Pest Megyei Hírlap, 1968. szeptember (12. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA XII. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ÁRA 1 FORINT 1968. SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP Holnap: első csengetés Választóvíz Ha szél kerekedik, pillana­tok alatt telehordja az embe­rek szemét, száját finom, apró homokkal. A lezárt aj­kak közé is befurakodik, ro­pog a fogak alat. Ha idesüt a nap, majdnem vakító fehé­ren veri vissza a fényt a diósdi dombokba vájt mester­séges völgy finom, tiszta ho­mokforrása. Az Ásványbánya | Vállalat emberei és gépei in- I nen szállítják többek között ; a budapesti öntödéknek azt a | homokot, amely határokat szab a beömlő folyékony fém­nek és megadja formáját. Időnként a pergő homok óriás kőlencséket tar fel és ezeket robbantással zúzzák darabokra. Ilyenkor aztán — ahogy a képen is látni — em­beri erő, nagykalapács szük­séges, hogy a még megmaradt tömböket kisebbre férjék szét és elhárítsák az utolsó aka­dályt is a homokkitermelés útjából. Évek óta munkálkod­nak itt, miközben egyre na­gyobb lesz a völgy, az em­berkéz csinálta homokkráter. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÍÍUETEK! Az elmúlt hét első számú eseményének Moszkva volt a színhelye. Négynapos, sűrített tárgyalásokra került sor a szovjet és a csehszlovák vezetők között, majd a Szovjetunió képviselői másik négy szocialista ország — köztük hazánk — magas szintű delegációval konzultál­tak. A megbeszélések arra irányultak, hogy miután az öt szocialista ország határozott fellépése katonai biz­tosítékokat jelentett egy esetleges ellenforradalmi for­dulattal szemben Csehszlovákiában, megtalálják a po­litikai kibontakozás útját. A Moszkvában aláírt okmány jó alapot jelenthet a csehszlovákiai konszolidációhoz. Igaz, csupán a kiin­duló pontot adja, és nem a végállomást. Hosszú és bo­nyolult harc vár a csehszlovák kommunistákra, hogy megszilárdítsák a szocializmus vívmányait, és felülke­rekedjenek a jobboldali provokációkon. A külső körül­mények kedvezőbbek, mint korábban, a küzdelmet azonban maguknak a csehszlovák barátainknak kell megvívniuk. A prágai jelentések egyelőre továbbra is összetettek. Az élet normalizálódásának, a konszolidációnak első jelei kétségtelenül mutatkoznak már. Az elmúlt idő­szak felgyorsult eseményei igen sok ember józanságát, realitásérzékét növelték. Ugyanakkor jócskán vannak olyanok is, akik nem ocsúdlak fel nacionalista mámo­rukból, s a jobboldali, a szocialistaellenes erők legfel­jebb taktikájukat változtatják, céljaikat nem. A követ­kező hetekben minden valószínűség szerint az erők po­larizálódása várható, s a moszkvai megállapodásokhoz történő hozzáállás szinte választóvízül szolgálhat annak eldöntésére, ki képviseli a csehszlovák szocializ­mus igazi érdekeit, s ki áll azzal szemben. A CSKP központi lapjában, a Rudé Právó pénteki számában azt vetették, fel, hogy az új feladatoknak megfelelően a pártnak hamarosan új központi bizott­ságot kell alakítania, s az erre illetékes fórum kizárólag a már korábban összehívott XIV., rendkívüli pártkong­resszus lehet. E vélemény azért jelentős, mert hivata­losnak tekinthető állásfoglalás keretében első ízben ha­tárolják el magukat a múlt héten megtartott, úgyneve­zett pártkongresszustól. A mai körülmények között a kongresszusra fontos feladatok hárulnak, szinte újjá kell szerveznie a párt- és az állami életet. • téti Ervin Megkezdte tanácskozását a Csehszlovák Kommunista Pari Központi Bizottsága m­Lemondott Josef Pavel belügyminiszter, utóda Jan Pelnar A moszkvai Pravda cseh­szlovákiai. tudósítói a lap szombati számában jelentik, hogy a helyzet rendeződése nem megy simán. A prágai repülőtér vezetői például nem akarják helyreállítani a repülőtér normális tevékeny­HŰTÖTT PINCE A BUDAPESTI KÄTAI TELEPÉN KLIMA KTSZ — EGYETLEN SZENTMARTON- VIDÉKI ÜZEMÉ­BEN — IPARI HŰTŐBERENDE­ZÉSEKET GYÁR­TANAK AZ ÉLELMISZER- IPAR ÉS MEZŐ- GAZDASÄG RÉ­SZÉRE. A SZENTMÄR- TONKÄTAI TE­LEP MOST MEG­BÍZÁST KA­POTT A TÖ- ALMÄSI LE­NIN TSZ-TÖL; RENDEZZEN BE SZAMARA EGY 50 VAGONOS ZÖLDSÉG-GYÜ­MÖLCS TÁRO­LÁSÁRA AL­KALMAS HÜ­töhazat. négy PINCESORBAN MEGKEZDTÉK A MUNKÁT. HU­SZONNÉGY KL LEGE TÍPUSÉ VENTILLACIÓS HŰTŐGÉPET ÉS EGY EVAKO TÍ­PUSÉT SZEREL­NEK FEL. ségét, bár ezt a szovjet fél többször javasolta. Jellemző, hogy a repülőtér vezetői meg­tiltották még azoknak a szov­jet repülőgépeknek a kiszol­gálását is, amelyek a Szovjet- unióban üdülő csehszlovák gyerekeket hozták haza. A gyerekeket szovjet katonai autóbuszok juttatták vissza szüleikhez. t Szergej Borzenko írja ugyancsak a Pravdában, hogy a fővárosban és az ipari vá­rosokban vereséget szenvedett (Folytatás a 2. oldalon) Magyar küldöttség utazott Limába Szombaton magyar küldött­ség utazott az Interparlamen­táris Unió limai konferenciájá­ra. A delegáció vezetője Cse- terki Lajos, az Elnöki Tanács tikára. Makariosz érsek Rómában Makariosz érsek ciprusi el­nök szombaton kétnapos ma­gánlátogatásra Rómába érke­zett, ahol VI. Pál pápával és Konstantin görög királlyal kí­ván eszmecserét folytatni. Svájci önkéntes munkások ,* Svájc és Dahomey Köztársa­ság megegyezést kötött arról, hogy fiatal svájci önkéntes munkások egy csoportja mun­kát vállalhat Dahomeyben. Folyó víz a fellegvárban ÉPÜL A VEZETÉK NAGYVILLÁMON Akár gyalog, akár kocsival ér fel a turista a visegrádi fel­legvárhoz, a gyönyörű kilátá­son kívül más nem fogadta. Pedig sokan megszomjaztak, különösen az iskolás gyerekek. A külső várudvaron mindenki belenézett a széles kávájú kút­ba, azonban csak homályló sö­tétet láttak benne. Mától kezdve vége a szom­júságnak! A Középdunavölgyi Víz­ügyi Igazgatóság nagy munkája nyomán ma reg­gel megtartják az „üzem­be helyezési eljárást”. Magyarul: a fellegvár bejára­tánál az autóparkolónál átad­ják a kutat, ahol 3 csapból a táj hangulatához alkalmazko­dó kőmedencébe zuhogva öm­lik a friss ivóvíz. A teljes program keretében nem elégszenek meg ennyivel. Innen továbbviszik a vizet fel a nagyvillámi kilátóhoz. Rövidesen folyó vize lesz az ottani nagy forgalmú tu­ristaháznak és a vendég­lőnek is. Nagy lépés ez előre, de ahogy hazánkfiait ismerjük, biztos lakad majd, aki így sóhajt, jó, hogy már vizünk van, de miért nem utánozták Mátyás királyt? Annak idején nála vörösbor csurgóit a kutakból. A nyár ellobbant már és most az ősz színezi, pödörinti a faleveleket. A kis nebulók pedig szorongva pillantanak a naptárra: vége a vakációnak. Az iskolásoknak ez törvény­szerűen bekövetkező esemény, de akik szeptember 2-án lé- I pik át először az iskola kü- j szöbét, azoknak ez a dátum fodulópont; lezárult számukra j a játékos és felelőtlen kisgyer- j mekkor. Hétfőn elindulnak a l felnőtté válás hosszú és ne­héz útján. A megye 351 általános is­kolája, 27 gimnáziuma, 9 szakközépiskolája és 3 techni­kuma ismét hangos lesz a legkisebbek csivitelésétöl, a nagyobbak komolykodó beszé­détől. Több mint öt és félezer pe­dagógus várja őket felkészül­ten, hogy úgy mint eddig, az | idén is aggódó szeretettel, ■ sok-sok hozzáértéssel segítsék I a kicsiket az első lépése’: megtételénél, a nagyobbakat pedig a tudományok megis­merésében. Az elsősöket megyeszerte mindenütt szeretettel fogad­ják és hétfőn az új, ismeret­len környezet okozta szoron­gást a nagyobbak kedves ajándékai — cukorkák, csoko­ládé — bizonyára feledtetik majd. Fotó: Gárdos Magyar államférfiak távirata a VDKvezetőihez Kádár Janos, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Lo- sonczi Pál, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsának el­nöke, Fock Jenő, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke üdvözlő táv­iratot küldött Ho Si Minh-nek, a vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottsága elnökének, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnökének, Pham Van Dongnak, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság mi­niszterelnökének, Truong Chinhnek, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság nemzet- gyűlése állandó bizottsága el­nökének Hanoiba, a Vietnami Demokratikus Köztársaság ki­kiáltásának 23. évfordulója al­kalmából. Szahara a völgyben MA: Tanévnyitó j Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemen Sófalvi Zoltánné igazga­tó előadását ismertetjük a 3. oldalon. Küzdelmet és harcot is... Vezetőségválasztás előtt Bagón. Prukner Pál írása a 3. oldalon. Kisiparosok a lakosság szolgálatában A megye szolgáltató-ja­vító hálózatának problé­máiról és az utánpótlás gondjairól nyilatkozik Szász György, a KIOSZ Pest megyei titkára, a 4. oldalon. A story elmaradt Egy éjszaka a bányában. Szűts I. Dénes írása a 4—5. oldalon. Lombhullás előtt Munkatársaink jelentése az őszi előkészületekről, a 6. oldalon. Az élet katonái Sorozatunk mai írásában Kovács Antalnét, a Pest megyei Nőtanács titkárát mutátjá be Nyíri Éva, a 9. oldalon. k. m.

Next

/
Oldalképek
Tartalom