Pest Megyei Hírlap, 1994. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-01 / 204. szám

MEGYEI HÍRLAP XXXVIII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Ára: 13,50 forint 1994. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Felajánlás az expóért Megdöbbenve értesültünk a kormány azon döntéséről, hogy nem kívánják megrendezni 1996-ban a világkiál­lítást. A lemondást az ország nehéz anyagi helyzetével és pénzhiánnyal indokolták. Megdöbbenésünk azért nagy, mert hisz a rendszer- váltás óta eltelt négy évben a magántulajdonba adás következtében az ország gazdaságilag kezd talpra állni és a szakértői kormány eljövendő, kétéves tevékenysé­ge a gazdasági fejlődés soha nem látott magaslataira fogja emelni az országot. De ha ez csak csökkentett mértékben következne is be, akkor is létfontosságúnak tartjuk a világkiállítás megrendezését, mert itt és most mutathatnánk be egy­részt 1100 éves múltunkat Európában, másrészt azt a fejlődést, amelyet 1990 óta a piacgazdaságra való átté­résben elértünk. Miután a lemondásban döntő érv volt a pénzhiány, a Rákosi-rendszer kényszermunkára hurcolt munka­szolgálatosait összefogó MUSZ 51—56 szervezet el­nöksége ezennel felajánlja minden ellenszolgáltatás nélkül az expó felépítése érdekében tagságának szak­tudását, munkaerejét 5 napi igénybevételre. Ha 1951—56 között kényszerítettek bennünket ar­ra, hogy szovjet katonai repülőterek építkezésén, kőbá­nyákban, szénbányákban dolgozzunk, akkor most 60 év felett is önként és örömmel vállalkozunk olyan munkára, amellyel tehetséges nemzetünk ismertté vá­lik a nagyvilág előtt. A MUSZ 51—56 elnöksége nevében Hasznos Miklós elnök Sátorverés Dabas-Sáriban A dabas-sári iskolaügynek a jelek szerint nincs vége. A remény, mely szerint vége volna, szertefoszlott. Az új tanévben ismét folytatódhat­nak a viták, noha Kilincsá- nyi Tamás, a Szent János Ál­talános Iskola igazgatója la­punknak elmondta: dolgoz­ni szeretnének, mégpedig bé­kében, s nem harcolni egy mesterségesen politikai szí­nezetűvé dagasztott ügyben. Az 1. Számú Általános Is­kolában tegnap volt a tanév­nyitó. A résztvevőket két, az udvaron felállított katonai sá­tor fogadta. A szülők tiltako­zása ez amiatt, hogy az intéz­mény nem rendelkezik ele­gendő teremmel. Egyelőre még kétséges, hogy a sátrak­ban lesz-e oktatás, vagy va­lóban csupán tiltakozó lépés­nek szánták ezt a szülők. Meglepő ez a tüntetőle­ges sátorverés, hiszen a szomszédos Szent János Ál­talános Iskola sem rendelke­zik megfelelő számú helyi­séggel. Ám ottjártunkkor egyetlen sátor sem állt az ud­varukban. Ott volt viszont több szülő, akik az iskolát — ahol gyermekeik tanul­nak — társadalmi munká­ban építik. Nem sült galamb­ra várnak, amely majd a szá­jukba repül, hanem pótolják azt, ami hiányzik. Sajnos valószínű, hogy némelyek Sáriban idén ősz­szel sem az oktatást tartják elsődleges feladatnak, ha­nem a hangoskodást, a hisz­tériakeltést. Ezért érdeklő­dik olyannyira Dabas-Sári iránt az országos sajtó, s a te­levízió is, mintha itt lenne az egyetlen tanévnyitó az or­szágban. Nem zörög a ha- raszt, ha nem fújja a szél. S ha tényleg nem, akkor akad, aki fújja azt. Csak béke ne legyen. Nádai László Visegrádi csúcs Pozsonyban Csúcstalálkozót tartanak a visegrádi országok védelmi miniszterei szeptember 5-én Pozsonyban. Erdélyi Lajos alezredes honvédelmi szóvivő el­mondta, hogy a szlovák kez­deményezésre létrejövő ta­lálkozón a NATO-hoz való közeledésről, a