Pest Megyi Hírlap, 1972. február (16. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-15 / 38. szám

Ma este 1957-1962 XVI. ÉVFOLYAM, 38. SZÁM 1972. FEBRUAR 15., KEDD SOKAK KÉRÉSE Hogyan lehetne fellendíteni a klubéletet? Színes tv, tartalmas műsor, olvasószoba Megszokott esti kép a mű­velődési központ színházter­mének büféjében: az asztalok körül két-három társaság kár­tyázik, néhányan sakkoznak, beszélgetnek, a többiek a tv-t bűvölik. A kártyásokat zavar­ja a tv, a tv-nézők zavarják a beszélgetőket. — Ez a klub? — kérdezem Kis Istvánt, a művelődési köz­pont igazgatóját. — Jelenleg kártyaszoba. A TIT és az értelmiség közös klubja szép tervekkel indult, hetenként, kéthetenként elő­adások hangzottak el, s csak másodrendű szórakozást jelen­tett a sakk, a kártya. Dr. Ruttner Béla főorvos látta el az egykori TIT-klub- ban a titkári teendőket. — Milyen volt a klubélet a virágkor idején? — A rendszeres előadások szerteágazó, változatos témá­kat tárgyaltak, s mindig ter­mékeny vitákat váltottak ki, a könnyebb szórakozás csak az előadások után következett. nincs olyan alkalmas személy, aki betölthetné a házigazda, vagy a háziasszony szerepét, aki „lelke” lehetne a klubnak. Olyan valakire lenne szükség, aki második ember tud len­ni a biliárdban, harmadik az ^ultiban, negyedik a tarokkban, ha kell. — A klubélet szinte egy csa­pásra szűnt meg? — Kéthetenkénti előadások­ra tértünk át, de azok egyre néptelenedtek, a tagság között felbomlott az összhang, végül a TIT-klubból jóformán né­hány fotel és az emlék ma­radt. — Hogyan lehetne feltá­masztani, hiszen szükség len­ne rá, az önművelődés, a tá­jékozódás és az egészséges tár­sadalmi élet kialakítása érde­kében. — A megszűrt klubtagság­nak többet kellene nyújtani, mint amennyit eddig kapott. Több helyiséget is, amelyek­ben külön-külön lehetne szó­rakoznia. Esetleg egy színes televízió is nagy vonzerőt je­lentene. Egyszóval a klub fel­támasztásához elsősorban sok pénz kellene — mondotta az egykori klubtitkár. Kis István igazgató: — A nyolc évvel ezelőtt vásárolt szőnyegek, bútorok lassan használhatatlanná vál­nak. A művelődési központ költségvetése csiupán a szüksé­ges karbantartás elvégzését te­szi lehetővé. A TIT klubbal szinte ha­sonló sorsra jutott valameny- nyi klub, így a tanácsi dolgo­zók és a nyugdíjas pedagógu­sok klubja is. A tartalékos tisztek klubja szintén csak „papíron” létezik. Pedig, hogy mennyire szükség lenne a jó klubéletre, azt sok olyan em­ber kérése, sürgetése bizonyít­ja, akik szeretnék szabad ide­jüket értelmesen eltölteni. Mindenekelőtt tehát a TIT klub feltámasztására lenne szükség. sz. m. Ajándék, gyorssegély — Vajon miért csendesedett el a klubélet, és miért fogyat­koztak meg az előadások? — Először is megjelent a tv, és kihúzta a talajt a klub alól. Kezdetben mindennap nyitva volt a klub, s lehetőséget adott a különféle folyóiratok rend­szeres olvasására. A másik ok: Született: Szűcs Gyula és Kendró Julianna: Gyula, Szűcs István és Kovács Margit: Margit, Botocska Dezső és Fe­jes Gabriella: Zita, Balogh László és Kollár Terézia: László, Forgács Pál és Czite- róczá Erzsébet: Amold, Kopa László és Pozsgai Magdolna: László, Kovács Dezső és Csete Margit: Zoltán, Szűcs László és Dobos Éva: László, Czakó István és Bőszény Ilona: Ág­nes, Ady Béla és Papp Julian­Sok idős, elaggott tagja van a Hunyadi Termelőszövetke­zetnek. Többen közülük egye­dülállók, akik a termelőszö­na: Irén, Tóth Sándor és Hof­fen Sára: Sándor nevű gyer­meke. Házasságot kötött: Zatykó József és Szabó Eszter, Nagy István és Győrpál Judit. Meghalt: Bugyi Lőrinc (Ba­laton u. 15.), Pintér József (Tormási szőlőskertek 1.), Ko­vács Ferencné Kovács Borbá­la (Kazinczi u. 7.), Danka Pál- né Viszkala Erzsébet (Fűzfa u. 4.), Petrák József (Alsójárás 52.). vetkezet segítségével kerültek a városi szociális otthonba. A termelőszövetkezet pártszerve­zetének javaslatára a szociális bizottság az elmúlt esztendő­ben többször meglátogatta a volt tagokat az otthonban, és szerény ajándékokat adtak át nekik. Az elmúlt esztendőben még többet tett a szociális bizott­ság: javaslata alapján a ter­melőszövetkezet vezetősége 12 ezer forint gyorssegélyt adott a szociális alapból azoknak, akik rászorultak. Mit látunk ma a moziban? Csermen. Színes, kalandos grúz film. Kísérőműsor. Az ókori Egyiptom művészete. 3 könyv, 3 művész. Előadások kezdete: 5 és 7 órakor. Anyakönyvi hírek A szakember tanácsai Érdemes-e zöldséget termeszteni? i. AZ ELMÜLT KÉT ÉVBEN több mint tízezer hektárral csökkent az országban a zöld­ségtermőterület. Ennek követ­keztében a zöldség fogyasztói árai két év alatt 26 százalék­kal emelkedtek. 1971. december 23-án tár­gyalta a kormány a zöldség- termesztés fejlesztését. Hatá­rozatot hozott a komplex fej­lesztésre. Ennek keretében a konzervipar 1972-ben 1 forint­ról 1 forint 30-ra emelte a pa­radicsom felvásárlási árát. A SAN MARSANÓ típusú, hosszúkás bogyójú paradicsom árát 1 forint 50-ről 1 forint 80-ra emelte, a kézi szedésű zöldbab felvásárlási árát 4 fo- rint/kilogrammról 5 forint/ kilogrammra emelte. Azok a zöldségtermelő gaz­daságok, amelyek 1975-ig 250 hektár területre fejlesztik a zöldségtermő területet, 30 szá­zalék ártámogatást kapnak fó- liaház-építésre, ha a fóliaház területe 1975-ig eléri az 5 ezer négyzetmétert. A konzervipar­ral kötött több éves szerződés alapján a gazdaságok 70 száza­lék ártámogatást kapnak a zöldbab-, paradicsom-, pap­rika-, vöröshagyma-termesztés célgépeinek megvásárlására. A Konzervipari Vállalatok Trösztje szaktanácsadási szer­ződést kötött a Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztésta- ni Tanszékével fóliaház hasz­nosítására, palántanevelés és konzervuborka-hajtatás elter­jesztésére. A szaktanácsadási dijat a Konzervipari Vállalatok Trösztje fizeti, a konzervgyár­ral szerződött gazdaságok in­gyenes szaktanácsadást kap­nak, és évente 12 alkalommal a termelőszövetkezetet meg­látogatják a fóliaház létesíté­sével és üzemelésével kapcso­latban a Kertészeti Egyetem munkatársai. Nem hanyagolható el a zárt­kertek és háztáji területek zöldségtermelése sem. A zöld­ségtermő terület csökkenésé­nek oka: az egyre kevesebb kézi munkaerő a mezőgazda­ságban, s a hiányt nem ellen­súlyozza a kertészet gépesítése, pedig a zöldségtermesztés szép jövedelmet biztosít, ha azt szakszerűen végzik. A szolnoki Lenin Termelő- szövetkezet 1971-ben 350 hol­don termelt paradicsomot. Be­vétele 11,2 millió forint volt, ebből 4,5 millió forint a nettó haszon. ISMEREK EGY CSALADOT Nagykőrösön. Nem foglalkoz­tak mezőgazdasággal koráb­ban, az elmúlt évben a csa­lád négy tagja 5 napon át sze­dett paradicsomot a helyi Dó­zsa Termelőszövetkezetben, 4 ezer forintot kaptak munká­jukért, tehát személyenként és naponta 200 forintot kerestek, íme jól jár a termelő gazda­ság is és jól járnak a tagok is, sőt, a nem termelőszövetke­zeti besegítŐk is a paradi­csomtermesztéssel. Egy hold paradicsomterület­ről 150—250 mázsa termés is betakarítható, öntözés nélkül is, 1972. évi átlagáron számol­va, ha a terület felén az 1,80 forint/kilogramm áru, hosszú­kás bogyójú San Marsanót ter­melik, 20—30 ezer forint be­vétel érhető el. Egy szedő na­ponta 8 mázsa paradicsomot tud leszedni. Egy hold paradicsom beülte­téséhez a palánta 2—3 ezer fo­Nők akadémiája Ma, február 15-én, kedden, este 6 órakor, a művelődési otthon emeleti klubtermében, dr. Janovics Tibor főorvos „Mi okoz allergiát? címmel tart előadást a nők akadémiája hallgatóinak. Új erdők Húsz hektár akácossal növe­kedik a Hunyadi Termelőszö­vetkezet új telepítésű erdeje. A 20 hektár akácot a 481 hold cellulóznyár mellé telepítik. Ifjúság, mint sólyommadár. Február 23-án, szerdán, az iro­dalmi presszóban, négy fiatal művész lép fel, Ifjúság, minit sólyommadár című, zenés, ver­ses műsorával, mely a rene­szánsz és a kora barokk költé­szetéből, muzsikájából ad íze­lítőt. Kecskés András gitáron, Sallai Máté blockflőtén ját­A nagykőrösi munkásőrség ala­pító és jelenlegi tagjai gyűltek ösz- sze szombaton délután a pártbi­zottság nagyter­mében, hogy meg­emlékezzenek a megalakulás 15. évfordulójáról. Az összegyűlte- kct Takács Jenő, a városi pártbi­zottság titkára köszöntötte, majd az Arany János általános iskola irodalmi színpada adott műsort. Az ünnepséget rendező Ifjú Gár­da tagjai a mű­sor végén Ifjú Gárda emlékjel­vényt ajándékoz­tak az idős mun­kásőröknek. szik. Csengeri Adrienne éne­kel, Takács Márta pedig ver­seket mond. Magyar Sándor alapító ifjúgárdista tűzte a mellére az munkásőrnek Kovács Irén emlékjelvényt. Foto: Varga Irén Mindjárt kapósabb Félliteres zacskós tejet is kérnek Előadás a növényvédő szerekről Örömmel üdvözöltük a vá­rosban először megjelenő poli- pack csomagolású tejet. Örö­münk azonban nem volt tel­jes: hamarosan rájöhetett minden vásárló, hogy a zacs­kós tejjel a hímes tojásnál is óvatosabban kell bánni, mert az a legváratlanabb pillana­tokban hajlamos a „megindu­lásra”. A reklamációra az volt a vá­lasz, hogy rossz a zárógép és a csomagoló anyag, s az áru változatlanul saját levében fürödve érkezett meg a bol­tokba, ha egyáltalán megérke­zett, mert a kereskedők igye­keztek leszoktatni róla a vá­sárlókat: minek azoknak is, meg nekik is a baj? Voltak azonban, akik maka­csul hittek a polipackos tej jö­vőjében. Ügy látszik, nem hiá­ba. Megjelent ugyanis az üz­letekben a Tejipari Vállalat kecskeméti üzemének literes csomagolású teje, amelyik, csodák csodájára, nem szivá­rog. A versenytárs piacra lé­pését követően a kőröstetétle- ni tsz-tejüzem is átállt a Ti­szai Vegyikombinát által ké­szített tasak használatára. Igaz, még nem teljes sikerrel, de a kék-zöld színű „Tsz tej” feliratú zacskók kétségtelenül ellenállóbbak a régieknél. Elő­nyük még, hogy jelenleg na­gyobb választékot nyújtanak: nemcsak literes, hanem fél­literes csomaglásban is kapha­tók, továbbá zsíros és normál 2,8 zsírszázalékos tejet egy­aránt tartalmaznak. Néhány nagyobb üzletben rint. Termesztésre ajánlom a K 700 korai fajtát, a KG 13 (Jubileum), a Kecskeméti Konzerv a Det. San Marsanó fajtákat. Elsősorban a hosszúkás bo­gyójú determinált San Marsa­nó paradicsomot érdemes ház­táji és zártkertekben termelni. E fajtánál nem kell tartani a túlérés veszélyétől, éretten sem reped fel szedés, szállítás közben. Igaz, hogy bogyói ap­róbbak, de bőtermő, és ugyan­úgy elérhető 200 mázsa átlag­termés holdanként e fajtával is, mint a nagyobb bogyójú, gömbölyű fajtákkal. Ennek kilogrammját 50 fillérrel drá­gábban veszik meg. PALANTANEVELÉSRE OL­CSÓBB és korszerűbb a keve­sebb kézi munkaerőt igénylő fóliaház a régebbi trágyafűté- ses melegágy helyett. Olaj­kályhával fűthető, egy négy­zetméter létesítési költsége 80—100 forint, a vasvázszerke­zet több évig alkalmas, csak a fóliát kell évente cserélni, melynek költsége négyzetméterenként 10 forint Kívánságra a konzervgyár termeltetési osztálya segít a zártkert- és házikert-tulajdo- nosoknak paradicsom- és pap­rikapalánta beszerzésében, de ezt az igényt mielőbb jelent­sék be. Dr. Konrád Zoltán . (Folytatjuk.) megkérdeztük, mennyi zacskós tej fogy el naponta. ABC ÁRUHÁZ: 50 literes és 50 félliteres. Az áruház továbbra is kitart a kőröstetétleni tej mellett. Vá­sárlóik közül sokan rendszere­sen polipackos tejet kérnek. TEJIVÖ: Az új csomagokat már nem kell törölgetni, s a kedvező változás fokozta a vásárlóked­vet, így nem megy el az ét­vágya a tejtől senkinek. Kár, hogy Kecskemétről csak lite­res csomagolást kapnak. 150-ES ÖNKISZOLGÁLÖ BOLT: Sokkal jobb a kecskeméti tej, ezért a literesek többségét onnan rendelik meg. Nincs baj a szállítással sem, idejé­ben, a kannás tejjel egy idő­ben érkezik meg a kecskeméti szállítmány. Itt is sürgetik a félliteres csomagolást. A polipackos tej példája bi­zonyság: csak jó származhat abból, ha a piacon megjelenik a vetélytárs. A modem nagyüzemi mező- gazdaság után, a háztáji és hobbykertek tulajdonosai is szívesen alkalmazzák a mo­dern vegyipar növényvédő szereit. Az új védőszerek azon­ban, ha nem megfelelően hasz­nálják őket, veszélyt jelente­nek az emberi szervezetre. Ép­pen ezért tart előadást a kert­barátok klubjában, február 19- én, szombaton, este 5 órakor, Römer Lajos városi főgyógy­szerész, a növényvédő szerek helyes alkalmazásáról. Kevesebb baleset A Hunyadi Termelőszövet­kezetben tavaly csökkent a balesetek száma: mindössze 103 munkanap veszett el bal­esetek következtében, 107-tel kevesebb, mint 1970-ben. LABDARÚGÁS Tervszerű felkészülés - Tizenkét mérkőzés A március 19-én induló baj­noki rajtig összesen tizenkét edzőmérkőzést játszik a Kini­zsi labdarúgócsapata. Mivel a felsőbb osztályú csapatok csak a felkészülési időszak elején érnek rá, a körösi csapat első három mérkőzését erősebb csapatokkal játszotta. Ennek van előnye, de van hátránya is. Hátránya, hogy közvetlen a rajt előtt volna igazi erőmérő a magasabb osz­tályú csapattal való mérkőzés, előnye viszont, hogy korán, még időben megállapíthatók a csapat játékában, összetételé­ben, szerkezetében rejlő hi­bák, és azokat ki lehet javí­tani. Hét közben a Kecskeméti Dózsa NB I B-s csapata volt az ellenfél, hazai pályán. Az eredmény 5:0 (4:0) volt. A kö­rösi csapat a következő ösz- szeállításban játszott: Kocza (Vilcsák) — Suba, Szomolányi, Juhász (Todola), Kecskés (Ba­logh) — Farkas (Bari), Abonyi — Kovács, Marton, Decsi. Szabó. A csapat megérezte Vass, Józsa és Kecskés III hiányát. Kecskés III a Jászbe­rény elleni mérkőzésen meg­sérült. Kecskeméti TE—Nk. Kinizsi 3:2 (1:1). A vasárnapi mérkőzés. csa­pata: Kocza (Vilcsák II) —Su­ba (Vass), Szomolányi, Juhász, Balogh (Suba) — Kecskés I, Abonyi — Kovács, Józsa, De­csi, Szabó. Az első félidőben kiegyen­súlyozott játék folyt, szünet után a vendégcsapat jobban kihasználta helyzeteit. Góllö­vő: Decsi, Szomolányi. Józsa tizenegyest hibázott. Vasárnap, hazai pályán, Kis- kunlacháza területi osztályú csapata lesz az ellenfél. Farmos—Nk. Kinizsi II 2:1. Farmoson a Kinizsi-tartalé­kok a következő összeállítás­ban játszottak: Kovács — Ba­logh, Varró, Járó, Bari, Todo­la — Hegedűs, Farkas, Sebők, Tóth L., Rákosi. A jó színvonalú mérkőzésen a körösiek sok gólhelyzetet ki­hagytak. Góllövő: Sebők. Jók: Sebők, Bari és Tóth L. P. S. Asztalitenisz az ipariskolában Február "-én 17 résztvevő­vel folyt az ipariskola házi asztalitenisz-bajnoksága. A sportotthonban egyszerre 7 asztalon, 4 csoportban, a kö­zépdöntő zajlott. A sok mér­kőzés következtében a 4 leg­jobb később dönti el a végső győzelem sorsát. A lebonyolí­tásban a Kinizsi edzője, Nagy Imre jeleskedett. méti fedettuszodát keresték fel a diákokkal. Asztalitenisz CSB-rajt Az idei férfi NB III-as asz­talitenisz-csapatbajnokság már­cius 12-én rajtol. Keddi műsor Sízés Az ipariskola testnevelő ta­nárától, Szarka Anikótól meg­tudtuk, hogy 12-én a kecske­Galyatető: országos ifjúsági bajnokság. S. Z. Jubileumi munkáscriinnepség

Next

/
Oldalképek
Tartalom