Pest Megyei Hírlap, 1990. június (34. évfolyam, 127-152. szám)

1990-06-08 / 133. szám

PEST MEG YES XXXIV. ÉVFOLYAM, 133. SZÁM Ara: forint 1993. JtNIUS 8., TÉNTEK Még maradnak a vietnámi lányok Kubai vendégmunkás finálé A munkaügyi hivatal sze­rint tavaly Magyarországon csaknem hétezer külföldi állampolgár dolgozott. A po­litikai változások, úgy lát­szik, e téren is éreztették hatásukat, az előrejezések azt mutatják, hogy számuk év végére háromezer-ötszáz­ra csökken. A Tesco Külkereskedelmi Vállalat közvetítésével érke­zett munkavállalók elsősor­ban olyan iparágakban — bányászat, textilipar — he­lyezkedtek el, ahol a magyar jelentkezők nem tolongtak a felvételnél. Az első fecskék négy évvel ezelőtt Kubából érkeztek, s a budapesti gs vidéki textilgyárakban he­lyezkedtek el. Jutott belőlük a Pest megyei gyárakba, Bu- dakalászra, Vácra és Po- mázra is. Amikor jöttek, ak­kor még nem volt ildomos a vendégmunkás kifejezést használni, csupán kubai dol­gozóként lehetett emlegetni a Karib-tenger mellől Ma­gyarországra repült lányo­kat. A jelzőtől irtózok nyil­ván úgy gondolták, hogy vendégmunkásokat csak a kapitalizmusban alkalmaz­nak. *.... t . A lányok szerződése e hó­nap 23-án jár le, de már egyik Pest megyei gyárban sem találunk kubaiakat. A Buda-Flax Budakalászi Tex­til Rt.-ben már tavaly útila­put kötöttek a talpuk alá. A vállalat gyárait részvénytár­sasággá alakították, s a nyolcszázas létszámot hama­rosan ötszázhetvenre csök­kentették. Az új felállásban már nem volt helyük a ku­baiaknak, akiket gyenge munkaerőnek tartott a veze­tés. A Fésűsfonó gyárában, Vácott és Pomázon ilyen drasztikus lépésre nem szán­ták el magukat. Időközben a gyárak kft-.vé alakultak, s mivel az év első felében amúgy is kevés volt a meg­rendelésük, nem bánkódtak különösebben amiatt, hogy Kuba felbontotta az állam­közi szerződést, s a lányok a tervezett idő előtt össze­csomagoltak és elutaztak. Kérdés, ittlétük mennyire volt kifizetődő a cégnek? A gyár központjában elmond­ták, nem készült számítás, hogy foglalkoztatásuk meny­nyibe került, s a kubaiak milyen hatékonysággal dol­Korán érkezett Medárd A természet még adós Ügy tűnik, hogy Medárd hű maradt énjéhez, s meg­nyitotta a felhők csatornáit. Hűvös, esős napok váltogat­ják egymást. A laikus,' a hétköznapok embere már lá­zasan számolgatja, hogy a néphit szerinti negyven nap várhatóan mikor telik le, s ismét zavartalanul kék lesz-e az ég. Vajon hogyan vélekedik Medárdról a szakember? Varga László meteorológus nem nézi borúlátóan az el­következő hetek időjárási képét. Elmondta, hazánk alapvető éghajlati jellemző­je, hogy május-június-július az esztendő legcsapadéko­sabb időszaka. Mivel az idén már június nyolcadika, azaz Medárd napja előtt egy héttel csapadékosra fordult időjárásunk, így a hónap vé­géig úgy nagyjából össze, is jöhet az a bizonyos negy­ven csapadékos nap. Az 'említett időszakokban jóval nagyobb a légkör víz­gőztartalma. Ennek tudha­tok be a gyakori záporok és zivatarok. Varga László sze­rint a júniusi csapadékra nagy szüksége van a mező- gazdaságnak, mert a termé­szet az esővel még mindig adós. A főváros és környéke még 120-130 milliméternyi csapadékot nélkülöz. Ebben a hónapban s előreláthatóan júliusban is mintegy 60—80 milliméternyi égi áldás vár­ható. A csapadékos napok prognózisát is megadta a meteorológus. Eszerint e hét végén, majd június 17—20., valamint június 26—30. kö­zött nyílhatnak meg komo­lyabban az égi csatornák. A szakember utalt arra is, hogy egyik kollégája elké­szítette az utóbbi hatvan év medárdos időjárás-történe­tét, s abból kitűnik, hogy mindössze húsz alkalomma}, vagyis június 8-án vették kezdetüket a több héten át tartó esőzések. Gy. L. goztak. Így mindenki szub­jektív ítélete alapján jelent­heti ki, hogy ráfizetéses vagy nyereséges volt-e az üzlet. Négy évvel ezelőtt még azzal vigasztalták a szakképzetlen munkaerők idehozatala ellen ágáló dol­gozókat, a bérszínvonal-gaz­dálkodásban hasznos, ha vannak ilyen kis keresetű emberek, hiszen akkor a kvalifikáltabb munkaerőnek is tudnak fizetést emelni. Azt azonban senki sem szá­molta — más rubrikába le­hetett elkönyvelni —, hogy mennyibe került a szak­munkástanfolyam, a munka­idő alatti magyartanulás, a szállás, az útiköltség finan­szírozása. A kubai munkásokat már tavaly óta vietnamiakkal pótolják a textiliparban. A Váci Fonógyár Kft.-ben is dolgozik még tíz vietnami lány. ök is négy évre jöttek, s — egyelőre — úgy tűnik, kitöltik idejüket, annak el­lenére, hogy Pál Erika ügy­vezető igazgató elismeri, foglalkoztatásuk meglehető­sen sokba kerül nekik. Nem könnyű megérteni, hogy ak­kor miért ragaszkodnak hozzájuk. Az igazgatónő szerint kénytelenek ezen a kényszerpályán haladni, mert magyar szakképzett munkaerőt nem találnak. Kft. ide vagy oda, a bértö­meg-gazdálkodás még min­dig megköti a kezüket, s ezért a munkaerőpiacon a béreik nem versenyképesek. Úgyhogy — bármennyi probléma van is velük — egyelőre maradnak a vietna­miak. Nem kis ellentmondás, hogy amíg Magyarországon egyes becslések szerint az idén akár százezer munka- nélküli is lehet, addig a ma­gyar gazdaságban még min­dig szükség van a drága kül­földi munkaerő foglalkozta­tására. JJ A VSZ PTT hskjsziQ munkáját Antall József felszólalása A Varsói Szerződés nem lehet uralkodó pártok szö­vetsége — jelentette ki Mi­hail Gorbacsov. A szovjet vezető a VSZ PTT megnyi­Mepiűnt a 200 dolláros kötelezi beváltás A jugoszláv külügymi- nisztérum csütörtökön érte­sítette a magyar külügyi tárcát, hogy 1990. június 8-án 0 órától a magyar ál­lampolgárok számára meg­szüntetik a 200 dolláros kö­telező beváltást. Ugyanak­kor számítani kell arra, hogy mindkét ország vám­szervei fokozottabban ellen­őrzik majd, hogy saját ál­lampolgáraik nem szegik-e meg a vámszabályokat. tóján mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a Szov­jetuniónak lesz ereje a VSZ gyökeres megreformálására László Balázs magyar kor­mányszóvivő a csütörtök délelőtti ülés után a magyar sajtót tájékoztatva elmond­ta: a magyar küldöttség si­kerének tudható., be, hogy a tanácskozás a második na pirendi pont — a Varsói Szerződés jellegének, funk ci ójának és tevékenységének felülvizsgálatáról szóló vé­leménycsere — megfogalma­zásánál a magyar javasla­tot fogadta el. Ezt a délelőtti ülésen elnöklő Antall József kormányfő terjesztette elő. Antall József magyar kormányfő a Varsói Szerző­dés tagállamai politikai ta­nácskozó testületének moszkvai ülésén csütörtökön szólalt fel, az ebédszünet után elsőként. (Részletes' beszámolónk a 2. oldalon.) Csődbe jutott a mongóliai magyar vállalkozás a volf- rámérc világpiaci árának ész miatt. A még 1986-ban alapított, két év alatt négy- s^ázhúszmülió forint értékű b'eiultázással felépített bá­nya é« ércdúsító 1988 szep­temberében kezdett működ­ni, de termékéért a világ­piacon ma már csak az in­dulóár alig negyven százalé­kát fizetik, mivel a közös vállalat fizetésképtelenné vált, s emiatt még bért sem tudott, fizetni. A Mongóliá­ban dolgozó hetvenkét ma­gyar alkalmazottat hazaren­delték, a létesítmények őrzé­sét a mongolokra bízták, s megkezdődött a cég felszá­molása. Az alkalmazottak ki nem fizetett nyolchavi bérének fedezetéül a Mecseki Ércbá­nyászati Vállalat, tizenhat- millió forintos hitelt nyúj­tott, amelynek ellentétele­ként ugyanennyi értékű volfrámércet értékesíthet. Júniusban szakértőkből álló bizottság utazik Mongóliába, hogy a volfrámbánya át­adásának feltételeiről tár­gyaljon. NAGYMAROSI VÉGKIELÉGÍTÉS Tsílzotí osztrák követelés A magyar félnek eddig is tudomása volt arról, amit az osztrák sajtóban a napokban közzétett bejelentés tartal­mazott, nevezetesen, hogy gyors döntés esetén az oszt­rákok 22,5 százalékkal mér­séklik a nagymarosi mun­kák elmaradása miatti vég- kielégítési igényüket. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy 1996-tól a 3,8 milliárd helyett csak mintegy 3 mil­liárd schilling értékben kel­lene villamos energiát szál­lítani a szomszédos országba a már elkészített vagy rész­ben elkészített munkákért, illetve az elmaradt haszo­nért. * Kétségtelen, hogy az en­gedmény jelentős, ám a 3 milliárd schilling is túl nagy összegnek tűnik az eddigi magyar vizsgálatok alapján. Ezt Udvari László, a bős— nagymarosi beruházás kor­mánybiztosa közölte a mi­niszterelnöknek írásban be­adott felmentési kérelmét követően az újságírók ér­deklődésére. A magyar fél­nek, az osztrákok kérése szerint, június 30-ig kell vá­laszolnia a végkielégítéssel kapcsolatos ajánlatra. Mivel a végkielégítés mintegy 10 milliárd forintos összeggel terheli majd a költségvetést — hangsúlyoz­ta Udvari László —, a vá­laszról, illetve a tárgyalások vezetéséről illetékes parla­menti bizottságnak, majd a kormánynak kell döntenie a kérdéskör alapos megvitatá­sa után. Ülésezett a Minisztertanács A Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott, ame­lyet Antall József miniszter- elnök távollétében Horváth Balázs belügyminiszter veze­tett. A Minisztertanács tör­vényjavaslatot fogadott el a bírósági népi ülnökök meg­bízatásának meghosszabbítá­sáról, amelyet az Országgyű­lés elé terjeszt. Döntést fo­gadott el arról, hogy az Ál­lami Népességnyilvántartó Hivatalt a belügyminiszter felügyelete alá helyezi, va­lamint módosította a tanácsi választott tisztségviselők munkajogi helyzetének ren­dezésével összefüggő egyes kérdésekről szóló korábbi határozatát. Ugyancsak mó­dosult a budapesti irodahe­lyiségekkel való gazdálko­dást rendező kormányhatá­rozat. A Minisztertanács érde­mei elismerése mellett fel­mentette Szombathelyi Fe­renc honvédelmi miniszter- helyettest; a Magyar Tudo­mányos Akadémia javasla­tára Láng Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia fő­titkárává, Csurgay Árpádot pedig főtitkárhelyettessé ki­nevezte. BBíPúimKA! mémMA Antall József miniszterelnök meghívására ma rövid láto­gatásra Budapestre érkezett Tadeusz Mazowiecki, a Len­gyel Köztársaság Minisztertanácsának elnöke. ® A jövő­ben dr. Horváth István bonni nagykövetünk tölti be a ke­let-berlini nagyköveti posztot is. © Hazánkat Haraszti Miklós országgyűlési képviselő, az SZDSZ ügyvivője kép­viseli a hét végi csehszlovákiai választásokon, abban a nemzetközi küldöttségben, amelyet Christopher Dodd amerikai szenátor vezet. © A Raoul Wallenberg Egyesület közleményben köszönte meg mindazok részvételét, akik május 28-án ott voltak a tisztelgő díszőrségen. ® András- falvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter vendé­geként Budapesten tartózkodott Federico Mayor, az UNESCO főigazgatója, a kétnapos megbeszélés közös me­morandum aláírásával zárult. Betakarítási ráfira készen. Az utolsó javításokat végzik a mezőgazdasági gépeken, mert hamarosan a „nagy bevetésre” készen kell állniuk. Nagykőrösön a Ceglédi Állami Tangazdaság lakatosmű­helyében a Itába-traktor motorját újították fel, s talán a jövő hónapban már segít az ez évi termés betakarí­tásában. (Erdősi Ágnes felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalom