Pest Megyei Hirlap, 1966. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-19 / 42. szám

eaar after cf 1966. FEBRUAR 19., SZOMBAT „Trn^orészdival“: a világító öllönv Újszerű védőöltözetet kí­sérleteztek ki egy szovjet ku­tatóintézetben, tengerészek számára. Az öltöny anyaga a vízben felfúvódik és meg­akadályozza, hogy viselője a víz alá süllyedjen. A ruha felső részébe miniatűr vi­lágítóberendezést építettek, amely megkönnyíti a vízbe esett vagy hajótörést szen­vedett tengerészek felkuta­tását. Skandináviától Itáliáig Oltás, metszés, nyúltenvésztés Újabb érdekes kiadványok­kal örvendeztette meg a Me­zőgazdasági Könyvkiadó a fa­lusi olvasókat. A Mezőgazda- sági üzemekben Skandináviá­tól Itáliáig címmel például olvasmányos beszámolókból alkothat képet az olvasó Svédország, Dánia, Hollandia, Anglia, Franciaország, Német MŰVESZETBARATOK KÖRE GYŐRÖTT A Győri Városi Tanács mű­velődésügyi osztálya újabb lehetőséget kíván nyújtani a város lakosságának a művé­szetek megismerésére, meg­kedvelésére. Ezt szolgálja a „művészetbarátok köre” moz­galom. Tagjai díjtalanul lá­togathatják a győri Műcsar­nok kiállításait, Szolgáltatóházak Vas megyében Vas megyében ebben az év­ben Sárváron és Vasváron kezdik meg emeletes szolgál­tatóházak építését, Bük köz­ségben pedig átadják rendelte­tésének a hasonló célú épüle­tet. Fodrászolimpm — díj nélkül Új formákat keres a váci művelődési ház Művészeti program - diákoknak Kísérletek burgonyával. A Keszthelyi Agrártu­dományi Főiskolán dr. Sárvári István irányítá­sával nagyszabású kísérleteket folytatnak, hogy a burgo­nya különböző vad és nemesített fajtáit a legelterjedtebb — 7 féle burgonyavírusos fertőzéssel és 5 féle gombás­megbetegedéssel szemben ellenállóvá tegyék. 44 burgonya- fajt és ezen belül mintegy 500 fajtát vizsgáltak már meg és kiválasztották azokat az egyedeket, amelyek a betegsé­gekkel szemben a legellenállóbbak. Képünkön: Baranyai Jánosné laboráns burgonyából préselt nedvet helyez az ult­racentrifugába Halványzöld, rózsaszín, pla­tina fejek bukkannak ki a búra alól. A mestereken nincs fehér köpeny, s o hátuk mö­gött stopperrel mérik az idő múlását. Hullanak a csava- ^ rók, sercennek a fésűk: a haj- * szálak között elektromos fe­szültség keletkezik, talán szik­rát is vet. A fodrászban feszültség , van, izgalom, hogyan sikerül \ most a megálmodott, a sok- ^ szór elkészített hajkölte- § mény, frizuracsoda. Mert íl tudnivaló, hogy ugyanaz a frizura még ugyanabból a haj­ból sem lesz kétszer ugyan­olyan. A frizurában hangu- § lat van, meglátszik rajta a 11legkisebb mozdulat eltérése § «• ^ A bemutató vagy verseny § izgalma sem egyformán hat. ^ Van, akit doppingol és van 5 olyan is, akit gátol a munká- ^ ban. $ Ilyesmi rezgett a levegö- ^ ben, amikor a Nagykőrösi § fodrász Ktsz a KIOSZ-ban bemutatót rendezett a leg­újabb nappali és estélyi fri­zurákból. A nagy számú né­zősereg előtt a modellek nagy sikert arattak. A nőt nézők pedig néhány ötlettel gaz­dagabban készülhetnek a far­sangi bálokra. (b. h.) A váci művelődési ház havi programjában tekintélyes hely jut a művészeti klub tevékenységének, a vetítéses művészettörténeti, filmtörté­neti és esztétikai előadások­nak. Kialakult közönsége van már valamennyi rendez­vénynek. Például 20—30-an rendszeresen eljárnak, dr. Végvári Lajos művészettörté­neti előadásaira. Bizony, ez nem nagy érdeklődésre utal. — Félő az is, hogy ezek az előadások akadémikussá vál­nak, — mondja a művelődési ház igazgatója —, elvesztik korszerűségüket, és ezzel kö­zönségüket is. Ezért felfrissít­jük a régi tartalmat és for­mát. — Az új formát a fiatalokra kell méreteznünk, hiszen be­lőlük kerül ki a jövő film- és művészetigénylő és értő kö­zönsége. A középiskolában ta­nítják a művészettörténetet és i bevezették már a filmokta­tást is. Felkerestük a váci gimnázium igazgatóját, hogy összeházasítsuk a két intéz­mény ez irányú tevékenysé­— Sokat segíthetünk azzal, hogy filmeket viszünk az is­kolába, vagy azzal, hogy he­lyet és eszközöket adunk az iskolai oktatás szemléltetésé­re, kiegészítésére. Rendezvé­nyeinket az iskolai oktatást figyelembe véve állítjuk ösz- sze, előadásokat, filmvitákat rendezünk. Diafilmes vetítés­sel támogathatjuk a művé­szettörténeti oktatást is. Az iskola gondoskodik majd ar­ról, hogy minél nagyobb if­júsági közönsége legyen a művelődési ház rendezvé­nyeinek. — Eddigi próbálkozásaink — a Pécsi Ildikóval rendezett színész—diák találkozó, a Szerelmes biciklisták ankét- ja, — bennünket igazoltak, nálunk is mint másutt, ezeké a rendezvényeké a jövő. Ju­rányi István magyar szakos tanárral, aki a filmkultúra terjesztésének lelkes párt­fogója, és oktatója, a jövőben együtt fogunk dolgozni. Új szellemű törekvéseink első programja a Szegénylegé­nyekről tartandó filmankét lesz márciusban. D. A két „szomszédvár" versenye Cegléd kontra Nagykőrös Köz vélemény kutatást tartott a NEB Nem elégíti ki a lakosság igényeit a javító-szolgáltató tevékenység A Ceglédi Járási Népi El­lenőrzési Bizottság értekezle­tet tartott a város és járás né­pi ellenőrzési csoportjai részé­re. Az értekezleten megtár­gyalták a lakosságnak végzett javító-szolgáltató tevékeny­ség helyzetével kapcsolatos vizsgálatok tapasztalatait. A csoport tagjai ellátogattak az üzemekbe, intézményekbe, tsz-ekbe, hivatalokba. A községekben általános jelenségként tapasztalták, hogy a szolgáltató iparban nem megfelelőek a személyi feltételek. Sem a helyi ipari vállalatok, sem a ktsz-ek, sem a magániparosok nem tudják az igényeket kielégiteni. Al- bertirsán például kevés a vil­lany, és vízvezetékszerelő, nincs tv és háztartási gép­javító szolgálat. Ugyanez a helyzet a többi községekben is. Panaszolták a községek lakói azt is: hogy egyes szövetkezeteknek, bár fő profiljuk lenne a lakosság igényeinek kielégítése — nem tekintik fontosnak ezt, hanem a gazdaságosabb megoldás ér­dekében „a nagyüzemi terme­lést kultiválják”. Például Abonyban és Albertirsán az építőipari szolgáltató-javító ktsz elvonja az ottani erőket és a Cegléden történő sorház építkezésekhez küldi, azzal a jelszóval, hogy „ez is a lakos­sági ellátáshoz tartozik”. A tanácsok a lakosság fon­tosabb igényeinek kielégítése érdekében már tettek hatha­tós intézkedéseket, azonban c- helyiség hiányában — ez a probléma még ko­rántsem megoldott. /"nnek kapcsán merült fel az 1 tény is. hogy a községedben ijen sok a kontár, annak el­lenére, hogy az elmúlt évben szép számmal adtak ki iparen­gedélyeket. A városi lakosság igényei fejlettebb formában jelentkez­nek, mint a községekben. Igénylik, hogy a kölcsönzőbolt tartson boyszolgálatot. Bár a kölcsönzőbolt készletei az elő­ző évekhez képest megnöve­kedtek, mégsem megfelelőek. Régi óhaja a lakosságnak — és ez szinte minden háztar­tás kérése — hogy a tüzelőanyagot ne csak a pince elé, hanem a pincé­be rakják a BELSPED dolgozói. Jogos panasz, hogy a jobb ^ fajta szenekhez miért kell ^ megvenni a lignitet is. Jogos ^ az a kifogás is, hogy a város- ^ ban miért nincs éjjeli taxi- és ^ autóbusz járat. A Iegsürgő- ^ 6ebb igény: a Cipőipari Válla- ^ lat dolgozói részére autóbusz- ^ járatok megindítása. A ceglédi lányok, asszonyok § régi kérése: a városban leg- ^ alább egy női fodrászüzlet ^ tartson nyitva vasárnap. Tejet | a népbolt ne csak a piacon, § hanem valamelyik tejboltban, ^ vagy üzletben is árusítson és ^ a húsboltok, zöldségboltok ^ egyike is tartson „vasárnapi ^ műszakot”... Üj igényként jelentkezett ^ pótmamaszolgálat bevezetése, ^ valamint takarító vállalat ^ szervezése. Nem újkeletű, de 8 megoldatlan kérdés Cegléden s a szemétgyűjtés is. Többen ki- ^ fogásolták azt is, hogy nincs ^ a városban nyilvános telefon. ^ Kérték, hogy az éjjel is dolgo- § zó üzemek területén helyezze- § nek el nyilvános telefont. Is-1 meretes, az is, hogy a város-§ ban egyetlen vegytisztító kis- ^ iparos van, aki a fokozódó ^ igények következtében csak 8 egy-két hónapra vállal ruha­tisztítást. A Patyolat Vállalatnál sem jobb a vállalási idő, nem beszélve a minőségi problémákról. A NEB aktívák és a közsé­gekben lévő népi ellenőrzési csoportok tagjai lelkiismere­tesen végezték „közvélemény­kutatói” munkájukat — s mint mondották: „A többi az ille­tékesekre tartozik”. (csatáriné) A két szomszéd város me­zőgazdasági üzemeinek ve­télkedését csak a járási ta­nács felvásárló csoportjának jelentésében jegyzik, hivata­los verseny nincs. 1965-ben mindkét város lényegesen túlteljesítette a felvásárlás forinttervét. Ceg­léd a 38 millió 208 ezer fo­rintos tervet 42 millió 272 ezer 600 forintra teljesítette és ezzel 110,6 százalékot ért el. Nagykőrös a 22 millió 914 ezer 800 forint helyett 24 millió 288 ezer 400 forin­tot ért el és ilyenformán évi teljesítése: 106 száza­lék. Cegléd a kenyérgabona­szállításban 134,3 százalékot ért el. Nagykőrös teljesítése szintén megbecsülendő, hi­szen 109,2 százalék. Mindkét városnál nagy a lemaradás a napraforgó-ter­melésben. A sertésértékesi- tésben még mindig Cegléd tartja az elsőséget. Helyet cserélt a verseny­ben a két város a vágómar­ha-értékesítésben. Ebben első Nagykőrös, mert a 900 he­lyett 916 vágómarhát szál­lított. Az első helyét tartja Nagy­kőrös a baromfiszállításban, s a tojásértékesítésben is, lé­nyegesen maga mögött hagy­va versenytársát. Az egy­milliószázezer tojás helyett több, mint másfél milliót szállított Nagykőrös és 142 százalékos teljesítést ért el. Változatlan a körösiek el­sőbbsége a burgonya- és tej­szállításban. Tejből tizenki- lencezer hektoliter helyett 20 ezer 414 hektolitert ér­tékesített Nagykőrös. Új meteorológiai obszervatórium épül a Balaton partján A Balaton nyugati partján, Keszthely és Fenékpuszta között új obszervatóriumot épít az Országos Meteoroló­giai Intézet. Az egymillió forintos költ­séggel épülő obszervatóriu­mot a tervek szerint a vitor­lás idény megnyitásának ide­jén, május közepén adják át rendeltetésének. A keszthe­lyi obszervatórium a siófo­kival együttműködve meg­bízhatóbbá teszi a balatoni vi­har-előrejelző szolgálatot. KÖNYVESPOLC Maurice Druon: Találka a pokolban A Goncourt-díjas francia író, Maurice Druon Emberek alkonya című regénytrilógiá­jának harmadik kötetét a na­pokban jelentette meg az Európa Könyvkiadó. A kötet kapcsán érdekes visszapillan­tani az előző két könyvre, a Találka a pokolban világosabb megértéséhez. A ciklus az első világhábo­rú idején kezdődik és lénye­gében két család története. Az egyik a nemes és választékos La Monnerie család, a másik a bankár Schoudler família. Az első kötet a Finom famí­liák, a két család virágkorá­ban, hatalmuk csúcsán ér vé­get. A Szabadesés-ben, a triló­gia második kötetében már megkezdődik a két előkelő és ^y*SSSSSfSSSS**S*S***SSSS*SSSSSMSSSSSSSSSSSSSSSSSS*SSSSSSSSSSSSSMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*SSSSSSSSSSSSSS*SSSSSSSSSSSS/VSSSSSM'^ Kávénénik A körúti eszpresz- szóban kavargatom feketémet. A mellet­tem levő asztalnál három idősebb, 60— 70 év körüli néni be.- szélget egy-egy szimpla mellett. — Fistike, irt Ró­mából — mondja az őszhajú. — Idén nem jönnek haza látogató­ba, mert Capri bon töltik szabadságukat. Már meg is van a he­lyük, egy tengerparti villában. — Laciék hazajön­nek, mert Londonban nem akarnak marad­ni és a francia Rivié­rán tavaly voltak — meséli a másik, a kis fekete kalapos. — Menyusék New Yorkban maradnak, ök tavaly itthon vol­tak a Balatonon, és jövőre talán újra jönnek — mondja a harmadik. — Hiába, ki a Tisza vizét isz- sza... — Pistiék egyálta­lán nem isznak vizet. A gyerekek gyü­mölcslevet isznak, vagy Coca Colát, ők pedig csak bort, ter­mészetesen hazait. — Londonban is kapni magyar boro­kat, de Laciék csak whiskyt isznak. Per­sze, szódával. — New Yorkban Menyusék azt isznak, ami eszükbe jut. Bort, sört, Coca Co­lát. Igyanak, ha jól esik nekik. — Pityuka már re­mekül beszél olaszul. Olasz óvodába jár. — Éva és Marika már perfekt angol. Persze, az iskolában németül is tanulnak. — A kis Menyus és Lici is perfekt an­gol, de az iskolában ők inkább franciát tanulnak. De nekem csak magyarul írnak. — Engem jövő hó­napra meghívtak Ró­mába. — Én két hónap múlva megyek ki Londonba. — Én ősszel uta­zom Amerikába. — Én Rómából múlt héten kaptam csomagot. Persze, csak néhány aprósá­got, egy-két kardi­gánt, blúzt, orkánt. — Nekem London­ból szövetet küldtek a gyerekek. Most kaptam két kosztüm­re valót. Valódi an­gol szövet. — Én rendszeresen kapok csomagot New Yorkból. Persze, csak apróságokat, ruhát, cipőt, bundát, ezt- azt. — Pistiék most cserélik ki a kocsi­jukat egy új Fiatra. — Lacinak Lon­donban, Opelje van. ő múlt hónapban cserélte ki. — Menyuséknak New Yorkban Ford­gazdag család bomlása. A két világháború közti idő tőzsdei spekulációi, kegyetlen családi mesterkedései pusztítják a pénz és hatalom várának erős falát A Találka a pokolban közvetlenül a második világ­háború kitörésének előestéjén játszódik és a végzetes össze­omlás képét festi. A két elsze­gényedett, talajtvesztett Schoudler unoka céltalan éle­te, torz és keserű szerelmei a végső pusztulást idézik. Az Emberek alkonya triló­gia nem az emberiség elkerül­hetetlen pusztulásának króni­kája, csupán bizonyos embe­rek végét jelenti. S ezek az emberek: a pusztuló tőkés vi­lág fő haszonélvezői, pénzoli­garchák és hivatali nemesek. Ezek a hatalmasok közönyö- sek minden iránt, ami nem § pénzt, rangot jelent. A pénz és juk van. Azt írják, s hatalom számukra többet je- hogy olyan, mintha s lent apai érzésnél, becsületnél, új lenne, pedig mars tiszta erkölcsnél. ötezer kilométer vani „ , ,... benne. Pincér, fizetni! | ?r“on .\atja a t&T.\ Fizetnek, és lassan | !a?a oro ^tüneteit és magat kitotyognak. Miköz-^t betegséget nyomon követi a ben én is fizetek, Bé-§ haIa,h?> ,ez.a gyökeréig Iával, a főpincérrelkTonúott társadalmi rétég - a beszélgetek. & regény fo figurái — magaban _ Csakhogy el- ^ hordoz. Az élet torz oldalának m entek már a néniklkíméletlen leleplező je. Ezzel — mondom. — Nagy- § függ össze, hogy a szokottól zoltak itt össze-visz-s eltérő alakokat rajzol: óriáso- sza. ^ kát, torz embereket, korcso­— Miről? _ kérdik kát, s mutatja be pusztulásuk m osolyogva a pincér. § telki és élettani változatait. — Hogy a gyerekek S Nem riad vissza attól, hogy ilyen meg olyan jól s ábrázolja a fiatal Jean-Noel élnek Rómában, Lón-§ és az öreg Salvimonte herceg- donban és New York- § nő érdekházasságát csakúgy, ban. ^ mint azt a vérfertőző szerel­— Nem nagyzolnak \ met, amely végül is egymás ezek, tényleg kint ^ karjaiba löki Jean-Noelt és vannak a gyerekek, § testvérét, Marie-Anget. és valóban jól élnek. ^ Az Emberek alkonya triló­— Mikor disszidál-^ gia nagy vállalkozás, de tak? — kérdezem. i Druon sikeresen oldotta meg. — Dehogy disszi- i Kár, hogy nem élt a társa- dáltak — hüledezik S dalmi ellentétek kínálta hatá- Béla. — Jelenleg is a S sokkal, s adós maradt az élet PIMPEXÉRT Kül- \ másik oldala bemutatásának kereskedelmi Válla- ^ lehetőségével is. lat. római, londoni és § Mindhárom kötetet Pap Gá- New York-i kir^n-^bor fordította magyar nyelv- deltségénél dolgoz- re, igen tehetségesen. nak. Miklósi Ottó ü —■ p. p. — Szövetségi Köztársaság, Auszt­ria, Svájc és Olaszország me­zőgazdaságának szinte vala­mennyi ágazatáról. Jeszenszky Árpád: Oltás, szemzés, dugványozás című könyvében az ötven féle ösz- szenövesztéses szaporítási mód általános ismertetésén kívül, betűrendben adja közre több | mint 200 növény legcélsze­Srűbb szaporítási eljárását, s § Anghi Csaba Nyúl tenyész­tés-e az előző kiadásokhoz ké- ^pest lényegesen bővített és ^alaposan átdolgozott tartalom- $ mai jelent meg. Részletesen ^tárgyalja a nagyüzemi nyúl- ^ tenyésztés eddigi tapasztala- Stait, a takarmányozási, to- svábbá az értékesítés kérdé- 5 seit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom