Pest Megyei Hírlap, 1994. december (38. évfolyam, 282-307. szám)

1994-12-01 / 282. szám

fr MEGYEI HÍRLAP XXXVIII. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM Ára: 17,50 forint 1994. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK ^ ______ Még egyszer Budapest ’56-ról előfTöTCeglédi lobogójáról Bányász Kató írása polgármesterjelöltek higgadtan (2. oldal) (5. oldal) (13. oldal) Esseni meghívó Helmut Kohl német kancellár meghívta a közép- és kelet­európai társult államok veze­tőit december kilencedikére Essenbe, ahol az Európai Unió csúcsértekezletét köve­tően tájékoztatást kíván adni a tanácskozás eredményéről. Maga Helmut Kohl jelentette ezt be tegnap Bonnban, a né­met—francia csúcstalálkozót követő sajtóértekezleten. El­mondta, hogy a hat társult or­szág állam- és kormányfőit, valamint külügyminisztereit tájékoztatni akarja a csúcsér­tekezletről, és elsősorban ar­ról a határozatról, amely a kö­zép- és kelet-európai társult államoknak a csatlakozáshoz vezető jövőbeni lehetőségé­ről szól. Tanárcsönd A Pedagógusok Szakszerve­zete a múlt hét végi érdek­egyeztető tanácsbeli megálla­podásra való tekintettel nem tartja meg december 17-re meghirdetett demonstráció­ját. Erről a szakszervezet ügy­vivő testületé tájékoztatta teg­nap az MTI-t. A nyilatkozat szerint az Ér­dekegyeztető Tanácsban kö­tött megállapodást fontosnak tartják a társadalmi béke meg­őrzése érdekében, ugyanak­kor tisztában vannak azzal, hogy követeléseiknek csak tö­redékét érték el. Nem tudtak megegyezni Sztrájkra készülnek a vasutasok A vasutas-szakszervezetek december 8-án kétórás fi­gyelmeztető, majd decem­ber 12-étől 36 órás általá­nos munkabeszüntetést hir­detnek -— jelentette be Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke az érdekképviselet tegnapi választmányi ülése után. A szakszervezetek az eredménytelen bértárgyalá­sok után egyeztették állás­pontjukat, és közös sztrájk- felhívással fordultak a vas­utasokhoz. Eszerint decem­ber 8-án hajnali 5 és 7 óra között tartják a figyelmez­tető sztrájkot, az általános vasutas-munkabeszüntetés pedig december 12-én 22 órakor kezdődik. Az érdekképviseletek azért döntöttek a munka- beszüntetés mellett, mert elfogadhatatlannak tart­ják a kormányzat 6 száza­lékos béremelési ajánla­tát. Véleményük szerint annak a minimumnak, amiről tárgyalni érde­mes, 10 százalék feletti béremelésre kell vonat­koznia. A szakszerveze­tek a mai kormányülést követően újra megbeszé­lést folytatnak Lotz Ká­roly közlekedési minisz­terrel. Amennyiben a tár­ca vezetője az érdekkép­viseletek számára elfo­gadható ajánlatot tesz, úgy arra is látnak lehető­séget, hogy elálljanak a sztrájk megtartásától. A munkabeszüntetés ideje alatt egyébként egyetlen vonat sem tartózkodik majd nyílt pályán, a sze­relvényeket minden eset­ben a legközelebbi állo­másig közlekedtetik. (Folytatás a 3. oldalon) Tizenegy település ivóvizét óvja A szennyvíztisztító Túrán Elkezdődött a műszaki átadása tegnap a túrái és a galgahévízi önkormányzat közös beruházásában épített szennyvíztisztító műnek. A környezetvédő vállalkozás közvetve további kilenc Galga menti te­lepülés ivóvizét védi, hiszen a regionális hálózat számos kútja található a túrái határban. A szennyvíztisztító mű kivitelezésére meghir­detett pályázatra 14 cég jelentkezett a május 13-ai határidőig. Közü­lük a besenyszögi Akvi- patent Kft. győzött. A ter­vek módosítása után az új vízjogi létesítési enge­délyt július 5-én adták ki, ezután kezdődhetett az egyeztetés a csatlako­zó közművek üzemeltető­ivel. A kft. a helyszíni munkálatokat szeptem­ber 6-án kezdte meg, s három hónap sem kellett a műszaki átadás első napjáig! Tóth István túrái és Basa Antal galgahévízi polgármestereknek, mun­katársaiknak és a szakha­tóságok képviselőinek Törőcsik Ferenc igazga­tó mutatta be a tisztító­műt. (Folytatás a 4. oldalon) Volt egy álom Akik a nemes gondolat megszületésének első percé­től ellenezték, hogy Magyarország világkiállítást ren­dezzen a kilencvenes évek közepén, azok elérték a céljukat. A Világkiállítások Nemzetközi Irodája tö­rölte nyilvántartásából a magyar expót. Ezzel pont került egy hosszan húzódó ügy végére, s végképp szertefoszlott egy szép álom. Az iroda elnöke, Ölen Philiphson, miként lapunk tegnapi számában idéz­tük, így nyilatkozott: nem érte meglepetésként őket a lemondás híre, mert figyelve a világkiállítás meg- rendezhetősége körül a nyár folyamán fellángolt vi­tákat, számítottak arra, hogy a magyar kormány visz- szalép. Tehát nem az Országgyűlés, nem is a népsza­vazás nyomán az ország lakossága, hanem a szociál- liberális kormány... Nos, ha Ölen Philiphson úr a messzi Párizsban így látta az expó jövőjét, akkor hogyan láthatták azok, akik karnyújtásnyira ettől a kormánytól na­ponta érzékelhették, s érzékelhetik áldásos cseleke­deteit... Emlékszünk jól: a meglepetés, mi több, a megdöbbenés erejével hatott, hogy a kormány hiva­talba lépését követően már a 13. napon, mondhat­nánk gondolkodás nélkül, kimondta a nemet. Ezt kö­vetően valószínűleg már senki nem kételkedett ab­ban, hogy a szocialista—liberális, nyomasztó többsé­gű Országgyűlés sem fog másként szavazni, bár a döntésben nyilván szerepet játszott a múltból oly jól ismert pártfegyelem, frakciófegyelem. Ekkor jött a kezdeményezés, az utolsó szalmaszál: ebben, a nemzetünk jelenét és nagymértékben az or­szág fejlődését is befolyásoló kérdésben döntsön a nép. Ijipunk teljes szívvel a népszavazás ügye mellé állt. Hittük, hogy az összegyűlt több mint százhúsz­ezer aláírás elégséges lesz a referendum kiírásához, csakhogy tökéletesen működött a hivatal, s végül ke­vésnek bizonyult az érvényes aláírás. Mégis, még ak­kor is, és még azután is reménykedtünk abban, hogy újabb aláírások pótlásával a kormány megad­ja közvetlenül a nép számára a sokszorosan legitim döntés jogát, bár némely jelek egyértelműen arra in­tettek, hogy fölösleges itt minden jó szándékú erőfe­szítés... Bízvást mondhatjuk, sok millióan álmod­tunk ebben az országban, de az álom semmivé vált. Lapunk befejezi az aláírásgyűjtő ívek közreadá­sát, hiszen ha össze is jönne a százezer, ez az expó sorsán már nem változtatna. Szomorúan vesszük tu­domásul: a ma élő magyarok aligha rendeznek vi­lágkiállítást. Talán egyszer, soká, távoli utódaink. Deregán Gábor Magyar pártok sikere Az 1989-es rendszerváltozás után harmad­szor járultak az urnák elé Szlovákia polgá­rai, hogy megválasszák a parlament tagjait. Ennek immár két hónapja, két héttel ezelőtt pedig lezajlottak a helyhatósági választá­sok is. A magyarországi közvélemény átfo­góbb tájékozódása érdekében tartottak saj­tótájékoztatót tegnap Budapesten a válasz­tási koalícióra lépett szlovákiai magyar pár­tok képviselői. Az összejövetelt a Rákóczi Szövetség és a Széchenyi Társaság közö­sen szervezte. Duray Miklós, az Együttélés Politikai Mozgalom vezetője felszólalásában kiemel­te, hogy első alkalommal összpontosult a szlovákiai magyarság politikai ereje. (Folytatás a 3. oldalon) Fiókiroda nyílik Szó'dön Fiókirodát nyit ma délelőtt Sződön, a községi könyvtár barokk épületében a duna- bogdányi központú Dunaka­nyar Takarékszövetkezet. — Lévén, hogy ez idáig egyetlen pénzintézet sem működött Sződön, s az itt élők pénzügyeiket más tele­püléseken, elsősorban Vá­cott, Vácrátóton vagy Ve­resegyházon voltak kényte­lenek elintézni, rendkívül je­lentős esemény a község életében a takarékszövetke­zeti fiókiroda létrehozása — mondta lapunknak Sán­dor István polgármester. — Noha négy-öt éve napiren­den volt már egy ilyen intéz­mény létesítésének ötlete az elképzelés konkrét megvaló­sítására, amit egy széles körű igényfelmérő közvéle­mény-kutatás alapján indí­tott el az önkormányzat és a takarékszövetkezet, külön­böző okok miatt csak most nyílt lehetőség. (Folytatás a 4. oldalon) Tegnap adták át a nagyközönségnek a szentendrei bevásárlóközpontot, az Endre Áruházat Erdősi Agnes felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom