Pest Megyei Hírlap, 1993. január (37. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02 / 1. szám

XXXVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 13,50 forint 1993. JANUÁR 2., SZOMBAT Lesz idő, bár ne legyen késő, mikor ki fog világiam: váljon azon rátor- kolók, kik — Isten bocsássa meg bű­neiket, mert bizony nem tudják, mit tesznek, — újjá alakulásunk legna­gyobb gátjai, értettek-e a nemzeti ápoláshoz jobban, vagy velem együtt azon kevesebbek, kik a ma­gyarság általános megkedveltetésé- re törekednek. Széchenyi István • -1? ' •'^5? Kölcsey Ferenc HIMNUSZ A magyar nép zivataros századaiból Isten, álld meg a magyart Jó kedvvel, bőséggel, Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e nép A múltat s jövendőt! Őseinket felhozád Kárpát szent bércére, Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai Feivirágozának. Értünk Kunság mezein Ért kalász lengettél, Tokaj szőlővesszein Nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran plántálád Vad török sáncára, S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Hajh, de bűneink miatt Gyűlt harag kebledben, S elsújtád villámidat Dörgő fellegedben, Most rabló mongol nyilát Zúgattad felettünk, Majd töröktől rabigát Vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain Ozmán vad népének Vert hadunk csonthalmain Győzedelmi ének! Hányszor támadt tenfiad, Szép hazám, kebledre, S lettél magzatod miatt Magzatod hamvvedre! Bújt az üldözött s felé Kard nyúl barlangjában, Szerte nézett, s nem leié Honját a hazában. Bércre hág, és völgybe száll, Bú s kétség mellette, Vérözön lábainál, S lángtenger felette. Vár állott, most kőhalom; Kedv s öröm röpkedtek, Halálhörgés, siralom Zajlik már helyettek. S ah, szabadság nem virúl A holtnak véréből, Kínzó rabság könnye hull Árvánk hő szeméből! Szánd meg, Isten, a magyart Kit vészek hányának, Nyújts feléje védő kart Tengerén kínjának. Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt, Megbünhödte már e nép A múltat s’jövendőt! Antall József újévi köszöntője a Pest Megyei Hírlap olvasóihoz 1992—93. fordulóján köszöntőm a Pest Megyei Hír­lap olvasóit, köszöntöm Pest megye lakóit. Tudom, hogy az ország szívében Pest megye mindig különle­ges helyet foglalt el, különleges szerepet játszott. Ez az országnak az a megyéje, amely körülövezi Buda­pestet a fővárost, és amely felnyúlik északra és ma­gához öleli a Duna—Tisza-közének felét is. Ez a földrajzi fekvése meghatározza Pest megye népé­nek életmódját, életformáját és ugyanakkor furcsa módon nincs igazi megyeszékhelye, hiszen ez az a megyénk, amelyiknek a megyeházája mindig Buda­pesten székelt és ma is a főváros dísze a régi Pest-Pi- lis-Solt-Kiskun vármegye egykori épülete. Pest megye lakói sok szenvedésen, sok keserűsé­gen mentek át az elmúlt évszázadokban. Az egykori megművelt földek, az egykori kulturális emlékek­kel a török időkben éppen úgy, mint a későbbi har­cokban pusztává váltak és ez a terület az ország új- ranépesülésével szinte a XVIII. században vált is­mét lakottá és teltek meg az ország más részeiből ide települtekkel, vagy olyanokkal, akik túlélve az idegen hadak pusztításait, előjöhettek a bujdosó he­lyeikről. Ez a Pest megye talán éppen mert ilyen ne­héz sorsot kellett átélnie az elmúlt évszázadokban, annyiszor volt harcok színhelye, nemcsak a török háborúban, éppen úgy az 1848—49-es szabadság- harcban, vagy a második világháború alatt, mindig hitet tett az éiniakarásról, hitet tett az újrakezdés­ről. Földje jó része terméketlennek tűnő, homokos föld volt, rosszabb, mint Magyarország sok táján, mégis szorgalmas lakói megkötötték homokját, új erdők, új szőlők, gyümölcsösök virágzottak ki eb­ből a terméketlennek tűnő talajból és a mocsaras te­rületek is újra kultúrtájjá váltak az emberi kéz munkája alatt. Amikor az újesztendő küszöbén állunk, akkor nemcsak a múltra kell gondolnunk, hanem a jövőre is. De nem véletlenül szóltam a múltról, hiszen a múlt nélkül nem érthető meg sem a táj, sem az em­ber. Ez a múlt nemcsak a távoli múltat jelenti, ha­nem a közelebbit is. Azt is jelenti, hogy Pest megyét az ősi falvak, községek, városok mellett sok újratele­pülő kereste meg az elmúlt évtizedekben is. Az or­szág számos részéről jöttek azok, akik szinte első lé­pésként munkahellyel kötődve Budapesthez, itt ta­láltak otthonra és itt váltak Pest megyeiekké. Itt vannak az ősi városok, itt vannak azok a művelődé­si központok, ahol mind találunk valami magyar történelmi emléket. Gondolhatunk akár Vácra, az ősi püspöki városra, a soknemzetiségű, a tájjal cso­dálatosan összesimuló Szentendrére vagy Gödöllő­re, a királyi nyaralóhelyre, Ceglédre, Kossuth váro­sára, Nagykőrösre, Arany János élete egyik fontos helyére, működésének fontos állomására. De nem sorolom tovább ezeket a városokat, helységeket, amelyek annyi emlékkel, műemlékkel teszik gazdag­gá a magyar múltat és jelent. Ha a közeli múltról beszélünk, akkor arról is szól­ni kell, hogy a nagy átalakulás korát éljük. Ez az or­szág 1945-ben a háború után újra talpraállt, de ezt az első demokratikus kísérletet a sztálini korszak követte. 1956—57 szabadságharcával újra megpró­bálta az ország fegyverrel lerázni az idegen meg­szállást és újrakezdeni saját életét. Ezt újra megtor­lás, majd a megtorlást követően kilátástalannak tűnő évtizedek követték, ahol a nép, a nemzet újra megmutatta az élniakarását és azt, hogy a számára idegen eszmék, idegen módszerek és idegen életfor­mák közepette is a legjobbat akarta kiizzadni magá­ból. így jutottunk el az átalakulás időszakához 1989—90-hez, amikor egy vértelen, alkotmányos forradalommal elértük a kommunista rendszer vé­gét és elértük azt, hogy kivonultak a szovjet csapa­tok, feloszlott — nem kis részben a mi kezdeménye­zésünkre — a Varsói Szerződés, majd a KGST és az ország függetlenné, szuverénné válhatott. Ezt a kincset, a függetlenség kincsét akkor is értékelni kell, ha a ma mindennapjai sok nehézséget, megél­hetési gondot és megpróbáltatást jelentenek min­denki számára. Senki nem hihette, hogy az átalaku­lás egyik percről a másikra meghozza a „nyugati jó­létet” és annyi lesz az átalakulás, az újjászületés fáj­dalma, mintha csak könnyedén átlépnénk a lerom­bolt vasfüggöny határait és a virágzó nyugati nagy­városokban találhatnánk magunkat és osztozhat­nánk annak gazdag életformájában. Sajnos ez nem így történik és nem így történhetett, így is igen nagy dolog és a magyar nép erőfeszítésének, élniakarásá- nak a jele, hogy képes volt az összeomlott keleti piacok mellett olyan fordulatot végrehajtani, hogy a Szovjetunió megszűnése, az egykori szovjet állam fizetőképtelenné válása után kivitelének több mint ötven százalékát már az Európai Közösségbe tudja szállítani. Igaz, hogy munkahelyek százezrei szűn­tek meg, és ma több mint hatszázezer munkanélkü­li van Magyarországon, de azt is tudni kell, hogy legalább háromszázezer új munkahely teremtődött meg és ezek az új munkahelyek már úgy jöttek lét­re, hogy a piacgazdaság számára termeltek. Ha eh­hez hozzávesszük azt is, hogy az inflációt sikerült tíz százalékkal csökkenteni az elmúlt esztendőben, akkor ez jelzi a fényt az alagút végén. Sok minden van hátra az átalakulás fájdalmából is és remélem, hogy az átalakulás öröme is osztály­részül jut az elkövetkező esztendőkben ennek a nép­nek. Igaz, hogy nemzeti himnuszunk már a múlt év­században belénk sugallta „... megbünhödte már e nép a múltat, s jövendőt”. De valóban mi úgy érez­zük, hogy mi már mindent letudtunk múltból, jelen­ből, jövőből ami szenvedés, ami fájdalom, de a tör­ténelem az nem így mér, a történelem hosszú folya­matában mindig újra kell kezdeni, minden nemze­déknek el kell végezni, ami reá méretett és ma egy újjászülető világban, egy újjászülető Európában az európai magyarság azt jelenti, hogy megőrizzük nemzeti értékeinket, az ezer éves keresztény ma­gyar állam mindazon kincsét, amit megörököltünk és népünknek azt a józanságát, amivel a jövő felé te­kinthet. Ne hagyjuk, hogy „kisebbségi” érzéseket táplálja­nak belénk a mában, bűntudatot a múlt Magyaror­szágáért. Bármely nemzettel összehasonlítva emelt fővel állhatunk a történelem ítélőszéke elé. Ugyan­akkor azt se hagyjuk, hogy politikai sarlatánok, önző célokat követő karrieristák kihasználják a csa­lódottságot, a nehézségeket és felelőtlen politikai magatartással, tetszetős mondatokkal „szócsövévé” válhassanak az elégedetlenkedőknek. Országépítő vállalkozásunk csak úgy sikerülhet, ha minden em­ber, minden család hozzáteszi a magáét, és megérti az áldozathozatal elkerülhetetlenségét. J. F. Ken­nedy, egykori amerikai elnök szavait magyarra for­dítva: „Ne azt kérdezd, mit kaphatsz Magyaror­szágtól, hanem azt, mit tehetsz a hazáért...” Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy a visszanyert szabadság és az átalakuló Magyaror­szág igen törékeny. Határainkon fegyveres harc dúl, Európa keleti felében még nincs nyugalom, még sok helyen a fegyvereké a szó, másutt a mienk­nél nagyobb szegénység ad vándorbotot emberek ez­reinek kezébe. Ilyen körülmények között kell meg­őrizni Magyarország minden lakójának, magyar­nak és nem magyarnak, az egyetemes magyarság­nak évezredes örökségünket, mindazt, amit tehet­ség és szorgalom teremtett e hazában. 1992. december 29. X 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom