Pest Megyei Hírlap, 1993. július (37. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-05 / 154. szám

i PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1993. JÚLIUS 5., HÉTFŐ 9 A Kárpát-medence népei és kultúrái A Magyar Szellemi Védegy­let Nemzeti Emlékbizottságá­nak javaslata a Magyarok Vi­lágszövetsége Történelmi Emlékbizottságának, a Ma­gyar Néprajzi Múzeumnak és a Közép-Európa Intézetnek. Az államalapítás 1100. év­fordulóján, az expo évében, 1996-ban Budapesten vagy valamelyik erre alkalmas vi­déki városban meg kell ren­dezni A Kárpát-medence né­pei és kultúrái című reprezen­tatív történelmi, településtör­téneti és néprajzi kiállítást. A kiállítás célja — a Csoóri Sándor által „erkölcsi revízió­nak” nevezett igazságtétel szel­lemében — a Trianon előtti Magyarország etnikai, kulturá­lis sokszínűségének, nemzeti­ségi politikájának, népesedési viszonyainak, s ezen belül a magyarság kultúrájának, or­szágépítő, államalkotó munká­jának, a térségben játszott meg­határozó szerepének történel­mi hűségű bemutatása. Javasoljuk, hogy a Művelő­dési és Közoktatási Miniszté­rium és a Magyar Néprajzi Múzeum írjon ki zárt körű, meghívásos pályázatot a szó­ban forgó állandó kiállítás, ill. múzeum koncepciójának kialakítására. E javaslatunkkal egyetértő társadalmi szervezetek és ma­gánszemélyek csatlakozását, véleményét, hozzászólását és ötleteit az alábbi címre vár­juk: Magyar Szellemi Alapít­vány, 1035 Budapest, Berend u. Í0. 111. 12. Magyar Szellemi Védegylet Nemzeti Emlékbizottsága Fogadóóra Kiss János nagykőrö- | si polgármester leg- ' közelebb július 19-én, hétfőn tart ügyfélfogadást hivatalában délelőtt 9 órától 11 óráig. Középkori Akadémia Ma kezdődik a konferencia A magyar nép erede- f üftW te és a honfoglalás vitatott kérdései. A feudális magyar ál­lam, a rendiség kialakulása és szerepe Európa történel­mében. Magyarország és a szomszédos népek kapcsola­tai. E három alapgondolat köré csoportosítva kezdődik ma Visegrádon a Középkori Akadémia, amelyet a Szent György Lovagrend Egyesü­let hagyományteremtő céllal hívott életre. A július 11-ig tartó konferenciát, amelyet ismeretterjesztő és kulturális események is gazdagítanak, támogatja a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a Határon Túli Magyarok Hi-' vatala, a Magyarok Világszö­vetsége, valamint Visegrád önkormányzata. A Magyar Újságírók Közössége sze­rény lehetőségeivel úgyszin­tén igyekezett hozzájárulni a konferencia sikeréhez, ami­kor tíz határon túli fiatal ma­gyar újságíró részvételét szponzorálta. A rendezvényt ma dél­előtt kilenc órakor dr. Kubo- vics Imre professzor, a Mű­velődési és Közoktatási Mi­nisztérium helyettes államtit­kára nyitja meg. Ezt követő­en Lovagrendek a középkor­ban Magyarországon, külö­nös tekintettel a Szent György Lovagrendre cím­mel dr. Pusztaszeri László történész tart előadást. Dél­előtt 11 órakor Szent István életműve és a magyar állam- alapítás címmel dr. Csihák György, a zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnö­kének előadását hallgathat­ják meg a résztvevők. Dél­után módszertani programok lesznek, amelynek előadója Varga Ákos, az ELTE veze­tő tanára. Az újságírók részé­re külön szekcióban szak­mai beszélgetésre kerül sor, amelyen Vödrös Attila, la­punk főszerkesztője tart elő­adást. Július 6-án, kedden dél­előtt esztergomi kirándulás zerepel a programban, majd délután fél háromkor kezdő­dik dr. Makkay Jánosnak, az MTA Régészeti Intézete tu­dományos főmunkatársának Elméletek a magyar ■ honfog­lalásról című előadása. Ezt követi délután négy órakor A pogány vallás továbbélése az Árpád-korban című érte­kezés, amelynek László Gyu­la professzor a szerzője. Este fél nyolckor Hadházy Sándor, Visegrád polgármes­tere, a Szent György Lovag­rend Nagymestere ad foga­dást a vendégek részére. Július 7-én, szerdán reg­gel kilenckor Az Aranybulla és a magyar rendiség kiala­kulása című program kezdő­dik, amelynek dr. Máthé Gá­bor egyetemi tanár az elő­adója. Fél 11-től Az angol társadalmi konszenzusról és a Magna Chartáról dr. Ré­vész Tamás, az ELTE tan­székvezető tanára beszél. Délután fél háromkor A kö­zépkori magyar állam külpo­litikája és a visegrádi kong­resszus címmel dr. Herczeg Géza akadémikus, alkot­mánybíró tart előadást. Négy órakor lovagi játékok kezdődnek, a Szent György Lovagrend haditorna-szak­csoportja részvételével. Este nyolckor reneszánsz kerti ün­nepségre kerül sor. Július 8-án, csütörtökön reggel kilenckor A magyar— délszláv együttélés kultúrtör­téneti kérdései címmel dr. Hadrovics László akadémi­kus tart előadást. Fél 11 -tői A magyar—horvát perszonál- unió kialakulásáról prof. dr. HIRDETÉS az Ön ingyenes magánhirdetésének fóruma mely lap hétfőn, szerdán és pénteken, alkalmanként 20-30 ezer példányban ■■■1 jelenik meg- az egész ország területén. Heti 12-14 000 ingyen közölt magánhirdetésével — a maga műfajában a legnépszerűbb újság. Tel.: 111-1100, postacím: 1386 Bp. 62 pf. 975 Velimir Rogic, a zágrábi egyetem tanára beszél. Dél­után fél háromkor A ma­gyar—orosz kapcsolatok a kö­zépkorban címet viselő téma­kör előadója dr. H. Tóth Im­re, a szegedi József Attila Tu­dományegyetem docense lesz. Négykor A román nép történelmi eredete és közös középkori történelmünk cím­mel Gelu Pateanu tudomá­nyos kutató tart előadást. A konferencián részt vevő új­ságírók ezen a délutánon láto­gatást tesznek a Pest Megyei Hírlap budapesti szerkesztő­ségében. Július 9-én, pénteken, reg­gel kilenckor Magyarország középkori fővárosai címmel dr. Kralovánszky Alán ré­gész, a Magyar Nemzeti Mú­zeum osztályvezetője tart elő­adást. Fél 11-kor kerül sor dr. Gergely Jenőnek, az ELTE tanárának előadására, amely a Bizánc vagy Róma? A keresztény egyház kialaku­lása Magyarországon címet viseli. Délután négykor Pénz- kibocsátás az Árpád-házi és Anjou-királyok korában cím­mel dr. Kahler Frigyes jog- történész előadását hallgat­hatják meg a résztvevők. Este fél nyolckor szabadtéri szín­házi bemutató lesz az Alsó­várban. Július 10-én, szombaton délelőtt tíz órakor emléktáb­la-avatásra kerül sor, katonai tiszteletadással Görgey Artúr születésének 175. évforduló­ja alkalmából. Ez után, fél 11 -kor Palotajátékok kezdőd­nek. Július 11-én, vasárnap, a konferencia zárónapján kö­zépkori zenei koncerten vehet­nek részt a vendégek a Sala- mon-torony udvarán. Erre a programra délelőtt tíz órakor kerül sor. (cs.) Rendkívüli ülés Rendkívüli ülést tart ma Du- naharaszti önkormányzati képviselő-testülete. A közel­múltban — mivel a jelenlegi igazgatók mandátuma lejárt — pályázatot írtak ki a köz­ség két óvodája, valamint a művelődési ház és könyvtár vezetői tisztének betöltésé­re. A beérkezett pályázatok elbírálása után dönt majd a testület arról, kiket bíz meg az intézmények irányításá­val. (jisz) Az orvos válaszol Lapunk olvasói időről időre olyan egészségügyi, orvosi kérdésekkel fordulnak hozzánk, amelyekre mi, a szer­kesztőség munkatársai nem tudunk válaszolni. Mivel azonban az önök kérdései fontosak a mi számunkra is, a Pest Megyei Hírlap megállapodott a Szent Rókus Kórház és Rendelőintézettel, aminek eredménye, hogy az ott dolgozó szakorvosok adnak választ az önök kér­déseire. Az elmúlt hetekhez hasonlóan, a szerkesztősé­günkhöz eddig beérkezett kérdések közül most ismét kettőre adnak választ a szakemberek. Továbbra is vár­juk leveleiket szerkesztőségünk címére (Budapest VIII. kerület. Somogyi Béla utca 6. 1446, postafiók 331.) M. B.-né abonyi olvasónk kérdése: Kisfia óvodás korú, akinek tavaly nyáron gyakran volt hasmenése, pedig az anyuka gondot fordított az ételek elkészítésére és tárolásá­ra. Mit tegyen, hogy a gyermek ezen a nyáron ne legyen „hasmenéses”? A meleg hónapok, a kánikulai időjárás kedvez a nyári hasmenések kialakulásának. Ezekben a hónapokban fokozottan figyelem­mel kell lennünk táplálékaink elkészítésénél, főzésénél, különösen pedig a maradék ételek tárolásánál a megfelelő higiénés szabályok betartására. Fontos, hogy konzerveket, tejes ételeket lehetőleg minél hamarabb elfogyasz- szuk, a lehűtött, tárolt élelmiszereket újrafogyasztás előtt felforraljuk. Vírusok, baktériumok, illetve azok méreg­anyagai melegben gyorsabban szaporodnak. A fertőzéses eredetű megbetegedések terjedésének megelőzésében az alapos kézmosás igen fontos. Főleg a csecsemők, kisgyer­mekek étrendjének összeállításakor vegyük figyelembe, hogy a tejtermékek gyorsan megromolhatnak, az idény­gyümölcsök közül pedig néhány önmagában is hasmenést okozhat (pl. sárgabarack, dinnye, szilva). Bőséges folya­dékpótlás, diéta tartása az enyhébb tüneteket megszüntet­heti. Ha hőemelkedés, láz, hányás is társul a hasmenéses tünetek mellé, feltétlenül forduljanak a szülők gyermek­szakorvoshoz. dr. Balogh Zsuzsanna gyermekgyógyász T. M. váci olvasónk kérdése: Közlekedési járműveken gyakran szorong, ha Budapesten jár, nem mer metróval utazni. Bezártságot érez, többször előfordul, hogy zsib­bad a keze és szaporábban ver a szíve. Azt szeretné tudni, hogy megszabadulhat-e ettől a betegségtől valaha, vagy „rá kell szoknia” a nyugtatókra? — Tisztelt Olvasónk! Ne féljen! Megszabadulhat a szorongásá- ™tói! Ón magában hordja nemcsak a problé- ' máját, hanem problémájának megoldását is. . Csak kalauzra van szüksége! Kalauzra: az * ^ í önmegismerés útján. Az ember úgy tanulja ----- " önmagának a megismerését, mint egy nyel­vet; gyakorlással, kitartással, beleéléssel. A z első lépés: megtanulja élményeinek tudatosítását, vagyis tudni azt, ami végbemegy önben. Legyőzhetetlen- nek vélt félelmét a járműveken, bezártságérzését a met­rón képes lesz elválasztani eme természetes helyzetektől, hiszen ön jelenleg is meg van győződve arról, hogy ezek valójában teljesen ártalmatlanok. Megtanulja az önben — az emberben — rejlő indítékok kibontását és képessé válik annak megfelelően cseleked­ni, azaz kialakítja belső iránytűjét. Megoldja a problémá­it, kompromisszummal vagy anélkül. Nem kell valamilyen­nek lennie, csak el kell fogadnia önmagát és meg kell érte­nie a másikat. A személyiség alakítása folyamat. Az önis­meret, a másik elfogadása életminőségünk javulásához vezet. Kikapcsolhatóvá válik az önpusztító szorongás, mert feltárjuk és elhárítjuk valódi okát. Természetesen szorongást okozhatnak a legkülönbözőbb betegségek és egyszerűen a fáradtság is. A személyiség gyógyító formá­lását pszichoterápiának nevezzük, a kalauz pedig a pszi­chológus. Tisztelt olvasónk! Szívből ajánlom, hogy fordul­jon pszichoterapeutához. A pszichoterápia elfogadó bizal­mat sugárzó légkörében meg fog gyógyulni! Eszébe ne jusson nyugtátokhoz folyamodni, nem oldana meg sem­mit, csak gondjait szaporítaná, egészségét károsítaná és gyógyszerfüggőséghez vezethetne. Ne feledje, mindig az okot kell kezelni! dr. Pongrócz Mária neurológus főorvos A Vöröskereszt kérése A Magyar Vöröskereszt száz kisgyermeket hoz július köze­pén Magyarországra a volt Ju­goszlávia háborús területéről. A 8—12 éves kisgyermekek sokat szenvedtek a háborúban, és szükségük volna arra. hogy meleg családi környezetben el­felejtsék az átélt borzalmakat. A Magyar Vöröskereszt ké­ri: jelentkezzenek azok a csa­ládok, amelyek — a korábbi örmény és kuvaiti árvagyer­mekekhez hasonlóan — szí­vesen fogadnának otthonuk­ba egy vagy két kisgyerme­ket három hétre. Jelentkezni lehet a helyi vöröskeresztnél, ahonnan a környezettanul­mány után továbbítják a je­lentkezést Budapestre az or­szágos központhoz. Autóvezetés Mendei tanfolyam Gépjárművezetői tanfolya­mot szervez, részletfizetési kedvezménnyel a mendei mű­velődési ház. Akit érdekel a tanfolyam, az bővebb felvilá­gosítást a mendei művelődési házban kaphat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom