Pest Megyi Hírlap, 1973. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-10 / 83. szám

1973. Április hl kedd ■' 7 impoi i.ili férfi bullonkabátok 810 Fi-tól 1300 R-'ig fésűs férfiöltönyök '■■:: ■ ■■ "775 I-t-tQf 15>a Fl-ig; V..;' , fésuS fcrfipantallók • 520 fésűs fiúöltönyök 380 Ft-tol 550 li-ig ' ä Pest megyei Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat készruha-szaküzleteiben. Ä'": • ,;ysí; 11 Két ülésszak között Megoldódott Zebegény fejlesztési gondja Tavasz a Dunakanyarban Mit várhatnak a turisták? 0 Zebegény — hasonlóan Pest taegye más községeihez — egyre gyorsabban fejlődik, gazdagodik. Idegenforgalma — amióta megnyílt a Szőnyi Ist­ván Emlékmúzeum — évről évre nő. És mind több lesz azoknak a száma is, akik a Dunakanyarnak ebben a festői szépségű vidékén kívánják el­tölteni víkendjeiket, szabad idejüket. Ehhez azonban par­cellázásra lenne szükség, te­lekvásárlási lehetőségre. A község tanácsa szívesen telje­sítette volna már eddig is a kéréseket, csakhogy az igé­nyek kielégítését gátolta ré­szint a vízierőmű terve, vala­mint a Közlekedés- és Posta­ügyi Minisztérium útépítési elképzelése. A képviselő utánajárt Mivel a község egészen a Duna partjáig ér, errefelé ter­jeszkedni már nem lehet És nem lehetett eddig a község másik oldalán sem, mert a tervek szerint ott épült volna ■meg a jelenlegi, Vácot Szobbal összekötő országút tehermente­sítő új útrésze. A zebegényiek, nehéz helyzetükben, ország- gyűlési képviselőjükhöz, Kár­páti Ferenc vezérőrnagyhoz, a magyar néphadsereg politikai főcsoportfőnökéhez fordultait segítségért. — A zebegényiek kérése jo­gos volt — mondja Kárpáti Ferenc —, ezért felkerestem a Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztérium illetékes szakembe­rét, mi Is a helyzet a megépí­tendő új úttal kapcsolatban. A beszélgetésből kiderült, hogy ez új út, amely már most gá­tolja a község terjeszkedését, tsak a századforduló után épülne meg, azaz több mint egy negyedszázad múlva. Amikor mindez Kárpáti Fe­renc vezérőrnagy tudomására jutott, választói nevében kér­te a perspektivikus terv felül­vizsgálatát, ésszerű módosítá­sát, Zebegény fejlődése érde­kében. A településen kívül A kérésre a közelmúltban írásbeli válasz érkezett Kár­páti Ferenc országgyűlési kép­viselő címére a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumból. „Zebegény mellett a század- forduló után építendő új te­hermentesítő út nyomvonalán az eredetileg általunk megha­tározott változattal szemben, az előzetes tanulmány szerint ugyan messze a települést el­kerülő, de mégis a település- fejlesztés céljából kedvezőbb változatot elfogadjuk, és esze­rint intézkedünk,. — A zebegényiek gondja te­hát nem gond ma már. A köz­ség fejlődhet, terjeszkedhet, az útépítés terve nem akadályoz­za ezt — mondja Kárpáti Fe­renc, és hozzáteszi: — Nem csupán ezt könyvelhetik el eredménynek a zebegényiek, hanem más, szintén a Közle­kedés- és Postaügyi Miniszté­rium hatáskörébe tartozó in­tézkedést is. Több utat is kijavítanak Valóban, a levél további ré­szében arról értesítik az or­szággyűlési képviselőt, hogy: „Ez évben a Nagymaros— Zebegény közötti szakaszt asz­faltszőnyeggel látjuk el, füg­getlenül a vízierőmű sorsától. Szob és Ipolytölgyes között az 1201 jelű utat ez, évben a Budapesti Közúti Igazgatóság szélesíti és itatásos hengerlés­sel látja el, hasonlóan a már elkészült szakaszok műszaki megoldásaihoz. Erre a célra a Közúti Főosztály nyolcmillió forint póthitelt biztosít. A Budapesti Közúti Igazga­tóság ugyancsak még az idén felületi kezeléssel látja el az 12106 jelű, Kóspállag bekötő utat teljes egészében.” Kárpáti Ferenc országgyűlé­si képviselő közbenjárása ugyancsak eredményesnek bi­zonyult. Annál is inkább, mert a már elmondottakon kívül a jövő esztendőt illetően is ka­pott biztató ígéreteket. Ezek szerint: „A zebegényi átkelési sza­kaszt a 19—22,5 kilométer kö­zött 1974-ben az eredeti kor­szerűsítési elgondolásoknak megfelelően végrehajtjuk. A Budapesti Közúti Igazgatóság pedig felületi kezeléssel látja el 1914-ben a 12107 jelű Ze­begény—Márianosztra és a 12 108 jelű Szob—Márianoszt­ra—Kóspallag összekötő uta­kat” Prukner Pál Megnéztük, hogyan készül a hazai és külföldi vendégek fo­gadására a Dunakanyar keres­kedelmi és vendéglátóipara, mit tesznek a turisták zavar­talan ellátásáért. Vasárnap zárva Pomázon a HÉV-állomáson szép üzletházat emelt több mint két és fél millió forintból a MÉK. Zöldséget-gyümölcsöt, füstölt húsárut, vágott barom­fit, fűszereket, tejet-tejtermé- ket, kenyeret árusítanak ben­ne. A vállalat szívesen nyitva tartaná a boltot vasárnap reg­geltől délig, de a KPVDSZ me­gyei vezetősége még nem adta a hozzájárulását. Véleményünk szerint a Du­nakanyarban a nyári szezon alatt több százezren ü dűlnek- szórakoznak. Ahhoz, hogy a látogatók zavartalanul jól érez­zék magukat, szolgáltatásra — ellátásra van szükségük. A Dunakanyarban dolgozó ke­reskedőknek, vendéglátóknak főidényben vállalniuk kell: va­sár- és ünnepnap egyaránt szükség van a munkájukra. A kertbarátoknak Bélavári Imre mezőgazdász­nak sok a munkája a pomázi Petőfi Tsz tavaly nyitott ve­tőmagboltjában. Szakember­ként állt a pult mögé, hogy egyúttal hasznos tanácsokkal is ellássa a kertbarátokat. Pomáznak hagyományos a kertkultúrája, amit bizonyít a forgalom: magokból, növény­védő szerekből havi 40 ezer fo­rintnyit vásárolnak. Örömmel mutatja kincseit: a darabos rézgálicot, a patti- són magot, amit ők árultak az országban először és a pomázi adottságokhoz kitűnően ido­mult zöldségféléket, a nan- tes-i sárgarépát és társait. A paipszigeti bejárónál nem lehet kihagyni a TÜZÉP hét- végiház-bemutatóját. Vincze Imre alig győzi nyitni a házak ajtaját, hogy az érdeklődők be­lülről is lássák. A szentendrei hajóállomás mellett Orgoványi Béla és fe­lesége a „Falatozó” feliratú vászontáblát igazgatják a be­járat felett Régen a „Zöldfa” cégér virított ott. Ez volt az a kocsma, ahova a szentendrei rendőrség először betért, ha valakit keresett, vagy razziát tartott. A csapszéket most har­madosztályú bisztróvá alakí­tották. Grillcsirkét lacipecse­nyét, házi kolbászt árusítanak. Szolid kisvendéglőt szeretné­nek fenntartani, elsősorban a kirándulóknak. Új faházak A Pest megyei Idegenforgal­mi Hivatal tervei között ol­vasható, hogy a papszigeti és a leányfalui kempingekben to­vább bővítik az igényes, kom­forttal felszerelt faházak so­rát. Papszigeten húsz, Leány­falun huszonnyolc faházat ál­lítanak fel. A leányfalui há­zakba május 1-től fogadják a vendégeket Ausztriából és az NDK-ból. A papszigeti kem­ping faházainak egy részét a nyáron szintén szeretnék ki­adni. A helyszínen a zárt rá­csos kapuk mögött azonban csak sima füvet látni, munká­latoknak, alapozásnak semmi nyoma. Leányfalun viszont már ott áll nádi a házaik, friss laktesza- got árasztanak. Körülöttük csatatér, most fektetik le a vízvezetéket. Lássuk a strandot. Mázol­nak, fumak-faragnak minde­nütt. Gőzerővel készülnek a május 1-i megnyitóra. Addig­ra megkapják a búvárszivaty- tyút, amely az egyenletesebb vízellátást fogja segíteni, s el­készül a bejárat előtti autópar­koló is. Az önkiszolgáló étterem ve­zetője, Dazsián Béla gondter­helt. — Állandó probléma, hogy kétes a kisegítő személyze­tünk. Idén mindenképpen na­gyobb forgalmat szeretnénk nagyobb hatékonysággal el­látni. Gondoltunk arra is, hogy a vendégek már messziről lás­sák, hol itt a vendéglő, több táblát állítunk ki az átszelne. Fejezzük be a vendéglők so­rát a tahi Vöröskő vendéglő­vel. Gazdik Pál lehangolt. — Ügy jöttem ide az ősszel, hogy évekig itt maradók, most mégis megyek. Köaöitéfc, hogy az ÁFÉSZ közgyűlése alapjain a Vöröskő éttermet kettéoszt­ják. Marad a presszó és a jó­val kisebb étterem, a nagy bel­ső magyaros teremből pedig vegyesáruboltot alakítanak ki. Ha az építkezés elkészül, az jön ide üzletvezetőnek, aki megnyerte a kihirdetett pályá­zatot. Megítélésünk szerint az öt­let nem rossz. A tahi hídfő­nél valóban hiányzik egy jól felszerelt élelmiszerbolt. De miért éppen most, a szezon kezdetén kezdenek hozzá az építkezéshez? Az Idegenforgalmi Hivatal visegrádi kirendeltségén Cseke László, az iroda vezetője leg­alább fél órán át sorolja, mi­lyen programpontok között válogathatnak a vendégek. A leskedveltebb az egész napos pilisi parkerdei autóbusztúra. amely még új szolgáltatás ugyan, de tavaly máris ötezer- kétszázán élvezték. Söröző fél nyolcig Dobogókőn a Nimród szálló messzire világít. — Hétvégeken már most hat-nyolcszáz ember megfor­dul a sörözőben — tájékoztat a fiatal igazgató. Szivek Gá­bor. — Amikor .az idő engedi és a teraszt is megnyitjuk, ezer személyt kiszolgálhatunk. Ugyanez áll az étteremre. Má­jus közepéig főleg a belső ide­genforgalom a jelentős, utána jönnek a külföldiek. A ma­gyar-osztrák meccsre már nincsen kiadó szobánk. ★ A Dunakanyar elsősorban Budapest és környéke lakossá­gának, de az ország más tájai­ról érkezőknek és a külföl­dieknek is mind kedveltebb pihenőhely évé válik. A keres­kedelem a nagy feladatnak ma még elég gyakran csak zökkenőkkel tud eleget tenni. Kevés a vendéglő, az árusító­pavilon, különösen a vasárna­pi csúcsforgalom idején. So­kat kell még javítani a közle­kedésen is. A metró és a szent­endrei HÉV ma már sokkal több utast tud kulturáltan szállítani, azonban a szentend­rei végállomástól az autóbusz­forgalom nehezen birkózik a hét végi kirándulók elszállítá­sának feladatával! A személy­autókkal, motorral közlekedők helyzete sem jó. Az új tizen­egyes műút budapesti torkola­tánál kara délutántól a fővá­rosba visszaigyekvők gyakran fél, egy órát vesztegelnek. Látnivaló, hogy a biztató idegenforgalmi felkészülés el­lenéire is sokat kell még tenni a kereskedelmi, a vendéglői szolgáltatáson kívül, a zavarta­lan közlekedés megteremté­séért is. K. M. PÉCEL Helyiipari továbbképző Hétfőn reggel továbbképzői tanfolyam kezdődött Pécelen^ a Pest megyei Tanács oktatá-, si és továbbképzési intézetéé ben. A megyei tanács iparit felügyelete alá tartozó válla-, latok mintegy félszáz közép-, szintű vezetője ismerkedik a következő napokban az idő-, szerű gazdaságpolitikai kérdé-. sekkel. Bevezető előadást Török Zoltán osztályvezető tartott Gazdasági fejlődésünk aktuá-. lis kérdései címmel. Ma Frits István, a szak­szervezetek megyei tanácsa, munkavédelmi felügyelőségé­nek vezetője ad tájékoztatást. A következő anyagok előadói között — sorrendben — talál­juk Göndics Zoltánt, a mer gyei pártbizottság oktatási igazgatóságának vezetőjét, La­katos Árpádot, az MSZMP Politikai Főiskolájának taná­rát és dr. Stark Antalt, a. Marx Károly Közgazdaságtu-. dományi Egyetem dékánját. (p. ró j Vasárnap a Duna mentén Csúcsforgalom a visegrádi kompon. Sokan keltek át a Dunán Visegrádról Nagymarosra. Minden járat zsúfolásig megtelt autósokkal és motorosokkal. Motorospihenő a Bükkös patak partján levő falatozónál. Benépesült a folyó partja a szentendrei kanyarnál... Á horgászbot rabjai nemhiába töltötték idejüket a kavicsos par­ton, kevesen mentek haza hal nélkül ezen a szeles vasár­napon. Ekés János felvételei / Jönnek a PIK-hetek! Jönnek a PIK-hetek! Jönnek a PIK-hetek! t

Next

/
Oldalképek
Tartalom