Pest Megyei Hírlap, 1992. április (36. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

XXXVI. ÉVFOLYAM, 78. SZÄM Ára: 11,50 forint 1992. Április i., szerda MAI SZAMUNKBAN Indexre tett ellenzék Kapuzárás Vácott (4. OLDAL) (5. OLDAL) Egy örökifjú tanárnő tervei (ö. OLDAL) Csárdaajtóba lépett Í8. OLDAL) Bírósági elnökök kinevezése Az igazságügy-miniszter — megismételt pályázati kiírás alapján — április 1- jei hatállyal kinevezte a Pesti Központi Kerületi Bí­róság elnökének dr. Ábrán Józsefet, a Csongrád Me­gyei Bíróság elnökének dr. Lázár Ottót és a Hajdú-Bi- har Megyei Bíróság elnöké­nek dr. Heidrich Gábort. Balsai István döntéséről Sándorfi György, a tárca kabinetfőnöke tájékoztatta az MTI munkatársát. TANÁCSKOZOTT A HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A víz nem határokat „Szorosan együtt kell működnünk, mert a víz nem ismer határokat.” Ezekkel a szavakkal indí­totta vízkár-elhárítási be­számolóját Koppány György igazgatóhelyettes a tegnap tartott tanácskozáson, ame­lyet a Magyar Hidrológiai Társaság és Pest megyei Iposz-kiálivány az Országgyűléshez összeomlanak az egyéni vállalkozások, csökkenni fog az állam adóbevétele, ugyanakkor százezres nagy­ságrenddel nőhet a munka- nélküliek száma, amennyi­ben a kormány nem dolgoz ki haladéktalanul új bizto­sítási rendszert a március óta érvényben lévő rendel­kezések helyett — fordul kiáltványában az Ország- gyűléshez az Iposz—Ma­gyar- Kézműves Kamara. A ' szervezet az elmúlt hétvégén tartott közgyűlé­sén döntött arról, hogy 300 ezer iparos és vállalkozó nevében követeli a kisvál­lalkozásokat diszkriminatív módon sújtó rendelkezések újragondolását. A kisiparosok elviselhe­tetlennek minősítik, hogy a törvény szerint az alacsony jövedelmű egyéni vállalko­zóknak — kezdőknek is — a minimális bér alapulvé­telével kell megfizetniük a világviszonylatban egyedül­állóan magas, összességében 54 százalékos társadalom- biztosítási járulékot. Hason­lóképpen tarthatatlan — fogalmazza meg a kiált­vány —, hogy az egyéni vállalkozóknak a segítő családtag után ugyancsak a minimálbér 54 százalékát kell fizetni társadalombiz­tosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék címéin. A rendelkezés következté- (Folytatás a 3. oldalon.) Az ÁB mint befektető Zacit nyitnak Az Állami Biztosító az egyik legnagyobb hazai tőkebe­fektető, 35 milliárd forintot forgat, elsősorban az élet- biztosítási díjtartalékokból. Az rt. az összeg legnagyobb hányadát — mintegy 25 milliárd forintot — a pénz­piacon helyezi el, jelentős részben fix kamatozású ér­tékpapírokba fekteti. A befektetéseiben az év nisztériummal kötött elő- végére az államkötvények szerződés révén — elérheti aránya — a Pénzügymi- (Folytatás az 5. oldalon.) Mindenkinek megvan a maga keresztje... H pátyi taxis : ftíízhal álq Döbbenetét keltett a hír: Kónyi László magántaxis, há­romgyermekes családapa hétfőn este 22 óra után né­hány perccel a Parlament előtt benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta magát. A kormányőrök azonnal riasz­tották a parlamenti tűzoltókat, de a szerencsétlen embe­ren már nem lehetett segíteni. Személyes iratain kívül a zsebében egy bizonyos Horváth úrnak címezett le­velet találtak. A helyszín közéleti gon­dokat is sejtet. Mi rejtőzhetett a borzal­mas tragédia hátterében? Erre a kérdésre próbáltam feleletet találni Pátyon, és az ügy vizsgálatával foglal­kozó Budapesti Rendőr­főkapitányságon. Ismerték-e a Kónyi csa­ládot a pátyi önkormány­zati hivatalban? Kértek-e valamikor valamihez se­gítséget? Zinger Miklós jegyző, akit éppúgy megrázott a tragédia, mint valamennyi (Folytatás a IS. oldalon.) területi szervezete rende­zett. Az ülést dr. Inczédy Já­nos, a Pest Megyei önkor­mányzat közgyűlésének el­nöke nyitotta meg, majd átadta a szót dr. Németh Miklós helyettes államtit­kárnak. aki Vízgazdálko­dás-politika és az önkor­mányzatok címmel tartott előadást. Beszélt a vízügy és a ter­mészetvédelem területi megoszlásáról, valamint az 1991-ben hatályba lépett törvény során kialakult tu­lajdonviszonyokról, mely­nek értelmében az önkor­mányzatoknál van a döntés joga. Biztosítani kell egy megfelelő feltételrendszert, hogy pontosan működhes­sen a vízellátás, csatorná­zás és szennyvíztisztítás programja. A program szerint 1994- re kell megoldani az egész­séges vízellátást, ennek ér­dekében 12 milliárd forint áll a rendelkezésükre. Elő­zetes számítások szerint legkevesebb 20 milliárd fo­rintra lenne szükség. FÖLDKIJELÖLÉSEK A FALVAKBAN Ezernél több határozat A rest Megyei Kárrendezé­si Hivataltól kapott friss információk szerint a fal­vak többségében megegyez­tek a termőföldek kijelölé­sében. A mezőgazdasági nagy­üzemek részére biztosított határidők — tudtuk meg dr. Sztáray Mihálytól, a hivatal vezetőjétől, — le­teltek, s már a megye tele­pülésein létesített helyi ér­dekegyeztető fórumok vizs­gálják a kijelölési munka­terveket és az ehhez kap­csolódó térképkimutatá­sokat. Amennyiben nyolc napon belül eltérő észrevé­telt tesznek a fórumok, újabb nyolc nap alatt meg kell kísérelniük az egyez­ség megkötését a termő­földdel rendelkező nagy­üzemekkel. A megyei kárrendezési hivatalban a kijelölések szakmai ellenőrzési szem­pontjait egyeztették a me­gyei földhivatal vezetőivel. Az érintett két hivatal ve­zetője megállapodott ab­ban, hogy az 1992. április Díszmundérok A Honvédelmi Minisztériumban tegnap bemutatták a díszalegység, díszőrszolgálatot ellátó csoportjának új egyenruháit, amelynek az egykori magyar királyi test­őrség udvari szolgálati öltözéke nyújtott alapot. A hu­száregyenruha zöld színével az ünnepélyesség szimbólu­ma volt, és reméljük, a ma embere is így vélekedik. A sapka „bocskai”, a kabát „atilla”, a pantalló alján zsi- nóros. Az oldalán függő szablya 1861-es mintájú, gyalogos tiszti kardnak felel meg. A hagyományos díszruhába öl­tözött katonák ezentúl láthatók lesznek kormányfői fo­gadásokon, nagyköveti és miniszteri találkozások alkal­mával, valamint ünnepélyes kitüntetések átadásakor. (Vimola Károly felvétele) elsején kézhez kapott egyezségeket, illetve az egyezség meghiúsulását rögzítő jegyzőkönyvet a megyei földhivatal körzeti egységei haladéktalanul át­vizsgálják. Ölyan szakvéle­ményt készítenek, amelyek megalapozzák a Kárrende­zési Hivatal kijelölésre irá­nyuló határozatát. A hivatalvezető elmond­ta továbbá, hogy a megyei kárrendezési hivatal több, mint ezer határozatot ho­zott, s ezek zömét a föld­megváltási ügyből keletke­zett igények elbírálása so­rán. Mintegy száz esetben az ügyfelek — soronkívüli­séget kérve ügyük elbírálá­sánál — a kárpótlási jegyet önkormányzati tulajdonú lakás megvásárlására szán­dékozzák fordítani. A beszélgetés során el­hangzott, hogy jogerős ha­tározatok alapján a Buda­pest Értékpapír és Befek­tetési Rt. fővárosban talál­ható, a Kertész utcában lé­vő fiókja folyamatosan ad­ja ki a kárpótlási jegyeket és ugyanez várható a kije­lölt megyei Budapest Bank- és OTP-fiókoknál is. A megyei kárrendezési hivatal vezetője összegzé­sül megjegyezte: tapaszta­latai szerint a károsultak megértik, hogy amennyi­ben nem fellebbeznek a határozat ellen, 25 nap el­teltével fáradhatnak be a* érintett bankfiókhoz. Gy. L. Ki fog fizetni? Kártérítést kérnek A Hungarocamion 38 ka­mionja vesztegel a görög határon — mondta Szőke Barnabás, a Hungaroca- mion szárazáru-fuvarozási osztályának igazgatója. Az ott rekedt magánkamionok számáról még nincsenek információk. A magyar fuvarozók kár­talanításáért a fuvarozók érdek-képviseleti szervei együttesen nyújtják be kár­igényüket a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi és a Pénzügyminisztériumhoz. A kárigény nemcsak a koráb­bi görög vámossztrájk és a mostani blokád miatt fellé­pő többletköltségeket fogja tartalmazni, hanem az év eleje óta a fuvarosokat ért összes hátrányos intézke­désből (súlyadó, tarifák fel­emelése, zöld kártyához kü­lön vizsga stb.) származó költségeket is. A Magyar Köztársaság athéni nagykövetsége arról tájékoztatta az MTI-t, hogy tegnap változatlanul fenn­állt a görög kamionosok kezdeményezte határzár, a sztrájkbizottság vezetője nem járult hozzá a blokád feloldásához. A helyszínen tartózkodó konzul értesülé­se alapján a követség ille­tékese elmondta: három le­zárt görög—jugoszláv ha­tárállomáson mintegy 50 magyar teherautó veszte­gel, de a romlandó árukat kiengedik az országból. Kedden délután a Kül­ügyminisztériumba kéret­ték Görögország budapesti nagykövetét és a tárca il­letékese jegyzéket adott át neki — tájékoztatta a táv­irati irodát Herman Já­nos, a Külügyminisztérium szóvivője. A jegyzékben a magyar Külügyminiszté­rium tiltakozik a görögor­szági kamionblokád miatt. Nem tartja elfogadhatónak ilyen eszközök alkalmazá­sát, és azt, hogy ez csupán a fuvarozók ügye. Drágul a csomagdíj A Magyar Posta tájékoz­tatója szerint április 1-jé- től emelkedik a nemzetközi csomagok feladási díja. A felületi csomagokat — vagyis ahol a szállítás nem légi úton történik — átla­gosan 28 százalékkal, a lé­gipostái küldeményeket 21 százalékkal magasabb térí­tés ellenében lehet feladni. A KÖZTÄRSASÄGI ELNÖK május 1-jel hatállyal vá­rosi címet adományoz Balatoníöldvár és Lengyeltóti (Somogy megye), valamint Hévíz (Zala megye) közsé­geknek. FÜR LAJOS HONVÉDELMI MINISZTER Brüsszelbe utazott az Észak-atlanti Együttműködési Tanács honvé­delmi minisztereinek értekezletére. A MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT, a hazai protestáns és ortodox egyházak, valamint magán- személyek karitatív egyesülete két nagy értékű élelmi- szer-segéiyszállítmányt juttatott el márciusban Kárpátal­jára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom