Pest Megyi Hírlap, 1970. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1970-02-04 / 29. szám

mm A PESTMEfrVEI HÍRLAP KÜLÖN K.I A DÄTSTÄT XIV. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 1970. FEBRUAR 4., SZERDA WF ROMA, PORTORIKO, HARVESZTER Paradicsomtermesztési tanácskozás Kecskeméten Kecskeméten a paradicsom- nemesítési és feldolgozási munkabizottság tanácskozott. Dr. Mészöly Gyula, a Duna 1—Tisza közi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet igazgatója előadásában. beszélt arról, hogy intézete Zöldségtermesz­tési Kutató Intézetté alakul át komplex kutatási programmal és e célra a IV. ötéves terv­ben 19 millió forint beruhá­zást kap az intézet. A nyolc termőhelyen beállí­tott 9 kísérlet eredményeként legjobb termőképességűnek és legjobb szárazanyag hozamú fajtának a KG 13—185, Raz- dani, Heinz 1370-es fajták bi­zonyultak. Korai termést te­kintve legelőnyösebbnek a C 2, K 600, K 812—14 és Harrov fajták mutatkoztak. Hajtatásra az Országos Fajtakísérlet! Intézet vélemé­nye szerint legjobbak All Re­sist, Herzfeuer, Kecskeméti 3 Heterózis fajták. Jó konzerv fajtának minősítették a fent felsoroltakon kívül a K 700 és K Konzerv, valamint ÉS 24. fajtákat. A jövő évi paradicsom-kísér­leteknél a kontrollfajta a Har­rov és a K Konzerv lesz. A Gsányi Állalmi Gazdaság­ban KMC amerikai paradi- csomszedőgép fog dolgozni ez év nyarán 4 fajtával, az egyik WF 145 lesz. A debreceni ku­tatók elmondották, hogy a K 700 fajtáihoz hasonló jó fajta a Donyeci, mely jobban egy­ezerre érik, mint a K 700. Az általuk karósszárú kon- zervnek elnevezett kínai fajta San Marsanő-szerű, bő termő, ellenálló, burgonyalevelű faj­ta. Determinált, tehát nem karós művelésű, D—6 jellel nevezték el. Üj fajta jelöllek: K törpe 335/236, K törpe 288, ez determinált San Marsanú j jellegű, K 278 és Portorikó fajta, mely utóbbi kiváló színű. A K 602-es fajtajelölt kocka­alakú paradicsombogyókat terem. A Kísérleti Intézet zöldtrágyázásra 14—16 centi­méter magas rozst találta a leghatásosabbnak leszántani. A gépi szedésre külföldön a WF Róma, Harvester, New York és WF 145. fajták a leg­elterjedtebbek. Dr. Török Szilvesziter, a Konzervipari Kutató Intézet igazgatója el­mondotta, hogy foglalkoznak a szármaradványok eltűnésével ■kapcsolatos vizsgálatokkal, mely a várakozási idő továb­bi csökkentését teszi lehetővé. A hozzászólók véleménye szerint a konzervipari feldol­gozásra kerülő paradicsomnál a jelenlegi 10 napos várakozá­si időben meghatározott sze­rek várakozási idejét 6—7 napra lehetne csökkenteni. A hozzászólók javasolták, hogy a paradicsom vetőmag ne csak NaOH (nátronlúg) csávázásban részesüljön a ví­rusbetegség ellen, hanem hi­ganyporos csávázásban is a gombabetegségék ellen. Igaz, hogy ez 6—10 százalékkal csökken­ti a vetőmag csíraképessé­gét, de anyagi kihatása nem jelentős, mert 1 hold­hoz 8—10 dekagramm ve­tőmag kell, tehát ha 1 dekagrammal a csí- raképesség csökkenése miatt többet adunk, az holdanként csak 3—4 forint többletkiadás. Amerikában már 20—30 év­vel ezelőtt higanyporos csá­vázási alkalmaztak paradi­csommagnál és ma már anti­biotikumokkal kezelik a vető­magot. Ha a konzervipar ez évben elvállalta a paradicsomnö­vényvédelmi költség 50 száza­lékának térítését, az esetben, ha 6 alkalommal permeteznek, akkor a termelőgazdaságok is biztosan elvállalják a holdan­ként! 4 forint vetőmag több­letköltséget, hiszen a holdan­ként! 480—600 forint közötti hatszor! permetezési költség 50 százalékkal 240—300 forint, ennyivel csökken a védeke­zésre fordított termelési költ­ség. A Phytophtóra gombakárte­vő az elmúlt évben holdan­ként 30—40 mázsa paradi­csomtermést tett tönkre, tehát országosan körülbelül 10 ezer vagont 100 millió forint érték­ben. A konzervipar körülbelül 8 millió forintot kitevő nö- I vényvédelmi költség hozzájá­rulásával azt kívánja elérni, hogy a paradicsom átlagtermé­se ne az 1969. évi 100 mázsa/ holdanként, hanem mielőbb 150 mázsa/holdanként lehes­sen. Dr. Konrád Zoltán Korán kezdik... Havas reggel. Gyerekek szánkóval mennek az isko­lába. Az egyik szánkó elé „befogott” két kiskölyök igencsak erőlködik, nem is csoda, mert négyen ülnek a szánkón. — Mehetnétek gyorsab­ban is! — mint utólag ki­derült fiú volt a reklamá­ló. A másik srácban talán a lelkiismeret is megszólalt e közben: — Nem bírhatják jobban a lányok — Akkor minek vállal­ták, hogy húznak minket? A lányok erőlködve vál­tanak a sebességen. Hiába, nem lehet elég korán kez­deni a felkészülést a női egyenjogúságra! Monda­nom sem kell, hogy a szán­kón négy fiatalember ült. Belőlük válik majd az udvariasabb generáció. Jaj nekünk! Új boltok, új hűtőpultok A gyors szállítás érdekében teherautókat vásárol az ÁFÉSZ levő régi boltunkban árulunk. A kecskeméti országút mellett az állami gazdaság területén levő vegyes boltunk korszerű átépítéséhez és bővítéséhez már hozzákezdett az állami gazdaság építő brigádja. — Élelmiszer boltjainknak 10 modern hűtőpultot vásáro­lunk, melyből a kocséri Fő té­ren levő boltunk is részesül. Ezzel bővítjük és elősegítjük a mélyhűtött és mirelité áruk árusítását. — A íőbb célkitűzések sará­ban továbbá a felvásárlásra kerülő gyümölcs, zöldség, ba­romfi és egyéb termékek el­szállításának és értékesítésé­nek megkönnyítésére 3 teher­autót vásárolunk — mondotta az ÁFÉSZ elnöke. kopa Március elsején tartja kül­dött közgyűlését a Nagykőrös és Vidéke Általános Fogyasz­tási és Értékesítő Szövetkezet. Előzetes információt kértünk Molnár László igazgatósági el­nöktől. — 1970 a fejlesztés esztende­je lesz — mondotta kérdése­inkre Molnár László. A Tor. más utca 2. számú házat meg­vásároltuk, s ott levő élelmi­szerboltunkat a fogyasztók kí­vánsága szerint korszerűsítjük. Ugyanezt csináljuk az Abonyi utcai bokrosi boltunkkal is. A Törteli út és a kőröstetétleni Sóderes út találkozásánál, a városi tanács és a Petőfi Ter­melőszövetkezet támogatásá­val, üzletházat építünk, mely a nyár közepéig elkészül. Addig a termelőszövetkezet területén KEL A „VETES"’ Klára első megbízatása Hírt adtunk már a Dózsa Termelő­szövetkezet nagy vállalkozásáról, hogy gombát te­nyésztenek a kon­zervgyár részére. Akikor még csak a „vetésnél” tar­tottak, de a na­pokban a 15 fokos melegben megje­lentek az első gombák a drótrács között. A tevékeny el­nök mellett még egy gazdájuk van a gombáknak. Zó- dor Klára techni­kus egyéves gya­kornoki munkát vállai t a termeló- s zö vetkezőiben, s nem csoda, hogy az első komoly megbízatását — a gombákat — szív­ügyének tekinti. A napokban jártak kint a ter­mel őszöveükezet- ben a konzerv­gyárból — tudtuk meg a gombász- lánytál. Nagyon elégedettek az ed­digiekkel, jónak tartják a termesz­tési elképzelése­ket, s a kelést. Ha ilyen szép a to­vábbi fejlődés is, a hét végén már sor kerülhet az el­ső gombaszüretre. A gombaháznak átalakított tojó­házban mostan á- bat átható a gom­baillat, a látoga­tók még inkább csak nézik a ter­mést. Egy szép gombát azonban már próbáiként ki­rántottak. Az első minden kóstolónak nagyon ízlett. Remélhető­leg a konzerv­gyárban a „Dózsa- gombá”-ból gyár­tott ételek is meg­nyerik maid a vá­sárlók ízlését OTP-s tanácskozás A művelődési otthonban tartanak értekezletet február 10-én délelőtt 10 órakor az Országos Takarékpénztár Pest megyei Igazgatóságának rész­vételével az átutalási betét­számla kérdéseiről. Az új OTP-szolgáltatás meg­könnyíti majd a dolgozók min­dennapi kötelességeit, hiszen az egy összegben befizetett pénzből elintézik a villany,- yízszámla, a lakbér kifizeté­sét. Ez a szolgáltatás csak Nagy­kőrösön újdonság, a nagyobb városokban már régebben, s nagy sikerrel működnek a. „fi­zető”-szolgála tőle. Mezőgazdasági könyvhónap Február 5-én, este hat óra­kor a Szabadság Termelőszö­vetkezet Szolnoki utcai klub- helyiségében Szabó Sándor művelődési felügyelő megnyi­tójával megkezdődik az idei, immár hagyományos mezőgaz­dasági könyvhónap. A megnyitó után Sz. Tóth László, a nagyüzemi zöldség- termelésről tart előadást. A könyvtár és a könyvesbolt közösen rendezett kiállításán az érdeklődők megismerked­hetnek a mezőgazdasági témá­jú legújabb kiadványokkal, kölcsönözhetnek és vásárolhat­nak is. Jf Újabb televízió A Petőfi iskola Helmeczy utcai napközi otthona, ahol az alsótagozatos gyerekek töltik napjaikat az iskolai tanítás után, tegnap délelőtt egy tv-, készülékkel gazdagodott. A televíziót minden iskolá­nak mozgalom keretében az állami gazdaság ajándékozta meg az iskolát és tanulóit. Rajnai fürtös borsó és kerti zöldségmagvak A háztartási boltban már a tavaszt várják a vetőmagok, hogy tetszhalálukból felébred­ve, kibontsák szikleveleiket, s az új nyáron, új termést hoz­zanak. A bolt felkészülten várja a vásárlókat, mindenféle kony­hakerti vetőmagból és a ház­táji kertekben szokásos véle­ményekből elegendőt tartalé­koltok. A vetőmagvásár sztárja valószínűleg a korai rajnai fürtös borsó lesz. A vetőmagok mellett téli nö­vényvédő szereket is vásárol-: hatnak a kerttulajdonosok, vagy előre megvásárolhatják a műtrágyát is. Február 11-én délelőtt Jancsi és Juliska Az Állami Bábszínház a ki­csinyek örömére február 11-én bemutatja a Jancsi és Juliska című bábjátékot. Két előadást terveztek, dél­előtt fél 11 órakor és fél kettő órakor a művelődési otthon­ban. Kertjük lesz az óvodásoknak Segédnek szabad? Színhely az ABC bolt, ahol az üzlet pénztárosa a beosz­tott helyett is szégyenli magát. Az eset a múlt héten tör­tént. Alig lézengett valaki a boltban. Az egyik vásárló azt a háromkilónyi burgonyát, amit kiszolgáló híján maga tett egy papírzacskóba — az egyik eladónővel meg szerette volna méretni. Ekkor a ma­gánbeszélgetésében megzavart „hölgy” úgy a mérlegre csapta a „csomagot”, hogy a zacskó darabokra szakadt, és az áru szétszóródott. Mindezt a szóban forgó bolti dolgozó nyomadafestéket nem tűrő káromkodása kísérte. A vevő megjegyzésére — hogy ez nem méltó viselkedés egy tanulólánytól, az érdekelt felhördült. — Nem vagyok tanuló ha­nem segéd. Ekkor lépett közbe Kurecskó MIT ÜTÜNK MA A MOZIBAN? My Fair lady I—II. Színes amerikai filmmusical panorá­ma és széles változatban. Kísérőműsor: Dr. Faustus históriája és Cirkusz a jégen. Előadás kezdete: este fél 6 órakor. Pálné, és a sértő, durva maga­tartásért elnézést kért a vevő­től. bíró Nem kell veteményes kertre gondolni, arra nincs is szüksé­gük az alszegi óvodásoknak, de egy kis játszótérre, sétáló­helyre annál jobban! A mos­tani udvarocskájuk alig na­gyobb, mint egy családi ház udvara, talán-talán el sem fér benne száz zsibongó kisóvodás. A Balassa utca 4. szám alatti ház kertterülete már régebben építési tilalom alatt áll, az óvodabővítés számára. A telek tulajdonosa kertjének 233 négyszögöles darabját felaján­lotta a városi tanácsnak meg­vételre. Az ajánlat megegyezik a városrendezési tervvel, s a városi tanács vb a művelődé­si osztály vételi javaslatát el­fogadva megszavazta a telek­részre a vásárlási árat is. Lcssz végre kertjük az alszegi ki s óvod ás oknak, s az óvónők is többször vihetik a csöppsége­ket a friss levegőre, s nem kell a forgalmas Szolnoki utcán a balesettől tartaniuk, felügyelet mellett „otthon” sétálnak gondozottjaik. TÓTH TIBOR: Az összeesküvés ii. másik iy isszamegyek a r két szobába, nekifogok dolgozni. Átnézek két dolgo­zatot, amilcor odaátról han­got hallok. — Pszt! — Idén! Aztán halk nevetés. Hallgat ózom. Semmi kétség. Ezt ők csi­nálják. Hátratolom a széket, de reccsen a padló. Odaátról újabb hang: — Jön! Aztán két puffanás, gyor­san egymás után. Betyár kölykei! Engem akartok becsapni! No, majd adok én nektek! K ét lépéssel az ágyaknál vagyok. Mind a két gyerek moz­dulatlan. ütnék, hogy Már szólnék, már amikor meglátom, Petylia kis lábacskája be­akadt valahogy a paplanhu­zat szélébe. A lábfeje majd­nem teljesen ki van csava­rodva. De nem mozdul. Várok egy fél percet. Petya mozdulatlan. Tibor se rebben, pedig az ö feje még az ágy szélén van. Nyílván jól be is üthet­te. A két betyár! De azért vagány betyá­rok! Becsaptak. De összetarta­nak, el nem árulnák magu­kat s így egymást sem, pe­dig mind a kettőnek fájhat a baja eléggé! „Jön.” Visszacseng a fülemben a szó. Nézem őket. Hogy lehet egy kétéves fiúcska ennyire hős? Egy percre mozdulatla­nok. Pedig Peti lába ... Lehajolok és kiakasztom a lábfejét. A szeme be van hunyva, mintha aludna. Be­takarom. Aztán Tibihez me­gyek, odébb teszem a fajét, rá a párnára. Megsimítom a haját. Nem jelzi, hogy fönt van. Pedig máskor a ráné­zésért is hálás. Visszamegyek az íróaszta­lomhoz. Kezembe veszem a tollat, de csak a szemem olvassa a dolgozatfüzet sorait. A betűk nem jutnak el az agyamig. A fiúk — ellenem! Ellenem? Együtt! Egy pici összeesküvés az volt! Es én voltam az ellen­ség! Gondolatban megcsókolom mind a kettőnek a homlokát. (Vége) Újjászervezés a Kinizsi Sportkörben A Nagykőrösi Kinizsi Sport­kör idei első elnökségi ülé­sén Nyikos József elnök ja­vaslatára, az egyes szemé­lyek megkérdezése után meg­történt a funkciók elosztása, amely a következő módon alakult. Az elnöknek két helyettese van, gazdasági téren Varga András, sport vonalon Re­szeli Soós Ambrus személyé­ben. A jövőben Hegedűs Ká­roly testnevelő tanár és a szakmai elnökhelyettes el­lenőrzi az edzők munkáját és látja el őket szaktanácsok­kal. Iskolai összekötő to­vábbra is Dajka Ambrus, rendezvényfelelős Kecskeméti István lesz. A külső pályák felelőse Fehér László, a sport­otthoné Danes György. Jogi előadó: dr. Fenyves György, az ifjúsági vonalon és a le­endő női szakosztályokat Sza­bó Veronika patronálja majd, míg a betegeskedő Dér Amb­rus pillanatnyilag nem ka­pott konkrét feladatot, to­vábbra is Tihanyi Lajos a gazdasági felelős. A revíziós bizottság elnöke Gábor Gyula, tagjai: Varga András és Er­délyi Gyula lettek. A fegyel­mi bizottságot dr. Fenyves György, Kecskeméti . István és Hegedűs Károly alkotják. A reszortok megosztása mel­lett közösen fog dolgozni az elnökség, mindig egy célért. Az egyesület hovatartozásá­ról is szó esett. A Kinizsi a konzervgyár sportköre, mert az tartja fenn és a sportkör munkájába is csak az szól­hat bele. Ezzel együtt számí­tanak Nagykőrösöm minden sportkedvelő munkájára. Pél­da erre az is, hogy az elnök­ségben a konzervgyáron kí­vül a város más munkahelyei is képviselve vannak. A sportkör fejlesztésének két fő vonala lesz. A sport vo­nalán nehéz, hosszú munkára lesz szükség a fellendítésig, erkölcsi téren pedig: szerel­nék a pártoló tagságot jól megszervezni és számszerű­leg is megnövelni. A bázis­üzem kérése az, hogy sport­szerűen ' játszanak, verse­nyezzenek a sportolók. A sportköri elnök kérése pe­dig az, hogy az egyes szak­osztályok munkája a pályán való magatartásban tükrö­ződjék. A Ceglédi Járási Testneve­lési és Sportszövetség kidol­gozta városunk sportfejlesz­tési tervét. Anyagiakkal a konzervgyár látja el a Kini­zsit, a megyei TS is adott most 60 ezer forintot a sport­körnek. Az egyesület Bakonyi Ist­ván és M. Kiss József labda­rúgó-, Tóth-Szalkay István birkózó-, Nagy István aszta­litenisz- és Kucher József kézilabdaedző szerződését az 1970-es évre megújította. Fontos, hogy 1—1 szak­osztály nem térhet el a költ­ségvetéstől, s a bevételi ter­vet is teljesíteni kell. Az egyes szakosztályok munká­jáért a szakosztályvezetők lesznek a felelősek. A holtidényben is van váro­sunkban snortmunka — főleg szervezés terén. A megindult újjászervezéshez a Kinizsi Sportkör a sportkedvelők se­gítségét kéri és várja. Sulyok Zoltán ( 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom