Pest Megyei Hírlap, 1983. február (27. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-01 / 26. szám

HeisI ellátásra Tészta a gyáriéból A dunakeszi Gyümölcs- és Főzelékkonzervgyár tésztaüze­mében 820 vagonnyi terméket állítanak elő az idén. A 18-féle tésztát csak belföldre szállít­ják- Képünkön: ellenőrzik az automata gépsor gyúrójának működését PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! fényes rendben Időközi választások Pest menyében betöltötték a százkatvanöt tanácstagi helyet ra: XXVII. ÉVFOLYAM, 26. SZÄ.M 1,40 forint 1983. FEBRUÁR 1., KEDD 1 A Belkereskedelmi Minisztérium legutóbbi áruforgal­mi gyorsjelentése szerint a lakosság tavaly több mint 410 milliárd forintot költött áruvásárlásra, pénzbevéte­leinek nagyobb hányadát, mint 1981-ben. A kiskereskedelmi forga­lom tavaly: folyóárakon 7,8 százalékkal haladta meg az előző évit. összehasonlítható árakon a növekedés valamivel 1 százalék fölött volt. Az élel­miszerek és élvezeti cikkek forgalma a tervezett mérték­ben alakult, a ruházati keres­kedelemben némi lemaradás volt tapasztalható, a vegyes- iparcikk-kereskedelem vala­BÖNGÉSZŐK T élVíz idején végképp nem . látni a földek amúgy is kiveszőben levő. vándorait, a böngé­szőket, akik. kukoricaföldek, káposz^táblak, szőlőpar­cellák sok-sok négyzetmé­terét vizsgálják át, s amit a gépek, a szüretelek ott fe­ledtek, azt zsákba, ládába gyűjtve viszik, mentik, hasznosítják. Kár lenne ta­gadni, a böngészők javát nem az unalom, nein a jó­lét vette rá erre a foglala­tosságra’ hanem a kény­szer, aminek fölismerését, megértését tükrözte, tükrö­zi, hogy a nagyüzemi gaz­daságok közül több is a megyében közhírré teszi, mikortól a böngészőké a főid. Érdekes, de aligha vélet­len módon ennek a böngé­szésnek mostanában sok je< lét látjük az — iparban. Nem egészen úgy persze, ahogy a földeken, ám ab­ban megegyezően a parcel­lák, táblák hajlongó ván­doraival, hogy az iparban js a kényszer növelte meg az apróságoknak látszó dol­gok értékét, fontosságát. Ilyen tervszerű böngészés következménye és ■ eredmé­nye, hogy. a Nagykőrösi Konzervgyárban a borsos ár,ú ónozott importlemezek ' fajlagos felhasználását — termékfaj fáktól' függően — hat-nyolc százalékkal csők-, kentették. Természetes, egy- egy konzervdoboz esetében ‘teljesen jelentéktelenné vá­lik, mi és hogyan történik a gyár dobozüzemében, ám az optimális méretezés ki­alakítása — azaz, laiku­sán fogalmazva: ne legyen se szűk, se fölösen tágas a doboz —, valamint a le­mezleszabásoknál a hulla­dék mérséklése, mivel nem néhány dobozról, hanem dobozok százezreiről van szó, már tétel, nem akár­milyen! Három év alatt ugyanis az új méretezés, valamint a szabás optimali­zálása kilencvenegy millió forint értékű ónozott lemez megtakarítását tette lehető­vé. Egészen más típusú pél­dával folytatva: a Volán 1. számú Vállalatánál a bőn* gészés színtere maga a vál­lalati szervezet, az irányí­tás terepe, lépcsőinek szá­ma, a döntések mechaniz­musa volt. A böngészők fokról fokra vették szem­ügyre azt, ami addig meg­felelőnek látszott, a hagyo­mányos vállalati szerveze­tet. Kiderítették: a megvál­tozott körülmények között nincs szükség a főosztály- vezetők, illetve az osztály- vezetők helyetteseire mint beosztásokra, mert az ott levő emberek, jó'részük nagy szakmai tapasztala­tokkal, korántsem felesle- -- --— ............. gesek. A tisztségek meg­szűntek. Ha evés közben, úgy böngészés közben is megjöhet az étvágy, mert a további lépések egyike maguknak a főosztályok­nak a felszámolása volt, ez­zel egy időben az osztályok önállóságának jelentős nö­velése. Á korábbi szervezeti egységek — főosztályok és osztályok — Csoportja majd­nem a jelére zsugorodott Summa summarum: a kö­vetkezetes, és célratörő bön­gészés eredménye negyven­hat szervezeti egység, ki­lencvenöt különböző veze­tői tisztség megszüntetése voit, a döntési lépcsőfokok pedig — az igazgatósági és üzemigazgatósági hierar­chiától függően — három, négy irányítási emeletet el­kerültek, fölöslegessé tet­tek. Ügy kezdődött tehát, mint az apróbb tartalékok feltárása, s úgy végződött, ahogy a vállalati szervezet átalakítását, korszerűsíté­sét az irányítással foglalko­zó szakkönyvekben olvas­hatjuk. Azaz szinte értel­metlen is leírni a kérdést, vajon érdemes volt-e neki­látni a böngészésnek, ám azért nem értelmetlen, mert a vállalat példája koránt­sem általános, nem ez a jellemző, sokkal inkább az, hogy a termelőhelyek te­kintélyes részén a nagy le- . hetőségekre, az alapvető változásokra áhítozva az­zal sem élnek, ami a kezük ügyében van, ami forrás­ként a rendelkezésükre áll, óm amihez, hasznosításához, nem szabadna restellni a böngészők hajlongását. P adlásunk teli a pana­szokkal, mennyire ne­héz a gazdálkodók helyzete — és valóban ne­héz —, mennyire kevés a pénz a haladáshoz, a jobb megteremtéséhez — és sok helyen valóban kevés, a leg-', ésszerűbb elképzelésekhez sincsen fedezet —, ám arról ritkán, a kelleténél sokkal ritkábban esik szó, mi min- < den az, ami a veszendőbe megy, amiből haszon he­lyett kár lesz, ami meg­nyerhető lenne, de nem jut rá figyelem. Nem a nagy szüretek, a látványnak sem utolsó betakarítások ideje van most, legalábbis a ter­melőhelyek többségén nem.' Ideje van azonban a legki-' sebbet is fölemelő, szem­ügyre vevő, megbecsülő böngészésnek, az aprótól a nagyobbig eljutó lépegetés- nék, a résztől az egész felé haladó kétségtelenül fárasz­tó, de nem eredménytelen hajlongásnak, keresésnek. Van, ahol — mint példáink mutatják — rájöttek erre, gyakorolják. Mikor lesz azonban a kivételekből sza­bály?! Mészáros Ötté melyest túlteljesítette a ter­vet. A szövetkezetek részesedése a teljes forgalomból az 1981. évi 36,4 százalékról 36,7 száza­lékra növekedett. Az elmúlt évben a kereske­delem összességében kiegyen­súlyozott ellátást nyújtott a lakosságnak. A múlt év decemberében a kiskereskedelmi forgalom 40,6 milliárd forintot tett ki, fo­lyóiraton 11,8 százalékkal töb­bet, mint egy évvel korábban. Az összforgalmom belül az élelmiszerek és élvezeti cikkek értékesítése 9,4, a. ruházati cikkeké 8,3, a vegyes ipar­cikkeké 15,5 százalékkal nö­vekedett. Az átlagosnál élén- kebb keresletet decemberben a kiskereskedelem összességé­ben is és részleteiben is meg­felelő színvonalon elégítette ki. A forgalom egész december­ben igen élénk volt, s külö­nösen kiemelkedett az ezüst- vasárnap, amikor lényegesen több árut értékesítettek, mint egy évvel korábbán, valame­lyest mérsékelt vplt az arany- vasárnapi forgalom,, de nem maradt el tűr 1,981; évitől. 3. oldal: Érdemesebb itthon gyártani 8. oldal: Életveszélyesen megsérült Január 29-én az időközi vá­lasztások törvényesen, rend­ben zajlottak. Budapesten a 41. számú országgyűlési vá­lasztókerületben 19 396-an vol­tak jogosultak az országgyűlé- éi képviselő választására. Az érvényes szavazatokból a jelölt 99,2 százalékot kapott, az ellen- szavazat 0,8 százalék volt, ily módon a jelöltet, Pozsgay Im­rét megválasztották képvise­lőnek. Az 1333 helyi választókerü­letben a tanácstagok megvá­lasztásában a 218 766 választó­jogosult állampolgár közül 193 097 (88,3 százalék) vett részt. Az érvényes szavaza­tokból a tanácstagjelöltekre 191 141-et (99,5 százalék), el­lenük 903-at (0,5 százalék) ad­tak le. Mind az 1333 helyi vá­lasztókerületben megválasztott ták a tanácstagot., A Pest megyei választási el­nökség közleménye szerint a szombaton megtartott időközi tanácstagi választások során —* a korábban megüresedett 165 tanácsi választókerületben -» Pest megyében a választásra jogosult 18 349 állampolgár 96,3 százaléka vett részt a sza­vazáson, s 98,8 százalékuk a jelöltre adta le voksát. Pest megye 19 választókerü­letében két jelöltet állítottak, s közülük hárem választóke­rületben csaknem azonos szá­zalékban, de a megkívánt több­séggel kerültek a jelöltek meg­választásra. Konténerrakodó Vácott és Cegléden Nagy jövőjű szállítódobozok 8 Külkereskedelmi szakemberek néhány évvel ezelőtt ,egy furcsa, látszólag megmagyaráz* í hatatlan jelenségre figyeltek fel: előfordul, hogy jó minőségű a magyar áru, a csomagolása v is megüti a nemzetközi mércét, mégsem talált gazdára az exportpiacon. A miértre hamarosan z megtalálták a választ. Kiderült: a külföldi cégek többsége már olyan mértékben áttért a kon* 8 téneres rakodásra és árafogadásra, hogy a hagyományos, vasúton vagy hajóval fuvarozott ^ darabárukkal nem szívesen bíbelődik. A szállítási szerkezet átalakítása azonban nem megy máról, holnapra. Milliókat, sőt mil- 2 Uárdokaí emészt fel a különböző méretű és rendeltetésű, közúton vízen és vasúton egyaránt 5 fuvarozható szállxtódóbozok elkészítése, s nem kevésbé költségesek az úgynevezett konténer* 8 terminálok, az olyan rakodóhelyek, ahol megfelelő daru, helyi anyagmozgató és rakodógép « is a rendelkezésre áll. Andó Balázs, a Budapest jó­zsefvárosi vasúti konténer ter­minál vezetője szerint 65—70 kilométeres körzetből egyelőre minden konténer náluk kerül vasúti kocsikba. Havonta kö­rülbelül kétezer konténert ra­kodnak ki és be, ennek azon­ban majdnem a háromnegyed része budapesti cégektől szár­mazik. Vannak Pest megyei szállít­tatok is, például á'szobi Gyü­mölcsfeldolgozó Közös Vállalat Erigéctaeietok koitfsrendájs Munkaverseny új módon Ez év májusában megtartják a szocialista brigádvezetők VI. országos tanácskozását, amelyen áttekintik a több mint másfél millió dolgozót tömörítő mozgalom helyzetét, alkalmazkodóké­pességét a megváltozott körülményekhez, s megvitatják a moz­galom továbbfejlesztésének lehetőségeit. Az országos konferenciát a brigádvezetők munkahelyi ta­nácskozásai előzik meg, amer lyeket március végéig vala­mennyi vállalatnál, Szövetke­zetnél, intézménynél meg kell tartani. Ezúttal nem lesznek ágazati tanácskozások, az or­szágos konferencia küldötteit a munkahelyeken választják, s ott fogalmazzák meg azokat a javaslatokat is, amelyek az országos tanácskozásnak is megadják majd az alaphang­ját. E tanácskozásokon a munka­helyi vezetők értékelik a munkaverseny, a brigádmoz­galom helyzetét. Azt várják, hogy minél több brigádvezető kapjon szót, fejthesse ki ál­láspontját, terjeszthessen elő javaslatokat. E tanácskozáso­kon elhangzottak alapján dol­gozzák majd ki a munkaver - seny-mozgalom korszerűsítésé­nek irányelveit. havonta 60—80 konténert in­dít útnak, s decemberben pél­dául 26 szállítódoboz érkezett a címükre. Jelentős megren­delői a Budapest környéki, de Pest megyében található nagy raktárak; így például a VIL- LÉRT kerepestarcsai bázisa, és jó néhány, a budaörsi depóban található lerakat. Említésre ér­demes, hogy az Ócsai Állami Gazdaság és a Halásztelki VIL- LÉRT is szállíttat konténerben. Mindén bizonnyal több lesz a konténerekkel fuvaroztató vállalatok száma, ha nem drá­gítja még a szállítást a vi­szonylag hosszú autóút. Vácott például már kész is lenne a konténerrakodó, de a MÁV Budapesti Igazgatósága és a Volán 1-es számú vállalat egyelőre néhány részletkérdés­ben nem tudott egyezségre jutni. Rövid időn belül azon­ban ennek, s a ceglédi konté­nerrakodónak az építéséhez is hozzálátnak. Szót kell ejteni arról is, hogy a szállítódobozok gyártásában és javításában a vezető szerep Cépessfcff jegykiadás Korszerűsödő Volán 2 Viszonylag szűkös anya­gi lehetőségei ; ellenére a £ Volán ebben az évben is ^ igyekszik tenni a jobb uta- ^ zásl körülmények megte- í remtéséért. Az idén csaknem 700 új Ika­rus autóbuszt vásárolnak, me­lyek részben a már kiszol­Gépkefe az országúton A KPM váci 5. sz. üzemmérnökségének dolgozói rendszeresen tisztítják a körzetükhöz tartozó 520 km-es fő- és mellékútvo­nalon a jelzőoszlopokat. Ezzel is segítik az autósokat az éj­szakai és a rossz időjárási viszonyok közötti vezetésben. Barcza Zsolt felvétele gált régi típusok helyébe lép­nek, részben valamelyest nö­velik a jelenlegi, mintegy nyolcezres parkot. Folytatód­nak a pályaudvari beruházá­sok is. A zsúfoltság csökkentésére a helyi és elővárosi közleke­désben egyre több helyen szá­mítógéppel határozzák meg a járatok optimális sűrűségét. Ugyancsak a kényelmesebb utazást szolgálja a lépcsőzetes munkakezdés. A Volán illetékesei azt ígé­rik, hogy folyamatosan korsze­rűsítik a menetrendeket, fel­kutatják az újabb utazási igé­nyeket, s számbaveszik a meg­hosszabbodott hétvégék utazá­si tapasztalatait. A korábbiak­nál még nagyobb gondot for­dítanak a vasúti és a busz- menetrendek egyeztetésére, megszüntetve az értelmetlen párhuzamosságokat, megte­remtve a zavartalan csatlako­zás lehetőségét. E munka nagy­ságát jelzi, hogy naponta 13 ezer autóbuszjárat csatlakozik a vasúthoz. A tisztaságra is több gondot fordítanak, egyre szaporodik azoknak a szolgálati helyek­nek a .száma, ahol mód van a buszok külső és belső takarí­tására, Szintén az utazók ké­nyelmét szolgálja a jegyki­adás gépesítése: eddig már csaknem 2500 helyközi járaton szerelték fel az Almex típusú jegykiadó gépet, s az idén to­vábbi 500 buszon helyezik el. Több helyi autóbuszon szerel­nek fel jegy lyukasztókat. A Józsefvárosi pályaudvar konté­nerrakodója ,f mindemképpen megyénké. 'A legnagyobb hazai konténer- gyártó céd a Magyar Hajó- és Darugyár váci gyára, de kis-, konténerek javításával foglal- ' kozik a Volán Vácrátót mel­letti üzeme is. Kétnapos eszmecsere Fiestái kSzgazdásxok Salgótarjánban hétfőn meg­kezdődött a fiatal közgazdászon országos konferenciája. A két­napos eszmecserét ezúttal ne­gyedik alkalommal rendezte meg á Magyar Közgazdasági Társaság ifjúsági bizottsága és a KISZ KB értelmiségi fiatalok tanácsa.. Az eszmecsere első napján Nyers Rezső, az MTA Közgazdaságtudományi Inté­zetének tudományos tanácsadó-,1 ja Gazdaságpolitikánk dileih-V mái és céljai címmel tartott bevezető' előadást. m Köz ÉLET» Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára vezetésével hétfőn1 szakszervezeti küldöttség érké-" zett Varsóba a Lengyel Egye- ; sült Munkáspárt Központi Bré " zottságának meghívására. Méhes Lajos ipari miniszter meghívására hétfőn hazánkba. érkezett Edward Luk ősz, a' Lengyel Népköztársaság' kohó- és gépipari minisztere. Gábor András ipari minisz­terhelyettes vezetésével vasár­nap hazaérkezett Indiából a magyar ipari és kereskedelmi szakemberekből álló delegáció. Áruforgalmi gyorsjelentés Mennyit költöttünk?

Next

/
Oldalképek
Tartalom