Pest Megyei Hirlap, 1963. március (7. évfolyam, 51-76. szám)

1963-03-02 / 51. szám

A Z , M.S Z MP. P E S T MEG Y E I B I Z O T T S A PEST ME VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! VII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÁR.% 50 FILLÉR 1963. MÁRCIUS 2, SZOMBAT JÓ ÚTON I A korszerű üzlethálózat kialakítása Dobi István távirata Marokkó királyához Egy hete sincs még, hogy megválasztottuk az új ország- gyűlési képviselőket és ta­nácstagokat, de máris szor­gos munka folyik annak ér­dekében, hogy minél eredmé­nyesebben végezhessék fel­adataikat: haladéktalanul hoz­záláthassanak választóiktól kapott megbízatásaik teljesí­téséhez, a Hazafias Népfront választási felhívásában foglal­tak maradéktalan megvalósí­tásához. Megyénkben is össze­ülnek a megválasztott taná­csok. hogy már ma, és az el­következő napok során,, ünne­pi munkaülésekkel, s minden­napos fáradhatatlan tevé­kenységgel folytassák a szo­cializmus teljes felépítésére irányuló munkát. Jó tudni, hogy ebben dolgozó népünk­nek olyan egységére támasz­kodhatunk, amely mind a rendkívül kemény tél nehéz­ségeinek legyőzésében, mind a választási eredményekben imponálóan jutott kifejezésre. Minden bizonnyal szó esik er­ről az első tanácskozásokon, hiszent ez csak fokozhatja a munkakedvet, erőt, lendületet adhat a halasztást nem tűrő feladatok jó elvégzéséhez. Olyan eredmények állnak mögöttünk, amelyekre méltán vagyunk büszkék, s amelyeket még a külföldi sajtó is kény­telen — ha kelletlenül is — elismerni. S ez nem lényegte­len. Mert igaz ugyan, hogy Ír­tak már rólunk jócskán hamis dolgokat, s ettől függetlenül a szocializmus építése töretlenül folyt hazánkban, de most az történt, hogy még ezek a saj­tóorgánumok is beismerésre kényszerültek. Pártunk politi­kája. népünk egysége, s éle­tünk alakulása ugyanis olyan tényeket eredményezett, ame­lyek most már kikerülhetetle­nül áttörték az elhallgatás és a hazugság korlátáit. A bur­zsoá sajtó természetéből fa­kadóan. természetesen to­vábbra is hamis körítéssel és belemagyarázással ugyan, de a nyugati olvasókhoz is elju­tott mindennapi életünk egy- egy igaz ténye. Aminthogy választásunk demokratizmu­sának tényei előtt sem lehe­tett hermetikusan elzárni a hírközlés különböző csator­náit. ,.A választások során — írta a Giustizia című olasz lap — a választóknak lehetőségük volt arra. hogy olyan jelölte­ket javasoljanak, akikben megbíznak és megváltoztassa­nak egyes jelöléseket.” A Frankfurter Rundschau című nyugatnémet lap pedig egye­nesen így ír: „Az általános irányzat az volt, hogy különö­sen a községi tanácsok számá­ra olyan jelölteket állítsanak, akik jól ismerik a helyi adott­ságokat és problémákat, és a széles néprétegek bizalmát él­vezik.” S hogy ez a bizalom nem csupán a helyi adottsá­gok ismeretén s a helyi prob­lémák elintézésén alapul, ha­nem politikánk alapjaira tá­maszkodik, még erre is talá­lunk világos utalást egyik, ugyancsak nyugati lapban. Az olasz Messaggero megírja, hogy az „Aki nincs ellenünk, az velünk van” jelszó „teljes mértékben érvényesült az el­múlt két esztendőben és je­lentősen megszilárdította a nép bizalmát.” Az Observer című francia lapban pedig ilyen mondatokat olvasha­tunk: „Az életszínvonal és az egyéni szabadság iránti tiszte­let fejlődött.” „Most mindenki előtt nyitva állnak a közokta­tás, a hadsereg és az állami szolgálat kapui." Mi más ez, mint kénytelen elismerése an­nak, hogy nálunk a szavak és a tettek egybeesnek! Olyany- nyira egybeesnek, hogy a Corriere della Sera című olasz lap éppen azt hangsúlyozta még a választási propagan­dánkkal kapcsolatban is, hogy az „nem jelszócélokat szol- ' gált, hanem inkább arra töre­kedett, hogy konkrétan meg­mutassa, milyen tényteges le­hetőség van a rendszer és a j pártonkívüliek nagy tömegei j közötti bizalom megerősítésé-1 re.” Mindennapi munkánkról, most lezajlott választásaink előkészítéséről s lefolyásáról egyaránt, reális értékelések is napvilágot láttáik tehát a nyu­gati sajtóban. Mindez termé­szetesen nem azért érdekes, mintha mi ettől tennénk füg­gővé munkánk értékelését. Mi magunk ismerjük legjobban problémáinkat, feladatainkat s ezek ismeretében mi magunk tudjuk legreálisabban megítél­ni eredményeinket és hiányos­ságainkat is. Mégis hírt ad­tunk a nyugati sajtó ilyenfaj­ta, kényszerű objektivitásáról, mert ez egy bizonyos tekintet­ben különösen tükrözi ered­ményeinket. Emlékezzünk csak vissza a néhány évvel ezelőtti helyzet­re. A nyugati sajtó csupán a „magyar kérdés” különböző, hamis verzióival traktálta ol­vasóit. Csak a nyugati testvér­pártok lapjaiból juthatott reá­lis képhez ott bárki is. Most viszont burzsoá lapokból idéz­tünk! Visszájára fordítottuk hát a „magyar kérdést”, mint ahogyan ezt pártunk VIII. kongresszusán célul tűztük ki. Az idézett polgári lapok ugyanis nem jószántukból ír­tak eredményeinkről, hanem azért. mert. fejlődésünk, a mi munkánk tényei szorították rá őket erre. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a nyugati burzsoá sajtó most már csak így fog írni, s nem fogja úton- útfélen megkísérelni a való­ság elhallgatását, vagy akár hazug meghamisítását. Sőt, azt sem jelenti, hogy az idézett sorokkal párhuzamosan, ugyanazokban a cikkekben ne tenne kísérletet a tények fél­remagyarázására, az olvasó megtévesztésére. Mindeneset­re örömmel nyugtázhatjuk, hogy jó úton haladunk a párt Vili. kongresszusán meghatá­rozott nagyszerű célok megva­lósításában. A Hazafias Nép­front választási programjának valóra váltásához vezető úton is eredménnyel indultunk el, mind a választásokat megeiőző beszélgetésekkel, mind a vá­lasztások demokratikus, és népünk egységét tükröző lebo­nyolításával. Ezen az úton ha­ladjunk hát továbbra is most, amikor összeülnek a megvá­lasztott tanácsok, s amikor me­gyénk egész dolgozó népe már a jövő feladatainak minél jobb megoldására összpontosítja erőit. S ha szó esik az eddig megtett útról, ha szó esik ar­ról, hogy mindez milyen vissz­hangot váltott ki a világban, ez is azért essék, hogy még világosabban lássuk: a tények beszélnek! Minél több eredményes tet­tel járulnak majd hozzá a most összeülő tanácsok tagjai az előttünk álló feladatok meg­oldásához, annál eredménye­sebben szolgálják itthon a szo­cializmus teljes felépítésének nagy ügyét, s annál inkább elősegítik népünk ügyének reális megvilágítását a nemzet­közi sajtó hasábjain is. Harmincmilliónál is nagyobb a megyei kereskedelem és vendéglátóipar idei beruházási költsége Múlt év végén már 2165 kis­kereskedelmi beit és 973 ven­déglátóipari egység működött a megyében. Nagy részüket, ha nem is új, korszerűsítették. : A kereskedelmi bolthálózat fejlesztésére ez idén is jelen­tős összeget biztosítanak. A tanácsi kereskedelem mintegy I huszonkét és fél millió, a föld* i rrtüvesszövetkezetj kereskede- | lem pedig körülbelül nyolc- ! millió forintot fordít új bol- [ tok, vendéglők, eszpresszók létesítésére, meglevők bővíté- 1 sére és korszerűsítésére. A tanácsi kereskedelem több egészen új boltot lé­tesített, egyenesen üzlet­ház céljára készülő épüle­tekben. Vácott a Kózsa utcában ez év folyamán megnyíló önkiszol­gáló élelmiszerbolt azonban egy új lakóház földszintjére kerül. A váci DCM kikötői legényszállásán viszont már félig kész az az üzletház, aho­vá új önkiszolgáló éleliniszsr- bolt és melléje kisvendéglő kerül. Szigetszentmiklóson a lakó­telepen építkezéssel és megle­vő üzlethelyiségek felhaszná­lásával tej-kenvérbolt é« cuk* rás-zd a - es zp resszó nyílik. A Csepel Autógyárnál levő üz­letházat pedig bővítik. Egye­dül erre az építkezésre két­millió forint a beruházási elő­irányzat. Nagykőrösön a Póka utcá­ban tej ivó, a Széchenyi tét en édességbolt és ezenkívül ugyancsak a Póka utcában RÁVILL-üzletet nyitnak. Dunaharasztin két új üzlet létesül ebben az esztendőben, egy zöldség-gyümölcs- és egy tejbolt. Gödöllőn, a Besnyői útotn lesz az új élelmiszerbolt, Vecsésen a piactéren új ipar­cikk*, Tökölön. ugyancsak a piactéren új kultúrcikkbolt lé­tesül. Dunakeszin az iparcikkbol­tot és a 25. sz. élelmiszerboltot Leányfaluban az önkiszolgáló élelmiszerboltot az év folya­mán bővítik, tatarozzák. Szentendrén még ebben az évben megkezdik a Papp szigeti camping mellett a régen sürgetett vendéglő épí­tését, de üzembe valószínűleg csak a jövő esztendőben helye­zik. A felsorolt nagyobb fel­újítási és bővítési munkák mellett még igen sok bolt kisebb-nagyobb tatarozására is sor kerül 1963-ban. Vácott egyébként egy épületet az idén termelő cukrászat cél­jaira alakítanak át. 1964-ben és 65-ben ter­mészetesen szintén sok új helyiséget építenek. Ezek­hez a tervdokumentáció már ebben az évben elkészül. Fel- sőgöd és Nagymaros új ön- kiszolgáló élelmiszerboltot kap, Visegrádraí pedig tej- és gyümölcspaviíont tervez­nek. Kismaros kisvendéglő­höz jut egy-két éven belül, ugyanekkor bővítik, vágj' át­alakítják a szentendrei Bé­ke Éttermet, a zebegényi Ró-, zsákért vendéglőt, és a kis- bagi csárdát. Idén nyáron megnyílik az eszpresszó-cuk­rászda a Tudományos Aka­démia volt üdülőjében Nagy­maroson, amelyet valószínű­leg már jövőre vendéglővé alakítanak át. Uj épületet emelnek Budakalászon a dü- ledező Lupa-csárda számá­ra. Erűnek a tervei éppúgy ez évben készülnek el. mint a Diósd és Halásztelek ré­szere tervezett étteremé is. Monor új termelő cukrásza­tának terveit is ez év vé­géig elkészítik. Ugyancsak elkészülnek ez évben a visegrádi Sibrik- dombra tervezett szálloda cs étterem tervrajzai. Eddig az az elgondolás, hogy az új szállodában, főleg két­ágyas szobákban 200 ven­déget lehet majd elhelyezni, földszintjére pedig ugyaneny- nyi ember befogadására al­kalmas éttermet terveznek. Hasonló nagyságú szálloda tervei készülnek Vác szá­mára is. A megye földművesszövet­kezetei szintén több nagyobb szabású építkezésre készül­nek ebben az évben. Uj ön­kiszolgáló élelmiszerbolt nyí­lik Bag és Csemö községek­ben, valamint Kemencén, Foton, Üllőn, Urin és Men- dén. Dabason — mint már megírtuk — befejezik az eme­letes üzletház építkezését. Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke Marokkó nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte II. Hasszán marok­kói királyt. (MTI) szovjh—i;ha\ai ÁRUCSEREFGRGALMIEGVUMÍW Ghana fővárosában alá írták a Szovjetunió és Ghánái Köztársaság 196: ívre szóló árucsereforgalrr jegyzőkönyvi megállapcdásá Az egyezmény értelmében két ország idei árucserétől galma az 1962. évihez viszc nyitva, jelentősen növekszik. Mínusz 42 fok Lengyelországban Világszerte újabb meglepetésekkel szolgál a tél ,,Vérdtj" a farkasokra Szlovéniában Az idei szokatlanul hideg tél | világszerte újabb meglepeté- j sekkel szolgál. A Lengyel Táv- í irati Iroda jelentése szerint Lengyelország egyik kis KISZ-esküvő Halászteleken — Pest megyei Hírlap? — Igen. tessék? — Itt Gyurián János KISZ- titkár beszél Halásztelekről. Szeretnénk bejelenteni, hogy szombaton, március 2-án tart­juk községünkben az első KISZ-esküvöt. A menyasz- szony Valasek Irén fonónő, a vőlegény Goron Gj'örgy esz­tergályos. a Csepel Művek mo­torgyárának dolgozója. Az es­küvőre délután négy órakor kerül sor. a községi tanácshá­za épületében levő KISZ-he- lyiségben. Este pedig vacsora lesz a Szabad Május 1- Ter­melőszövetkezetben, mivel a menyasszony édesapja, Vala­sek András a termelőszövetke­zét tagja. Az esküvőre nyolc­van hivatalos vendéget hív­tunk meg. de igen sok érdek­lődőt is várunk. A fiatal pár részére a KISZ-szervezet tag­jai értékes nászajándékot ad­nak. A nagyszabásúnak ígér­kező KISZ-esküvőre ezúton hívjuk meg a Pest megyei Hírlapot. — Köszönjük a meghívást, és sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak. (tm) keleti helységében szerdán mínusz 42 Celsius fokot mértek, az ország más he­lyein pedig mínusz 30 fo­kot. * Olaszországban az Adriai- tenger partján Trieszttől Bari­ig újra havazott, és metsző hideg uralkodik. Triesztre csü­törtökön 73 kilométere« órán­kénti sebességgel száguldó szélvihar csapott le. Az Atlanti-óceánon tomboló viharok késleltetik a Halifax­ba irányuló hajóforgalmat — jeLenti az AP. A Lydia nevű dán tehergőzös érkezését csü­törtökre várták, de nyoma ve­szett. Jugoszláviában teljes erővel folyik a farkasvadászat. A farkasíalkák az idén nagy károkat tettek a jó­szágállományban. Ebben az évben a farkasok J ugoszlávia olyan helyein bukkantak fel. ahol még soha­sem látták őket. Az egy far­kasra kitűzött ..vérdíj" Szlové­niában 50 000 dinár. Útban a hatalmas szállítmány (MTI Foto, Mező felv.) Nehéz szállítmány az országúton A Váci Híradástechnikai Gyár megrendelésére különleges meghajtóművet építettek a Du­nai Vasmű gépészeti gyárában. A közel 50 tonnás gép szállítása komoly gondot okozott a gyárnak. A közlekedésrendészet és a rendőrség külön útvonalat jelölt meg a gépszállításra. A 24 kerekű szállítókocsi, melyet két teherautó vontatott, az országút szélességének nagy ré­szét elfoglalta, s a február 27-én elindított szállítmány egy map múlva a késő délutáni órák­ban érkezett Vácra. Bag falatozó-borozót, Kartal eszpresszó-cukrászdát kap. Kibővítik a farmosi italbol­tot, bővítik, korszerűsítik a kiskuniacházi éttermet és cukrászdát. Ezeken kívül ter­mészetesen a földművesszö­vetkezetek boltjainak egy ré­szében szintén kisebb-na­gyobb átalakítások, tataro­zások lesznek. A minderre,, előirányzott költség megha­ladja a nyolcmillió forintot. (sz. e.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom