Pest Megyei Hirlap, 1962. június (6. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-01 / 126. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! MSZMP PEST' MEGYEI- BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI T VI. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM ARA 50 FILLÉR 1962. JÚNIUS 1. PÉNTEK Dobi István üdvöilő távirata Sag)-Britannia nemzeti ünnepére Dobd István, az Elnöki Ta­nács elnöloe. Nagy-Britannia nomze+i ünnepe alkalmától táviratban üdvözölte II. Erzsé­bet királynőt. i István üdvözlő távirata a Tunéziai Köztársaság nemzeti ünnepére Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke, a Tunéziai Köz­társaság nemzeti ünnepe al­kalmából üdvözlő táviratot küldött Habib Burgibának, a Tunéziai Köztársaság elnöké­nek. Szép termést ígér a korai burgonya Másfél hét máivá megkezdik a szedést Keni tesz kárt a kolorádóbogár Al^ónémcdin Több mint ezer holdon bur­gonya zöldell Alsónémedi ha­tárában, ebből 700 hold ko­rai primőr burgonya. Az utób­bi napok kedvező időjárása meggyorsította e népszerű kapásnövények fejlődését, ám, ha az idő nem kedvezne, az alsónémediek akkor sem es­nének kétségbe. Felkészültek az esetleges kellemetlen meg­lepetésre is. Leleményességük A MINISZTERTANÁCS ÜLÉSÉ A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszterta­nács csütörtökön ülést tartott. Megvitatta és elfogadta az Or­szágos Tervhivatal elnökének az első negyedévi terv teljesíté­séről szóló jelentését. A kormány megtárgyalta a földművelésügyi miniszternek az állatállomány átteleltetéséről szóló jelentését. A Miniszter- tanács a jelentést tudomásul vette. A munkaügyi miniszter beszámolt a vállalati alkalma­zottak új premizálási és bérbesorolási rendszerének idei ta­pasztalatairól. A kormány a beszámolót elfogadta, A művelődésügyi miniszter — az oktatási refcfrmról szó­ló törvény végrehajtásaként — előterjesztette a tankötelezett­ségről, valamint az alsófokú oktatási intézményekről szóló tör- ' vényerejű rendeletek tervezetét. A kormány pz előteriesztéSe- ket elfogadta és úgy határozott, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti. I A Minisztertanács ezután folyó ügyeket tárgyalt. (MTI) A lottóhúzásolc júniusi menetrendje Afff Rákospzhtán sorsolják a lottót A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság sorsolási naptá­ra szerint júniusban 5 lottó­húzást rendeznek. Június 1- én Budapesten, 8-án Ka­zincbarcikán, 15-én Hajdú­szoboszlón, 22-én Tatabá­nyán, 29-én Sopronban húz­zák a lottó nyerőszámait. A hónap első lottóhúzását, a 22. játékhét és a májusi tárgyjutalom-sorsolást ma délelőtt Rákospalotán tart­ják. A jutalomsorsoláson a 19. játékhét szelvényei vesznek részt, amelyek között ösz­szesen 657 értékes nyere­ményt sorsolnak. Ezúttal — egy visszamaradt öröklakás­sal együtt 7. főnyeremény jut a legszerencsésebb lot­tózóknak: négy kétszobás és egy egyszobás, összkomfortos öröklakás a Flórián téri lottóházban, egy bárhol fel­építhető kétszobás családi ház és egy Warszawa sze­mélygépkocsi. Ezenkívül töb­bek között 18 motorkerék­párt, 59 televíziót, 115 rá­diót, 15 hűtőgépet, 25 mo­sógépet sorsolnak ki. (MTI) Író—olvasó találkozó Túrán A május végi könyvhét szép és tartalmas hagyománnyá vált hazánkban. A kiadók, könyvesboltok már hónapok­kal előre készülnek erre az ün­nepi alkalomra — s az ered­mény sosem marad el, min­dig csak nagy és tartalmas számokkal tudjuk kifejezni a könyvhét eredményeit. S a könyvhét nemcsak a főváros­ban. nemcsak a nagyobb váro- sokbap, hanem a járási szék­helyeken és kisebb községek­ben is egyre több és több em­bert von be az olvasók tábo­rába. Megyénkben is író-olvasó találkozókkal teszik emlékeze­tesebbé a könyvhét esemé­nyeit. — Nálunk Zalka Miklós író részvételével került sor az író- olvasó találkozóra — telefo­nálja Tetézy István túrái tu­dósítónk. — A járási könyv­tár és a helyi földművesszö­vetkezet rendezte a találkozót —. műsoros esttel összekötve. — Kik szerepeltek a műso­ros esten? — A túrái Bartók Béla mű­velődési ház Szocialista Kultú­ráért Érdeméremmel kitünte­tett népi együttesének férfi- és női csoportja adott ízelítőt tudásából, majd az irodalmi színpad szavaiéi következtek. Fellépett még az úttörők leánykórusa is — mondanom sem kell. hogy osztatlan si­kert arattak. — És maga az író-olvasó ta­lálkozó? — A műsor után került sor erre: Zalka Miklós ekkor be­szélt életéről, írói munkássá­gáról. Később azokra a kér­désekre válaszolt, amelyeket a jelenlevők feltettek. S ha már a kérdéseknél tartunk, hadd említsem meg. a kérdezők — diákok, tsz-tagok. üzemi dol­gozók — széleskörű irodalmi érdeklődésről és olvasottság­ról, a mai magyar irodalom ismeretérő] tettek tanúságot — úgy érzem ez volt a leg­szebb momentuma ennek az író-olvasó találkozónak. a legnagyobb gondot is meg­oldotta. a vetőgumóhiány el­lenére idejére beszerezték a hetven vagonra való bur­gonya-vetőmagot,, Szabolcs megye különböző termelő- szövetkezeteiből. Nagy ta­pasztalatuk van az alsóné­medi gazdáknak a primőr- burgonya termesztésében. Va­lamikor a környéken e te­kintetben Soroksáré volt az elsőbbség, ott termeltek nagy táblákban korai burgonyát, az alsónémediek tulajdon­képpen a felszabadulás után kezdtek nagyobb méretek­ben a burgonyatermesztés­hez. Különösen az elmúlt években tettek szert nagy gyakorlatra. G. Tóth . János, a helyi föld­művesszövetkezet elnöke a község vezetőivel együtt a korábbi években sokat tett a koraiburgonya-termesztés elterjesztéséért. Ebben az esztendőben ugyancsak min­dent elkövetett, hogy a mu­tatkozó nehézségek. ellenére a tervezett primörburgonya- mennyiséget á község gazdái megtermesszék. Tegnap dél­után végigkísért bennünket az alsónémedi burgonyaföl­deken. Eközben elmondotta, hogy nagy figyelemmel kísé­rik a burgonya fejlődését. Tegnap bokorpróbát tartot­tak, s ennek alapján arra a megállapításra jutottak, hogy másfél, legkésőbb két hét múlva hozzákezdhetnek a korai primőrburgonya szedéséhez. A bokrok alatt máris vannak exportszállításra is alkalmas nagyságú gumók. Minden­esetre szedésük csak a már említett időpontban válik gaz­daságossá. Mind a földmű­vesszövetkezet. mind pedig a helyben működő termelőszö­vetkezeti csoportok felkészül­tek a korai burgonya felsze­désére. Hetvenezer zsákot rendeltek, hogy a szállítás minél zavartalaivibbul tör­ténhessen. Tavaly a hétszáz holdas szerző­déses területről 222 vagon korai burgonyát szedtek fel. Ezt a mennyiséget az idén is el szeretnék érni, s úgy néz ki, hogy elképzelésük nem ir­reális. Ez pedig az alsóné­medi gazdák' érdeme, akik fáradságot nem sajnálva ápolták és gondozzák jelen­leg is a burgonyaföldeket. Ad­dig, amíg a szállítás megkez­dődik, továbbra is nagy gondot fordítanak a növény- ápolásra. Kapálják, öntözik a táblákat, tegnap hozzákezdtek a burgonya- bogár elleni védekezés­hez is. DDT-vel és Nikerollal metezik a bokrokat, az ehhez • szükséges védőanyag a gaz-! dák rendelkezésére áll. Meg-! vannak a permetezőgépek is,; úgyhogy a kolorádóbogár Al- í sónémedin ezen a tavaszon í nem tesz kárt. Jóllehet, a korai burgo- J nya — gülbaba fajtát ültet- ^ tek — szedését még meg sem j kezdték, a termelőszövetkezetig csoportok vezetői, de a föld- ^ művesszövetkezet vezetői is már a másodnövények tér- •; mesztésén gondolkodnak. ^ Tavaly is bevált a korai ^ burgonya után vetett kar- ^ Hol és káposzta, az idén a megüresedett terű- ^ leteken másodnövényként ^ ugyancsak ezt termesztik. ^ Kedvezőek tehát a kilátások'/, Alsónémedin, s amint a gaz- ^ dák is elmondották, az idén £ még több korai burgonyát sze- ^ retnének piacra vinni. (s. p.) Néhány perc és máris készen van az áru nélkülözhetetlen kis faládikó szállításához (Mihók felvj .XXXXXXXXXXXXXSXXXvX\XXS.XXXXXvXXX,XXXXv\XXS.XXXXXX>XX^XXXXXVXXXXXX\XXX^XXs.XXSX\NXXSNXXr Rendszeres, tervszerű munka a továbbhaladás biztosítéka Kibővített ülést tartott a KISZ Pest megyei Biaottstíga per­Az ülésen egyetlen napirendi pont szerepelt: a KlSZ-alap- szervezetek helyzete és a fej­lesztésükkel kapcsolatos to­vábbi feladatok. A napirend előadója Arató András, a KISZ Pest megyei Bizottságá­nak titkára volt. Az ülésen megjelent és felszólalt Szakaii József, a Pest megyei Páríbí­zót teáé titkára is. A napirend tárgyalásában részt vettek a megyei és a járási KISZ-bi- zottságok függetlenített mun­katársai. A legutóbbi megyei pártbi­zottsági ülésen bírálat érte a KISZ-szervezetéket, mert az elmúlt esztendőben nemcsak nem növelték tagjaik létszá­mát, hanem sok járásban csök­kent a szervezetek taglétszá­ma. A bírálat — ahogy Szakali József elvtárs felszólalásában emlékeztetett erre —, önbírálat is volt a megyei pártbizottság részéről. Hiszen a pártszervezetek, a pártbizottságok politikai te­vékenységen is múlik, ho­gyan fejlődik az ifjúsági szervezet. A KISZ Pest megyei Bi­zottsága a bírálat után meg­vizsgálta az elmaradás okát és elemezte, mit kell tenniök a KlSZ-szervezetek megerősíté­séért. Jelenleg 78J KlSZ-alap- szervezetben 24 26S tagot tar­tanak nyilván. Tehát a Pest megyében élő 14—26 éves fia- talök 17,4 százaléka tagja az ifjúsági szövetséginek. Ez a szám azt jelenti, hogy 1958-as évet alapul véve megkétszereződött a tagság létszáma. Országosan ugyanakkor hat­szorosára nőtt 'a KISZ-tagok száma! Amellett, hogy -figyelembe vesszük: sokan Budapestre I Modibo Keita távirata Nyikita Hruscsovhoz A Szovjetunió államhatárait elhagyva Modibo Keita. a Ma­li Köztársaság államfője és kormányelnöke a repülőgépről táviratot intézett Nyikita Hruscsovhoz. a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöké­hez. A távirat kifejezésre jut­tatja Modibo Keita köszönetét a meleg fogadtatásért. járnak dolgozni és azok az üzemi KISZ-szervezetekben dolgoznak — mégis, nem megfelelő a tagfelvé­teli munka. Az értekezleten megemlítet­ték az üzemi szervezeteik mulasztásait is — így a Bu­dakalászi Textilműveket, a Csepel Autógyárat, a Nagy­kőrösi Konzervgyárat, a Po- mázi Posztógyárat, ahol ala­csony a KISZ-tagság aránya az üzemben dolgozó fiatalok létszámához képest. Az Ag­rártudományi Egyetem, va­lamint a középiskolák KISZ- szervezeteivel is foglalkoz­tak, de döntően a termelő­szövetkezeti, illetve a köz­ségi KISZ-szervezetek tevé­kenységét elemezték. A felszólalók többsége ar­ról beszélt: milyen feladat hárul a fia­talokra, a termelőszövet­kezetek megszilárdításá­ban. A VIII. pártkongresszusra is úgy készül az ifjúság, hogy a szövetkezetektől vállalt föl­deket alaposan megművelik, mezőgazdasági versenyeket szerveznek, újabb fiatalokat vonnak be az ifjúság a szo­cializmusért mozgalomba. Mindezeket a feladatokat azonban csak akkor valósít­hatják meg, ha megerősítik a 1 apszervezeteiket. A termelőszövetkezeti, a gépállomási, az állami gazdasági és községi te­rületi KlSZ-szer vezeték­ben csak két százalékkal nőtt a taglétszám. Az állami gazdaságokban ezen belül 15 százalékkal csökkent. A szövetkezetekben is visszaesés következett be. A bajok legfőbb oka, hogy a vezetőségek nem sok gondot fordítottak eddig a létszám növelésére. Sok tsz KISZ- szervezet beleolvadt a terü­letibe. Másutt a tsz-egyesü- lések következtében mecha­nikusan összevonták a KISZ- szervezeteket is, és sokan ki­maradtak ekkor alapszerveze­tük bői. A KISZ tömegbefolyása év­ről évre nő. Ezt mutatják a sikeres versenyek, az Ifjúság a szocializmusért mozgalom eredményei. A hiba az, hogy nem fog­lalkoznak azokkal a fiata­lokkal, akik közel állnak a KISZ-hez, nem beszélget­nek a szülőkkel — azaz • nem végeznek rendszeres agiíációs és propaganda munkát. Cegléden következetes, rend­szeres tevékenységgel elérték, hogy valamennyi tsz-ben, a ceglédi járásban 22 közül ti­zenkilencben, Nagykőrösön hat tsz-ből ötben, a nagykátai járásban 19-ből tizenhat tsz- ben van KISZ-szervezet. A KISZ Pest megyei Bi­zottsága elhatározta, hogy ebben az esztendőben 47 alapszervezetet hoz lét­re. A sok szervezési tennivaló mellett — az otthonmaradt fiatalokkal beszélni, az üzemi KISZ-tagokat regisztrálni, be­vonni a fiatalságot a nyári mezőgazdasági munkába, a megyei pártbizottság felhívá­sára az ifjúságot megbízni a sertésakció segítésével — az alapszervezeteknek a politikai tartalomra kell a fő gondot fordítani. A legfontosabb: a szocialista mezőgazdaság megszilárdítá­sára fordítsák a figyelmet és keressék, mi az, ami ebben az ifjúságot leginkább lelkesít­heti Hiszen — és ez volt a legfőbb mondanivalója a KISZ Pest megyei Bizottsága ülésé­nek — a szervezést nem lehet el­választani a tartalmi, a politikai munkától, mert csak a kettő összekapcso­lásával Valósíthatják meg feladatukat: a KlSZ-szer- vezetek megerősítését, il­letve, ahol még nincs, lét­rehozását. A KISZ Pest megyei Bizottsá­ga végezetül határozatban rög­zítette a tennivalókat. Sági Ágnes j Készülnek | a borsó- és Imjonmmoim í 5 A MEK tápiószelei kirendeltsége 1800 hold kertészeti terü- f letre kötött szerződést a környező termelőszövetkezetekkel. { Ma már zöldségfélékkel megrakott vagonok és teherautók in- f dúlnak útnak a felvásárlótelepröl. de a nagy munka a borsó i és a burgonya felvásárlásának időszakában köszönt majd be. í A borsó- és burgonyaszezonra lelkiismeretesen készülnek a ki- l rendeltség dolgozói: több ezer rekeszt készítenek a nagy meny- \ nyiségű áru szállításához. í J

Next

/
Oldalképek
Tartalom