Pest Megyei Hírlap, 1967. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-01 / 127. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA 50 FILLÉn 1967. JÜNIUS 1., CSÜTÖRTÖK PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A KGST mezőgazdasági állandó bizottságának 23. ülésszaka Miért kel! távozniok Guineából a külföldi misszionáriusoknak? Ülésezik a Biztonsági Tmáts A közel-keleti válság a Biztonsági Tanács előtt. A közel-keleti helyzet feszültségét tük­rözi a Biztonsági Tanács tagjairól készült fotósorozat. Balról jobbra: Fedorenko (Szov­jetunió), Lord Car adón (Nagy-Britannia), George Ignaticff (Kanada) és Josc Sette Camara (Brazília). Szerdán a Gellert Szálló kü­löntermében megkezdődött a KGST mezőgazdasági állandó bizottságának 23. ülésszaka, amelyen Bulgária, Csehszlo­vákia, Magyarország, Mongó­lia, Lengyelország, NDK, Ro­mánia és a Szovjetunió kül­döttségein kívül megfigye­lőként a Vietnami Demokrati­kus Köztársaság képviselői is részt vesznek. De Gaulle a pápánál VJ. Pál pópa szerdán kora délelőtt fogadta De Gaulle-t. A francia államelnök ebben a minőségben első ízben tett hi­vatalos látogatást a római ka­tolikus egyház jelenlegi fejé­nél. Az AP értesülése szerint a pápa és De Gaulle az euró­pai egység kérdéséről beszél­getett. Nkrumah nincs házi őrizetben Hadzs Habib Tall, Guinea kairói nagykövete sajtóérte­kezletet tartott a Guineái De­mokrata Párt megalapításának 20. és a hatalomrajutásának 10. évfordulója alkalmából. A nagykövet azzal vádolta Fran­ciaországot, hogy beavatkozik az ország belügyeibe és a rendszer megdöntésére törek­szik. Kijelentette, hogy Guinea megvédi forradalmi vívmá­nyait. Az MTI kairói tudósító­jának arra a kérdésére vála­szolva, miért szólította fel Conakry távozásra a külföldi misszionáriusokat, Habib Tall elmondotta, hogy Guinea tisz­teletben tartja a vallásszabad­ságot és így a kisebbségi ke­resztény meggyőződést is; nem engedheti meg azonban, hogy Feltárják a visegrádi alsó várrendszert Újabb leletekkel egészül ki Mátyás király palotája ásatást kezdtek. Egy 1479-001 származó boltíves pincét tár­nak fel. A földréteg eltávolí­tása közben itt is több, a pa­lotából származó faragott kő­töredéket találtak. a vallás ürügyén beavatkozza­nak az állam ügyeibe. — Sajnálattal kellett tapasz­talnunk, hogy a külföldi misz- szionáriusok kiszolgálták és segítették az imperialistákat Guineában. Nem engedhettük meg, hogy a vallás helyett al­kotmánymódosításról beszél­jenek és a gyarmatosítók esz­méit terjesszék. A nagykövet nyilatkozott azokról a nyugati sajtóban megjelent híresztelésekről, amelyek szerint Nkrumah volt ghanai elnököt a guineai fő­városban háziőrizetben tart­ják. — Nkrumah Guinea szemé­ben Ghana alkotmányos és törvényes elnöke. Népe nem tagadta meg. Az imperializ­mus ügynökei távollétében, államcsínnyel döntötték meg kormányát. Guinea a jelenlegi ghanai kormányzatot illegális­nak tekinti, Nkrumah elnököt pedig a testvérország igaz kép­viselőjének. Semmiféle ellen­tét nincs Sekou Touré és Nkrumah között. Ghana elnö­ke vendégünk, államfőként tiszteljük őt, bízva abban, hogy az afrikai egység általa meghirdetett politikája hozzá­járul majd kontinensünk tel­jes felszabadításához. Flottomozdulatok a Földközi-tengeren A Biztonsági Tanács kedd esti ülésén Nigéria képviselő­je sürgette, hogy U Thant ENSZ-főtitkár tegyen újabb erőfeszítéseket a közel-keleti válság enyhítésére. Georges Hakim libanoni külügyminiszter figyelmeztet­te a tanács tagjait, ha az ér­dekelt felek elveszítik önural­mukat, a Közel-Keleten, ez to­tális háborúvá válhat. Támo­gatta az EAK-nak azt a jogát, hogy érvényt szerezzen szuve­renitásának az Akabai-öböl bejárata felett. Mohamed El Kony, az Egyesült Arab Köztársaság képviselője felszólalásában is- I met leszögezte: országa min­denképpen lezárja az izraeli hajók előtt az Akabai-öblöt, de nem tervez semmiféle tá­madó lépést a közel-keleti válságban. Az ülést ezután szerdán, magyar idő szerint 20 óráig elnapolták. A bagdadi rádió kedd esti jelentése szerint Aref iraki elnök annak a telefonbeszél­getésnek során, amelyet Husz- szein királlyal annak kairói látogatása idején folytatott, ígéretet tett, hogy az iraki csapatok a közeljövőben harci állásokat foglalnak el a jor- dániai—izraeli határon, Jordánia örömmel fogad­ja el az iraki csapatokat területén — mondta Husszein király Aref elnöknek. Az AFP kommentárja rá­mutat, hogy Husszein király ..drámai helyzetet fordított a maga javára”. Jordánia, amely teljesen el volt szige­telve a közel-keleti válság fej­leményei során, visszanyerte helyét az arab frontban. Ha az EAK elnöke nem lett vol­na hajlandó fogadni Husz- szeint, a jordán trón össze­omlott volna. Az EAK, a közelmúltban is több ízben élesen bírálta Jor­dánia és Szaúd-Arábia politi­káját. Sukeiri, a palesztínai felszabadítási szervezet veze­tője már régebben szakított Husszein királlyal. A keddi egvezmény után Husszein Su- keirivel együtt tért vissza Jordániába. Az Al Ahram jelentése sze­rint Mohieddin, az EAK alel- nöke, a népi ellenálló erők újonnan kinevezett parancs­noka szerdán Bagdadba uta­zott, s onnan Damaszkuszba repül. A Reuter azt írja: le­hetséges, hogy Mohieddin kí­sérletet tesz majd a szíriai— (Folytatás a 2. oldalon) Angyalföldi dolgozók tiltakozó gyűlése Tüntetés a görög nagykövetség előtt Szerdán Angyalföld mun­kásnépe izzó hangulatú tilta­kozó gyűlésen emelte fel sza­vát a görög monarchofasisz- ták gaztettei ellen. A béke­gyűlésen Ortutay Gyula aka­démikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának alelnö- ke mondott beszédet. A gyűlés után több százan a görög nagykövetség épülete elé vonultak, ahol felolvasták tiltakozó petíciójukat. 25 százalékos szállítási kedvezmény a TEFU-tól foglalkozási betegségek kötelező bejelentéséről (Gábor felv.) § § Az egészségügyi miniszter ^ újból szabályozta a foglalko- ^ zási megbetegedések kötelező ^ bejelentését. A nyugdíjtörvény ^ szerint kártalanítandó foglal- ^ kozási megbetegedések jegy- ^ zékében több olyan foglalko- ^ zási ártalom szerepel, amelyet i eddig nem kellett bejelenteni. í Az új rendelkezés ezt a hiányosságot megszünteti és összhangot teremt ezen a téren. ^ Ezentúl kötelezően bejelen- ^ tendő foglalkozási betegségnek ^ számít a metilalkohol, a nit- ^ roglicerin, nitroglikol, szénké- ^ neg, fluor, műtrágya által oko- | zott mérgezés, a sűrített leve- ^ gővel, csont- és érszűkületes ^ betegségek. Be kell jelenteni a jS csontok, ízületek, inak és iz­mok olyan megbetegedéseit is, amelyek egyoldalú, túlzott ter­helésből származnak. Ilyen például az anyagmozgatásban dolgozók lábain a kiscsontok kifáradásos jellegű törései, a rakodómunkások vagy gépíró- nők ínhüvelygyulladása. Űj kategóriát jelentenek a foglalkozási eredetű fer­tőző betegségek, amelyek két csoportra oszthatók: az emberről emberre és az állatról emberre terjedő betegségekre. Ezek a betegségek azonban csak akkor tekinthetők foglal­kozási betegségnek, ha az ösz- szefüggés a foglalkozás és a betegség között bizonyítható. Be kell jelenteni a foglalkozá­si eredetű, nyomás okozta ideggyulladásokat is. Jó hír a vándorméhészeknek jelenti igényét az úgynevezett határidős, súlydíjas szállításra. Az intézkedés sok száz ván­dorméhésznek nyújt könnyí­tést a Bakonyban és az északi hegyvidékeken most javában virágzó akácosok, majd pedig az előző évekénél jobbnak ígérkező nyári méhlegelők — ipari és magnövények táblái, tarlók stb. — kihasználásához, illetve a méhcsaládok haza- szállításához. A kedvezményes díjszabás szeptember végéig marad érvényben. 5 5 A Közlekedés- és Postaügyi ^ Minisztérium Autóközlekedési ; Vezérigazgatósága és az Or­szágos Méhészeti Szövetkezeti 5 Központ képviselői megálla- ípodtak, hogy a méhcsaládok $ vándoroltatását — a SZÖVOSZ Máltai nyújtott eddigi kedvez- $ ményeken kívül — 25 százalé- $ kos szállítási kedvezménnyel ^támogatják. Az új kedvez- $ ményt minden szövetkezeti J méhész megkapja, amennyiben 5 az indulás ideje előtt legalább 5 72 órával a területileg illeté­kes TEFU-kirendeltségnél be­Eső után napsütés? Csökkenő felhősei — if isik a rei enters y — M''rontáteonulús, léysési strrnmk vízszintjét nem változtatta meg jelentősen, csak kisebb, gyorsan levonuló belvizek ke­letkeztek. A szomjas föld azonban a víz javarészét gyor­san beitta. A jószágtartó gaz­daságok külön örülnek annak, hogy a bőséges csapadék nyo­mán felfrissültek, még jobban kizöldültek a legelők. Az egészség őrei — orvosok, mentők — már várják a mos­tani front átvonulását. A hir­telen hőmérsékletcsökkenés, s a sűrű, páradús levegő külö­nösen a légzési zavarokban szenvedőknek okozott kelle­metlen órákat. . A legjobb orvosság ilyen­kor a pihenés, s a szabad levegő. Az elkövetkező időkben ha­sonló, már-már felhőszaka­dásszerű záporokra nem szá­míthatunk, de a szél még kí­sérője lesz a ma beköszöntött júniusnak. keletkező sár nem engedi ki az embert, s a gépet, de erő­södik a vetemény. A mezőgaz­dászok korábban sok helyről jelezték, hogy az a bizonyos aranyat érő májusi eső, na­gyon elkelne. Hizlalta a zöld­ségfélét, a kertészeti növé­nyeket, segíti az érni kezdő eper utánpótlását. A Törökbálinti Állami Gaz­daság ez idén is szép pénzt, nagy jövedelmet szeretne a zöldféléből. Az eső kezükre játszott. De szívesen veszik az óriás őszibarackos vezetői is. Ebben az évben újabb fia­tal fák fordulnak termőre, s nemsokára valóban ez lesz Közép-Európa leg­nagyobb őszibarackosa. Nem okozott valamilyen ga­libát a sok eső, s a szélroham? A távbeszélőszolgáltatás za­vartalan volt. A kisebb-nagyobb folyók Mindig ez az időjárás rend­je. De nem mindegy, milyen hamar fordul jobbra, derű­sebbre az égbolt, s az embe­rek kedve. A forróság után hideg zuhany volt a zápor, bár a természet szívesen fo­gadta. Az átlagember, ha nem is örült nagyon, tudomásul vette a szél-, és esőrohamot, azzal a reménnyel, hogy úgy sem tart sokáig. Végre is, idestova nyár van. Ha ebben nem is erősit meg az elkövetkező órák időn­ként megerősödő szélroha­ma, a felhőzet lassan fo­gyatkozni kezd, s erősödik nyugaton a felmelegedés. Hét végére már jobb időt re­mélhetünk. Azt mindenkép­pen, hogy mostani felvéte­lünkhöz hasonlót nem készít­het egyetlen fotós sem. Annál örvendetesebb téma akad a földeken. Igaz ugyan, hogy az eső, s a nyomában Visegrádon, a Salamon-to- rony környékén ismét meg­kezdődtek a régészeti ásatá­sok. A feltárás célja, hogy a XVI. században felrobbantott lakótorony faltörmeléke alól kiszabadítsák a vár védőrend­szerének maradványait és az egykor erre vezető középkori út nyomvonalát. A feltárás hosszabb időt igényel, mert körülbelül három méter vastag föld­réteget kell lefejteni a munkásoknak a leletekről. A napvilágra kerülő falma­radványokat később eredeti formájában helyreállítják. Már az eddigi munka során is több korabeli tárgyra bukkantak. A törökök idejé­ben Visegrád kisebb közigaz­gatási központtá fejlődött, s ekkor néhány egyszerű lakó­ház épült a Salamon-torony közelében ' is. Most ezeknek a maradványai közül cserép-, csempetöredékek, ablakvasa­lások kerültek elő. Nagy jelentőségű munka Zajlik Mátyás király palotájá­nak romjainál is. Most került sor a díszud­var és környékének állag- megóvására. Ugyanakkor az elmúlt évek ásatásai során napvilágra ke­rült kőtöredékeket, folyosó­parkokat, ablakkeret-részeket ,sl helyükre illesztik. A palota közelében ugyancsak régészeti

Next

/
Oldalképek
Tartalom