Pest Megyei Hírlap, 1994. február (38. évfolyam, 26-49. szám)

1994-02-01 / 26. szám

MEGYEI HÍRLAP XXXVIII. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM Ára 13,50 forint 1994. FEBRUAR 1., KEDD Környezetvédelem kanadai támogatással V A Csepel-sziget megmentéséért Pest megye önkormányzata is csatlakozik ahhoz a prog­ramhoz, amelynek célja egy ökológiai egyensúlyt biztosító terület kialakítása a Csepel-szigeten és térségében. A prog­ramot a kanadai kormány pénzügyi támogatásával Kana­dai Urbanisztikai Intézet dolgozta ki. Az embargó kárai A volt Jugoszláviával szem­ben foganatosított embargó nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket; éppen ellenkező­leg, negatív hatásokat váltott ki: rendkívüli mértékben súj­totta a lakosságot — különö­sen a Vajdaságban élőket —, esélyegyenlőtlenséget terem­tett a harcoló felek között, és például a magyar gazdaságnak 1,3 milliárd dolláros, ellentéte­lezés nélkül maradt kárt oko­zott. Éppen ezért felül kell vizsgálni az embargós politi­kát, és ha kell, új szankciórend­szert szükséges kimunkálni a továbbra is harcoló felekkel szemben. Egyebek mellett er­ről beszélt Csóti György, az MDF külügyekben illetékes politikusa, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnö- ke tegnapi sajtótájékoztatóján. (Folytatás a 3. oldalon) Az ökorégió kialakítása ér­dekében munkabizottságok fognak működni, amelyek­ben Pest megye önkormány­zatán kívül részt vesz a Föld­művelésügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Terület- fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium, a fővá­rosi önkormányzat, a Csepel- szigeti Önkormányzatok Szö­vetsége, valamint Pestszenter- zsébet-Soroksár Önkormány­zata. Bocz Károly, a megyei ön- kormányzat területfejlesztési és környezetvédelmi osztályá­nak vezetője lapunknak el­mondta, a program megvaló­sítása során a magyar szakem­berek is megismerkedhetnek az ökológiai egyensúly létre­hozására alkalmas módsze­rekkel és technológiákkal. A kanadai kormány pénzügyi tá­mogatása mellett az osztály- vezető igen nagy jelentőségű­nek tartotta, hogy tapasztalt külföldi szakemberek fogják segíteni a munkát. A későbbi­ek folyamán a szerzett isme­reteket hasznosítani lehet, és esetleg a megye más területe­in is meg lehet valósítani a programot a helyi adottságok figyelembe vételével. A környezetvédelmi szak­emberek fontosnak tartják az emberiség pusztulásához ve­zető folyamatok megállítását, az emberhez méltó életmód kialakítását, a kömyezetszeny- nyezés csökkentését. A termé­szeti értékek megőrzése és a létbiztonság érdekében azon­ban változnia kell a polgárok gondolkodásmódjának és élet­vitelének is — fogalmazták meg a kanadai szakemberek. Megtudtuk, hogy a Rácke­vei (Soroksári) Duna-ág térsé­gének ökológiai egyensúlyát helyreállító program (RSD- program) megvalósításánál el­sőrendű szempont lesz, hogy minden javaslat, kezdeménye­zés a helybeliek aktív közre­működésével és egyetértésé­vel szülessen meg, ezért min­den döntés előtt kikérik a la­kosság véleményét. Halász Csilla Előadás-sorozat Budakeszin A nemzetiségek esélyei A kárpát-medencei nemzeti­ségek önrendelkezési esé­lyei címmel tartott tegnap előadást Budakeszin az Er­kel Ferenc Művelődési Köz­pontban dr. Kreczinger Ist­ván, az Erdélyi Világszövet­ség Magyarországi Szerve­zetének elnöke. Kitért az ön­rendelkezési jog kérdésköré­re a nemzet, az állam proble­matikájára, a volt szocialista államok átalakulásával kap­csolatos helyzet elemzésére. Ez volt a nyitánya az idei rendezvénysorozatnak, amely havonta újabb és újabb témákkal várja a kö­zönséget. A művelődési köz­pont és a szervezet kapcsola­ta nem új keletű; Budakeszi már több rendezvényüknek adott otthont. Ahogy Czire Dénestől az Erdélyi Világszövetség ma­gyarországi szervezetének ügyvezető alelnökétől meg­tudtuk, az előadásokban olyan kérdéseket igyekez­nek taglalni, amelyek egy­részt bizonyítják a magyar­ság kulturális együvé tarto­zását, másrészt azt, hogy az erdélyi kultúra a magyar kul­túra szerves része; életké­pes, van üzenete az ittélők számára is. Mindezzel — előadásokkal, kiállításokkal és más programokkal — vé­gül is az együvé tartozás ér­zését kívánják segíteni. A ki­sebbségi sorsba szorultak esélye az, hogy érezhetik-ér- tik az anyaország gondosko­dását. A szervezet 1991-ben alakult, tagjai hazánkban vagy külföldön élő erdélyi­ek, magyarok. Sok tervük van, például idén szeretnék a Mezőségben az úgyneve­zett szórványtelepüléseken — azaz a csak elszórtan, kis- számban magyarok lakta fal­vakban — élő gyermekeket itt nyaraltatni azzal a céllal, hogy megismerhessék Ma­gyarország egy részét, né­hány városát, nevezetessé­gét. (j. sz. i.) Nincs megállapodás A liberális pártelnökök, a vá­rakozással ellentétben teg­nap nem írták alá a Fidesz— SZDSZ—Vállalkozók Párt­ja—Agrárszövetség terve­zett választási megállapodá­sát. A pártok első emberei hétfői találkozójukon annyit azonban elértek, hogy az együttműködés bizonyos alapelveiben egyezségre ju­tottak. Orbán Viktor, a Fi­desz elnöke a tanácskozást követő sajtóértekezleten kije­lentette: pártja bocsánatké­rést vár Magyar Bálinttól, az SZDSZ kampányfőnökétől a tévé vasárnap esti Hét c. mű­sorában tett kijelentéséért. (Folytatás a 3. oldalon) Faluház Kismaroson Európai Megállapodás * Uj típusú kapcsolat Az ezerhétszázas években Kismaroson élt sváb nemzetisé­giek szokásaiból és használati tárgyaiból, valamint egyhá­zi kellékekből látható kiállítás a településen. A jó állapot­ban megőrzött emlékek a faluházban kaptak helyet Vimola Károly felvétele A Külügyminisztérium az MTI útján tette közzé tegnap az aláb­bi kormánynyilatkozatot: ,A Magyar Köztársaság kor­mánya kiemelt jelentőséget tu­lajdonít az Európai Megállapo­dás 1994. február 1-jei hatály­balépésének. A megállapodás­sal hazánk európai integrálódá­sunk folyamatában a korábbi kapcsolatainkat minőségileg meghaladó új típusú kapcsolat- rendszert létesít az Európai Uni­óval és tagállamaival. Az Európai Megállapodás hatálybalépése alkalmával a kormány szükségesnek tartja is­mételten kinyilvánítani, hogy Magyarország számára az euró­pai integrációba történő bekap­csolódás ezeréves hagyománya­inkból fakadó történelmi pa­rancs, aminek nincs alternatívá­ja, de lehetősége csak a rend­szerváltozás nyomán nyílott meg. E megállapodás kedvező keretet biztosít gazdasági és tár­sadalmi modernizációnk folya­matának meggyorsítására. Éu- rópai integrálódásunk egyben hazánk biztonságának is egyik leghathatósabb garanciája. Én­nek megfelelően a tagság eléré­se az immáron Európai Unió­ban a magyar kormány straté­giai célkitűzése, kül- és bizton­ságpolitikájának, valamint gaz­daságpolitikájának egyaránt pri­oritása. E cél elérése olyan nemzeti program, amely mind belső fej­lődésünk, mind az európai fejlő­désben elfoglalt helyünk és sze­repünk szempontjából meghatá­rozó. (Folytatás a 3. oldalon) Frontok Nem elég ez a bolond időjárás, melegfront reggel, hideg­front este, a közszolgálati televízió is tönkre tudja tenni a hétvégét. Már nem tudom, milyen műsor lehetett, de arra jól emlékszem, hogy valami nagygyűlésről szólt a vasár­nap esti tudósítás. Egy öregúr azt mondta a párt elnökéről, hogy munká­ját türelemmel, hozzáértéssel és odaadással végzi (taps). Meg aztán azt mondta, hogy ez a párt adta a főváros di­namikus és népszerű polgármesterét (taps). Meg azt is mondta, hogy a kormányfójelölt emberi és szakmai hite­lessége (taps), higgadt nyugalma, megfontolt határozott­sága... meg ilyeneket. Nem áll módomban kivizsgálni, mennyiben volt tárgyi­lagos a tudósítás, nem láttam a musterkazettákat, a vágat- lan anyagot, nem győződhettem meg az alámondott szö­veg hitelességéről sem. Csak hallgattam az adást és ámul­tam. Az öregúr még azt is mondta, hogy ők az őszinte szó, a felelős hazafiasság és a megbízhatóság pártja. Az elnök meg azt, hogy ők modern néppárt, meg középpárt, meg azt, hogy a legkevésbé ellenszenves párt. Igen, ezt is ő mondta, pedig legalább ezt nekem, a választónak kellene eldöntenem, hogy ki ellenszenves és ki nem, de ő megelő­zött: ők a legkevésbé ellenszenves párt és kész Ezek után felüdülés volt néhány, kevésbé közismert sze­mély hozzászólása. Az egyik küldött azt fejtegette, azért szereti ezt a pártot, mert itt érezhető az emberi humánum. Az ürömi polgármester pedig arról beszélt, hogy minden ember szabadelvűnek születik, hiszen a csecsemőt önma­gán kívül más nem érdekli. Bevallom, olyannyira összezavart a műsor, hogy ké­sőbb a bájos, félszeg és gátlásos Evita sem tudott lekötni. Pedig egy szabadelvű újszülöttnek minden vicc új. Székely Ádám Jeszenszky Géza Ungváron Segély az árvízkárosultaknak Harmadízben adott otthont Kárpátalja Anatolij Zlenko ukrán és Jeszenszky Géza magyar külügyminiszter ta­lálkozásának. A hétfőire, melynek Ungváron a Druzs- ba (Barátság) Szálló volt a színhelye, tulajdonképpen egy szerencsétlenség, a Kár­pátalja több mint 150 telepü­lését nemrég sújtó árvíz adott okot. Jeszenszky Géza adta át ugyanis Kárpátalja la­kosságának a magyar kor­mány 20 millió forint értékű segélyszállítmányát, mely a Magyar Máltai Szeretetszol­gálat jóvoltából megkétsze­reződött. A 14 kamionban elhelye­zett szállítmány — mint azt Kozma Imre, a Magyar Mál­tai Szeretetszolgálat elnöke elmondta — gyógyszert és 4-5 fős családok, két-három hetes ellátására elegendő élelmiszercsomagokat tartal­maz és azokra a települések­re kerül, melyek árvízkáro­sultjai még nem részesültek segélyben. Jeszenszky Gézától a szál­lítmányt ukrán kollégája, Anatolij Zlenko vette át és mondott köszönetét a kárpát­aljaiak nevében is a segítsé­gért. A két külügyminiszter több mint egyórás megbeszé­lést is tartott, amelyen a me­gye vezetői — Curko János, a megyei tanács elnökhelyet­tese és Szerhij Usztics, a me­gyei állami közigazgatás el­nökhelyettese, valamint — az ukrán küldöttség tagja­ként — Fodó Sándor, a Kár­pátaljai Magyarok Kulturá­lis Szövetségének (KMKSZ) elnöke is részt vett. A tárgyaláson — mint azt Jeszenszky Géza az ezt követő sajtótájékoztatón el­mondta — megvitatták a kétoldalú kapcsolatok hely­zetét, mindenekelőtt azokat a lépéseket, amelyek szüksé­gesek ahhoz, hogy a két or­szág gazdasági kapcsolatai minél élénkebbek legyenek, az állampolgárok minél köny- nyebben, akadálytalanul utazhassanak egymás orszá­gába, a határátkelők helyze­te tartósan megoldást nyer­jen és könnyítsék a sze­mély- és teherforgalmat. Sok szó esett a tárgyaláson a kárpátaljai magyarság helyzetéről, az erről koráb­ban folytatott tárgyalások­ból, egyezményekből faka­dó lépések szükségességé­ről. A kárpátaljai magyarok helyzetéről szólva Anatolij Zlenko kifjetette: Ukrajna arra törekszik, hogy törvé­nyei alapján megoldja a nemzeti kisebbségek ügyét. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom