azt hangoz­tatják, egyelőre nincs tervbe­Brown dallasi bíró pénte­ken elutasította Jack Ruby ügyvédeinek perújrafelvételi kérelmét. A Kennedy meg­gyilkolásával gyanúsított Os­wald gyilkosának ügyében a jogtanácsosok perrendtartási panaszokat hoztak fel, ame­lyeket a dallasi bíró most el­utasított. Brown azonban ez­zel megnyitotta az utat a fel­lebbezéshez. Rubyék március­ban hozott halálos ítélet ellen a texasi bűnügyi fellebbviteli Malaysia az amerikai ag­resszió nyomán feszültté vált bírósághoz intézhetnek kerese- tet. ___________ B elgrad Kennedyné Jugoszláviában Jacqueline Kennedy, a tra­gikusan elhunyt amerikai el­nök felesége Radiant nevű jachtján Zadarba érkezett. Kennedy asszony évi pihenő­jét tölti a dalmát partok men­tén. délkelet-ázsiai helyzetet In­donézia elleni agresszív te­vékenységének fokozására próbálja felhasználni. A Straits Times jelentése sze­rint Tunku Abdul Rahman miniszterelnök hadihajókat és kiképző tiszteket kér Ang­liától. Johnson belpolitikai sikere­ként könyvelik el az amerikai hírügynökségek a képviselő­házban pénteken lezajlott szavazást. A képviselők ugyanis 228:190 arányban megszavaz­ták a Johnson számára na­gyon fontos, úgynevezett sze­génységellenes törvényjavas­lat módosítását, ami előreve­Ismét forrpontra jutott a ciprusi -válság, pónteken este négy török lökhajtásos re­pülőgép mélyrepülésben be­hatolt a Ciprusi Köztársa­ság légiterébe, gépfegyvertűzzel árasztot­ta el Pátosz kikötővá­rost, majd felderítési szándékkal több ízben alacsonyan el­húzott a pafoszi görög cip­rusi katonai tábor felett. A nicosiai kormány szó­vivője bejelentette, hogy Cip­títi, hogy a szenátus által már elfogadott tervezetet a képvi­selőhöz a végleges szavazás­sal is jóvá fogja hagyni. Ugyancsak pénteken a sze­nátus megajánlást bizottsága 1 582 969 000 dollárt szavazott meg arra a célra, hogy Ame­rikában és külföldön katonai támaszpontokat építsenek. rus tiltakozott az eset miatt a “török kormánynál és fon-' tolóra vette, hogy kéri a Biztonsági Ta­nács haladéktalan össze­hívását Zénón Rosszidesz, Ciprus ál­landó ENSZ-delegátusa el­utazott New Yorkba. Az AP ankarai tudósítása szerint a török kormány el­ismerte a berepülést, tagad­ta azonban, hogy a török repülőgépek géppuskázták Pafosz városát. Kemal Satir miniszterelnök-helyettes a cip­rusi légtér megsértését „a ciprusi törökök ellen inté­zett görög akciók ellensú­lyozása céljából foganatosí­tott megelőző intézkedésnek” minősítette. A légitámadás cáfolatát a miniszterelnök­helyettes azzal a fenyege­téssel toldotta meg, hogy „a helyzettől függően bár­mely pillanatban sor ke­rülhet a szigeten török partraszállásra, vagy bom­bázásra”. Az ankarai kormány egyéb­ként a felelősség áthárítása céljából jegyzéket intézett Görögországhoz, s azzal í<*- nyegetőzik, hbgy „a ciprusi török közösség védelmében esetleg kénytelen lesz a szi­geten közbelépni”. Válaszul a Ciprus ellen elkövetett török légitáma­dásra, riadókészültségbe helyez­ték a görög fegyveres erők szárazföldi, légi és haditengerészeti egységeit. Az AP úgy tudja, hogy a görög flotta több hadiha­jója ciprusi vizek felé tart. Az utóbbi órákban magán Cipruson is tovább tartott a feszültség, folytatódtak a harcok. Az ENSZ szóvivője „rendkívül súlyosnak, ag­gasztónak” nevezte a helyzetet. A növekvő feszültségre való tekintettel a ciprusi ENSZ-erők főparancsnoka és Belcher amerikai nagykövet felkereste Makariosz elnököt. Elutasították Ruby perújrafelvételi kérelmét Johnson sikere a képviselőházban augusztus 10 — 22-ig NYÁRI VÁSÁR Női nylonharisnya, női fürdőruhák, lányka és bakfis fürdőruhák, női nyáriruhák, béby lányka és bakfis nyáriruhák, divatvásznak, müszálszövetek, nyomott mosóáruk, női balerinacipők, női pömszcipők, női, férfiszandálok és még ezerféle cikk 30%-os engedménnyel Kapható: a kijelölt boltokban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom