Pest Megyei Hirlap, 1965. március (9. évfolyam, 51-74. szám)

1965-03-25 / 71. szám

cég L E D I J Á Rá É S CÉGI É D V Á ROS RÉSZÉRE IX. ÉVFOLYAM, 71. SZÁM 1965. MÁRCIUS 25. CSÜTÖRTÖK A Hazafias Népfront kérése megértésre talált, de: az akdóbizottság továbbra is számít történelmi adalékokra j % Gárdonyi-est Dánszentmikióson * \ 1, Dánszentmikióson a 1j íj múlt szombaton az álla- 1j 1j lános iskola szülői mun- ^ 1j kaközössége és a tantes- ^ ^ tűiét, sikeres összejö- j ^ vetelt rendezett. A ba- 4 1j ráti vacsorán több mint j í százan vettek részt. ^ í Vacsora után a dánosi 1j « irodalmi színpad tagjai 1j ^ szórakoztatták a közön- ^ ^ séget. A jól összeállított 1j £ művészi igényű Gór- £ ^ donyi-est nagy tetszést í '/, aratott, úgyannyira, | ^ hogy most kedden es- j 1j te hat órai kezdettel 1j % megismétlik a műsort 1j £ a községi kultúrotthon- 1j 5 han. Az irodalmi mű- ^ f sor után az Aranyem- % 1j bér című magyar fii- ^ 1, met vetítik. (—nyó—) |- Ki látta a tankcsatát?- Kik vannak a képen ? — Az egykori ifik találkozója Cegléd legjobb diákszavalói A um Napirenden: a munka- és egészségvédelem A Ceglédi Szakmaközi Bi­zottság mellett működő Munka- és Egészségvédelmi Felügyelőség holnap délután két órakor megbeszélést tart a szakmaközi bizottság he­lyiségében, a Teleki utcában. A megbeszélésen Simon Ist­ván, a járási felügyelőség ve­zetője ismerteti az első fél­éves munkatervet. ceglédi Kossuth gimnázi- önképző körének tagjai legutóbb szavalóversenyt ren­deztek. Ez alkalommal a pró­zamondók is versenyre, keltek egymással. A résztvevők közül először mindenki elszavalta József Attila: Ady emlékezete című versét. A kötelező verset legszebben Dorogi Edit mond­ta el. A második helyre Gór Nagy Mária, a harmadikra pe­dig Varga László került. A prózamondók szereplésé­nél külön kategóriában érté­kelték a komoly és a humoros műfajt. A komoly szöveg mondásá­ban első: Kovács Júlia, máso­dik Papp Mária, a harmadik Deli Erzsébet. A humor és sza­tíra műfajában.Borbély László bizonyult a legtehetségesebb előadónak, a második helyen Lengyelfalvi Mihály, a harma­dikon pedig Bobori Károly végzett. A legjobb előadók képvise­lik ma a gimnáziumot a váro­si kulturális szemlén. Név sze­rint: Dorogi Edit és Gór Nagy Mária, valamint Borbély László és Lengyelfalvi Mihály. * Es Jászkara je nőn ? A jászkarajenői Hámán Ka­tó úttörőcsapat bemutatóján a legjobb eredményt a követke­ző pajtások, őrsök érték el: Cseh Mária (VIII. b osztályos) Robert Rozsgyesztvenszkij: Rekviem és Gábor Andor: Bu­dapest című versének szavalá­sával, Vágó Erzsébet (VIII. b) Gerencsért Jenő: Hegedűszó című jelenetével, Terjéki Klá­ra zongoraszámával, s a VII. a és b osztály leány őrsei közös kamarakórusukkal. A pajtások eredményes munkájukért a járási kulturá­lis szemlén képviselik csapa­tukat. A csapatbemutatón az önál­ló tervezésű rajzok és kézi­munkák bemutatóján első he­lyezést ért el Kiss Mária (VII. b), valamint Kobela Piroska (V. a). Négytalálatos Cegléden! A 12. játékhéten a 3 137 152 számú szelvényen négy talála­tot ért el a Petőfi Termelőszö­vetkezet egyik tagja. Az 59 661 forintos nyereménynek a szü­lőkön kívül még hét gyerek örül. Tűzveszély a BELSPED-nél és az Építő Ktsz-nél Előbb-utóbb kitelepítik őket a városból Az Alszegi út és a Folyó ut­ca között egymásután jelen­nek meg minden utcában az Áramszolgáltató Vállalat munkásai. Gépeikkel gyors ütemben szedik ki a villany- oszlopokat. Természetesen en­nek következtében kialszanak a lámpák és a lakóházakban meg kell keresni: hol maradt a ré­gi időkből cgy-egy gyer­tyaszál? Ám — amint a DÁV mun­kásai mondják — riadalom­ra semmi ok nincs. Nem akar­ják ők azt, hogy a város­rész sötétben maradjon, el­lenkezőleg: azért kapcsolják ki az áramot, hogy leszed­jék az elavult dróthálózatot, és új oszlopokat állítsanak. Az új oszlopokat betongyá­mokra helyezik fel. Ennek következtében nem mennek tönkre a talajvizes, sáros földben, s emellett sokkal magasabban vezetik a vil- ' any hálózatot. így tehát jobb lesz az áramellátás és kevésbé kell lenyírni a fákat, mint ahogy eddig nyaranta kellett. Egy-egy transzformátor­ház környéke kettő, legfel­jebb három napig marad vil­lanyáram nélkül. A kör­nyék lakossága nevében kü­lön köszönjük az áramszol­gáltatók figyelmességét, amely abban nyilvánult meg, hogy a televíziónézők kí­vánságait messzemenően fi­gyelembe vették az áram- korlátozásoknál. E tekintet­ben szót érdemel, hogy az egész városrészt átölelő fel­újítás közben arra is volt gondjuk, hogy a múlt héten a szerdai és a most keddi nemzetközi futballmérkőzé­sek idejére ideiglenesen be­kapcsolják az áramszolgál­tatást. MA: JOGI ANKÉT „A bűnözés okai, a társada­lom feladata a bűncselekmé­nyek megelőzésében és az el­követők nevelésében” címmel a tömegszervezetek részvéte­lével jogi ankét lesz a váró® tanács nagytermében ma dél­után 2 órai kezdettel. Érdek­lődőket szívesen látnak. Elébe mentek a tavasznak... Jól szerepeltek a CVSE lányok Békéscsabán Vasárnap Békéscsabán ti­zennégy sportköf verseny­zői adtak találkát egymás­nak. A mezei futóversenyen 580 induló volt jelen. Indul­tak Csöng rád, Szolnok, Bé­kés, Hajdu-Bihar megyék ismert nevű, kitűnő atlé­tái, s közöttük a CVSE at­létái tízen. A mieink komp­lett csapatot csak a serdü­lő lányoknál indítottak, akin a várakozásnak megfelelten első helyezést nyerlek. EREDMÉNYEK: Serdülő lányok 400 méter: 65 induló közül 4. Dobos Er­zsébet 1.18.8. 5. Boldizsár Éva 1.18.00. 20. Nagy Éva. Csapatban: 1. Ceglédi VSE. Serdülő fiák, 100 méter: 150 induló közül Király János a nyolcadik he'yen végzett. Női ifjúsági, 800 méter: (60 induló közül) Pusztay Ilona a 1 második helyet szerezte meg. í Tekebíró-tanfolyam \ A Teke Szakszövetség ala- f pos előkészítés után holnap * délután fél hat órakor nyit­ja meg a tekebiró-tanfolya- mot. Az ünnepélyes megnyitó az MTS Cegléd Járási Ta- r/ nácsának Rákóczi út 1. 1j szám alatti termében lesz. A í Teke Szakszövetség elnöksé-6 ge kitűnő előadókról gondss- Z kodott és megfelelő helyet z is biztosított az előadások j idejére. A megnyitón döntik \ majd el, hogy hányszor és ^ milyen napokon legyen a tan- ^ folyam. A tanfolyamra pénteken | lehet beiratkozni a fentebb íj közölt helyen. íj Ökölvívóink első bajnoki versenye Nyíregyházán A Ceglédi Vasutas SE ökölvívói hosszú évek u án most már valamennyi súly­csoportban tudnak indítani versenyzőt. A szskesztay ezentúl — az ökölvívást ked­velők nagy tábora örömére — nemcsak barátságos mér­kőzéseket rendez, hanem ko­moly bajnoki küzdelmeket is láthatunk majd városunk­A városi tanács hangos hir­detője esetenként tűzvédelmi tájékoztatóval is szolgál a la­kosság részére. Ilyen ismerte­tés nyomán ragadott tollat egy magát megnevezni nem akaró levélíró. Levelet írt és abban a vállalatok telephelyén fenn­álló tüzrendészeti szabályta­lanságokra hívta fel a ható­ság figyelmét. Elsősorban a BELSPED-nek a város belső te­rületén lévő telepén és istálló­jában tárolt nagyobb mennyi­ségű alomszalma és egyéb gyúlékony anyagok látszottak ellentmondani a hirdetmé­nyekben közölt feltételeknek. Tarthatatlannak jelölte meg a járási Építőipari Ktsz Áchim utcai telepén uralkodó állapo­tokat. A telep gyúlékony épí­tőanyagokkal van túlzsúfolva. Dajka János tűzoltó főhad­nagy tudósítónknak elmondot­ta, hogy a tüzrendészeti ható­ságnak is nagy gondot okoznak ezek a vállalatok. Az a lörek­vésük, hogy amint lehetőség kínálkozik rá, sorra kitelepít­sék őket a város területéről. Eddig már sikerült megoldani a fontos középületekre nagy veszélyt jelentő benzinkút el­helyezését, amihez a tűzrendé­szet! javaslatok nagymérték­ben hozzájárultak. A BELSPED és a ktsz ese­tében is hasonló törekvés nyil­vánul meg. Ezeknek a válla­latoknak mostani helyén való működését jellegük és növe­kedésük miatt csupán kény­szerűségből lehet elszívlelni. A gyakori toldozgatások nem oldják meg á munkaköri, tüz­rendészeti, á BELSPED ese­tében még tisztasági és egész­ségügyi problémákat. Mindezek figyelembevételé­vel. a szokásos ellenőrzéseken túlmenően, a tüzrendészeti ha­tóság most újólag eljárt az il­lető vállalatoknál és kötelezte őket a rendszabályok fokozot­tabb betartására. Áramszünet — a tv-nézok kívánsága szerint Gyors Ütemben modernizálják a villanyvezetéket Befejezéséhez közeledik a Cegléd város felszabadulását és az azóta eltelt évek ered­ményeit kutató helytörténeti adatgyűjtő és feldolgozó mun­ka. A Hazafias Népfront kéré­se megértésre talált. Kérő sza­vára idősek és fiatalok papír­ra vetették visszaemlékezései­ket és valóban sok helytörté­neti dokumentumot bocsátot­tak az akcióbizottság rendel­kezésére. Az összesítő munka során kezd kialakulni városunk húsz évvel ezelőtti küzdelmes erő­feszítése a helyreállítás, a föld­osztás, az államosítás, a gazda­sági és kulturális fejlődés ér­dekében. De az akcióbizottság tovább­ra is igényt tart minden adalékra és ismételten kérő szóval for­dul mindazokhoz, akik segíte­ni készek e nemes törekvésük­ben. Kérik például mindazokat a szemtanúkat, akik látták 1944. november 3-án a szolnoki és a szegedi vasútvonal találkozá­sánál vagy a város belterüle­tén a Folyó utca és a jelenle­gi Kossuth tér környékén fo­lyó gyalogsági harcokat, hogy nevüket és lakcímüket levele­zőlapon közöljék a Hazafias Népfront városi titkárságával (városi tanács, földszint 1. Szám). Ugyancsak várják az eset- w . leges szemtanúk. , jelentke- zését, akik 1944. november . 3-án és 4-én a Kecskés- csárda, Kappanhalom és a . Perjc csatorna környékén zajlott harckocsi-ütközet­ről tudnak valamit. ", Még mindig hiányosak a bi­zottság adatai a földosztásról. Például a birtokukban van egy fénykép, melyről kitűnik, hogy egy újgazda küldöttség vonul Budapest romos utcáin a Kommunista Párt Központi Bizottságához a juttatott föl­dek védelme ügyében. A fény­képen azonban sok ember nem ismerhető fel. Így ezúton ké­rik az akkori küldöttség tag­jait, hogy élményeik elmondá­sával vagy leírásával segítsék elő a helytörténeti anyaggyűj­tést és nevezzék meg a kül­döttség további résztvevőit. A „forintvédő bizottságok" a piac, a helyi kereskedelem helyzetéről is csak hiányos adatok állnak rendelkezésre. Azok az aktivisták, akik a he­lyi üzemek államosításánál közreműködtek, az akkori ál­lapotokról juttassák el fel­jegyzéseiket a fenti címre. Tu­domása van az akcióbizottság­nak arról, hogy Cegléden élénk ifjúsági mozgalom folyt a fel­felszabadulás után. Szépen dolgoztak például a MADISZ tagjai. A Hazafias Népfront és a KISZ városi bizottsága áprilisban találkozóra kí­vánja hívni az ifjúsági mozgalom húsz évvel ez­előtti tagjait, s ezért kérik: nevüket és lak­címüket közöljék, vagy telefo­non jelentsék be a KISZ városi végrehajtó bizottságán. A Hazafias Népfront városi bizottsága végül azokhoz for­dul, akik a város felszabadu­lásával és az azt követő évek eseményeivel kapcsolatos fény­képekkel, falragaszokkal, iga­zolványokkal, újságcikkekkel vagy egyéb dokumentumokkal rendelkeznek, hogy fotókópiák vagy hiteles másolatok készí­tése érdekében rövid időre bo­csássák azokat a bizottság ren­delkezésére. A bizottság bízik abban, hogy felszabadulásunk méltó megünnepléséhez sokan így is hozzá akarnak járulni, lehető­vé fogják tenni, hogy korhű képet adhassunk az utókor számára történelmünk dicsősé­ges napjairól. (—sor) Ki ne tudná, hogy a Mecsek mediterrán ég­hajlata minőén évben két-három héttel előbb hoz­za meg a tavaszt, mint ahogy »2 Ceglédre megér­kezik. Nos, ugyan­csak „tavasz­éhesek!” lehettek az Építők termé­szetjárói. akik most, szombat- vasárnap elébe mentek a tavasz­nak. Mint a ké­pen látjuk, nem csalódtak. Kora reggeltől kelle­mes napsütés kí­sérte őket, s amint az ábra mutatja, a me­cseki Hona-pihe- nőnél még napo­zásra is volt mód­juk. Szombat es­te érkeztek a dö- mörkapui turista­házba, vasárnap kirándultak, meg­nézték a pécsi állatkertet és a város nevezetes­ségeit. Hazafelé kömlődi halászlé­vel oldották fel a másfélnapos út kellemes fáradt­ságát, s Ceglédre érve így búcsúz­tak egymástól: a viszontlátásra áp­rilis 11-én. a Vö­röskősziklán, a magyar termé­szetbarátok nagy seregszemléjén! Tutlja-e... ... hogy városunkban a sör­ivás az utóbbi tíz év alatt több mint ikétszeresére növekedett. 1964-ben 42 000 hektoliter sört ittunk meg? k ...hogy a Húsipari Vállalat fejlesztésére az államosítás óta kilenc és fél millió forintot fordított az állam? k ... hogy a Háziipari Szövet­kezet összes termelésének negyven százalékát az ország­ban adják el, hatvan százaléka pedig exportra készül? * ... hogy a ceglédi Alkot­mány Tsz 1959 évi vagyona 662 000 forint, az 1963. évi va­gyonának értéke pedig már 7 560 000 forint volt? * ... hogy a Villamosipa n Gépgyár termelése az utóbb. négy év alatt több mint két­szeresére emelkedett? * ... hogy a Ruhaipari Válla­lat munkásainak tíz százaléka a „Könnyűipar Kiváló Dolgo­zó”-ja? * ...hogy a Kecákéscsárdcii Állami Gazdaság tizenké: európai országba exportál ker­ti magot? k ... hogy évente másfél mil­lió levelet és 28 ezer csomagol kapnak és küldenek a ceglé­diek? ★ ■ • hogy Hibrid üzemünk Angliába és Franciaországba is szállít vetőmagot? k ... hogy a Cipőipari Válla­st az új gyártelepén évente 150 000 pár cipőt gyárt majd, 1 hogy az államosítás előtt a ?yár egyévi termelése mind- issze 125 000 pár cipő volt? ban. Természetes, hogy a í Vasutas Otthon kicsinek bi- ; zonyul majd és ezért az j ökölvívó-mérkőzéseket a mű- | velődési házban tartják | majd. > Most vasárnap első baj- í r.oki mérkőzésüket Nyiregy- j házán vívják. Utára három ^ bajnoki versenyre itthon ke- \ rül sor. 1>.

Next

/
Oldalképek
Tartalom