Pest Megyei Hírlap, 1983. február (27. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-27 / 49. szám

t*E$r .MEGYEI VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PtST MEGYEI BÍZOTTSÁGA ÉS AMEGYEI TANÁCS; LAPJA H'ir^'rfijsiok/ tekeraufók felújítása A tavaszi munkákra készülnek XXYII. ÉVFOLYAM, 49. SZÄM Arii: 1,40 forint 1933. FEBRUÁR 27., VASÁRNAP Válogatás gépser A gyors alkalmazkodás megrendeléseket hozott Ha kell, átcsoportosítanak A múlt év tapasztalatai lényeges változást hoztak a Kohászati Gyárépítő Vállalat tápiószelei gyárának éle­tébe. A beruházási stop némi bizonytalanságot okozott a megrendelőkben, a vállalat, amely évek óta válogat­hatott a munkákban — mert a hazai piac mindig töb­bet igényelt termékeiből, mint amennyit adni tudott —. szokatlan helyzetbe került. Az év közepén még mindig nem volt lekötve a rendelésállományuk. A korábbi, a megszokottnál halványabb termelési eredmények önvizs­gálatra késztették a gyáregység vezetőit és dolgozóit egyaránt. Javítják a géneket a Bsnta-völgye Tsz gépműhelyében. A karbantartók számára a téli hó­napok a felújítások idejét jelentik. Magyar István és Oláh Kálmán szerelők egy lánctalpas traktor „betegségeit gyógyítják”. Budaörsön a TSZKER ZölJscg- éa Gyümölcsfeldolgozó köz­pontjában február elején új almaosztályozó gépsor kezdte meg próbaüzemét. A korsze­rű berendezéssel válogatott al­mát bel- cs külföldi piacokra egyaránt szállítják. A techni­kai fejlesztés lehetővé teszi, hogy az ország fő almater­mesztő tájkörzeteiben felvásá­rolt áru a minőség — nagyság — szerinti osztályozáskor ne sérüljön meg. — A rövid bizonytalanság után mi is, megrendelőink is gyorsan alkalmazkodtunk a megváltozott piaci körülmé­nyekhez — mondja Farlcas Lóránt, a gyáregység igazga­tója. — Űj feladatunk a leül­és belföldi piacok felkutatása, árajánlatunk gyors elkészítése. Ehhez adott esetben gyorsan bővíteni vagy átcsoportosítani kell kapacitásunkat. Nem en­gedhetjük meg magunknak ugyanis, hogy pillanatnyi te­lítettség miatt elessünk eset­leg egy szerződéstől. Sőt, szá­mításba vettük azoknak az al­vállalkozóknak, kooperációs partnereknek a kapacitástar­talékait is, melyeket adott esetben igénybe veszünk. In­tézkedéseinkkel elértük, hogy decemberre lekötötték az idei teljes rendelésállományunkat. Ennek alapján 1983-ban 409 milliós árbevételre és körül­belül 33 millió forint nyere- égre számítunk. Mi gyártjuk a Dunai Vasmű kokszolóüze­mének acélszerkezeteit. Több éves keretmegállappdást kö­töttünk a Magyar Hajó- és MÁS MŰDÖN A közhelyszerű megálla­pítás — cseppben tük­röződik a tenger — a gaz­daságra is igaz. Elegendő a legapróbb részlethez nyúl­ni, s az érdekek, mozgató­rugók, ellentmondások, fej­lődési fázisok szövevénye bontakozik ki. Ha például az utóbbi három évtized munkaerőmozgását és -mozgatását kísérjük figye­lemmel, gazdaságtörténe­tünk fejlődési szakaszai, ál­lomásai is kirajzolódnak. Az ötvenes és a hatvanas évek munkaerő-áramlásat a falvakból a városba tele­pülés jellemezte: ezt indo­kolta a mezőgazdaság át­szervezése és a nagy iramú iparosítás. Később a mun­kaerőhiány miatt alapjai­ban változott meg a hely­zet — a szükség hozta lét­re a kötelező közvetítést. A módszer nem nélkülözte az ellentmondásokat: a hi vá­rj! elsősorban a nagyválla­latodat részesítette előny­ben a kiközvetítéseknél. Már amennyire előny volt a közvetitő irodák kínála­tából munkaerőhöz jutni. Ugyanis a munkaerő-köz­vetítő hivatal csak azokkal foglalkozott, akikkel egy esztendőn belül legalább háromszor újra cserélték munkahelyüket, illetve azokkal, akiknek a kilé­pett bejegyzés szerepelt a munkakönyvében. A köte­lező közvetítéssel szemben ellenszenvvel viseltettek az emberek is. A módszer már a múlté: a kötelező munkaközvetítés megszűnt, és a munkaerő- mozgás bürokratikus gát­jait föloldották. Most már csak az volt a kérdés, mi legyen az egykori munka­erő-közvetítő hivatalokkal? Az ötlet megszületését kö­vetően tavaly sorra át­alakultak munkaerő-szol­gálati irodákká. Amint az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal vezetője nemrégi­ben elmondta, az ország ti­zennyolc megyéjében mű­ködik már munkaerő-szol­gálati iroda. Az átkeresztelt hivatalok nemcsak nevükben újak. Űjak módszereik is. Cél­juk, hogy felmérjék a vál­lalatok munkaerőigényét, és erről informálják a munkát keresőket. Felada­tuk, hogy megteremtsék a munlMeröpiac keresletének és kínálatának egyensúlyát. A legtöbb iroda megkü­lönböztetett figyelemmel kezeli a csökkent munka­képességű emberek foglal­koztatását és segítséget nyújtanak az átképző és továbbképző tanfolyamok megszervezésében. Az Irodák egy része ki­terjesztette tevékenységét a kisvállalkozókra, mások a szomszédos megyék hasonló irodáival keresik az együtt­működést, megint mások a humán-szolgáltatást (öre­gek ápolása, gyermekek gondozása, esti gyermekfel­ügyelet stb.) vállalókból alakítanak ki szolgáltató gárdát. R övid múlt áll még a munkaerő-szolgálati irodák mögött. Szépítés volna azt állítani, hogy már mindenki felismerte az előnyeit. De azt már kevés helyen vitatják, hogy mégiscsak jobb ez a köte­lező munkaerő-közvetítés­nél. Hiszen ma a dolgozók­nak már reális esélyük, sőt lehetőségük nyílik arra, hogy olyan munkahelyet találjanak, amely a felké­szültségüknek, az érdeklő­dési körüknek leginkább megfelel. S a vállalatok is olyan emberekhez jutnak, akiknek a jelentős részéről már feltételezhető, hogy jól érzi, feltalálja magát az új munkakörében. Molnár Patricia Darugyárral portáldaruk ké­szítésére. Feszes határidők, rö­vid felújítási ciklusok állnak rendelkezésünkre négy nagy kohó átépítéséhez szükséges léghevítők acélszerkezeteinek legyártására. Korábban gondot okozott a munkaerő-utánpótlás is. De a kilencszáz dolgozó közül kö­rülbelül kétszázan Budapestet hagyták el a gyárért. Saját szakmunkásképzőjük is majd ötven fiatalt adott. fH«í 2. oldal: k hét világpolitikai kérdései 3. oldal: Önveszélyben 1. oldal: Ötletekben nincs hiány 6. oldal: Postabontás 7. oldal: Meg az út elején tartanak 8 oldal: Tojásba oltott influenza A mezőgazdasági nagyüze­mekben most készülnek a ta­vaszi munkákra. A hozamok javításának egyik feltétele az üzemképes gép. A legnagyobb munkát tehát ezekben a na­pokban a téli gépjavítás je­lenti. A gazdaságok egy része a korábbi évekhez hasonlítva előbbre jár a traktorok, a ve­tőgépek, a kombájnok, a te­herautók felújításában. Ez részben a tavalyi kedvező idő­járásnak, az enyhe télnek, nem utolsósorban pedig a jobb al­katrészellátásnak az eredmé­nye. A múlt év őszén a jó talaj­viszonyoknak köszönhetően kevésbé használódtak el az erő- és munkagépek. A jód be­vált gyakorlat szerint a leg­több helyen a szerelők mellett ott dolgoznak a traktorosok is, hiszen ők tudják legjobban, milyen műszaki hibát kell el­hárítani. Ha akad is némi gond az al­katrészellátással, e téren is sokkal megnyugtatóbb a hely­zet, mint korábban. Tavaly az előző évinél 15 százalékkal több alkatrész került forga­lomba az Agrotek Mezőgazda- sági Termelőeszköz Kereske­delmi Vállalat és a megyei Agroker jóvoltából. A gazda­ságok kihasználták a lehető­séget, feltöltötték raktárkész­letüket. így ezzel az alkatrész­tartalékkal indulhattak a téli nagyjavításnak. Az Agrotek idén feladott al- kaírészrendeléseit már 00 szá­zalékban visszaigazolták a ha­zai és külföldi gyárak. Ahol ennek ellenére is gondokat okoz ennek-annalk a hiánya, ott a szövetkezetek és állami gazdaságok jól felszerelt mű­helyeiben házilag készítik el a hiányzó darabokat, felújít­ják a kopott, de még használ­ható alkatrészt. Van, ahol a kiselejtezett traktorokat bont­ják darabjaira, s hasznosítják. A monori Mezőgép Vállalat több évtizede nagy szerepet vállal a hazai alkatrészellátás­ban. Motorhüvelyeket, hidrau­lika szivattyúkat készítenek, az idén is mintegy 300 millió forint értékben. Az összeg még akkor is jelentős, ha fi­gyelembe vesszük, hogy az im­portot pótló hazai mezőgazda- sági gépalkatrészgyártás az idén meghaladja az 1 milliárd forintot. k fűtéssel nem szabzd takarékoskodni Miért hidegek a buszok? Hidegek a buszok — panaszkodnak olvasóink tele­fonon, néha levélben, s tapasztaljuk magunk is, ha a megyében járunk-kclünk, igénybe véve a Volán 20. szá­mú Vállalat ma már olcsónak korántsem mondható szolgáltatását. Igaz, c jelenségre csak azóta figyeltünk fel, amióta szigorúbbra fordult a tél, s a hőmérő hi­ganyszála tartósan a nulla fok alá süllyedt. Még elkel a meleg ruha Köddel birkózik a napsugár Már a tavasszal birkózik a tél. A természet látyányos új­raéledésének, a rügyek faka- dúsának, a fű serkenésének, a virágok nyílásának évszaka ugyan még csak gyengén, fé­lénken jelzi közeledtét; a ta­vasz és a tél évmilliók óta is­métlődő harcában egyelőre az utóbbi kerül lei győztesen. A síelők még találnak havat, a hajnali ködöket azonban már hamar felisszák a napsugarak. A meteorológusok előrejel­zései szerint március első he­tében gyakoribbak lesznek a felhők, terhűktől azonban rit­kábban szabadulnak meg, és az elmúlt napokhoz képest enyhébb időjárást hozó légtö­megek árasztják el a Kárpát­medencét. S bár az éjszakai hőmérséklet fagypont alatt lesz, napközben azonban re­ménykedhetünk, hogy a szél egyre inkább tavaszt ígér. Az igazság kedvéért le kell azonban szögezni, hogy nem minden busz fűtetlen, s a hi­deg fogalma is különfélekép­pen értelmezhető. Akad, aki már akkor is panaszkodik, ha kabátban kell ülnie a jármű­vön, mások pedig csak akkor adnak hangot nemtetszésük­nek, ha valóban farkasordító a hideg. Egyesek tudni vélik azt is, hogy a buszokban ural­kodó hőmérséklet és az ener­giatakarékossági kampány kö­zött közvetlen összefüggés van. Mégpedig oly módon, hogy a megtakarított fűtőolaj árát jutalomként kapják a gépkocsivezetők. Sohár István, a Volán 20. számú Vállalat forgalmi fő­osztályvezető-helyettese sze­rint ez utóbbi vélekedések légből kapottak. Igaz, a gépko­csivezetőket arra ösztönzik, hogy takarékosan vezessék a buszokat, de a fűtésre szánt olajat ettől függetlenül, a szükséges mennyiségben kap­ják meg. Sőt, a vállalat veze­tői, az üzemigazgatók rend­szeresen ellenőrzik, hogy mű- ködnek-e a fűtőberendezések, s aki elmulasztja használatu­kat, azt megbüntetik. Más a baj. Az autóbuszpark túlnyomó többségének fűtőbe­rendezése korszerűtlen, a Vo­A Duna-parlon. Ma meleg ruhába öltöztek a Zcbe- génybe igyekvők és az onnan érkezők. A Balaton még Itt-ott Jeges, az cgvrc melegebb napsugár viszont azt sejteti: már nem sokáig... lán-vállalatok kérése ellenére erre a problémára évekig nem talált megnyugtató megoldást az Ikarus. A legújabb típusok már e tekintetben is megfele­lőek, de ilyen kocsiból csak néhány fut Pest megyében. A többi típus, például az Ikarus 280-as család berendezése olyan, hogy az egyik helyen égeti az utasok lábát, máshol nem érezni a fűtés hatását. Az igazsághoz tartozik, hogy harminc olyan, volt BKV-’s jármű is közlekedik, amelyek­ben gyakorlatilag nincs fűtés, ezeket azonban csak a városo­kon belül, legfeljebb harminc- perces járatoknál alkalmazzák. Tudomásul kell venni azt Is. hogy a járatok jelentős része, például a Budapest—Vác, a Budapest—Érd vonal olyan, hogy a kocsik szinte kilomé­terenként megállnak, s ilyen­kor a nyitott ajtók miatt gyor­san kihűlnek. Nem tagadható azonban az sem, hogy a Volán 20-asnál is akadnak feledé­keny, felületes gépkocsiveze­tők, akik a lehetőségek ellené­re sem tesznek meg mindent az utasok kényelméért. Ezért a vállalat vezetői kérik az utasokat, ha ilyesmit tapasz­talnak, forduljanak panaszuk­kal a gépkocsivezetőhöz, s ha ez nem bizonyul elegendőnek. értesítsék a vállalat forgalmi osztályát. A rendszám és a járat időpontjának ismereté­ben az osztály munkatársai megteszik a szükséges intézke­déseket ‘ Cs. A. Banktárgyalások Renaud de la Geniere, Francia Központi Bank kor mányzója Tímár Mátyásnak a Magyar Nemzeti Bank elnö kének meghívására februá 22. és 26. között hazánkba: tartózkodott. Megbeszélés folytatott vendéglátójával ; két ^ Intézmény kapcsolatai érintő kérdésekről, vélemény cseréltek a nemzetközi pénz­ügyi helyzetről. A francia vendéget fogadte Marjai József, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, és tár­gyalt Hetényi István pénzügy- miniszterrel is. A Francia Központi Bank kormányzója látogatást tett a dunavarsányi Petőfi Tsz-ben is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom