Pest Megyei Hirlap, 1964. augusztus (8. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I Megfiatalodik a régi iskola AZ MSZMP PEST MEGYEI B 1 Z OTTSÁGA Is A M E GY E 1 TANÁCS LAPJA ]' VIII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ÁRA 50 FII.I.ÉK 1964. AUGUSZTUS 1, SZOMBAT Megyénkben is befejeződött az aratás! Sürget még: a cséplés és a ftalajmunka Több mint hat heti megte­szitett munka eredményeként július utolsó «apjára me­gyénkben is befejeződött az aratás. Prezenszky Gábor, a megyei tanács mezőgazdasági osztályának vezetője és Ku­sza Béla megyei főagronómus tegnap délutáni tájékoztató­jukban elmondották, hogy a járásokból beérkezett jelentések szerint 500 hold zab kivételével vala­mennyi kalászost learat­tak. Minthogy nagyobb volt a vetésterület, sok nehézséget okozott a szeszélyes időjárás, jelentős áldozatot követelt az idén a mezőgazdaság munká­saitól a szem betakarítása. Ezúton tolmácsolják elisme­résüket és köszönetüket a me­zőgazdasági osztály vezetői a kombájnosoknak, traktorosok­nak, gépi és kéziaratóknak s mindazoknak, akik részt vet­tek a nagy munkákban, az aratás szervezésében, irányí­tásában. Ugyanakkor kérik, hogy továbbra is kövessenek el minden tőlük telhetőt, hogy még a soron levő betakarítási munkákat is minél hamarabb befejezhessék. Elsősorban o hordást kell most meggyorsítani, hogy az esetleges esők ne te­hessenek kárt a keresz­tekben álló kévékben. Indokolt, hogy a cséplésre váró gabona mihamarabb asz- tagba kerüljön. Ugyanakkor a cséplésre is több erőt le­het most már összpontosítani. Sok még a tennivaló, a munka megköveteli, hogy a vasárnapokat is használják ki. Ahol munkaerőhiánnyal küz­denek és a tervezettnél is nagyobb területről arattak kézzel, vagy géppel, ott a Piiiscn újjáépítik az országút menti öreg általános iskolát. Tágas, nagy ablakos, korsze­rű, hét tantermes lesz majd és az építők sze rint szeptember elsején két tantermet már birtokukba vehet nck a diákok (Gábor felv.) Aszódi 93,6 118.8 68,2 Budai 129.2 113,7 175,7 Ceglédi 66,8 925 73.2 Dabasi 86.9 70,5 78,8 Gödöllői 48,3 115 89,2 Monori 84,5 69.8 83,8 Nagykátai 90,1 91.1 65 Ráckevei 66,4 69,3 77,3 Szentendrei 59,1 105 42,9 Szobi 75,7 67 21,3 Váci 88,4 136,1 77,5 Cegléd város 66,6 58,6 69,7 Nagykőrös város 110,9 72,4 98,8 Megye 80,6 87,3 78,8 Akadozik a szállítás Ellenőrző körúton Monortól Tápiószeléig Amit vállaltak — teljesítik! 23 ezer holdnyi rétet és legelőt javítottak Ifjúsági cséplő- és szalmalehúzó-csapatok KISZ-fiatalok segítségig mezőgazdaságnak A KISZ Pest megyei Bizott­sága parasztifjúsági osztálya, annak idején felhívással for­dult a termelőszövetkezeti, ál­lami gazdasági és gépállomá­si KISZ-fiatalokhoz, kérte: segítsék meggyorsítani a nyári mezőgazdasági munkát. A legfontosabb tennivalók kö­zül a tavasszal megkezdett rét- és legelőjavítás folytatását, a kukoricakapálást és az ifjú arató-cséplőcsapatok szervezé­sét jelölte meg. Tegnap Ara­tó András első titkár elnökle­tével a KISZ Pest megyei vég­rehajtó bizottsága a fiatalok eddig végzett munkáját a se­gítés tapasztalatait és a soron- levö tennivalókat tárgyalta meg. A nyári mezőgazdasági mun­kák segítéséről szóló jelentést Szerdahelyi Mihály, parasztif­júsági felelős terjesztette az ülés elé. Mint a jelentés meg­állapítja, a KISZ-fiatalok az emlí­tett felhívást taggyűlése­ken tárgyalták és különbö­ző vállalásokkal egészí­tették ki. Ismeretes, hogy megyénkben a KISZ-esek 35 ezer hold rét és legelő javítását vállalták társadalmi munkában. Eddig 23 224 holdon végeztek gyom­talanítást, műtrágyázást, be­takarítást és fásítást. Mintegy 12 ezer KISZ-tag és úttörő vett részt ezekben a munkák­ban. Kiemelkedő teljesít­ményt nyújtottak n monorl, a váci. és a nagyhátai járás fia­taljai. A kukoricakapálásban való részvétel már nem volt olyan nagymérvű, ennek oka viszont az, hogy sokhelyütt a termelő­szövetkezetek nem is tartottak igényt a fiatalok munkájára. (Családi művelésben gondoz­zák ugyanis a kukoricát a legtöbb helyen.) Közel ezer holdon végeztek a fiatalok tár­sadalmi munkában kukorica­kapálást. Különösen hasznos rfijy mez i zont^^Sri1 tséget adtak a KlSZ-szer- vezetek a helyi termelőszövet­kezeteknek Tápiósápon, Men- dén, Üllőn, Jászkarajenön, Nyársapáton, Farmoson, Tak­sonyban, Tárnokon és Százha­lombattán. Igen sok termelő- szövetkezetben alakítottak a (Folytatás a 3. oldalon) A zöldség- és a gyümölcs­idény kellős» közepén va­gyunk. A megye termelőszö­vetkezeteiben szedik a gyü­mölcsöt, a zöldséget, a MÉK apparátusa pedig azon van, hogy a megtermelt árut el­juttassa rendeltetési helyére. Ennek ellenére a megye zöld­ség- és gyümölcsboltjaiban kevés a zöldáru és nem megfe­lelő a választék. Az okokat különbözőképpen magyaráz­zák. A termelők a felvásárlók­ra, a felvásárlók a termelők­re hárítják a felelősséget. La­punk hasábjain már több íz­ben foglalkoztunk a felvásár­lás időszerű kérdéseivel, most a MÉK árufelvásárlási főosz­tályvezetőjével, Egri István­nal a szállítást néztük meg. Raktárban a paradicsom Július 30., csütörtök. Reg­gel kilenc óra. Monor. A MÉK-kirendeltségen Püspöki Károlyné fogad bennünket, Vecsésről, Nyáregyházáról, Tápiósülyröl jönnek az áruval megrakott gépkocsik, a kiren­deltségen egymás után veszik át a zöldségszállítmányokat, A szovjet rakéta után 5 évvel a Ranger 7 is lefényképezte a Holdat Ma hozzák nyilvánosságra az első televíziós felvételeket A Ranger 7 amerikai űrhajó pénteken, magyar idő szerint 14 óra 25 perckor becsapódott a Hold felszínére a „Felhők Tengere" nevű holdsíkságra, miután előzőleg hat televíziós kamerája segítségével lefényképez­te Földünk útitársának felszínét. A Ranger 7 televíziós be­rendezését magyar idő szé­Távirat Táborfa Ivóról Tegnap este szerkesztőségünkhöz az alábbi távirat érke­zett Táborfal várói: „Taggyűlésünkről örömmel jelentjük, hogy a cséplést tel­jes egészében befejeztük, gabonafelvásárlási tervünket telje­sítettük. Most minden erővel az őszi munkák sikeréért dol­gozunk. Kanyik József Sztancsik József párttitkár tsz-elnök” rint 14 óra 07 perckor kap­csolták be. Amikor az űrhajó a Holdtól 1760 kilométerre volt, először két nagy látószö­gű optikával készítettek fel­vételeket, majd amikor a Ranger 7 közelebb ért, a ki­sebb látószögű kamerákat is működésbe hozták. A passadenai kísérleti köz­pontban közölték az újság­írókkal, hogy az első jelek szerint a Ranger 7 jó minőségű képeket készített a Hold­ról. Az űrhajóról sugárzott „kitű­nő minőségű” rádiójeleket különleges magnetofonszalag­ra rögzítették és ennek alap­ján mintegy 30 méter hosszú 35 millimetres film készült a holdfelszín képeivel. A fil­met később előhívják és az első képeket ma, ma­gyar idő szerint hajnali öt órától hozzák nyilvános­ságra. Ha minden megfelel az ere­deti terveknek, az utolsó, 600 méter távolságról készített felvételeken gépkocsi nagysá­gú tárgyakat még meg lehet különböztetni egymástól. A Holdról készült felvételek mintegy 200 millió dollárba kerültek: ennyit emésztett fel eddig a Ranger-program. A pénteken becsapódott ameri­kai, űrhajó hat elődje külön­böző okokból nem tudta tel­jesíteni feladatát. A Holdról, mint ismere­tes, az első űrfelvételt a Lunyik 3 szovjet űrhajó készítette, amely a Holdnak a Földről nem látható „túlsó oldalát” fényképezte le 1959. októberé­ben. keli LeivasaroimoK, epooi vagon exportra me| 20—25 vagon pedig belföl fogyasztásra. A kirendeltsi, azonban nem rendelkezik k esi fölött, azaz a TEFU-v van szerződési viszonyba Százti zenihét kocsit mozgat csúcsidényben a cégiéi TEFU, a kocsiállomány állt pota azonban rossz. Irhá. Gyula szerint a TEFU kocs jai minősíthetetlen rossz á lapot ban vannak. Olyanny ra, hogy a kirendeltség ai gusztus 1-től kezdve már Bi dapeströl rendel kocsikat, íg próbálja biztosítani, hogy ze vartalan legyen a szállítás. Összehangolt munkát! Tápiószelére már öt ór után érkezünk, közben me; oldódott a wagonprobléma < Szeléről sikerült ezen a n«i- pon tizenegy vagon árut U vábbítani az NDK-ba, Csé Szlovákiába és Nyugat-N metországba. A teherkocs < is útnak indultak az « - osztótelepekre és Budapesti A szállítás azonban itt ss zavartalan. A MÁV-kocs későn érkeznek, délután, an kor a rakodás után már ne érik el a csatlakozó szer vényt. így a vagonok huszc négy órát is állnak tele á val, ami egyáltalán n használ a gyümölcsnek és u zöldségnek. Cseh József kirendeltségve­zetővel arról beszélgetünk, hogy a szállítás problémáját magasabb szinten kellene megtárgyalni! Mi van a pilisi öt vagon pa­radicsommal? Gyerünk Pilisre! A hőség már valamit aláb hagyott, este hét óra van, i vagon még most sincs. MÉK jelenlevő vezetői i tézkednek, hogy a paradicso egy rész°t teherkocsival szí lítsák Budapestre, a többh várjanak reggelig, remél: hogy akkor sikerűi a MÁ~ tói kocsikat szerezni. Hazafelé jövet összegez próbáljuk a tapasztalatokat, zöldség- és a gyümölcs szál tásához, ahhoz, hogy idejébe érkezzen meg az áru az üzle­tekbe, szükség van a felv sárló szerv, a MáV, a TEF és a termelők összefogásán Csakis együttes erővel’ lehe séges leküzdeni a nehézség két. amelyek a zöldség- i gyümölcsidény kellős közt pén keletkeztek. Gáli Sánd< y kombájnokat is vegyék igény- £ be a keresztsorokon, hogy ez- | zel is meggyorsíthassák a g cséplést. ^ Arra is emlékeztetett Pre- ^ zenszky Gábor és Kusza Béla, f hogy most már nem szabad ^ tarlóhántást végezni. Ehelyett ^ az őszi és a tavaszi vetőszán- ^ tásra összpontosítsák a gépe- ^ két. Használjanak ki minden | rendelkezésre álló percet a ^ mezőgazdasági üzemek dolgo- ^ zói és vezetői hasonlóképpen, 2 y mint ezt az aratás idején tét- í ték. á V A nyári mezőgazdasági munkák végzésére készített ütem­terv teljesítése a hetedik ütemszakaszban, iárás (város) Kombájnszalma Hordás Szántás kazlazás c T á 7 9 I p It h a. n Püspökiné mégis azt javasol- I ja, hogy menjünk Pilisre, ahol az exportparadicsomot rakod­ják. Pilis. Tíz óra. Az állomás ! melletti MÉK-raktárban pi- j roskendős lányok-asszonyok I válogatják és csomagolják a paradicsomot. Nyáregyházáról száz mázsa, Pilisről, Maglód­ról szintén száz mázsa érke­zett. Terv szerint a mai na­pon öt vagon paradicsomot kellene továbbítani az NDK- ba és Csehszlovákiába. Va­gon azonban nincs. Így hát áll a munka. A termelőszö­vetkezeteknél már nem le­het leállítani a szedést, nem is volna helyes, viszont nincs vagon, nem lehet berakodni — így a szellözetlen, szűk, fülledt raktárban halmozódik a para­dicsom. Nincs vagon — Miért nincs vagon? Makvári József pilisi állo­másfőnök széttárja a karját: — A rendelést még éjjel leadtuk, de jött egy utasítás, hogy az OPW-kocsikat sem belföldi használatra, sem ex­portra nem lehet igénybe venni. Mi többet nem tudunk, próbálkozzanak a ceglédi, vagy a szolnoki állomásfőnök­ségen. Irány: Cegléd. Tizenegy óra, 30 perc. A ceglédi állomáson sem tud­ják megmondani a kocsihiány okát. Nyár van, a MÁV csúcs- forgalmat bonyolít le, sok te­hervagon azért áll, mert nem rakják belőle ki az árut, más­részt — meg kell mondani az igazat — a nagyarányú áru­mozgatáshoz nincs elég va­gonja a MÁV-nak. Nemcsak Pilisen, hanem a ráckevei já­rásban, Nagykátán, Szentmár- tonkátán sem tudják továbbí­tani a vagonhiány miatt az exportra szánt zöldséget. Míg Egri István, a ceglédi állomáson tárgyal az illetéke­sekkel, addig mi a kirendelt­ségen beszélgetünk Garas Márton kirendeltségvezetővel és Irházi Gyula felvásárlási osztályvezetővel. A ceglédi ki- rendeltség öt vagon paradi­csomot küld Csehszlovákiába, egyet az NDK-ba, egy vagon barackot Nyugat-Németor- szágba, egy vagon almát pe­dig Csehszlovákiába. Nekik sikerült vagonokat szerezniük. Rosszak a TEFU-kocsik A szállítás, a felvásárlás azonban ebben a körzetben j sem zavartalan. Naponta har- j minc-harmincöt súly vagont I

Next

/
Oldalképek
Tartalom