Pest Megyi Hírlap, 1995. január (39. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-18 / 15. szám

J PEST MEGYEI HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1995. JANUÁR 18., SZERDA 9 Kérjük, segítsenek! Olvasóinkat nem kell meggyőznünk arról, hogy a hazai napilapok között ma a Pest Megyei Hírlap képviseli a leghatározottabban az ellenzéki, jobb­közép nézeteket, s az egyetlen, amely a nemzeti ol­dal pártjai, mozgalmai, szervezetei felé megkülön­böztetés nélkül nyitott. Nem titok, ráfizetésesek vagyunk, ám feltételezzük, hogy nélkülünk a ma­gyar sajtó, s a magyar újságolvasók szűkülő tábo­ra is szegényebb lenne. Kérjük ezért mindazokat, akiknek fontos lapunk életben maradása, s képe­sek is anyagi áldozatra, segítsenek! Kérjük, a Szö­rényi Levente által alapított Parázs Alapítvány számlaszámára történő befizetésekkel tegyék le­hetővé, hogy a PMH helyzete stabilizálódjon. Az alapítvány számlaszáma: Konzumbank Rt. Bank- üzletház, 1132 Budapest, Nyugati tér 5. 217-98948; pénzforgalmi jelzőszáma: KO 1-87951. A befizetett összegek az adóalapból le­vonhatók. Segítségüket előre is köszönjük. A Pest Megyei Hírlap szerkesztősége Szövés, korongozás, tánc Kiskunlacházi programok Pályázati felhívás f Holnap egész nap várja az érdeklő­dőket Csapó György természet- gyógyász, csontkovács, iriszdiagnosztikus a kis­kunlacházi művelődési házban (Kinizsi u. 2.). A rendelésre előzetesen be­jelentkezni a (24)-330-026-os telefon­számon lehet. Ezen a na­pon este fél 7-től lányok- asszonyok tornája lesz. Holnap a filmkedvelők este 6 órakor egy filmvetí­tésre látogathatnak el. Január 21-én, szomba­ton délelőtt 10 órától is­mét kézműves-foglalko­zásokon vehetnek részt a gyerekek, melyen elsajá­títhatják a szövés, a ko­rongozás, a szalma- és ko­sárfonás fortélyait. Emel­lett az érdeklődők a jóga­tanfolyamra, a táncsuli­ba, illetve a társastánc­tanfolyam óráira is elláto­gathatnak. A Magyar Vöröskereszt Pest megyei vezetősége pályázatot hirdet a hu­manitárius eszmék és magatartásformák ter­jesztését, a gyermekek, időskorúak, egészségká­rosodottak iránt megnyil­vánuló segítő figyelem kifejezésre juttatását szolgáló rendezvények, programok (pl.: Vöröske­reszt-világnap, véradók napja, idősek karácso­nya stb.) pénzügyi támo­gatására. A 2000—5000 forint közötti támogatást a la­kóterületi Vöröskereszt­szervezetek igényelhetik az önállóan vagy mások­kal (pl.: az önkormány­zattal, az egyházakkal, a nagycsaládosok vagy Mozgáskorlátozottak Egyesületével stb.) közö­sen szervezett rendezvé­nyeikhez a helyi forrá­sok kiegészítésére. A pályázatnak tartal­maznia kell: — A pályázó Vöröske­reszt-szervezet megneve­zését, létszámát, a lebo­nyolításért felelős sze­mély nevét, munkahelyé­nek és lakásának címét, telefonszámát — a ren­dezvény megnevezését, időpontját, a résztvevők számát, a tervezett prog­ramelemeket és ezek vár­ható költségkihatását, a társrendezők körét —, az összes költségen be­lül a saját forrás, a társ­rendezők hozzájárulását és az igényelt támogatás részarányát. A pályázat­ra félévente csak egy ren­dezvénnyel lehet pályáz­ni a Pest megyében lévő lakóterületi szervezetek­nek! A pályázatok folyama­tosan küldhetők be a Pest Megyei Vöröske­reszt Támogatási Alap címére (1054 Steindl Imre u. 12.). A bíráló bi­zottság első alkalommal február 28-ig, második alkalommal a szeptem­ber 30-ig beérkezett pá­lyázatokat bírálja el. A döntésről mindenkit írás­ban értesítünk, de az el­nyert támogatást csak a rendezvényre szóló konkrét meghívó kézhez­vétele után folyósítjuk. A kapott összeggel a ren­dezvényt követő két hé­ten belül a támogatási alap nevére kiállított kö­zületi (áfás) számlák ere­deti példányával kell el­számolni. Magyar Vöröskereszt Pest megyei vezetősége Képviselő-testületek a megyében Isaszeg: Üröm: Polgármester: Dr. Tóthné Pacs Vera (független) Képviselő-testület: Dr. Eszlár Egon (független) Dr. Kürti József (MSZP) Hanák Sándor (FKGP, KDNP, Április 6. Kör) Pénzes Sándor (FKGP, KDNP, Április 6. Kör) Vercsik József (Magánvállalkozók Baráti Köre) Podmaniczky Istvánná (független) Lázár András (Isaszegi Nyugdíjasok Klubja) Dobos Olga (FKGP, KDNP, Április 6. Kör) Szatmáry Zoltán (független) Baróczi Józsefné (MSZP) Streng Ferencné (független) Pappné Tatai Irén (MSZP) Szendrő Dénes (független) Tahitótfalu: Polgármester: Budai Mihály (független) Kép viselő-testület: Dr. Baranyi Zoltán (független) Boréki István (FKGP) Budai András (független) Debreczeni József (FKGP) Ferenczi Attila (független) Hansági Dénes (független) Sipos Lajos (független) Szente László (független) Török András (független) Baczó József (független) Verkes Sándor (független) Telki: Polgármester: Kerese János (független) Képviselő-testület: Bakos Károly (független) Déri Gábor (független) Hajdú Mihály (független) Kállai László (független) Patrik Ferenc (független) Szigeti Antal (független) Szűcs János (független) Polgármester: Horváth Péter (Csókavár Egyesület) Képviselő-testület: Arany Lajos (Csókavár Egyesület) Badacsonyi László (független) Bertalan János (Csókavár Egyesület) Holczer József (Csókavár Egyesület) Király László (független) Müller György (független) Puskás György (független) Schieszl Imre (független) Szénási Mihály (Csókavár Egyesület) Szilágyi Ernő (független) Vámosmikola: Polgármester: Durján Miklós (független) Képviselő-testület: Baka János (SZDSZ) Dombi István (független) Fidel István (független) Gyenes László (független) Horváthné Szatmáry Ilona (független) Megyes Ferenc (független) Simon Krisztián (független) Turcsányi László (MSZP) Ungár Zoltán (független) Váchartyán: Polgármester: Juhász István (független) Képviselő-testület: Lassú János (független) Benkő Imre (független) Monostori Gábor (független) Franyó Zoltán (független) Izsák Istvánná (független) Dézsi Ferenc (független) Együd Sándomé (független) Monostori István (független) Bakos János (független) Népdalaink és népzenénk megmentéséért Bizonyára hihetetlenül hangzik, hogy a magyar nyelvterületen belül szá­zával vannak olyan fal­vak, ahol még nem volt népdal- és népzenegyűj­tés, sőt olyan területek is vannak, amelyek más nép­rajzi vonatkozásban is fel­táratlanok. Páratlan érté­kek mennek így veszen­dőbe. Egyetlen nemzet sem engedheti meg magá­nak, hogy így bánjon kul­turális hagyatékával. Végig kell járni az ösz- szes olyan települést, ahol még nem kutattunk, de esélyünk lehet rá, hogy megörökítsünk vala­mit a régi népi kultúrá­ból, így válva hagyomá­nyaink méltó, gondos örö­köseivé. Márpedig a mai munkatempóban ez so­sem fog bekövetkezni, ugyanis néhány év múlva nem lesz kiket felkeresni. Mivel az öregek tudása már nem hagyományozó- dik a fiatalokra, a felelős­ség óriási: amit ma nem teszünk meg, azt holnap már nem tudjuk megtenni. Fontosnak tartjuk to­vábbá, hogy készüljenek olyan minőségű kép- és hangfelvételek, amelyek utat találhatnak a széle­sebb közönséghez is, hogy általuk jobban ma­gukénak érezzék a népi kultúrát. A megvalósításra kidol­goztunk egy munkatervet: Nyilvánvaló, hogy jól szervezett, intenzív gyűj­tőmunkát kell folytatni. Fel kell állítani egy olyan gyűjtőstábot, amelyik gépkocsival, és a szüksé­ges technikai eszközök­kel felszerelve hatéko­nyan dolgozhat a helyszí­neken, az évnek szinte va­lamennyi napját kihasz­nálva. Ä folyamatosan ha­zaérkező anyagokat azon­nal számítógépes nyilván­tartásba kell venni, az ér­tékes felvételeket bizton­ságos szisztémával tárol­ni kell. Mindehhez kiváló szak­emberek állnak rendelke­zésre, valamint több okta­tási intézmény ének-zene szakos tanára, hallgatója, illetve diákja is részt kí­ván venni a munkában. Az utóbbiak részvételét pedagógiai szempontból is fontosnak tartjuk. A gyűjtő- és rendszerező munkában részt vevők személye cserélődhet, mindig igyekszünk bevon­ni az adott terület legjobb szakértőit. A gyűjtéseket a legve­szélyeztetettebb helyzetű, szórványosan magyarlak­ta körzetekben kívánjuk elkezdeni, a mai Romá­nia területén. Néprajzi, tá­ji-történeti tagolódás sze­rint az alábbi területeken: Aranyosszék, Borsa-völ- gye, az Almás-patak men­te, Lápos mente, Kővár­vidék, Nagybánya környé­ke, Hegyalja, Keresztes­mező, Szilágyság, Szat- már. Kérjük támogatását, hogy ezt az időben ha­laszthatatlan munkát mi­nél előbb elkezdhessük. Császár Attila, a Népzenénkért Alapít­vány elnöke Pávai István népzenekutató Vargyas Lajos népzenekutató További felvilágosítást a Népzenénkért Alapít­ványnál (1107 Budapest, Bihari út 3/B. IV/ll. Tel.: [36-1 ]-263-1357) kaphat­nak az érdeklődők. Bank­számla: Magyar Hitel Bank Rt.: forintszámla: 323-18502, devizaszámla: 323-30007. Az MNB valutaárfolyamai Pénznem Vételi árfolyam 1 egységre, Eladási forintban Angol font* 173,37 176,85 Ausztrál dollár 84,56 86,16 Belga és lux. frank (100) 349,91 356,83 Dán korona 18,29 18,65 Finn márka 23,32 23,78 Francia frank 20,32 21,26 Görög drachma (100) 46,32 47,24 Holland forint 64,26 65,52 ír font 170,86 17432 Japán yen (100) 111,75 113,95 Kanadai dollár 78,48 80,06 Kuvaiti dinár 370,40 377,64 Német márka 72,08 73,50 Norvég korona 16,48 16,80 Olasz líra (1000) 68,66 70,06 Osztrák schilling 10,24 10,44 Portugál escudo (100) 70.04 71,44 Spanyol peseta (100) 82,91 84,63 Svájci frank 85,90 87,60 Svéd korona 14,77 15,07 USA-dollár 110,80 112,94 ECU (Közös Piac) 136,50 139,22 * Ideértve a skót és északír kibocsátású angol font bankjegyeket is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom