Pest Megyei Hírlap, 1992. december (36. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-02 / 284. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP 1992. DECEMBER 2., SZERDA 11 Iparosok irodája Dömsödön hamarosan ünnepséget tartanak a település kisiparosai. Az örömre az ad okot, hogy a mintegy 120 tagot számláló Dömsödi Általános Ipartcstület közel 100 éves, roskadozó székháza mellett a tagok összefogásával elkészült az új irodaépület (Ilancsovszki János felvétele) Irodaház Szentendre főterén Elköltöznek a jogászok Csökkent az ingatlanok iránti kereslet. Kevesebben vesznek, házat, telket, de úgy látszik, hogy a vállala­tok. közintézmények is sze­rényebb megoldásokat ke­resnek hivatalaik működé­séhez. Szentendrén például eladó a város központjában álló ügyvédi munkaközös­ség székháza. — Már csak öten dolgo­zunk itt — válaszolta az okokat firtató kérdéseinkre dr. Kovács Béla ügyvéd, akitől megtudtuk, hogy 1993. január elsejétől hár­man költöznek át a Város­ház tér 2. szám alól a Bükköspart 3. szám alatti új épületbe, amit hármójuk közös költségén építettek. — Ezek szerint az új székház már a privát jog- szolgáltatás helye lesz? — Lényegében igen. Hár­munknak már nagy, és költ­séges ez a tíz helyiségből álló ház, melynek rossz a beosztása, mért a kis iro­dák mellett.nincs nagyobb, ahol több ügyfél várakoz­hatna.-A 150 négyzetméter alapterületű szép belső ud­vart ugyan lefedhetnénk, ott nagy fogadótér alakul­hatna ki, de az számunkra túl drága. Jobban járnánk, ci­ha 19 millió forintért adnánk ezt a házat. — Sole pénz. Vajon gaz­dára talál? — Nehezen megy. Kisebb kft.-k, vállalkozó társasá­gok jól járnának vele. Nagykörösön Tanácskozik a testület Nagykőrös város képvise- lő-testülete holnap ülést tart. A délelőtt 9 órakor kezdődő, munka során töb­bek között a megüresedett volt szovjet lakások vásár­lásával kapcsolatos támo­gatási igényeket bírálják el. A polgármester előter­jeszti továbbá a város köz- művelődési koncepcióját, valamint interpellációk hangzanak el. Ezenkívül tájékoztató lesz a, tanyai iskoláik hely­zetéről, a nevelési tanács­adóról, és sző lesz a Kőrös Vagyonkezelő Rt. gazdálko­dásáról is. Az ülés nyilvános, és a szokásos helyen a művelő­dési központ emeleti termé­ben tartják. Cegléd Ügyfélfogadás Lecember 2-án, szer­dán a ceglédi Kossuth Művelődési Központban 9-től 16 óráig a Promo Indra autóértékesítés tart ügyfélfogadást. Hálózatfejlesztés A közúti hálózatfejlesztés egyik legnagyobb hazai be­ruházását, a 4-es számú fő­út Szolnok déli elkerülő­szakaszának II. ütemét' he­lyezték nemrég forgalomba. Az augusztus 18-án átadott Szent István hídhoz csatla­kozó új útszakasz 7,1 km hosszú, hozzá két vasúti fe­lüljáró csatlakozik. A Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán kialakított csomópontnál ágazik le a jelenlegi 4-es számú fő út­ról. A Budapest felől érke­ző járművek ezentúl Szol­nok kikerülésével folytat­hatják útjukat Debrecen irányába, vagy a Tiszántúl­ról a főváros felé. Ez azt jelenti; hogy napi 30-33 ezer gépkocsi áthaladásá­nak környezetszennyezésé­től, zajártalmaitól mente­sülhet á megyéi jogú város. Univer-termékek A Bács-Kiskun Megyei tlniver ÁFÉSZ és a Dél- Pest Megyei ÁFÉSZ közölt megállapodás jött létre, ami alapján — Cegléd, Páva u. 12. szám alatt — közös üze­meltetésben az Univer-ter­mékek teljes skáláját (Pi­ros Arany, paprikakrém, majonéz, mustár stb.) kí­nálják . olcsóbban magán- személyeknek és viszont­eladóknak. SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE Kérjük tisztelettel a városi és a községi polgár­mesteri hivatalokat, hogy településük címerének kicsinyített másolatát fekete-fehér változatban szerkesztőségünknek szíveskedjenek elküldeni. A címereket a településeikről szóló írásainkhoz szeretnénk fölhasználni abban a formában, aho­gyan köztársaságunk címere is látható minden oldalunkon. Mintaként közöljük Cegléd és Nagykáta címerének kicsinyített mását. város 01 X j Polilftai én lársnJalnii' hetilap X"\iX..évfolyam 48. (S504.J s7ini: 'i^92.,flnvcmíicr 27. Ára: 28 forint. Színes kabátok 4.0. Milyen legyen Válasszon egyet, de az igazit! 20.o. Olasz kabálmodellek télre A hosszír az elegáns 47.o. •# ED-TÖRTÉNETEK ; Jackie Kennedy 9.o. Semmit sem bízott a véletlenre Zoltán Erika 45. o. Mindent a szemnek... Keresztapa III. 52.o. Francis Ford Coppola és A l Paciono Jókai Annával 14.o. Kovács Katival 15.o. Csilla von Boeselagerrcl 16.o. A prém,„színeváltozása" 23.o. Iluniyelz-kahálok az Alaszka Szőrmeszalonból Molettinódi 58.0. A legkisebb méret 48-as A nagy verseny 40 ország 64 csodaszép'lánya New York Cityben Az Év arca nemzetközi verseny döntője a Palladium Palotában 37-41.oldal Az útszakasz megnyitásával, egy időben a közúti igazga­tóság a térségben új forgal­mi. rendet alakított ki, s egyben felhívja az erre köz­lekedők figyelmét. A Szolnokot elkerülő 4-es számú főút következő, vagy­is III. ütemének az építése eurobanki hitelből 1993 februárjában kezdődik meg. A szandaszőlősi csomópont­ból kiinduló 3,5 km hosszú nyomvonalat építenek ki a Holt-Tiszát átívelő híddal, amely Szajol előtt csatlako­zik a 4-es számú főútvonal meglévő és Debrecen feié irányuló útvonalához. A tel­jes beruházás 1994-ben ké­szül el. aFRAKEHÍ Ötleteket várnak A nagykőrösi ember szá­mára régóta fájó problé­ma a pusztuló, ebek har- mincadjára hagyott Cifrá­kért, amelyet nyáron az Aréna leégésével hatalmas csapás ért. Az önkormány­zat az elkövetkezendő évek­ben megvalósítandó tervei közé vette a park és kör­nyezetének teljes felújítá­sát. Ám ez olyan kényes mun­ka, hogy addig nem taná­csos hozzáfogni, amíg a la­kosság meg nem ismeri és javaslataival nem segíti elő a koncepció végrehaj­tását. Ennek érdekében de­cember 4-én délután 3 óra­kor a művelődési ház eme­leti termében lakossági fó­rumot 'ártanák az Aréna építéséről, a kertrendezés­ről, valamint a benzinkút mögötti sportcsarnok épí­tésének terveiről. ' Kérik, minél többén jöj­jenek el a megbeszélésre. Az érdeklődők számára másnap, december 5-én dél­előtt 9 órai kezdettel a helyszínen is elmagyaráz­zák elképzeléseiket a ter­vezők, a főépítész és a fő­kertész. A találkozó alkalom ar­ra, hogy a többség kíván­sága szerint kapjon új ar­culatot a város egyik leg­frekventáltabb területe. —ay A Szovjetunióban haltak meg Folytatjuk annak a névsornak a közlését, amely a Ií. világháború alatt és után a Szovjetunióban — hadifo­golyként, a Gulag börtöneiben, kényszermunkatábo­rokban — elhunytak föllclhető adatait tartalmazza. A névsorban található rövidítések, hdf: hadifogoly, km: kényszermunka. Csillaggal azt jelezzük, hogy nincs adat. Ha bárki a hozzátartozójának, rokonának a nevét vélné a névsorban felfedezni, forduljon a Magyar Vö­röskereszt városi, körzetközponti szervezetéhez, ahol kitöltheti azt a kercsőlapot, amelyet majd a helyi szer­vezet eljuttat a Magyar Vöröskereszt budapesti köz­pontjába, ahol megkezdik az azonosítást. Ila ez siker­rel jár, a hozzátartozó a Magyar Vöröskereszt kereső- szolgálatától postán hivatalos értesítést kap. Felhív­juk a hozzátartozók figyelmét, hogy minden, az el­hunytra vonatkozó dokumentumot — például olyan vö­röskeresztes levelezőlapot, amelyet felismerni vélt hoz­zátartozója a fogolytáborból (de nem a frontról!) kül­dött —, annak másolatát vigye magával. Egyúttal fel­kérjük megyénk lakosságát, az érdekelteket és a hu­manitárius érzésektől vezérelteket egyaránt, hogy a nem kis kiadással járó munkát anyagilag támogassák. Ado­mányaikat a Magyar Vöröskeresztnek a Magyar Keres­kedelmi Banknál vezetett 203—29 725—7007 számú szám­lájára. „Az Oroszországban elhunyt foglyok azonosítása” megjelöléssel szíveskedjenek befizetni. Még egy megjegyzés: a névsorban nem szerepelnek azok a nevek, amelyek mellől hiányzik a szülő-, illető­leg lakóhelyre vonatkozó adat. Listánk tehát csak azokat a neveket tartalmazza, amelyekről biztosnak látszik a Pest megyei illetőség. Név Szül. helye, v, lakóhelye Szül. éve Rangja Elhunyt Fogság jelL Vágó? Varga? József, Pest m:v Winddeck er Henrik, .Soltyadkert, Vieig Jakab, Dömsöd, Vicnig? Viirczig Jakab, í Ceglédberceí, Vicsit Lénárcl, Taksony, Weiner Jakab, Dunaharaszti. Vécs Rudolf, Pest m., VeneduS Sándor, Pest m., Veiber Márk, Vccsés, Verebély János,' Vecsés, V. Német. István, Pest ni., Veres János, Cegléd, Veres István, Aborty, Vellon József, Ócsá, Véber Mihály, Nagykovácsi. Vágner Pál, Taksony. Vitner. Menyhért, Pest m., , Vitner János,- Pest m., Vajda Balázs, Nagykőrös, Veres László, Törtei. Velkán Pál, Naövkáta, Vidner János, Kakucs, Vida Mihály, Pest m., Zatrók Mihály, Pest m., Zairék Ferenc, Cegléd, 1914. szakaszv. 1947. 04. 29. hdf honvéd 1946. 01. 27, hdf 1312. • 1945. 05. 31. hdf 1912. • 1943. 05. 31. . km 1913. • 1945. or. tír. hdf 1908. • 1947. 07. 20. km 1920. szakaszv. 1948. 02. 22. hdf. 1921. honvéd 1945. 03. 31. hdf 1904. * 1945. 08. 23. km 1907. * 1917. 03. 10. *'• hdf 1910 honvéd 1943. 04. 09. hdf 1923. honvéd 1947. 07. 08. hdf 1905. honvéd 1945. 11. 22. hdf 1919. őrvez. 1945. 03. 24. hdf 1912. honvéd 1945. 12. 05. hdf 1906. * . 1945. 11. 01. km 1907. 1945. -05. 25. km 1920. honvéd 1943. 05.' 30. hdf 1925. honvéd 1945. 10. 23. hdf 1921. tizedes 1946. 05. 26. hdf 1913. honvéd 1945. 03. 03. hdf 1920. * 1943. 05. 30. hdf 1911. honvéd 1945. 04. 01. hdf 1915. honvéd hdf 1903. munkás 1946. 02. 14. hd#

Next

/
Oldalképek
Tartalom