békepartner­ségi programban való rész­vételről, valamint a térség biztonsági kérdéseiről lesz szó. Egyelőre még bizonyta­lan, hogy Csehországot a védelmi miniszter képvise­li-e. A korábbi hasonló talál­kozókon Prága alacsonyabb szinten vett részt. IRA-tűzszünet Az Észak-írország Nagy- Britanniától való elszállítá­sáért küzdő katolikus terror­szervezet, az IRA tegnap ki­hirdette, hogy éjféltől teljes egészében megszünteti az erőszakcselekményeket. Az IRA közleménye sze­rint tűzszüneti intézkedése feltétel nélküli és határidő nélküli, azaz állandó jellegű. Előző este az észak-íror­szági Tyrone megyében még egy 200 kilós távirányí­tású pokolgépet hatástalaní­tottak a biztonsági erők, egy másik pokolgép pedig Belfastban felrobbant a brit hadsereg egyik laktanyája közelében. Sérülés nem volt. Az IRA közleménye sze­rint az észak-írországi fejle­mények történelmi forduló­ponthoz érkeztek, és a hely­zet magában hordozza a béke lehetőségét. A szerve­zet átfogó tárgyalásokat kö­vetelt. A brit kormány igen báto- rítónak találja, hogy az IRA megígérte az erőszakcselek­mények teljes megszünteté­sét. A John Major brit kor­mányfő nevében kiadott nyi­latkozat szerint azonban még világossá kell válnia annak, hogy vajon az erő­szak állandó jellegű, vagyis örökös megszüntetéséről van-e szó. Kormányülés A kormány mai ülésén töb­bek között a pártok központi költségvetési támogatásának átrendezéséről, illetve az ez­zel kapcsolatos törvény mó­dosításáról tárgyal. A költségvetési törvény­nek és a párttörvénynek meg­felelően az 1994-es parlamen­ti választások eredményéhez kell igazítani a második félév­től a pártok központi költség- vetési támogatását. A máso­dik hat hónapra esedékes 550 millió forintot osztják újra. A támogatásból csak azok a pár­tok részesülhetnek, amelyek 1994-ben listán legalább 1 százalékos támogatottságot elértek. Eszerint megszűnik a Magyarországi Szociálde­mokrata Párt, a Vállalkozók Pártja és a Demokrata Koalí­ció költségvetési támogatása, ugyanakkor belép helyükre a Köztársaság Párt és a Ma­gyar Igazság és Elet Pártja. (Folytatás a 3. oldalon) Tanévnyitók országszerte Dunakeszin, a Radnóti Miklós Gimnázium impozáns aulájában tegnap tartották a tanévnyitót Krekács Róbert felvétele Másfél millió általános- és középiskolás diák számára kezdődik az új tanév szep­tember elsején, csütörtö­kön az országban. Az előző tanévhez ké­pest valamelyest emelke­dik az általános iskolák első osztályosainak száma: tavaly 125 ezer, az idén százharmincezer kisdiák kezdi meg tanulmányait az alapfokú oktatási intézmé­nyekben. A szakközépisko­lák és a gimnáziumok pe­dig 135 ezer elsős diák ok­tatását kezdik meg az új tanévben. Tavaly ennél va­lamivel több, 149 ezer első évfolyamos tanuló volt a középfokú oktatási intéz­ményekben. Az előrejelzések szerint az idei tanév indulásakor sem lesz zökkenőmentes a tankönyvellátás. Bár az el­múlt évekhez képest na­gyobb a kínálat a tankönyv- piacon, még mindig problé­ma, hogy nem minden könyv készül el tanévkez­désre. (Tudósításaink a 4. oldalon) Épül az új Duna-híd Jó ütemben halad a lágymányosi új Duna-híd építése. Az 500 méter hosszú és 30 mé­ter széles hídon 2x2 közúti sáv, 2 villamospálya, kerékpárút és gyalogjárda épül /’^lyan'^/V^sv A TIB A telháborödájsN Képriport álláspontja jerüzs^lenii J a pilisszentiváni a kárpótlásról prófétája tájházról (6. oldal) (7. oldal) (12. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom