Pest Megyi Hírlap, 1974. március (18. évfolyam, 50-76. szám)

1974-03-03 / 52. szám

Néprajzi gyűjtőút A múzeum kérése A váci Vak Bottyán Mú­zeum felügyelete alatt működő járási néprajzi gyűjtő munka- közösség a következő hetekben ismét megkezdi felmérő és gyűjtőmunkáját, ezúttal Fo­ton, Csornádon és Örbottyán- ban. Az összegyűjtött anyagból a múzeum októberben rendez reprezentatív kiállítást, a váci volt görögkeleti templomban. A kiállítás nyitva tartása ide­jén. egy alkalommal a járási hivatallal közös szervezésben, egybehívják a járás népművé­szeit, hogy jobban megismer­jék egymás munkásságát, ki­cserélhessék tapasztalataikat. A néprajzi gyűjtőmunka si­kere érdekében a váci Vak Bottyán Múzeum kéréssel for­dult a községi tanácsokhoz, pártszervezetekhez, az isko­lákhoz és a lakossághoz, hogy megbízott gyűjtőit megértőén támogassák. Hétfőn: Zöldségfélék u házikertekben A gödi József Attila Műve-, lődési Központ és a Hazafias Népfront Dunakanyar Kert­barát Klubja március 4-én, hétfőn este 6 órai kezdettel tartja legközelebbi összejöve­telét a községi művelődési Láz­ban: Terbe István tudományos munkatárs, Zöldségfélék a há­zikertben címmel, a zöldségek termesztéséről és növényvé­delméről tart előadást. Orvosi ügyelet Hétfőn dr. Kreiner Lenke, kedden dr. Papp Miklós, szer­dán dr. Bucsek Tibor, csü­törtökön dr. Gasztonyi Jenő, pénteken dr. Gulyás Zoltán, szombaton és vasárnap dr. Bénik Gyula tart ügyeletes orvosi szolgálatot Vácott, a Köztársaság útja 30. szám alatti körzeti orvosi rendelő­ben. (A 11—199-es telefon­számon is hívhatók.) A beosztás hét közben megváltozhat. Március 15-tól május 9-ig Forradalmi ifjúsági napok XVIII. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM MÁRCIUS 3., VASÁRNAP Figyelembe vettek több elgondolást Gyorsabban közlekednek a váci vonatok Három hónap múlva: új menetrend Február utolsó hetében nyomdafestékszagú levonatok érkeztek a váci vasútállomás­ra, a május 26-án életbe lépő, új menetrend helyi vonatko­zású oldalai. Tájékoztatásunkra Szöllősi József állomás vezető elmond­ta, hogy november végéig el­fogadták a javaslatokat, a me­netrend-szerkesztőség figye­lembe vett több elgondolást. Ami öröm, különösen a na­ponként utazóknak: gyorsab­bak lesznek a Budapest—Vác —Szob között közlekedő vo­natok. Egy példa: a ',00-kor Budapestről induló és eddig 23,49-kor V ácra érkező, népszerű színházi vonat ideje, bár a szerelvény minden köz­beeső állomáson megáll, hat perccel csökken. A népszerű délutáni gyorsí­tott, a 17,20-as, megállás nél- kv‘ futja végig a 34 kilométe­res szakaszt, és 17.46-kor már Vácott is van. Egy méltányolt kérés: a déli, Budapestre tar­tó személyvonat ezentúl Nagy­marosról indul 12,10-kor, 12,31-kor lesz Vácott, és 13,20- ra érkezik a Nyugatiba. Általában a fővárosból ki­felé jövő vonatok, melye­ket villanymozdony húz, 90 kilométeres átlaggal haladnak, a hátulról tolt szerelvények át'agideje 80 kilométer lesz. A pozsonyi gyors nem köz­lekedik a tavaszi-nyári idő­szakban, a nemzetközi menet­rend-szerkesztőség határozata szerint, viszont a váci vonalra terelték az Amicus nevű ex- presszvonatot, amely áthalad Vácott, megáll Űjpesten, majd a rákosrendezői állomás után elkanyarodik, és folytatja út­ját Cegléd felé. A veresegyházi vonalon rövidesen teljesen meg­szűnik a gőzmozdonnyali vontatás: a Diesel-mozdo­nyoké a jövő. Balassagyarmat felé is némi­leg rövidül a menetidő, az ed­dig Vácról 8,30-kor induló és 10,14-kor Romhányba érkező vasárnapi vonat szombaton is közlekedik; ugyancsak az uta­zóközönség kérése és javasla­ta alapjárl. E változtatásokat az ország legelső vasútvonalának továb­bi korszerűsítése tette lehető­vé. Ma már Rákospalota éa Vác között valamennyi bak- terház tevékenysége megszűnt: önműködő térjelzők vették át a szerepet. A forgalmisták asztalán ott van az úgyneve­zett vonatbefolyásoló készü­lék, s a piros nyomvonalak jelzik, merre haladnak a sze­relvények, működnek-e a fénysorompók? Ha a vonatvezető vélet­lenül piros jelzésen átha­lad, a vontatómozdony pillanatok alatt minden emberi beavatkozás nél­kül megáll. Például az 1971 decemberében bekövetkezett összeütközés ma már nem ismétlődhetne meg. A további korszerűsítés je­lenleg Váctól Verőce, illetve Nagymaros irányába tart: mi­re az 1974/75-ös vasúti menet­rendek életbe lépnek, a közle­kedés kulturáltabb és bizton­ságosabb lesz azon a nagy forgalmú szakaszon is. Papp Rezső A világ legrangosabb gyermekrajzpályázalán Váci díjazottak Vallomás életűiről, művekről NEM CSEKÉLY ÁLDOZATTAL Tanfolyam — négylábúnknak Vasárnaponként kutyauga­tás és vezényszó hallatszik a Sejce felé vezető műút mel­lől, a deákvári lakótelep szé­léről. A lompos farkú, nagy testű farkaskutyák szűkölve, csaholva sompolyognak gazdá­ik után. Még nem mindegyik tudja Átmegyek az út melletti ár­kon a gyérfüvű térségre. — Harap? — mutatok egy pórázra kötött, mérges tekin­tetű kutyára. — Most igen — válaszol egy bőrzakós ember —, mert a tár­gyat őrzi. Valóban, a póráz végét a ke­rékpár vázához kötötték. A bőrzakós ember otthagy. Vagy tízen lehetnek, akik a kutyákkal együtt kört alkot­nak körülötte, aztán körbe­sétálnak. — Ül! — hangzik a vezény­szó. A kutyáknak le kellene ül­niük. de nem mindegyik tud­ja még a leckét. Játszani szeretne A térség szélén álldogálók­tól megtudom, hogy itt műkö­dik a gödi kutyaiskola egyik tanfolyama. A tanítás nem megy köny- nyen, mert. lám, az egyik négylábú most kiugrik a kör­ből: lerázva a kínzó fegyel­met, felszabadultan, vidám szökelléssel iramodik a kerék­párőrző felé, mintha ezt mon­daná: — Elkerültem az iskolát, játsszunk egy kicsit! — Cézár, gyere vissza! — kiabálnak utána, de meg sem hallja. Végül mégis visszavezetik, és a többi kutya okulására, a kör közepén felelősségre von­ják: — Mit csináltál? Szabad ezt? Szíjjal ütik, miközben a töb­bi eb fájdalmasan ugat. — Én engedtem el — men­tegeti a gazdája —, hogy job­ban rábírjam a... — Ne adjunk ellentétes pa­rancsokat! — hangzik az ok­tató utasítása. A gyakorlat tovább folyta­tódik. — Fekszik! Balra át! Mibe kerül ? Körülbelül két év kell a kutya kiképzéséhez. A K—1-es vizsga az első értékelő foko­zat. Kétszáz forint a beíratá- si díj, majd havi 33 forintot kell fizetni és minden vasár­nap 8-tól 12-ig részt venni a kutyával együtt az oktatáson. Nem csekély áldozat! Állok, és nézem a küzdel­met, miként próbálja az em­ber értelmének egy töredék részét átplántálni az állatba. Azt mondják, Rex, a kerék­pár őrzője, nagyon szeszélyes, vele külön kell foglalkozni. Amolyan ősanya: a tanfolyam legtöbb résztvevőjét ő hozta a világra. , Egy fekete, párductestű ál­lat, a többitől távol, feszül­ten figyel a gazda magasra tartott kariára. aztán az inté­sére a földre lapul: nyomke- -esést tanul. A tanfolyamot végzett ku- ‘vák magas áron értékesíthe­tők. Persze, nem mindenki szándékozik eladni a család kedvencét. ★ Az ebet iskola nélkül is rá lehet szoktatni a szobatiszta­ságra. Megtanulia az ember­től kaoott nevét. megkülön­bözteti másoktól a gazdáiét a családtagokat. Intelligens ál­lat. Van. aki azt szeretné, hogv oz átlagosnál különb legyen á Miért? Kovács István C. B. Muthamma, az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete Rácz Tibivel be­szélget az ünnepség után. Urálik Tibor felvétel« Több mint két évtizede ren­dezik meg évente Üj-Delhiben a Shankar-alapítványból a vi­lág legrangosabb gyermek­raj zpályáza tát. Minden alka­lommal több százezer gyer­mek küldi el műveit a föld minden részéből, reménykedve a kétezer különféle díj elnye­résében. Mi, magyarok, mindig jól szerepeltünk. Az 1972-es pá­lyázaton is, amelynek díjait most osztották ki a Kulturális Kapcsolatok Intézetében, ösz- szesen harminc első, második és harmadik díjnak megfelelő érem-, tárgy- és okleváljutal- mat adhattak át a magyar résztvevőknek. Az idén először váci gyere­kek is hivatalosak voltak a díjkiosztó ünnepségre. A ba- tikszakkörükkel világhírre szert tett kecellek társaságá­ban (egy első és két harmadik díj), csak a váci Árpád úti is­kola növendékei tudtak har­madik díjat, oklevelet nyerni. A rajzszakkör 1968 óta mű­ködik az Árpád úti iskolában. Tagjai eddigi tevékenységük során húsznál több első díjat kaptak a különböző gyermek­raj zpályázatokon, a Shankar nemzetközi gyermekrajzverse­nyen másodszor vesznek részt. Az első alkalommal a hazai előzsüri még itthon kiselejtezte munkáikat, idén a kiküldött hét rajzból három rongy ra­gasztás ért el sikert, hét tanu­ló munkája, ugyanis két díja­zott mű kollektiven készült. A díjazott művek: Csadi Zsuzsa—Kovács Györgyi—Tek­nős Éva—Schiffer Márta (8. o.) népmese-illusztrációja. Nagy Csilla és Égető Györgyi (8. o.). Cirkusz és Rácz Tibor (7. o.) Szomorú bohóc képe. (-á-a-) Az MSZMP váci járási vég­rehajtó bizottsága legutóbbi ülésén jóváhagyta a politikai ünnepségek első félévi tervét. Március 8-án, a 64. nemzet­közi nőnapon minden üzem­ben és intézményben ünnepsé­geket tartanak, melyeken meg­emlékeznek a nőpolitikái hatá­rozat végrehajtásának heilyi eredményeiről is. A szabadságharc 126. évfor­dulóján, a március 15. és ápri­lis 4. között megrendezendő forradalmi ifjúsági napok ke­retében, a KISZ-bizottságok és KISZ-szervezetek rendeznek ünnepségeket. A kiemelt me­gyei ünnepséget Isaszegen tart­ják, az isaszegi csata 125. év­fordulóján, március 31-én. Minden községben, ahol a szabadságharcnak emlékműve van, a népfrontbizottság ko­szorút helyez el rajta. A forradalmi ifjúsági napok járási megnyitóját március 15- én, délután 4 órakor, a duna­keszi József Attila Művelődési Központban rendezik meg. A Tanácsköztársaság kikiáltásá­nak évfordulóján veteránok­kal találkoznak a fiatalok Gö­dön. Április 3-án, Szobon járá­si ifjúsági napot rendeznek. A Tanácsköztársaság kikiál­tásának 55. évfordulóján vala­mennyi községben megemlé­keznek a történelmi esemény­ről, s felköszöntik az ott élő veteránokat. Felszabadulásunk 29. évfor. dulóján a községek párt-, álla­mi és tömegszervezetei együtt tartanak ünnepségeket. A já­rás kiemelt ünnepségét Ke­mencén rendezik meg. Április 22-én, Lenin születé­sének 104. évfordulóján a ve­rőcei pártházban emlékülés lesz a pártszervezetek propa­gandistái számára. A munka ünnepén vala­mennyi községben felvonulást és nagygyűlést, utána kulturá­lis és sportrendezvényeket tar­tanak. A járási kiemelt ünnep­ség színhelye Főt. Május 9-én, a győzelem nap­ján, a járási pártbizottság megkoszorúzza a szovjet hősök váci sírjait, s ekkor tartják a hagyományos törökmezei bé­kenapot is. Kimaradtunk a Rakétából Emlékezzünk a tv-ben látott reklámra: Rakéta a kilövő állványon. Vissza- számolás indul... 30... 29... 28... 2T... 26. „Feb­ruár 26-án indul a Rakéta regényújság. Humor, Ica- land, izgalom ...” Rohantam én is 26-án, nehogy kimaradjak a Ra­kétából. Hiába: délben már hírmondója sem volt Vá­con, az I. sz. postán tíz perc, a Széchenyi utcai hír­lapüzletben pedig fél óra alatt szétkapkodták a rek­lám hatására. Tehát nem tudom, mi­lyen a R,akéta, s rajtam kí­vül még nagyon sokan nem tudják. Ha nem lehetett elegendőt nyomni lelőle, miért népszerűsítették elő­re? Az a kevés példány még akkor is elfogyott volna, ha államtitokként kezelik a Rakéta „fellövését”, (b. j.) Export — tizenegy országba Ma már csak az exportra kerülő, nádból készült búto­rokat csomagolják és rakják vagonba Dunakeszin, a Fonott Bútor- es Kosáripari HISZ Stromfeld Aurél utca 1. szám alatti telepén. Pedig 1963-tól 1970-ig, míg jelentkező hiá­nyában meg nem szűnt, Dunakeszin működött a házi­ipari szövetkezet bentlakásos szakmunkásképző intézete. Je­lenleg csak raktározásra, cso­magolásra használják az egy­kori szakmunkásképzőt. Dr. Bittera Kálmán, a szö­vetkezet elnöke elmondotta, hogy a dunakeszi exportcso­magoló részleg 1973-ban 120 vagon árut, főleg manila nád­ból készült, ízléses kivitelű asztalokat és ülőalkalmatossá­gokat, fotelokat, hintaszéke­ket csomagolt és továbbított a külföldi megrendelőknek, NSZK-ba. Ausztriába, Hollan­diába, Svédországba, Fran­Ifj. Csombó Józsefné fo­telokat csomagol. ciaországba, Olaszországba, Finnországba, Belgiumba, Svájcba, Angliába, valamint Dániába. A Csombó József népmű­vész által vezetett dunakeszi telepről exportált fonottbúto­rok értéke körülbelül 20 mil­lió forint volt. (bognár) Egy szép közül. hintaszék A 111. sz. Autójavító Vállalat váci karbantartó állomása soron kívül, rövid átfutási időre vállalja SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPKOCSIK KARBANTARTÁSÁT, SZEMLÉS ÉS KARAMBOLOS JAVÍTÁSÁT, SZERVIZ-ELLÁTÁSÁT Állami vállalatokkal, szövetkezetekkel, intézményekkel szerződést kötünk. I Felveszünk: kezdő és gyakorlott gépésztechnikusokat, adminisztratív munkaerőket. tervstatisztikust, piackutatót sződligeti telephelyünkre. JELENTKEZÉS: Váci Autójavító és Fémipari Vállalat Vác, Dózsa Gyötgy út 53. Korszerű üzem - korszerű munka! Címünk: Vác, Felszabadulás út. A Vác és Vidéke ÁFÉSZ beton- és lakatosáru üzeme befonlsrmékek gyártására FELVESZ férfi munkásokat. Könnyűgépkezelői vizsgával rendelkezők előnyben részesülnek. Jelentkezés: ÁFÉSZ-üzem Vác, Derecske-dűlő (a gumigyár mellett) Telefon: 10-782.

Next

/
Oldalképek
Tartalom