Pest Megyi Hírlap, 1975. május (19. évfolyam, 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEf TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ARA SO FILLER 1973. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK-m A munkái és az embert köszöntjük Gáspár Sándor beszéde a rádióban és a televízióban Tisztelt hallgatóim! Kedves elvtársnők! Kedves elvtársak! A munka es a munkások nagy ünnepének előestéjén a Magyar Szocialista Munaás- parc Központi Bizottsága es a bzakszervezeiek Országos Ta­nácsa neveoen tisztelettel kö­szöntőm a magyar munkáso­kai, parasztokat, értelmiségie­kéi, egesz aolgozo népünkét. Az alkotó munkát és a dol­gozó emoért köszönteink május elseje alkalmából. Tisztelettel adózunk az embert emberré te­vő munkának: jelenlegi és el­jövendő sikereink zálogának. Meghajtjuk az elismerés zászlaját a dolgozó ember előtt, aki naponta a mélybe száll a töld kincséért, a kohókból izzó acélt csapol, épít házat és gyá­rat, elveti a magot, tanít, gyó­gyít, alkot. Május elseje a teremtő mun­kát, a proletár nemzetközisé­get és az új életet hordozó ta­vaszt jelképezi. Ez a nap világ­szerte összeforrott a dolgozók legbensőbb érzéseivel, vágyai­val és törekvéseivel. Ezért má­jus elseje mindig új lendületet, kedvet, ösztönzést ad a küzde­lemhez és a munltúhoz. A magyar dolgozók nevében köszönti ük munKás testvérein- ket, akiK a szocialista orszá- gozhan élnek és szorgalmas, tervszerű munkával építik az uj társadalmat, a dolgozó em­berek világát. Köszöntjuk a tőkés orszá­gokban éio és harcoló osztály- testvéreinket. Köszöntjük a nemzeti füg­getlenségükért harcoló testvé­reinket, akik népük önrendel­kezési jogának kivívását és az emberhez méltó élet feltételei­nek megteremtését tűzték ma­guk elé. Ma ünnepelnek azok is, akik reménykednek és azok is, akik már útra leltek, ^kik már rá­térhettek az új társadalom épí­tésének útjára. Ezek közé tar­tozunk mi, magyarok is. Büszkék vagyunk rá, hogy hazá nkban — a vi tágnak $ ezen a kicsi részén — a munkásosz­tály májusi eszméi valóra vál­nak. Népünk joggal büszke arra, hogy szabadon alakíthatja szebb, gazdagabb, emberibb jövőjét. Biztonságot és erőt kölcsönöz számunkra, hogy a szocializmust építő népek nagy családjába tartozunk. Tudunk örülni nagy alkotásainknak és mindennapos eredményeink­nek, mert mindezek saját mun­kánkból fakadnak. Szépen fejlődő fát ültettünk, és jóleső érzéssel ízleltük meg első gyümölcseit. Termőre for­dult már a mi új rendünk, most már egyre többet és job­bat ad egész népünk üdvére és javára. Ezért jövőnkbe vetett szilárd hittel járjuk a magunk választotta utat. Országszerte megújuló, gaz­dagodó, egyre tartalmasabbá váló életünk számtalan tanúje­lével találkozhatunk. A korsze­rű gyárak, az iparosodó mező- gazdaság, az újjászülető váro­sok és falvak munkánk ered­ményeit hirdetik. Megváltozott életünkről vallanak azok az emberek is, akik alkotó akara­tukat, hazaszeretetüket, szo­cialista meggyőződésüket nap mint nap tettekben juttatják kifejezésre. Már eddig is sokat megvaló­sítottunk céljainkból, de még nem mindent. Még sokkal töb­bet akarunk elérni, hogy min­den becsületes dolgozó ember­nek még szebb, még gondta­lanabb legyen az élete. Nem pihenünk meg, szünte­lenül hajt bennünket a holna­pért vállalt felelősség, a ma­gunk és gyermekeink jövőjéért való tenniakarásunk. Céljainkat, terveinket csak két kezünk szorgalmas munká­jával válthatjuk valóra. Ma már milliók érzik és értik — saját tapasztalataikból —, hogy csak a jól, a tisztességesen végzett munka lehet fejlődé­sünk forrása. A több lakást, a jobb és szebb árut, a kulturál­tabb életkörülményeket ne­künk kell megteremtenünk. Ezért tiszteljük a munkát, ezért becsüljük a szebb éle­tünkért munkálkodó, dolgozó embert. Támogatnunk kell minden olyan törekvést, amely céljaink elérését közelebb hozza. Sza­bad utat biztosítunk vala­mennyi hasznos kezdeménye­zésnek. Erősítjük az alkotó munka lendületét, a közösségi magatartást, a szocializnus ügye iránti elkötelezettségtől áthatott cselekvést. Nem lát­ványos megnyilvánulásokra, látszateredményekre, hanem szívós és fegyelmezett munká­val elérhető, tartós eredmé­nyekre van szükségünk. Ebben a jövőt formálásban mindannyiunknak megvan a maga posztja, ahol helyt kell dúlnunk, és nem is akárhogyan, hanem a dolgozó embert min­dig jellemző becsülettel és el­kötelezettséggel. Kedves elvtársak.! Népünk jól tudja, hogy a fejlett szocialista társadalom felépítésének két döntő jelen­tőségű belső forrása van, még­pedig a jó politika és a társa­dalmi méretű összefogás. Most mindkettővel rendel­kezünk. Pártunk népünk alkotó ere­jére és tehetségére alapozza terveit. Az ország egész lakos­sága bizalommal és cselekvő egyetértéssel fogadta a XI. kongresszuson elfogadott ha­tározatot és programot. Ez pe­dig egyet jelent az előttünk álló nagy feladatok teljesítésé­nek legszilárdabb biztosítéká­val. Pártunk ismeri az igényeket és a reális lehetőségeket. Min­dent elkövet, hogy ezek össz­hangba kerüljenek. Őrködik azon. hogy szoros kapcsolat­ban legven a történelmet for­máló munkásosztállyal és szö­vetségeseivel: a szövetkezeti útra lépett parasztsággal, a szocialista értelmiséggel, egész dolgozó népünkkel. Az MSZMP XI. kongresszu­sa reális fejlődést > határozott meg. Világosan látjuk céljain­kat. kezünkben tartjuk sorsun­kat. munkánkkal alakítjuk jö­vőnket. Népünk összefogása, egyetértése a mindennapi munkában jut kifejezésre. Csak rajtunk áll, hogy ezt a nagy erőt — a kongresszusi határozatok gyakorlati végre­hajtása során — következete­sen megőrizzük. A gondolatok jegyében még egyszer őszinte tisztelettel és megbecsüléssel köszöntőm ha­zánk dolgozó népét. Kívánom, hogy családjukkal és munka­társaikkal együtt boldogan ün­nepeljenek május elsején, a munka ünnepén, a világ dol­gozóinak harcos seregszemlé­jén. Az ünnep után pedig kö­vetkezzenek ismét a dolgos hétköznapok, amelyekhez egéisz népünknek erőt, egészséget' és újabb sikereket kívánok. Három évtized múltán Saigon ismét Ho Si Minh-város Magyar vezetők üdvözlő táviratot intéztek a DVK vezetőihez Vietnami diplomaták látogatása Fock Jenőnél Szerdán a saigoni elnöki palotára feltűzték a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kormányának lobogóját. Két órával azt követően, hogy Duong Van Minh, a saigoni rendszer elnöke a rádióban bejelentette a teljes és feltétel nélküli kapitulációt, a dél-vietnami fővárosba a népi fegyve­res erők egységei vonultak be, amelyeket Saigon lakosai mele­gen üdvözöltek. Immár Saigonból sugároz­za műsorát a felszabadulás rádióadó. Közép-európai idő szerint szerdán 7 óráig a dél- vietnami főváros rádióállo­mása a saigoni kormányköz­leményeit sugározta, majd kétórás szünet után, 9 órakor jelentkezett ismét, ezúttal a Dél-vietnami Nemzeti Fel- szabadítási Front nevében. A dél-vietnami felszaba­dulás rádió hivatalosan be­jelentette, hogy Saigon neve ezentúl Ho Si Minh-város. Saigont harminc évvel ezelőtt nevezték el először Ho Si Minh elnökről. Saigon utcáin jelenleg a népi hadsereg egységei cir­kálnak. A főváros lakossága lelkesen köszönti a felszaba­dítókat. (További dél-vietnami je­lentéseink a 4. oldalon.) Magyar vezetők üdvözlő-^ táviratot intéztek a Dél-viet­nami Köztársaság vezetói- nez. — Nguyen Phu Soai, a Dél-vietnami Köztársaság bu­dapesti nagykövete és Dang Tran Ngoan, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság bu­dapesti ideiglenes ügyvivő­je tegnap látogatást tett Fock Jenőnél, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjánál, a Mi­nisztertanács elnökénél. (Tu­dósításunk a 4. oldalonj Május 1. előestéjén Kiválók kitüntetése Kádár János látogatása Angyalföldön — Ünnepség a gödöllői Ganz Árammérőben, a BVM szentendrei, a CEMÜ váci gyárában és a Kis-Duna menti ÁFÉSZ-néJ Tegnap befejeződött az ün- 1 népét. S a munka ünnepéhez népi készülődés: fellobogózott, méltóan folytatódtak a kitün- tisizta »teák várták a mai ün- I tetősek átadásai, újabb válla­latok vették át az MSZMP XL kongresszusa, valamint a ha. zánk felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére ren­dezett munkaversenybe elért kimagasló eredményekért a kongresszusi zászlót, szocia­lista brigádok a kongresszusi oklevelet. Tegnap a martfűi Tisza Ci­pőgyárnak Benke Valéria, a Társadalmi Szemle szerkesztő bizottságának elnöke, a Che- molimpexnek Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Főiskolá­jának rektora, a Centrum Áru­házaknak Sarlós Ist ván, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai adták át a legjobbakat meg­illető vörös selyemzászlót. A Volán 20. sz. Vállalatnak a Láng-gyár művelődési házá­ban megtartott ünnepségén Herczeg Károly, az. MSZMP KB tagja, a SZOT titkára kép­viselte pártunk Központi Bi­zottságát. Folytatódtak tegnap a Pest megyei ünnepségek is. Kiváló vállalatokat és bri­gádokat köszöntött Cservenka Ferencné, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára, dr. Bíró Ferenc, a megyei pártbizottság titkára és Jámbor Miklós, a Szak- szervezetek Pest megyei Ta­nácsának vezető titkára. Május elseje, a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe tiszteletére szerda délelőtt a Parlament előtti Kossuth La­jos téren katonai tiszteletadás közepette felvonták az állami zászlót. Ugyancsak katonai tiszteletadással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi felszabadulási emlékműnél. Ugyancsak tegnap, az ün- ' nép előestéjén Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára Angyalföldre lá­togatott. Fölkereste a 90 éves Kender Juta Gyárat, amely ismét elnyerte a kiváló válla­lat címet. (Kádár János látogatásáról, továbbá a gödöllői, a szent­endrei. a váci és a kiskunlac- házi ünnepségről lapunk 2—3. oldalán számolunk be.) Tegnap, május elseje előestéjén Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának főtitkára mondott ünnepi köszöntőt a rádióban és a televízióban. A beszédet

Next

/
Oldalképek
Tartalom