Pest Megyei Hírlap, 1992. december (36. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-03 / 285. szám

10 PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1992. DECEMBER 3., CSÜTÖRTÖK SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE tierjük tisztelettel a városi és a községi polgár- ir.esteri hivatalokat, hogy településük címerének kicsinyített másolatát fekete-fehér változatban szerkesztőségünknek szíveskedjenek elküldeni. A címereket a településeikről szóló írásainkhoz szeretnénk fölhasználni abban a formában, aho­gyan köztársaságunk címere is látható minden oldalunk''­Mintaiw... .w-o.jutt Cegléd és Nagykáta város címerének kicsinyített mását. FEDEZZÜK FEL A FALUT, TANYÁT Pályázat gyermekeknek Kedves Pest megyei gyermekek, fiatalok! Amennyiben betöltöttétek már a hatodik esztendőt, de még nem múltatok el 18 évesek, olvassátok el az alábbi felhívást, melyet a Szövetség a Közép-Kelet- európai Zöld Falusi Ven­dégfogadás Kiépítésért ne­vű szervezet juttatott el szerkesztőségünknek. Minden faluban, tanyán van élmény, felfedezni- vaió. Nos, az ezzel kapcso­latos pályamunkákat várja tőletek a szövetség. A pá­lyázatot „A” és ,.B” kate­góriákban írták ki. Olvas­sátok el figyelmesen és je­lentkezzetek minél na­gyobb számban a felhívás­ra. Az „A” kategória témá­ja: „Várlak a falunkba, tanyánkba nyaralni”. Ezt elsősorban a falun, tanyán élő gyerekek számára hir­detik még. A feladat egy képzelt, de még jobb, ha egy igazi barátnak írott levél, amelyben leírod, hogy miért érdemes nála­tok tölteni a vakációt vagy a hétvégét. A tanyán, a faluban, a kertben milyen virágok, fák. növények ta­lálhatók, müven háziálla­tok élnek. Milyen mada­rak, vadállatok élnek a közeli erdőkben, milyen ehető és mérgező gombák találhatók. Milyen a gyógynövény flórája a vidéknek. A pályázók megírhatják, milyen lehe­tőség van kirándulásokra, sétákra, kerékpártúrákra, milyen népi szokásokkal, népviselettel, népművészet­Felhávós A ceglédi polgármes­teri hivatal mezőgazda­sági és vállalkozó cso­portja felhívja a vállal­kozók figyelmét, hogy ha tevékenységüket be­tegség vagy bármi miatt nem folytatják, illetve szüneteltetni kívánják, ezt azonnal jelentsék be a városházán, esetleg az APEH-nél. illetve a tár­sadalombiztosítási ki­rendeltségnél ________________________l te l, régi mesterségekkel is­merkedhet meg az odaláto­gató. Milyen házi és táj­jellegű ételeket készítenek, fogyasztanak. Pályázhatnak olyan vá­rosi gyerekek is, akik fa­lun, tanyán élű nagyszülők, rokonok környezetéről ír­nak saját élményeik alap­ján. Akik a levelet való­ban létező hazai, külföldi barátjuknak vagy ismerő­süknek postázzák, és ne­künk elküldik a másolatot, a pályázat elbírálásakor külön jutalompontot kap­nak. Elsősorban olyan fia­talok pályázatát várjuk, akik egyúttal készek más közép-kelet-európai ország e pályázatán nyertes fia­taljait egyhetes csereiidül- tetésra fogadni. Az „A” kategóriára írt pályázatok beküldési ha­tárideje: 1993. március 15. A „B” kategória témája: „Falun, tanyán nyaraltam”. Ebben személyes élmé­nyeket várnak olyan gye­rekektől, akik idehaza vagy külföldön tanyán, fa­lun, farmon nyaraltak, üdültek. Szeretnék tudni, mi az, ami nagy hatással volt rájuk, amiért máskor is szívesen mennek falura. A „B" kategóriára írt pályázatok beküldési ha­tárideje: 1993. szeptember 15. Mindkét kategóriában plusz pontot kapnak azok a pályázók, akik olyan ér­dekességekről írnak, ame­lyek útikönyvekben nem szerepelnek. A leíráshoz, a színesebb illusztrálás érde­kében, célszerű rajzot, fo­tót, esetleg újságkivágást mellékelni. A legjobbb pályázatok szerzői több napos juta­lomüdülésben részesülnek a szövetség szervezésében. A jutalmak utazási költ­ségeket nem tartalmaznak. A pályázatokat a „Szövetség a Közép-Kclet-európai Zöld Falusi Vendégfogadás Kiépítéséért"’ címére vár­ják: 1126 Budapest, Szobosz- lai u. 2—4. Telefon: 1-551- 857. Fax: 1-551-857. A pályázatot mindenki anyanyelvén küldheti be. A borítékra és a pályázat­ra mindenki írja rá a ne­vét és pontos címét. tó — dór R Váci Rendőrkapitányság kéress Jelentkezzenek a tanúk! A Váci Rendőrkapitányság közlekedési alosztálya nyomozást folytat közlekedési baleset okozásának vétsége miatt 1992. november 23-án 13.45 órakor Dunakeszi lakott területén, a Kagyló úton egy Opel Kadett gépkocsi villanyoszlopnak hajtott. A gépkocsivezető elmondása szerint, a balesetet látta egy_ kb.50—55 év közötti életkorú ősz hajú férfi és a vele lévő 35-38 év körüli nő is, akik egy piros színű Lada gépkocsival közlekedtek és a baleset sérültjének segít­séget nyújtottak. Kérjük a segítséget nvújtó személyek jelentkezését a Váci Ronáőr-yoDilánvság közlekedési osztályára. Pang a piac Nem kelendőek a gépkocsik. Talán a várható útpályadí.j riasztja el a vásárlókat, vagy nincs elég pénzük? Nem tudni, de az autópiac pang a budaörsi telepen is (Erdősi Ágnes felvétele) VÁLTOZÁSOK Új telefon- és telefaxszámok A városi oldalak meg­szűnésével párhuzamo­san a helyi kollégáink és telefonszámai megváltoznak a követ­kező napokban, illetve hetekben. Elsőként Nagykőrösön telepítette át a készülé­ket a posta. Az érdeklő­dők az (53)50-588 szá­mon hívhatják munka­társunkat. Megértésüket köszönjük. Játékosoknak bridzs A ceglédi Kossuth műve­lődési központ igazgatósá­ga a kártyajátékok iránt ér­deklődők számára 10 órás bridzstanfolyamot szer­vez. Az érdeklődők feivolá- gosítást kaphatnak a mű­velődési központ irodájá­ban személyesen, vagy az 53/10-199-es és 10-895-ös telefonon. Zsámbékon, Biuíorhágyon Kedvezményes vásárok Az év utolsó hónapja egy­ben az ünnepek időszaka is. Hamarosan itt a Mikulás, a gyerekek nagy örömére, azután jön a karácsony, ké­sőbb a szilveszter. A készü­lődés talán már minden családban megkezdődött. S az egyik nagy gond az: mi­vel lepjük meg szerettein­ket? Ebben kíván a zsámbéki művelődési ház vezetősége segítséget kínálni a helybé­lieknek. Játék- és ajándék­vásárt tartottak december elsején és másodikán. Ezt negyedikén és tizenegyedi­kén kedvezményes ruhavá­sár követi. Az előbbinél a hétvégi Mikulás-ünnepre oldhatták meg az ajándéko­zást a szülők. Az utóbbi két vásár pedig a karácsonyfa alá szerezhet meglepetése­ket. Biatorbágyon, a Szent Ist­ván u. 10. szám alatt bárki olcsón vásárolhat feszüle- leteket, bibliákat, karácso­nyi hanglemezeket, magnó- és videokazettákat, betlehe­meket. A gazdacentrum mindenkit szeretettel vár. Cegléd önkormányzati ütés December 3-án, azaz ma délután 3 órakor a város­háza kistermében tartja a ceglédi önkormányzati tes­tület soron következő ülé­sét. Egyebek mellett szó lesz a város környezeti ártal­mairól és környezetszeny- nyezéséről, az önkormány­zat 1993. évi költségvetési koncepciójáról, a beruházá­si előirányzat módosításá­ról. az átalakulással kao- csolatos vagyonértékelésről, valamint a hulladékszállí­tási és bedolgozási díj eme­lési javaslatáról, i Érden szombaton Invitáló örogdiúkeknak Érden az öregdiákok ve­szik át a hatalmat az al­ma materban december 5-én 17 órától. Az egykori nebulókat a Vörösmarty Mihály Baráti Kör Egyesü­let hívja meg a hajdani emlékek felidézésére a gim­názium falain belül. Kérik az egykori ta­nulókat, hogy az öregdiák­napra legalább száz forin­tot hozzanak magukkal. Ennyibe kerül ugyanis a belépőjegy, amely az Érdi Gimnázium Alapítvány számláját gyarapítja. Hívásra várnak Dunakeszin Táncosok rendelésre A Dunakeszin egy évtize­de működő hocomotiv Táncklub új kezdeménye­zést hirdetett meg. Szívesen vennének részt tagjaikkal városi rendezvényeken: bálnyitókon, szalagavató ünnepségeken. Indítanának tanfolyamokat öt-hatéves kortól gyerekeknek, kíván­ságra felnőtteknek. Tanít­ják a klasszikus és modern társasági táncokat. Ha ér­deklődés mutatkozik, tánc­versenyt is rendeznek. Csak a hívásra várnak. Írni szerető Fest megyeiek, ügyelem! Kedves olvasóink! Terveink szerint karácsonyi számunk, amely december 24-én jelenik meg, dup­la terjedelmű lesz, azaz 32 oldalas. Ebben helyet szeretnénk adni az Önök írásainak is, természete­sen azoknak, amelyek a karácsony szent ünnepé­nek gondolatiságát hordozzák. Szóljanak ezek az írások a szerctctről, a családi fészek melegéről, a megértésről, az egymás iránti figyelemről. Aki úgy érzi. hogy versben fogalmazza meg könnyebben gondolatait, ám tegye. Várjuk írásaikat legkésőbb december 12-ig. Címünk: Pest Megyei Hírlap, Bu­dapest, Pf.: 311, irányítószám: 1446. Előfizetőknek ingyen Új megyei telefonkonyvek Az év végéig — Hajdú- Bihar, Borsod-Abaúj-Zemp- lén és Csongrád kivételével — valamennyi megyének átadja az új hivatalos és szakmai telefonkönyvet a Magyar Telefonkönyv-kiadó Társaság. A három említett megyében január közepétől vehetik kézbe a köteteket, s már jövő év februárjában kibocsátják az új budapesti telefonkönyvet — hangzott el a kiadó cégnek a Nógrád megyei telefonkönyv meg­jelenése alkalmából tartott sajtótájékoztatóján. Az elmúlt év nvarán egy nürnbergi telefonkönyv­kiadó cég magyarországi leányvállalataként alakult társaság azt ígéri, hogy ezentúl nem az eddig szo­kásos négy-öt évi késede­lemmel, hanem évente ki­adja a megyei, valamint a KEDVES BARÁTUNK! Az Idén december 26.-án kerül először megrendezésre a Budapest Sportcsarnokban S4 "Ml 9CJ4CSO"c. egész napos műsor. "A béke és a szeretet ünnepén, a családi összetartozás Jegyében töltünk el. egy napot szülőkkel, gyerekekkel, állami gondozottakkal, munkanélküliekkel, mindenkivel aki az ünnep melegére vágyik. Népszerű színészek, előadók, zenészek vállalták a közreműködést cs olyan neves alkotók segítenek a kivitelezésben mint SZÖRÉNYI LEVENTE és KOLTAY GÁBOR. fővárosi friss adatokat tar­talmazó telefonkönyvet. Az előfizetők ingyen kap­ják, a távbeszélőszámlával együtt kiküldött bon bemu­tatása ellenében. A kiadó társaság ezek szerint leg­alább négy éven át nem keres az üzleten, a kiadás költségeit viszont fedezik a magyar szemnek kissé szo­katlanul, a névsorban el­helyezett fizetett hirdeté­sek. Valamelyes időt igényel az újfajta módon szerkesz­tett kötetekben való eliga­zodás is. A fehér oldalak a közületi és magán-előfi­zetők ABC-sorrendbe sze­dett adatait közlik, az arany oldalakon találhatóit azok a gyártók, szolgálta­tók, kereskedők, akik mun­kájukat, portékájukat kí­nálják. A kiadó cég úgy véli, az előfizetők, illetve a könyv vásárlói gyorsan megbarátkoznak majd az Európa-szerte már bevett szerkesztési stílussal. TÁMOGASD A MAGYAR IPART! Vásárolj .zai terméket!

Next

/
Oldalképek
Tartalom