Pest Megyei Hirlap, 1964. december (8. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-01 / 281. szám

PEST MEGYEI VILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A M f.'ti Y El.. 'TANÁCS LAPJA VIII. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ARA 5« FILLER 1964. DECEMBER 1. KEDD Telepítők között Mire a tél megbénítja a föl­deken a munkát, a dabasi já­rás termelőszövetkezetei 446 holdnyi homokot szeretnének meghódítani a jövedelmezőbb gazdálkodásnak. Ekkora te­rületet akarnak beültetni sző­lővel, gyümölcsfákkal. Nyolc­tíz nappal ezelőtt még arról adhattunk volna hírt: aligha sikerül megvalósítani a szép tervet — hiszen több helyütt is hiányzott a szaporítóanyag, vontatott volt a tereprendezés, meg a forgatás. Közben azon­ban megmozdult az egész já­rás. — Most már valamennyi te­lepítő gazdaságban hozzá­kezdtek az oltványok, szőlő­vesszők kiültetéséhez — mond­ja . Farkas József, a járási ta­nács elnökhelyettese, majd így folytatta: — Sikerült a legnagyobb akadályokat elhárítani. Újlen­gyelben az Aranykalász Tszcs 100 holdon kezdte meg a tele­pítést, szőlőt ültet a silányabb termőképességű homokba. Tatárszentgyörgyön 100 holdas gyümölcsös alapjait vetik meg, a hernádi Már­cius 15. Tsz ugyancsak szőlőt telepít. Tudomásunk szerint egyedül ^a gyóni Gyóni Géza Termelő­szövetkezeti Csoportban van még fennakadás, a gépállomá­siak miatt akadozik a munka. Akkor hát Gyón a követke- kező állomás, kint a helyszí­nen győződünk meg, mi hát­ráltatja a telepítést. A gyónlak a Gárda-dűlő hepehupás ho­mokhátságát szemelték ki az összefüggő 200 holdas szőlő­ültetvény u kialakítására. Amerre csak a szem ellát, mindenfelé frissen szántott, egyengetett föld. Egy részén már nyílegyenes sorok jelzik, hogy a telepítés megkezdődött, a harmincöt-negyven ember pedig, aki a sorok elején haj­ladozik, azt bizonyítja: teljes erővel tart a munka. Süveges Ferenc, a csoport éjjeliőre mutatja a kunyhók tövében üldögélő asszonyokat. Hűvös szél csípi pirosra az ar­cukat, de a vesszőtisztogatók keze szaporán jár. Özvegy Forgó Jánosné tegnap például 2100 darab vesszőt tisztított meg, öt fillérjével számolva, százöt forintot keresett. *— Ez kivételes eset — mondják az asszonyok — nem lehet ám mindennap ilyen jól keresni. Az éjjeliőr viszont elárulja, nincs okuk panaszra a tiszto­gatóknak, mert átlagosan meg­keresik a napi 80—90 forintot. Balázs János, a telepítés közvetlen irányítója azt sze­retné, ha mihamarabb földbe kerülhetne a sok tízezer sző­lővessző. — Ha nem küldenek arról — Int az ég felé — fa­gyot, két hét alatt befejezzük a száz holdat. Eleinte csakugyan sok ba­junk volt a gépállomási­akkal. Különösen a terep- egyengetés volt lassú / és nem is a legjobb minőségű. A forgatókkal elégedettek va­gyunk, reméljük, a terepren­dezésnél sem lesz fennakadás. Hét lánctalpas traktor egyengeti, forgatja a homokos talajt. A szükség úgy kívánta — meg a járási pártbizottság is, ahol külön foglalkoztak a gyóni telepítők panaszával —, hogy ide összpontosítsák az erőgépeket. Szaporítóanyag? Kezdetben azzal is volt egy kis baj. Az újszilvási Kossuth Tsz-ből kül­dött 18 ezer szőlővessző majd egyharmada, a szentlörincká- tai Új Világ Termelőszövetke­zetből érkezett szaporítóanyag 40 százaléka bizonyult selej­tesnek. — Most már megvan a te­lepítéshez szükséges vessző­mennyiség — jegyzi meg elé­gedetten a telepítés irányítója. — ötven holdra kadart, har­mincötre kövidinkát ültetünk, Elhárultak az akadályok Hét lánctalpas dolgozik Jó kereset az asszonyoknak Hiába vezényelték ki az ejtőernyősöket Tüntetés $ai€jembnn :-xo»K-Z&tí-y;: tizenöt holdra piros szlanka jut. Balázs János alapos szakér­tője a szőlészkedésnek. Évti­zedek óta foglalkozik szőlőte­lepítéssel, 1934-ben kezdte. — Akkor még 104 centire hagytuk egymástól a soroltat. Ma 240 centiméter a nagyüze­mi követelmény. De jobb is ez így — mondja —, mert a széles sorköziben vígan elfér a traktor. Cs. Fabók Mihály brigádve­zető a telepítés mechanizmusát mutatja és magyarázza. Harmincnégy telepítő dol­gozik két brigádban. Az asszonyok a könnyebb munkát végzik, vizet horda­nak, locsolják az ültetést. A férfiak a fúrókat döfik le a földbe, hogy helyet csinálja­nak a leendő tőkéknek. Szá­lanként 30 fillért kapnak a te­lepítők, s aszerint, hogy hány ezer vesszőt tesznek a földbe, 90—100 vagy 110 forintra rúg a napi keresetük. Naponta a két brigád 10 ezer vesszőt te­lepít el, ami két és fél hold­nak felel meg. Már csak a víz okoz nehéz­séget — az öntözéshez ugyanis majd egy kilométerről kell idefuvarozni hordókban. Ifjú Omelka András egész nap csak a vizet hordja — hat hordó fér el a stráfkocsiján. A 200 holdas táblán jó lenne mi­nél előbb néhány kutat fúrni. Elhárult tehát az akadály Gyónón is — akárcsak a járás többi telepítő gazdaságában, kielégítő a munka. A telepítők pedig vallják: rajtuk nem mú­lik az idei telepítési terv tel­jesítése. (s. p.) A temetési menetben részt vevők feszülten figyelik a velük szemben álló gépfegyveres ejtőernyős osztagot A dél-vietnami főváros­ban vasárnap a rendőrség mintegy száz embert tartóz­tatott le — jelenti a Reuter. A jelentésből kiderül, hogy hiába vezényelt ki a Tran Van Huong-kormány több száz ejtőernyőst a szerdán meggyilkolt 15 éves fiú teme­tése rendjének biztosítására, Hótakaró Európán Los Angelesben + 30 fok 160 kilométeres szélvihar a Tátrában Észak-Perzsiában, a Kaspi- tenger partvidékén heves szélviharok dúlnak. 60 ház rombadőlt és 300 megron­gálódott. A viharos szél kö­vetkeztében különösen nagy erdőtűz is pusztított ezen a vidéken. Az erdőtűznek és a szélviharoknak eddig öt ha­lálos áldozata vein. Európában előrenyomuló- ban van a hideghullám. Svájcban vastag hó borít­ja a zürichi, berni és genfi háztetőket. Az olasz Alpokban a vasár­napra virradó éjszaka óta sűrűn esik a hó. Több völ­gyet elzárt a külvilágtól a vastag hótakaró. Sondrio kör­nyékén a hó vastagsága Ma kezdődik az ENSZ 19. közgyűlése Különrepülőgépen New Yorkba érkezett Gromiko kül­ügyminiszter vezetésével az a szovjet küldöttség, amely részt vesz az ENSZ ma meg­nyíló 19. közgyűlésén. A ma­gyar küldöttség ugyancsak New Yorkban tartózkodik már. Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint Gromiko hét­főn a Waldorf-Astoria szálló­ban munkaebéden vett részt Rusk amerikai külügyminisz­terrel. A két államférfi egy olyan tervet vitatott meg, amelynek értelmében az ENSZ közgyűlésében jövő év februárjáig nem kerülne sor szavazásra a világszervezet költségeinek viselésével kap­csolatos bizonyos vitás kérdé­sekben. A tárgyalások ered­ményéről nem ádtak ki jelen­tést. meghaladja a másfél mé­tert. Prágában is leesett az első hó. Ugyanakkor óránként 160 kilométeres sebességgel szá­guldó szélviharok nagy ká­rokat okoztak a tátrai er­dőkben. Nyugat-Németországban a hét végén állandóan esett a hó. Az utak sikossá válása következtében sok közleke­dési baleset volt, így egye­dül Münchenben 43 személy szenvedett kisebb-nagyobb sé­rüléseket. Franciaország nagy részét hótakaró borítja. Különösen nagy hóesés volt a maga­sabb hegyeken. Az Egyesült Államok észa­ki síkságain és középnyu­gati területeinek nagy ré­szén hideghullám vonult vé­gig. A hideghullámot hó­vihar előzte meg, amely kö­zel félméteres hótakaróval borította be az utakat és földeket. Bismarckban, Észak- Dakota fővárosában vasár­nap reggel mínusz 33 fo­kot mértek. Novemberben ilyen hidegről még soha sem tettek említést a város kró­nikái. Vasárnap Észak-Dako­ta, Florida Minnesota, Neb­raska és Iowa államokban szintén rekordhidegeket mér­tek. Az Egyesült Államok nyu­gati partvidékét váratlanul hőhullám öntötte el. Dél- Kaliforniában vasárnap Palm Springsben 27,8 fokot és Los Angelesben 30,6 Celsius- fokot mértek. a temetés lényegében mégis alkalmat adott a kormányel­lenes tüntetésre. A temetés idejére össze­gyűlt tömeg egyik része — főleg diákok — utcai ülő­sztrájkot tartottak és három órán át hallgatták a kormány amerikabarát politikáját bí­ráló szónokokat. A rendőr­ség elsősorban az ülősztrájk részvevői közül tartóztatott le számos személyt. LONDON Churchill 90 éves 90. születésnapját ünnepli Winston Churchill volt angol miniszterelnök, a konzervatív párt volt vezetője. Churchill már hosszú évek óta nem ját­szik tevékeny szerepet Anglia politikai életében. Moszkvába érkezett a csehszlovák párt- és állami küldöttség Megérkezett Moszkvába a csehszlovák párt- és állami küldöttség, amely Antonin Novotny vezetésével hivata­los baráti látogatást tesz a Szovjetunióban. Az ünnepélyesen feldíszí­tett Vnukovói repülőtéren a szovjet állam és párt veze­tői, diplomaták, a moszkvai lakosság képviselői fogadták a küldöttséget. Brezsnyev és Novotny beszédet mondott. Souvanna Phouma javaslata A hétfői laoszi lapok ismer­tetik annak a levélnek szöve­gét, amelyet Souvanna Phou­ma miniszterelnök november 27-én intézett Szufanuvong herceghez, a laoszi hazafias front pártja vezetőjéhez. Le­velében a miniszterelnök ja­vasolja, hogy Laosz területén folytassák a laoszi politikai irányzatok fő képviselői kö­zött a közelmúltban Párizsban megindult tanácskozásokat. A Mariner 4 megtalálta vezérlő csillagát Földre, hétfőn „megtalálta ve­zérlő csillagát”. A sikeres manőverre a Földtől 643 000 kilométerre került sor a Földről kapott parancsnak megfelelően. A Mariner—4 sebessége ekkor 11 910 km volt óránként. Ha minden a terveknek megfele­lően alakul, az űrhajó hét és fél hónap múlva halad el több mint félmilliárd kilométeres út megtétele után a Mars mellett. Varsó Magyar kiállítás Magyar népi és iparművé­szeti kiállítás nyílt Varsóban. A kiállításon különösen nagy tetszést arattak a mezőköves­di, kalocsai és sárközi népmű­vészet remekei, a kerámiák és szőnyegek. Nagy sikere volt a kiállítás élő reklámjának, egy matyó népviseletű képíró asz- szonynak. JALAPA Leszckadt a tribün Jalapa mexikói város sport- csarnokában vasárnap ötezer ember részvételével tömeg­gyűlést tartottak. Az egyik tribün leszakadt. 24 személy meghalt, 33-an megsebesültek. ^ r\ etek óta fájt a fejem. Bt- Jí ti vágytalan voltam, sze- 1j mem karikásán meredt a vi- $ lágra. Kollégáim költői ha- j; sonlatát idézve, olyan voltam, 1 mint egy jégre zavart beteg ? macska. Még ékesebb bizonyí- 1, ték, hogy életbiztosítást akar- 1. tam kötni, de a tisztviselő el­lj menekült előlem, amikor pe- 1j dig az irodába bementem, 1, mindenki házon kívül volt. £ En meg magamon kívül vol- í tam. Elmentem az orvoshoz, j — Uram! — mondta vészt- % jóslóan. — Egy orvosság van: le kell szoknia a dohányzás- 1, ról. Maga még fiatal, maga fj előtt az élet. Gondoljon az öz- % vegyére — nézett rám jóságo- san és szeretetteljesen, amitől £ kirázott a hideg, íj Mindenesetre elhatároztam, íj hogy leszokom a dohányzás- ról. Többet ér az élet, mint az 1j a vacak Kossuth, bár ezzel ^ nem sokat mondtam. Kollé- 1 gáim nagyon rendesek voltak. « Megígérték, hogyha egy hóna­lj pig nem gyújtok rá. kapok 1, tőlük valami szép ajándékot. 1, ók ugyanis tudták, hogy lé- 1j nyeg az anyagi ösztönzés, < mert mi már a sa ját érde­nem jelent semmit. Az Ásta Nielsen éppen karikás szemé­vel lett világhírű. A fejem mintha kevésbé fájt volna, ki­véve akkor, amikor fejjel szaladgáltam a falnak. Az vi­szont igaz, hogy nem voltam olyan sápadt, hisz állandóan a gutaütés kerülgetett, mely tudvalevőleg a fejbe tóditja a vért. A kezem ellenben any- nyira reszketett, hogy csak úgy lehetett velem kezet fog­ni, ha valaki lefogja a karom. Szerencse, hogy senki sem akarta a kezem megszorítani, j negyedik héten sem -A* gyújtottam rá. Időnként nagyokat sikítottam, amitől a kollégáim hideglelést kaptak, és többen alacsonyabb beosz­tásba kérték magukat. Aztán végre eltelt az egy hónap. Mi­után senkivel nem voltam be­szélő viszonyban, a faliújsá­gon figyelmeztettem őket ígé­retükre. Nekem ajándék jár! Ebéd után kollégáim küldött­sége meg is jelent. Egy nagy csomagot hoztak. Izgatottan bontottam fel. Tízezer Kossuth volt ben­ne... ősz Ferenc A Mariner—4 amerikai űr­hajó, amelynek feladata az, hogy a Mars bolygó mellett mintegy 14 000 kilométer tá­volságban elhaladva televí­ziós felvételeket továbbítson a távoli bolygó felszínéről a * gyök, de a hivatalban már mindenkivel haragban vol­tam. A főnököm szabadságra akart küldeni, de nem vállal­tam, mert munka nélkül még nehezebb lett volna. Picit ide­ges lehettem, mert a gépírónő sírógörcsöt kapott, amikor meglátott, és a feleségem ha­zaköltözött a mamához. A kö­zös szerzemény ráeső részéért a bátyját küldte el. A rámeső részt távozása után összetör­tem. De nem gyújtottam rá. Eltelt a második hét. Állító­lag most már könnyebb lesz. Valóban, a harmadik héten már csak egy egész picit vol­tam ideges. Mindössze két ügyfél torkát akartam elha­rapni, de megmentették őket. Éjjel megtámadtam egy fiatal lányt, mert cigarettázott. Közben persze figyeltem egészségi állapotom javulását. Úgy látszott, mintha egy ki­csit javultam volna, bár a sze­mem olyan mélyre süppedt, mint egy krátertó. Ez persze künkben is csak a célprémium megcsillantása esetén teszünk valamit. Hétfőn kezdtem. Reggel ci­garetta helyett feleségem egy zacskó mentolos cukrot adott, amitől azonnal megfájdult a fogam, és az egészet a fejéhez vágtam. De: nem gyújtottam rá! Mert én egy jellem va­gyok. Délre elrágtam a töltő­tollamat, estére összevesztem a fél hivatallal. Éjjel nem aludtam és lerágtam a pár­nám csücskét. Másnap kora reggel összevesztem a hiva­tal másik felével is. De nem gyújtottam rá. O tthon minden félórában megvertem a gyerekei­met., De nem gyújtottam rá. Egy igazi férfi nem hátrál meg a nehézségek előtt. Egy igazi férfi kemény és hajlít- hatatlan. Éjjel sírtam egy ki­csit a kíntól, de nem gyúj­tottam rá. Már egy hete bírtam. Sze­rettem volna elmondani vala­kinek, hogy milyen hős va­NEM DOHÁNY ZOM

Next

/
Oldalképek
Tartalom