Pest Megyei Hírlap, 1994. szeptember (38. évfolyam, 204-229. szám)

1994-09-13 / 214. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGALTATAS 1994. SZEPTEMBER 13.. KEDD V alutaárfoly amok Pénznem Vételi árfolyam Eladási 1 egységre, forintban Angol font* 165,60 168,60 Ausztrál dollár 79,23 80,57 Belga és lux. frank (100) 337,04 342,54 Dán korona 17,56 17,86 Finn márka 21,43 21,77 Francia frank 20,26 20,60 Görög drachma (100) 45,56 46,36 Holland forint 61,97 63,01 ír font 163,80 166,60 Japán yen (100) 107,83 109,69 Kanadai dollár 77,89 79,41 Kuvaiti dinár 357,85 364,51 Német márka 69,43 70,63 Norvég korona 15,78 16,06 Olasz líra (1000) 68,23 69,45 Osztrák schilling (100) 986,76 1003,46 Portugál escudo (100) 68,01 69,15 Spanyol peseta (100) 83,35 84,81 Svájci frank 83,34 84,66 Svéd korona 14,17 14,41 USA-dollár 106,56 108,56 ECU (Közös Piac) 132,30 134,54 * Ideértve a skót és északír kibocsátású angol font bankjegyeket is. Testületi ülés A gödöllői képviselő- . testület holnap este fél hatkor tartja soron kö­vetkező ülését a város­háza első emeleti tanácskozóter­mében. A tervezett napirend: Gödöl­lő 1994. évi költségvetésének első félévi teljesítése; tájékozta­tó az önkormányzati bérlakások elidegenítésének eddigi tapaszta­latairól; a gödöllői hulladékkeze­lési rendszer fenntartása és fej­lesztése; a Waldorf Alapítvány kérése a közoktatási megállapo­dás megkötésére; a református lí­ceum támogatási kérelme torna­csarnok építéséhez; javaslat megbízási szerződés megkötésé­re az önkormányzati tulajdonú kárpótlási jegyek befektetése ér­dekében', javaslat a Videográfia Egyesület ingatlanhasználati jo­gának meghosszabbítására; ja­vaslat bérleti szerződés kötésére a Gödöllői Dolgozók Horgász­egyesületével; Tóth Imre és Ha­raszti Éva lakótelek-vásárlási szándéknyilatkozata; javaslat ál­lampolgár vagyonában álló lakó­telek elidegenítési tilalmának tör­lésére; a Hajós Alfréd Általános Iskolában lévő uszoda működé­sének rendje; egyebek. Pályázati felhívás A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért alapítvány ösztöndíjfelhí­vása cigány származású, közép- és felsőoktatásban tanulók részére. Az alapítvány az 1994/95-ös tanév első fél­évére is meghirdeti ösz­töndíjpályázatát. Pályázhatnak mind­azon cigány származású tanulók, akik szakközépis­kolában, gimnáziumban, főiskolán vagy egyete­men tanulnak (más iskola­típusra a kuratórium nem ad támogatást). A havi ösztöndíj összege 1—4 ezer forint, melyet a pá­lyázók postán kapnak meg. Azok a pályázók, akik ezen alapítványtól 1993/94. tanév második félévében ösztöndíj-támo­gatásban részesültek, év végi bizonyítványuk fény­másolatát, valamint isko­lalátogatási igazolásukat küldjék be a név és lak­cím pontos feltüntetésé­vel. Azok a tanulók,, akik először pályáznak, szülői kereseti kimutatást, rövid önéletrajzot és iskolaláto­gatási igazolást nyújtsa­nak be nevük és lakhe­lyük pontos feltüntetésé­vel. Címünk: MNEK Alapít­vány, 1357 Budapest, Pf. 2. Csak az 1994. szeptem­ber 31-ig postára adott pá­lyázatokat tudjuk elfogad­ni (a gépi feldolgozás mi­att kérjük a határidő pon­tos betartását)! A pályázók a kuratóri­um döntéséről levélbeli tájékoztatást kapnak. Az alapítvány kuratóriuma nevében: Báthory János titkár Táncosok jelentkezését várják A Szentendre Nép­táncegyüttes után­pótláscsoportot in­dít október 3-tól. A tánckurzusra 12 éves kortól várják fiúk és lányok jelent­kezését. A próbákat hétfőn és csütörtökön délután 4-től 6 óráig tartják a Pest Megyei Könyvtár színháztermében (Pátriárka utca 7.). Jelentkez­ni lehet személyesen a Du- na-parti Művelődési Házban (Duna-korzó 11/A), vagy a (26)-312-657-es telefonszá­mon. Adj esélyt! Információs telefonok pályakezdő munkanél­küliek számára: Fővárosi Munkaügyi Központ, 1052 Buda­pest, Széchenyi tér 9. Telefon: 112-4630. Pest Megyei Munkaügyi Központ, 1117 Buda­pest, Karinthy F. u. 1—3. Telefon: 185- 2411/126-os mellék. Népszavazást az expóért! Az alábbiakban folyamatosan közreadjuk azok nevét, akik támo­gatják, hogy az 1996-os magyarországi expóról népszavazás döntsön, s e szándékukról lapunkat is tájékoztatták. Inókon Á-Károly, Bp. XVII.; Gedő Eszter, Bp. IV.; Gebb Pé­ter, Csomós Imre, Bp. XIII.; Laklóth Mónika, Bp. X.; Tárnoki László, Simon Imre, Bp. IX.; Böröczky Ervin, Csömör; Otnó Csaba, Sajószöged: Lilin Istvánná, Bp. XVII.; Kosztolányi Zsó­fia, Bp. IV.; Mátyás György né, Bp. XVI.; Kovács Mariann, Bp. VII.; Lengyel György, Varga László, Lengyel Jánosné, Bp. VI.; Pécsi Józsefné, Bp. XIII.; Mács Lászlóné, Bp. XTV.; Zolnay Gáborné, Bp. XI.; Böröak Ervinné, Bp. II.; Deák Lász­ló, Bp. Vili.; Orosz Péter, Kerepestarcsa; Kurucz Lászlóné, Bp. XV.; Tolnai Béláné, Böröczky Gábor, Bp. II.; Oláh Gá­bor, Farkas Gyula, Brand Tamás, Farkas József, Klemecsik Lajos, Bp. X.; Radnai Gabriella, Bp. XIX.; Kerti György, Szentendre; Szalai László, Bp. XVII.; Cöndor József, Bp. VII.; Pajor József, Bp. XVI.; Pacher Rezső, Patai Ferenc, Forticzer Lajos, Vízi Péter, Bp. X.; Peci József, Horváth József, Bp. X///.,Pozsgai György, Csömör; Okád László, Kerepestarcsa; Fazekas László, Timmel Róbert, Bp. XVII.; Pajor István, Bp. XVI.; Gulyás Bálint, Gödöllő'; Marton Béla, Bp. XX.; Mayer Tibor, Bp. IX.; Demjén János, XIV.; Hardy Géza, Hardy Gé­za, Kiss Jánosné, Kiss Miklósné, Skultéti Gábor, Bukovinyi Sándorné, Gulyás Zoltán, Szitnya József, özv. Janovszky Já­nosné, Muri László és Muri Lászlóné, Nagy István, Dobi Lászlóné, Nagyné Szécsényi Zsuzsa, Török Mihály és Török Mihályné, dr. Pethő Ferenc és dr. Pethő Ferencné, Kiss Atti­la, Kissné B. Gabriella, Kiss Miklós, Kecskeméti Győzőné, Kiss Lászlóné, Madarász József és Madarász Józsefné, Nagy László, Pécel; Laczkó Ferenc és Laczkó Ferencné, Hardy F. Gábor, Bp. VIII.; Blazsek Tibor, Blazsek Tiborné, Budaörs; Balázs Csaba, Demeter Árpádné, Bp. XX.; Nagy Béla, Rácz- né Molnár Ágnes, Bp. VI.; Oláhné Kiss Katalin, Moha László­né, Bp. XXL; Máj János, Sárdi Károlyné, Bp. XVII.; Gutz Elek, Tarpa; Juhász Emese, Bp. VII.; Papp Jánosné, Bp. III.; Horn Gyula, Bp. XL; Keszi J. Attiláné, Keszi Tamás, Farkas Józsefné, Tóbiás József, Monori Józsefné, Piutz Tamás, Keré- nyi Attila, Sulyok Róbert, Komárom; Durányi József, Nyírbog- ddny; Ridenszki Melinda, Sár; Szabó Kálmán, Vérteskethely; Bakácsai József, Dunaalmás; Jónás József, Bp. XXII.; Mán'ol Tamás, Tiszavasvári; Zelenko János, Tiszalök; Kárpáti Ta­más, Kárpáti Márta, Szentendre; Toldi Miklós, Horváth Len­ke, Szőke Barna, Bp. XII.; Tarin Lászlóné, Bp. V.; Bánfalviné Vígh Katalin, Racsmány Lászlóné, Racsmány Dömötör, Bp. II.; Bitai Bulykó Péter, Bp. XVIII.; Nagy László, Nagymaros; Csekeő Ervin, Solymár; Varga Sándor, Bp. XIV.; Csortos Csa­ba, Tatabánya; Balázs Attiláné, Bp. VI.; Budai Mária, dr. Szi­lágyi Józsefné, Szekeres Lászlóné, Szente Katalin, dr. Nagy Zoltánné, Bailij Béláné, Bánk Béla, Duniczki Mihály, Dózsa Györgyné, Börcsök Béláné, Kerekes Béláné, Zágoni István­ná, Zágoni István, Zágoni Istvánná, Tóth Lászlóné, Tóth László, Sipos Attila, Börcsök Endre, Bódis István, Várfi Ist­ván, Kovács Sándor, Várfi Istvánná, Bp. XL; Börcsök Ádám, Börcsök Ádámné, Bp. III.; Berger Frigyes, Bp. XX.; Budai G,ö,a. Bp. XXL A 1 ✓ ✓ / // • j// Aláírásgyűjtő ív Nem értek egyet a Személyi szám Név Lakcím Aláírás 1. 2. □□□□□□□□□□□ % kormány döntésével, amellyel elutasítja az 3. □□□□□□□□□□□ expó megrendezését, ezért aláírásommal 4. □□□□□□□mm csatlakozom egy nép­szavazás kezdeménye­5. □□□□□□□□□□□ • zéséhez arról, le­gyen-e vagy ne 1996- ban világkiállítás Ma­gyarországon. 6. □□□□□□□□□□□ 7. □□□□□□□□□□□ * Lapunkban termé- szetesen csupán az aláírók és a települé­8. □□□□□□□□□ÓD 9. □□□□□□□□□□□ sek neveit közöljük. Az alábbi táblázatot 10. 0□□□□□□□□□□ azok kedvéért adjuk közre, akik vállalkoz­11. □□□□□□□□□□□ nak az aláírások gyűjtésére. 12. □□□□□□□□ODD Az eredeti íveket kérjük beküldeni cí­13. □□□□□□□□□□□ műnkre: Pest Me­gyei Hírlap, 1446 Bu­dapest, Pf.: 311. 14. □□□□□□□□□□□ 15. n □□□□□□ □□□□

Next

/
Oldalképek
Tartalom