Pest Megyi Hírlap, 1973. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-01 / 77. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ tySZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA KVII. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ARA 1 FORINT 1973. ÁPRILIS 1., VASÄRNAP IKitüntetési ünnepség a megyei tanácsházán Hatan kapták meg az idén a Pest megyéért Emlékérmet r Hazánk felszabadulásának 28. évfordulója alkalmából az :ídén negyedik alkalommal ítélte oda a Pest megyei Tanács végrehajtó bizottsága a Pest megyéért Emlékérmet. A kitün­tetéseket szombaton délelőtt Budapesten, a megyei tanács szék- házában ünnepélyesen vették át azok, akik a megye érdeké­ben, a megye politikai, társadalmi és gazdasági életében kifej­tett kiemelkedő munkásságuk alapján az idén e magas meg­tiszteltetésben részesültek. A bensőséges ünnepségen részt vett Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizott­ság első titkára, dr. Mondok Pál, a megyei tanács elnöke, Ko­vács Antalné, a népfront megyei titkára, valamint a megyei tanács tisztségviselői, járási, városi, párt- és tanácsi vezetők. Dr. Mondok Pál köszöntötte a megjelenteket, s külön a ki­tüntetetteket, akikkel húszra növekszik a Pest megyéért Em­lékérem tulajdonosainak száma. Elmondotta, hogy az emlék­érmet első ízben fölszabadulásunk huszonötödik évfordulója alkalmából nyújtották át, s azóta évről évre ezzel kívánják ki­fejezésre juttatni elismerésüket azok iránt, akik Pest megye jelenéért, jövőjéért, gyorsabb fejlődéséért megkülönböztetett eredményes munkát folytatnak. Az idén a következők része­sültek a kitüntetésben: Barinkai Oszkámé, a Pest megyei párt- bizottság titkára, Bernáth Józsefné, a Ganz Műszerművek gö­döllői árammérő gyárának dolgozója, Galbicsek Károly, a szakszervezetek megyei tanácsának elnöke, Pappert Ádám, a Magyar Hajó- és Darugyár öntödei üzemének vezetője, Simon Pál, a Dunai Kőolajipari Vállalat igazgatója és dr. Weisz Má­tyás, Dány község körzeti orvosa. A megyei tanács elnöke nyújtotta át az emlékérmeket, majd Pappert Ádám és dr. Weász Mátyás szólalt fel a kitünte­tettek neveiben, megköszönve az elismerést. Az ünnepség rész­vevői ezután még rövid baráti beszélgetésen maradtak együtt Az idei Pest megyéért emlékérmesek Az emlékérmek odaítélésé­Thiea „milliárdos” reménye Le Quang Hoa tábornok írásos nyilatkozata Kambodzsa: rövid szünet után újabb USA-bombák a Mekong mentén ről szóló határozat értékeli az idén kitüntetettek tevé­kenységét. Ezt a tegnapi ün­nepségen az alábbiak szerint ismertette a megyei tanács elnöke. [ BARINKAI OSZKÁRNÉ, az MSZMP Pest megyei |1 Bizottságának ideológiai titkára Személyes kezdeményezésé­re és közreműködésével ké­szült el a megye közművelő­dési, közoktatási és egészség- ügyi távlati fejlesztési kon­cepciója. Magas fokú felké­szültséggel szervezi a megye sajátos viszonyaira alkalmaz­va az agitációs és propagan­datevékenységet. Szoros kap­csolatot teremtett a megye nagyüzemi munkásságának, termelőszövetkezeti parasztsá­gának és az értelmiség vala­mennyi rétegének élenjáró képviselőivel. Jelentős szere­pe volt a Dunakanyar — or­szágos hírűvé vált — múzeu­mi hálózatának létrehozásá­ban. BERNÄTII józsefné, a Ganz Müszerművek gödöllői árammérőgyárának dolgozója Gödöllő város és a megye politikai, társadalmi életében több mint két évtizede ered­ményesen munkálkodik, üze­mében pedig fizikai dolgozó­ként járul hozzá a közös ered­ményekhez. A városi tanács­nak 1954-től, a megyei ta­nácsnak 1959-től tagja. Mun­kája elismeréséül 1960-toan a gépipar kiváló dolgozója; 1964-ben és 1967-ben üzemi kiváló dolgozó kitüntetést ka­pott. A felszabadulás óta ak­tívan részt vesz a nőmozga­lomban, sok segítséget nyújt a dolgozó nők problémáinak megoldásához, tiszteletüket, bizalmukat élvezi. Egyik szer­vezője a város szépítéséért fo­lyó társadalmi munkának. Nagy szeretettel foglalkozik az öregek házában elhelyezet­tek gondjaival. GALBICSEK KÁROLY, a szakszervezetek megyei tanácsának elnöke Kora ifjúságától aktív ré­szese a munkásmozgalomnak, s e téren nagy tapasztalattal rendelkezik. Részt vett a nem­zetközi munkásmozgalom har­caiban. Több mint két évtize­de dolgozik Pest megyében különféle politikai, gazdasági vezető funkciókban. Jelenleg tagja az MSZMP Pest megyei Bizottságának és vezetője a megyei pártbizottság mellett működő, a munkásmozgalmi hagyományok ápolásával fog­lalkozó bizottságnak. Szerény magatartásé közéleti ember, akinek egész életét a párt iránti elkötelezettség, a dol­gozók megbecsülése jellemzi. PAPPERT ÁDAM, a Magyar Hajó- és Darugyár öntödei üzemének vezetője Csaknem két évtizede vesz részt eredményesen a megye politikai és társadalmi tevé­kenységében. Kossuth-díjat kapott 1951-ben kiemelkedő munkásságáért. A megyei ta­nács tagjaként 1954-től foly­tat sikeres tevékenységet, odaadó munkát. Tíz éve elnö­ke a megyei tanács pénzügyi ! bizottságának, de ezenkívül is I fáradhatatlan szorgalommal járul hozzá a tanácsi intézmé­nyek tevékenységéhez. A me­gyei tanács nagy hasznát lát­ja annak a segítségnek, ame­lyen reális, megalapozott munkájával nyújt. SIMON PÁL, a Dunai Kőolajipari Vállalat igazgatója A nagyberuházás kezdetétől igazgatója e vállalatnak, amely a megye legszebb és legkorszerűbb ipari üzeme, az ország legnagyobb finomítója. Csaknem tíz éve aktív részese a megye politikai, gazdasági életének, tagja a megyei párt- bizottságnak és a párt-végre­hajtóbizottságnak. A kémiai tudományok kandidátusa. Te­vékenysége túlnő a vállalat keretein, tagja a KGST petro- kémiai szakbizottságának. Az üzemben kifejtett politikai és gazdasági munkájával előse­gítette a magyar és a szovjet nép barátságát. Nagy része van a megye iparosodásában és Százhalombatta várossá fejlődésében is. dr. weisz mátyás, Dány község körzeti orvosa A községben 1949 óta álla­mi körzeti orvos, de 44 éve tölti be orvosi hivatását Dány- ban. Munkáját szakmai hoz­záértéssel és példamutató hi­vatástudattal folytatja. Életét a község dolgozó emberei kö­zött tölti, s kivívta magának a lakosság tiszteletét, becsü­letét és szereteted Eredményesen vesz részt a község közéletében, s a Vö­röskereszt aktívájaként külö­nösen kiemelkedő, gyógyító, felvilágosító tevékenységet folytatott a cigány lakosság Szombaton Saigonból haza­utazott Hanoiba Le Quang Hoa tábornok, a március 28- án feloszlatott négyoldalú ka­tonai vegyesbizottság VDK- tagozatának vezetője. Elutazá­sa előitt írásos nyilatkozatot juttatott el a nemzetközi sajtó képviselőihez. Ebben azzal vádolta az Egyesült Államo­kat és a saigoni rezsimet, hogy szándékosan megsérti és szisztematikusan szabotálja a párizsi megállapodás legfonto­sabb cikkelyeit, nevezetesen a tűzszünetre, a demokratikus szabadságjogokra, a nemzeti megbékélésre és a polgári fog­lyok szabadon bocsátására vo­natkozó rendelkezéseket. A tábornok hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok tá­mogatja Saigont a tűzszünet szabotálásában, más formák­ban folytatja dél-vietnami ka­tonai elkötelezettségének érvé­nyesítését és polgári szemé­lyeknek álcázott katonai sze­mélyzettel továbbra is segítsé­get nyújt a saigoni hadsereg­nek. Charles Bray, az amerikai külügyminisztérium szóvivője pénteken megpróbálta cáfolni a VDK képviselői álltai nem­egyszer hangoztatott vádat, amely szerint az Egyesült Ál­lamok mintegy húszezer pol­gáriruhás katonai személyzetet hagy Dél-Vietnamban a Thieu- rezsim támogatására. A szóvi­vő szerint „csupán” körülbelül 7200 amerikai maradt Dél- Vietnamban, de kénytelen volt beismerni, hogy „sokan közü­lük esetileg korábban katonai tapasztalatra tettek szert”. Azt állította, hogy feladatuk elsősorban had tápszol gálát, hírközlés és automata adat- feldolgozás. Thieu dél-vietnami elnök szombaton Saigonból elindult az Egyesült Államokba. Eluta­zása előtt a repülőtéren tett rövid nyilatkozatában kijelen­tette, hogy szeretne személye­sen is köszönetét mondani Nixon elnökön keresztül az Egyesült Államoknak „azokért a nemes áldozatokért, amelye­ket az amerikai fegyveres erők hoztak Vietnamban”. 1958 óta, amikor Ngo Dinh Diem saigoni diktátor járt az Egyesült Államokban, Thieu az első dél-vietnami elnök, aki Washingtonba látogat. Saigoni amerikai források értékelése szerint a Nixon elnökkel hét­főn és kedden folytatandó tár­gyalásokon Thieu milliárd dol­láros nagyságrendű amerikai segítségért folyamodik, hogy rendszerét hatalmon tarthassa. Az Egyesült Államok után Thieu Olaszországba, Angliá­ba, Dél-Koreába és Tajvanra is ellátogat. A csütörtök éjszakai rövid szünet után az Egyesült Álla­mok stratégiai bombázói pén­teken éjjel felújították bomba­támadásaikat Kambodzsában. A főváros, Phnom Penh lakói is hallhatták a nyolcmotoros amerikai repülőgépek jelleg­zetes robaját, amikor a fővá­rostól délnyugatra, a Mekong mentén szórták le bomba tér­ti ükét a szabadságharcosok ál­tal ellenőrzött területekre. Béig rád Bijedics hazaérkezett Dzsemal Bijedics jugoszláv miniszterelnök, aki négy­hetes körútja során láto­gatást tett több ázsiai ország­ban, valamint Ausztráliában és Üj-Zélandon is, pénteken a késő esti órákban visszaérke­zett Belgrádba. Péter János Japánba és Mongóliába látogat Péter János, a Magyar Nép- köztársaság külügyminisztere a japán kormány meghívásá­ra a közeli napokban hivata­los látogatást tesz Japánban. Ezt követően a Mongol Nép- köztársaság kormányának meghívására Ulánbátorba lá­togat. CONAKRY Összeesküvést ) Tf lepleztek le A conakryi rádió Dakarban lehallgatott adása szerint ál­lamellenes összeesküvést lep­leztek le a Guineái Köztársa­ságban. Az összeesküvők kö- ,zött van állítólag a kormány két minisztere, valamint a conakryi egyetem orvosi fa­kultásának dékánja. körében. A Pest megyéért Emlékérem átvétele után. Balról jobbra: Galbicsek Károly, Bernáth Józsefné, dr. Weisz Mátyás, Si­mon Pál, Barinkai Oszkámé, Pappert Ádác> 1Gárdos Katalin felvétele Nem semmiért Á prilisban lesznek elő­ször vastagabbak a íiaetési borítékok, ak­kor kapják kézhez első íz­ben megnövekedett jöve­delmüket az állami ipar munkásai és művezetői. A több pénz mindig jól jön. A több pénznek azonban fedezete is kell hogy legyen. A viták, az egyeztetések arról lezajlottak, hogy mi­ként osszák szét azt az összeget, amely a kötele­zően megadott részen felül maradt. A sokat emlegetett differenciálás úgy-ahogy érvényesült, bár — mint mindig — a merész lépésiek most is elmaradtak. Egészében azonban — ta­pasztalataink szerint — elé­gedettséget tükröz a közvé­lekedés. Értékeli magát a pénzt is, de legalább any- nyira 'azt a figyelmet, ame­lyet a párt Közpohti Bizott­ság — novemberi ülésén —, majd a kormányzati szervezetek az állami, tehát a minisztériumi és a taná­csi ipar munkásainak, köz­vetlen termelésirányítóinak helyzetére fordítottak. Az ellentmondások, feszültsé­gek közismertek voltak, a munkaerőmozgás, nem kí­vánatos irányai szintén. Nagykőrösön, a konzerv­gyárban — saját forrásai­kon kívül — az év számí­tásba jövő tíz hónapjára a központi alapból 4 288 000 forintot kaptak a béreme­lés végrehajtására. Alapos, az egyes munkakörök bo­nyolultságát, nehézségi fo­kát figyelembe vevő mérle­gelés után a szakmunkások végül is átlagosan 9,2 szá­zalékos bérnövekedést él­vezhetnek, de szép számmal vannak olyanok, akik en­nél jóval többhöz jutottak. A három műszak könnyebb elviselését célozza, hogy az éjszakai pótlékot tízről húsz százalékra emelték fel. Végül is a központi, va­lamint a saját bérfejlesztési források lehetővé teszik, hogy a Nagykőrösi Kon­zervgyárban a munkások éves átlagbére körülbelül 26 000 forint legyen. A saját forrásokhoz azon­ban az kell, hogy a terme­lés mintegy százmillió fo­rinttal növekedjék. Két év alatt — tavaly s idén — húsz százalékkal lett nagyobb az átlagbér a Május 1. Ruhagyárban, s ez nem kicsiség. A központi és saját forrásaik felhasz­nálása 1973-ban átlagosan 11,7 százalékkal növeli a béreket, módot teremtettek arra — egyebek között —, hogy a három éve szak­munkát végző betanított munkás is szakmunkásbért kaphasson. Ahhoz, hogy a fejlődés töretlen legyen, a bérfej­lesztés saját forrásai meg­teremtődjenek, a Május 1. Ruhagyárban idén tíz szá­zalékkal kell növelni a ter- melékenvséget, s mintegy 140 millió forintos nyeresé­get kell elérni. K ét példát említettem, s mindkét esetben a kell dóit betűi bizo­nyos .tények és cselekede­tek elválasztihatatlanságát kívánják érzékeltetni. Aho­gyan azt legnyersebben — de jogos őszinteséggiel — a Mechanikai Művekben hal­lottam megfogalmazni: ezt a pénzt nem semmiért adta az állam a közös forrásból. Több, értékesebb áruval, kedvezőbb termelékenység­gel, a ráfordítások csökken­tésével lehetséges és szük­séges a megnövekedett bé­rek szilárd fedezetét meg­teremteni. S már sorolha­tom is: megjelennek a tő­kés piacokon, hat- illetve 7500 kilokalóriás olajkály­háikkal, amelyeket egy nyugatnémet cégtől átvett konstrukció szerint gyárta­nak. Harminc százalékkal növelik az erősáramú kon­denzátorok előállítását, en­nél is nagyobb mértékben az elektrolit kondenzátoro­két, s mindezek forrása „természetesen” a termelé­kenység emelkedése. Idézőjelbe tettem fön­tebb a természetesent, hi­szen ha valami, akkor való­ban ez a forrása a bérnöve­kedésnek. Miért az idéző­jel? Azért, mert a gyárak, a vállalatok egy nem lebe­csülhető része még mindig mos módon véli bővíteni lehetőségeit, még mindig rövid távra, a közvetlen holnapra szól csak a ter­vekké formálódó gondolko­dás. Való igaz, lehet a be­vételi forrásokat s velük a bérnövekedési lehetősége­ket úgy is bővíteni, hogy — drágábban adják a termé­ket ... Ügy is. hogy válto­zatlan áron silányabbat bo­csátanak piacra, ami saj­nos, nem ritkaság. Tavaly Pest megyében a munkások havi átlagkere­sete 2077 forint volt, kere­ken száz forinttal több, mint 1971-ben. A bérnöve­kedés 5,1 százalékot tett ki, a teljesített munkaórák száma mindössze 0,9 száza­lékkal bővült, az egy fog­lalkoztatottra jutó terme­lés emelkedése 6,8 százalék­ra rúgott. Ha most ezeket az adatokat összevetjük, akkor megnyugodhatunk. B a viszont ezeket az adatokat iparcsopor­tonként, iparágan­ként, s végül gyáranként, vállalatonként vizsgáljuk, akkor nyugtalanok is lehe­tünk. Mert az átlag úgy kerekedik ki, hogy vannak rendkívül erőteljesen fejlő­dő egységek és iparterüle­tek, s vannak, ahol szinte minden egy helyben topog, kivéve a béreket. Mert azok e területeken is nö­vekednek, s ezek a terüle­tek sem maradtak ki a március elsején végrehaj­tott béremelésből. A párthatározat, a kor­mányintézkedés helyes, jo­gos volt. Ám súlyos hiba lenne a tényeket leegysze­rűsítve úgy vélekedni, hogy az állam adósságot törlesz­tett, s mivel ez most meg­történt, pont kerülhet a mondat végére. A béreme­lés tényét rögzitő mondat után ugyanis újabb, a fede­zet előteremtésének ho­gyanjára választ adó sza­vak kell hogy következze­nek. Mészáros Ottó \

Next

/
Oldalképek
Tartalom