Pest Megyei Hírlap, 1967. december (11. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-03 / 286. szám

IMI. DECEMBER 3« VASÁRNAP 5 Az emlékezés koszorúi József Attila sírján Harminc évvel ezelőtt halt neg József Attila, s emlékét Idézve megkoszorúzták sír­ját szombaton, a Kerepesi temetőben. A forradalmár költő szellemi hagyatékát őrző és ápoló poéták, az írótársadalom nevében Som­lyó György mondott beszédet József Attila nyughelyénél. Megvalósult verssorok Ma 30 éve hunyt el József Attila MAKÓ József Attila helyén... A makói József Attila Gim­náziumnak 1920—1922 között volt diákja a névadó költő. Az első emeleti 106-os tanterem egyik első padjában volt ak­kor a helye a fiatal poétának. Most ezen a pádon réztáblába vésett sorok emlékeztetnek ar­ra. hogy néhány évtizeddel ez­előtt József Attila hallgatta ott az órákat. Az iskolában bevezetett rend, hogy ezt a helyet a legjobb ta­nulóik foglalhatják csak el. A gimnáziumban most kabinet- rendszerű az oktatás, a 106-os teremben mindig irodalomórá­kat tartanak. Így tizenkét osz­tály tanulói közül az irodalom­tantárgy legkiválóbb tizenkét diákja részesül abban a meg­tiszteltetésben, hogy az órákon ott ülhet, ahol egykor József Attila. Bükki karácsonyfák A Kelet-bükki Állami Erdő­gazdaság telepein megkezd­ték a karácsonyfák vágását, szállítását. A vidékről három­négyéves, egy-háromméteres fenyőfák kerülnek az idén piacra. A bükki lucfenyőt különösen szívesen vásárol­ják, mivel jól tartja tűleve­leit, s amellett erősen gyan­taillatú. „I)e — elvtársaim! — ex a munkásság, mely osztályharcban vasba öltözött. Kiállunk érte, mint a kémény; lássák! £s búrunk érte, mint az üldözött. A történelem futószalagára szerelve igyen készül a világ, hol a munkásság majd a sötét gyárra szegzi az Ember vörös csillagát!” + „Míg mcgvilágosul gyönyörű képességünk, a rend; mellyel az elme tudomásul veszi a véges végtelent, a termelési erőket odakint s az ösztönöket idebent... A város peremén sivít e dal”. A költő által megálmodott szocialista rend létesítette a város egykori peremén, Pestlőrincen, a Lakatos utcai lakó­telepet. Egy képviselő hétköznapjai----------------------- hívták vá­] Nagygyűlésre | lasztói.----------------------- Ünnepi s zónoknak. Indulás előtt azonban megtudta, hogy a nagygyűlést koszorúzása ün­nepség előzi meg. Fél ötkor, öt perccel fél öt előtt érke­zett az emlékmű elé. Nem számítottak jövetelére és ami szokatlan dolog falun, előbb kezdték a koszorúzás! ünnep­séget. Már csak a végére ér­kezett — Megelőztek a választóim — mondta beletörődve, aztán még derűs arccal hozzátette: — Bár csak mindenben meg­előznének! Kevesebb lenne a gond, az elintézésre váró probléma. Ne értsen félre, nem azért mondom ezt, mint­ha terhemre lenne. Képviselő­jüknek választottak, az a fel­adatom, hogy segítsek ügyes­bajos dolgaik elintézésében, az ország első fórumán képvisel­jem érdekeiket Csakhát... sok az olyan ügy, amely a képviselő nélkül is megoldást nyerne. Gyorsabban, egysze­rűbben ... Ha úgy gondolja, beszélgethetnénk erről egy­szer...-r—-----;-----j órára beszéltük | Tizenkét / meg a talál- — kozást Koráb­ban érkeztem. — Elnézést, a vezérőrnagy elv társ még értekezik — fogad titkárnője és hellyel kínál a hatalmas irodaszobában. — Tizenkettőre biztosan itt lesz... Szeretem a csendes várako­zást, ilyenkor nemcsak a kér­déseket gondolhatja át még egyszer az ember, hanem né­zelődhet, ismerkedhet a kör- ny ezettel, ahol riportalanya dolgozik, odaképzelheti a fa­ragott reneszánsz íróasztal mögé, amelynek üveglapja alatt kiterített térkép, az asz­tal sarkában szuperszónikus vadászgép makettje s a falon egyetlen kép: Lenin, Nyu­galom és egyszerűség...-j———— pontossággal I Katonás f érkezik, de ka- tonás merev­ség nélkül. A kezét nyújtja, aztán leül székébe. Fáradtnak ! tűnik. Ha nem látnám tábor­noki egyenruháját, inkább egy gyár gondterhelt igazgatójá­nak hinném, aki most érke­zett vissza egy fontos és sok vitától terhes tervtárgyalásról. — Egy kissé fárasztó érte­kezlet volt és hosszú — isme­ri be, aztán váratlanul felde­rül az arca: — Elnézést,nincs jogom panaszkodni, hiszen magam vezettem a megbeszé­lést s ha hosszúra sikerült, én vagyok az oka ... Már nyoma sincs rajta a fáradtságnak, kedélyesen ér­deklődik apró, jelentéktelen­nek tűnő dolgokról. Könnye­dén, lágyan ejtett szavai mö­gött azonban még ott vibrál a feszültség: nem könnyű ka­tonából képviselővé áthango­lódni néhány perc alatt. A ha­talmas dosszié azonban segít, Lonne a tavasz óta érkezett levelekkel, amióta az albertir- sai választókörzet képviselője lett Szilágyi László ... ■■■ beszélgettünk | — Arról I múltkor — idé­---------------- zi a néhány h ét előtti találkozást —, hogy még mindig sok az olyan ügy, amely képviselő nélkül is meg­oldódik ... Itt van például Lőrincz Károlyné, albertirsai lakos kérése. Arra kért, se­gítsek neki, mert a bérlője már három éve nem fizeti a lakbért Ha a tanácselnökhöz fordul panaszával, ügye né­hány napon belül orvoslást nyer. És ez a helyzet Kostye- lik Györgyné esetében is. A szomszédja jogerős bírósági ítélet ellenére sem szünteti meg a birtokháborítást. Egy­szerűbben, gyorsabban elinté­ződött volna mindkét pana­szos ügye, ha nem hozzám, or­szággyűlési képviselőjükhöz, hanem a helyi vezetőkhöz fordulnak jogorvoslásért... — Persze, ellenkező példá­val is szolgálhatok. Itt van például Lánczos István dán- szentmiklósi nyugdíjas pana­sza. Hónapokig vitatkozott a Hivatallal, hogy elismertesse munkában eltöltött éveit. Hat évét azonban sehogyan sem akarták elismerni. Ezért for­dult hozzám. Közbelépésemre egyik napról a másikra elin­téződött ügye. És ez magya­rázat is, tanulság is egyszerre. Magyarázat: miért fordulnak mindjárt a képviselőjükhöz egyéni panaszaikkal az embe­rek. És tanulság: a nagybetűs Hivatalnak most már végérvé­nyesen le kellene számolnia a bürokratikus ügyintézéssel, amellyel megkeserítik az em­berek életét.---------—■—- tűnődve la­I Egy ideig | pozgat az ak- ■ ták, leve­lek között: melyiket említse, amelyikhez nyomban általá­nos tanulsággal is szolgálhat. — Alapjában véve az em­berek értik és tudják, hogy a képviselőjüknek mit kell ten­nie, miben várhatják a segít­ségét Olykor azonban furcsa esetek fordulnak elő. A vá­lasztópolgárok néha olyan ké­réssel fordulnak képviselőjük­höz: segítsen nekik kibúvót keresni olyan törvények alól, amelyet éppen az ő megbízá­sukból én is elfogadtam és megszavaztam a parlament­ben, mint országgyűlési kép­viselő. Példát említenék. Há­rom ember a szövetkezet anyagából magánmunkát vég­zett. Hozzám fordultak: legyek a segítségükre ügyük elsimítá­sában!? Közöltem velük: azt elintézhetem, hogy ügyüket mielőbb tárgyalják, de azt, hogy felmentsék őket, abban, nem segíthetek és nem Is se­gítenék. Mások arra kértek: járjak közbe, hogy a fiúk le­szereljen. Ez olyan dolog, amire törvény van: ha jogos a kérés, tőlem függetlenül is leszerelik a fiút, de ha nem jogos, én sem tehetek semmit és nem is kívánok tenni sem­mit leszerelése érdekében.------------------------- azonban I — Az emberek I egyre in­----:-------------------- kábo fel­nőnek jogaikhoz. Bizonyítja ezt, hogy egyre többeket fog­lalkoztat a közös érdek: ho­gyan léltetne előbbre vinni a falu, a közösség boldogulását. Igaz, hogy ezeket a törekvé­seket, amelyekkel én is azo­nosítom magam, még nem mindig koronázza siker. Hiá­ba jó szándékú például Tar­ján András nyársapáti tanító javaslata és kérése: segítsek a villany bevezetésében, vagy a dánszentmiklósiaké: odaadnák szociális otthonnak a megle­vő, kicsi művelődési házat, ha újat építene a megye helyet­te — ezeknek a jogos kéré­seknek a teljesítésére ma még nem rendelkezünk megfelelő anyagi fedezettel. Ahol lehet, segítünk így is. A dánszent- miklósiak például az üzlethá­lózat bővítésének ügyében ke­restek meg. Kérésüket a MÉSZÖV illetékeseihez továb­bítottam, akik azóta már in­tézkedtek: az építendő két­emeletes lakóház helyett há­romemeletes épül s a föld­szintjén helyet kapnak a kért üzletek. Jogosnak és lehetsé­gesnek látszik a mikebudaiak . kérése is: a régi malom átala­kításával teljesülhetne régi kívánságuk, a művelődési ház.-------------------------j. amiről I Meg egy példa, | azon­--------------------------ban nem S zilágyi Lászlótól szereztem tudomást, s amiről ő csak annyit mond: elintéződött... Berkes Mihályné kilenc- gyermékes mikebuclai özvegy­asszonynak összedőlt a háza. Amikor tudomására jutott a hír, csak annyit mondott, amit lehet, megteszünk... És néhány nappal később kato­nák jelentek meg Mikebudán. A ház szinte hihetetlenül rö­vid idő alatt felépült és Ber­kes Mihályné családjánál az­óta sincs boldogabb ember Mikebudán. tőket. Azoktól azonban, akik nem tudnak megbirkózni a nagyobb fel­adatokkal —, függetlenül az iskolai végzettségtől — a tagság előbb-utóbb megvonja a bizalmat, s más, képes­ségeiknek jobban megfelelő beosztás­ba, munkakörbe kerülnek. Ezt köve­teli meg a közösség érdeke, de nem­egyszer ezeknek az embereknek, az egyéni érdeke is. — Hogyan alakul a jövőben a pártszervezet és a gazdasági veze­tés kapcsolata? — Nagyon nehéz elválasztani a gazdasági vezetők és a pártvezetők feladatait. Egyaránt felelősek a gaz­daságban rejlő lehetőségek minél jobb kihasználásáért, a termelés fej­lesztéséért, a tagság életszínvonalá­nak emeléséért. A munkamódszerük azonban eltérőek. A pártszervezetek vezetői a pártmunka módszereivel szervezik a fő célok megvalósítását, foglalkoznak az emberekkel. A gaz­dasági vezetők pártvezetőségi ülése­ken, taggyűléseken beszámolnak a szövetkezet gazdálkodásáról. Ezek a P írtfórumok elemzik az eredménye­ket, az események okozati összefüg- g seit, és a tapasztalatok összegezése után körültekintő, reális határozato­kat hoznak a gyakorlati munka meg­szervezésére. A határozat végrehaj­tásának elősegítése kötelező a gazda­sági területeken dolgozó kommunis­ták számára. Voltaképpen ebben rej­lik mind a pártszervezetek, mind az egyes kommunisták nagy felelőssége. A pártszervezetek fontos feladata, hogy segítsék a termelőszövetkezeti Vezetőket abban, hogy megnöveke­dett jogkörüket felelősségteljesen ál­líthassák a közös gazdaság szolgála­tába, s ugyanakkor óvják őket a ha­talommal ■•-aló visszaéléstől, az egyé­ni haszonszerzés mértéktelen hajhá- szásától, a közös érdekek elé való helyezésétől. — Mi a p&rtszervezetek felada­ta a reform előkészítésével kap­csolatban? — A sok közül csupán néhányat említek. A pártszervezetek vezetői­nek, de minden kommunistának tisz­tában kell lenni azzal, hogy a reform a párt kezdeményezésére valósult meg, tehát elsőrendű politikai fel­adat. A termelőszövetkezetekben dol­gozó kommunisták feladata, hogy magyarázzák a tagoknak a reform lényegét, az ebből fakadó feladato­kat, hogy mielőbb kihasználhassák az új gazdasági mechanizmusban rejlő lehetőségeket. Mind a gazdasá­gi vezetők, mind pedig a pártszer­vezet vezetői a reform szellemében végezzék munkájukat. A reform nemcsak az új jogszabályokat jelen­ti, hanem új szellemű magatartást és munkamódszert is igényel a ve­zetők részéről, aminek kialakításá­hoz pártszervezeteink nagy segítsé­get adhatnak. A színvonalas gazdaságvezetés nélkülözhetetlen eleme a megfele­lően kiépített munkaszervezet. Ez több szövetkezetben nincs még meg. A közeljövőben megkezdődik a szö­vetkezeti és a földjogi törvények végrehajtása. Mind a két törvény sok embert érint. Az új tsz-i alapsza­bály kidolgozása, megismertetése a tagokkal, a háztáji földkiadás új módszerének bevezetése, a pártoló tagság megszüntetése, a szövetkezeti földtulajdon kialakítása, a gazdálko­dás feltételeit befolyásoló intézkedé­sek megértése, helyes magyarázása stb. szintén fontos feladata a terme­lőszövetkezeti pártszervezeteinknek. — Az egymás után megjelenő rendeletek, intézkedések milyen feladatot jelentenek a pártszerve­zeteknek? — Az új törvények, rendeletek a szövetkezetek többségében új hely­zetet teremtenek. Az egyik gazdaság számára előnyösebbek, mint a má­sikra. Éppen ezért szükséges, hogy a pártszervezetek kezdeményezzék a gazdaság jelenlegi helyzetének kriti­kai elemzését. Vizsgálják meg, mit jelentenek az új árak, a piac kiszé­lesedése, a földtörvény, az új ter­melőszövetkezeti törvény megvalósí­tása. ösztönözzék a gazdasági veze­tőket; az intézkedések hatásainak is­meretében dolgozzák ki üzemük fej­lesztési programját, vagy ha már ilyen program van. akkor az új hely­zetnek megfelelően módosítsák azt, hogy alkalmassá váljon a mechaniz­mus adta lehetőségek maximális ki­használására. Jelentős feladata van a pártszer­vezeteknek abban, hogy az elkészí­tett terveket, a kidolgozott intézke­déseket a tagok megismerjék. Az előzetes javaslatokat minden mun­kaszervezeti egységben vitassák meg a szövetkezeti tagokkal, kérjék ki véleményüket. Ez rendkívül fontos, mert ha megismerik és elfogadják a vezetőség javaslatát, magukénak is érzik azt Még inkább annak érzik, ha a tervekben viszontlátják javas­lataikat — A pártszervezetek vezetőire nagy feladatok hárulnak, de nem egyszer tapasztalhatjuk, hogy a vezetőség sem áll feladata magas­latán. Mi a teendő a pártmunka színvonalának növeléséért? — Ami érvényes a gazdasági ve­zetőkre, érvényes a pártszervezet vezetőire is. Nekik is képezniük kell magukat, hogy eligazodjanak a min­dennapi élet ellentmondásai között. Nagyon fontos, hogy a pártvezetőség szervezetten segítse a szakmai veze­tőket. Fontos kérdéseket a pártszer­vezetek kollektív testületéiben — vezetőségi üléseken, taggyűléseken — vitassák meg. így sokkal kisebb a tévedés lehetősége, s ezenkívül a gazdasági vezetők részére is nagyobb biztonságot kölcsönöz az, ha a kol­lektív bölcsességre támaszkodva hoz­hatják meg döntéseiket. Mindezekhez még hozzá kell ten­ni: a termelőszövetkezetben a tagság hangulatát jelentősen befolyásolja az, ha a párt jól dolgozik, ha a kom­munisták kis és nagy ügyekben egy­aránt hallatják szavukat. A szövet­kezeti tagok az anyagi érdekeltség szem előtt tartása mellett szívesen hoznak áldozatot, ha úgy látják; a kommunisták jó példát mutatnak. Erről az új gazdasági mechanizmus előkészítésének időszakában sem szabad megfeledkezni —, fejezte be kérdéseinkre adott válaszait dr. Bí­ró Ferenc elvtárs. Mihók Sándor Szilágyi László vezérőrnagy alig több, mint fél esztendeje országgyűlési képviselője az albertirsai választókerületnek. Prukner Pál Budapestre bejáró, Vácott lakó dolgozó nőket 1200—1500 forintos kereseti lehetőséggel, betanított munkára, három műszakra felvesz a HÍRADÁSTECHNIKAI ANYAGOK GYÁRA Vác Zrínyi utca 17. ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom