Pest Megyi Hírlap, 1971. július (15. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Georgij Dobrovolszkij alezredes, az íirh ajó parancsnoka, Vlagyiszlav Volkov fe­délzeti mérnök és Viktor Pacajev kísérleti mérnök. A TASZSZ SZERDÁN HAJNALBAN KIADOTT KÖZLE­MÉNYE SZERINT ÉLETÉT VESZTETTE A SZOJUZ—11 SZOVJET ŰRHAJÓ SZEMÉLYZETÉNEK MINDHÁROM TAGJA: GEORGIJ TYIMOFEJEVICS DOBROVOLSZKIJ AL­EZREDES, VLAGYISZLAV NYIKOLAJEVICS VOLKOV FE­DÉLZETI MÉRNÖK ÉS VIKTOR IVANOVICS PACAJEV KÍ­SÉRLETI MÉRNÖK. A közlemény szerint 1971. június 29-én Föld körüli pá­lyán. mozgó Szál jut tudomá­nyos űrállomás személyzete maradéktalanul befejezte a re­pülési program teljesítését és utasítást kapott a leszállásra. Az űrhajósok tudományos ku­tatásaik anyagát és a fedélzeti naplókat átvitték a Szojuz—11 szállítóűrhajó kabinjába, hogy visszahozzák őket a Földre. E művelet végrehajtása után az űrhajósok elfoglalták he­lyüket a Szojuz—11 űrhajóban, ellenőrizték a fedélzeti rend­szereket és előkészítették űr­hajójukat a Szaljut űrállomás­tól való elválásra. Moszkvai idő szerint 21 óra 28 perckor a Szojuz—11 űrhajó és a Szaljut űrállomás elvált egymástól és külön-külön foly­tatta a repülést. Az űrhajó le­génysége közölte, hogy a szét­kapcsolás művelete zökkenő­L. I. Brezsnyev elvtársnak, az SZKP KB főtitkárának, N. V. Podgornij elvtársnak, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnöksége elnökének, AZ ŰR OSTROMÁNAK MÁRTÍRJAI Az AFP kedd délelőtt je­lentette Moszkvából, hogy a Szojuz—Szaljut űrállomás há­rom kozmonautája parancsot kapott: készüljön fel a leszál­lásra. A leszállás, a három űrha­jós, Georgij Dobrovolszkij, Vlagyiszlav Volkov és Viktor Pacajev hősi halálával végző­dött. Az első Szojuz-lakók helytállása ennek cllesiérc aranybetűs fejezete az űr- ostrom krónikájának. Egy hete, 1971. június 23-án 22 óra 45 perckor uöntötték meg az űrben tartózkodás vi­lágrekordját. A korábbi csúcs­tartó Nyikolajev és Szavesz- tyanov volt, akik a Szojuz—9 fedélzetén múlt év júniusában 17 és fél napot töltöttek az űrben. A hős szovjet űrtrió több mint 24 napot tartózko­dott a kozmoszban. Az űrhajósok halálhírét közlő TASZSZ-jelentés sze­rint a leszállást technikai za­var nem kísérte. A fékezőra- kéták megfelelően működtek, a légkörbe érkezéskor a rá­diókapcsolat a hőpajzs felme­legedése következtében sza­bó'y szerűen szűnt meg, az ej­tőernyők időben nyíltak, a földet érés sima volt. Mégis meghaltak. Az egész emberiségért! Tudták, miért vállalják a veszélyt, a pionírság kockáza­tát. A földön kívüli orbitális állomások, tudományos labo­ratóriumok létesítése óriási távlatokat nyit a világurkuta- tásoknak az emberek hétköz­napi életében való felhaszná­lására. A Szojuz kísérletsorozat hő­si halottja volt 1967 áprilisá­ban a Szojuz—1 űrhajó koz­monautája. Vlagyimir Koma­rov. Halálát az ejtőernyőrend­szer zavara okozta. Öt követték most Dobro­volszkij, Volkov és Pacajev. Önmagukat kellett legyőzniük, a biológiai embert. Vállalták a hosszú űrhajó­zásról a földi gravitáció ha­tása alá való visszakerülés kockázatát. Vállalták, hogy 24 napon át — először ők — sza­bad mozgásukban nem korlá­tozva dolgoznak az űrben. Tudták, hogy a tartós űrrepü­lés során a súlytalansághoz való alkalmazkodás folyama­tában változás történik az. anyagcserében és más fizioló­giai funkciókban is. A szer­vezet átáll az új körüEné- nyekre. Vállalták annak ve­szélyét, hogy szervezetük el­veszíti a földi élethez szüksé­ges képességeit. Meghaltak. Haláluk a Szaljut-Szojuz kísérletsorozat sikerét segíti, a biológiai akadályok elhárítá­sát biztosítja. Hősök voltak. Tudták miért vállalják a veszélyt, a pioní­rok kockázatát. Midőn majd — a közeljö­vőben — ipari üzemek, tudo­mányos laboratóriumok szá­zai keringenek Földünk körül, értjük meg a maga teljességé­ben a Szojuz-hősök: Koma­rov, Dobrovolszkij, Volkov és Pacajev űrhajósok életáldoza­tát. Alacs B. Tamás Ausztriai körúton Losonczi Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke, feleségével és kíséreté­nek tagjaival szerdán a fello­bogózott bécsi nyugati pálya­udvarról vidéki körútra in­dult. Az Elnöki Tanács elnökét a pályaudvaron Rudolf Kirchschläger külügyminisz­ter várta, aki az osztrák kor­mány részéről a vidéki kör­úton hivatalos kísérője Lo­sonczi Pálnak. A különvonat pontban 9 órakor gördült ki a bécsi pá­lyaudvarról. Ausztria szép tá­jain áthaladva délelőtt 11 óra 10 perckor gördült be a kü­lönvonat Linzbe, ahonnan az Egyesült Osztrák Vas- és Acélművek (VOEST) gyártele­péhez vezető vágányon ha­ladt át a különvonat, a gyár főépülete előtti fellobogózott térre. A gyár dolgozói, vezetői, a felső-ausztriai tartományi kormány képviselői fogadták a magasrangú vendéget. A VOEST gyár főépületé­ben dr. Herbert Koller vezér- igazgató adott tájékoztatást az üzemről. Délben a gyár éttermében díszebédet adtak Losonczi Pál, felesége és kíséretének tagjai részére. Linzből a koradélutáni órák­ban Losonczi Pál és kísérete „Wachau" kapujába, Kreusbe, majd Dürsteinbe látogatott. Az esti órákban Losonczi Pál és kísérete visszautazott Becs­be. Fock Jenő Bacs-Kiskun megyében Szerdán Bács-Kiskun me­gyébe látogatott Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnöke. A délelőttöt Kecskeméten töltöt­te. A délutáni órákban pedig Kiskunfélegyházára utazott. Ott a Vegyipari Gépgyárba lá­togatott el. Programja a Kun- fehértói Állami Gazdaságban fejeződött be. Raul Roa Berlinben Dr. Raul Roa kubai kül­ügyminiszter szerdán a dél­előtti órákban ötnapos cseh­szlovákiai látogatásánál: be­fejeztével Berlinbe utazott. A testvérmegyei kapcsolatok felvételére » Omszki pártmunkás-delegációt fogadott Pest megye Az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának meghívására szerdán pártmunkás-delegáció érkezett Budapestre Szergej Joszifovics Manakinnak, az SZKP Központi Bizottsága tagjának, az O m s z k terüle­ti pártbizottság első titkárá­nak vezetésével. A delegáció tagjai Valentyin Ivanovics N y i k o n o v, az omszki já­rási pártbizottság első titkára, Vlagyimir Iljics Zsarinov, az omszki területi pártbizott­ság agitációs és propaganda osztályának vezetője és Va- lentyina Pavlovna B i s a r i - nova akadémikus, az omsz­ki orvostudományi egyetem A Szovjetunió hősei A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége törvény­erejű rendeletet adott ki, amelynek értelmében haláluk után .4 Szovjetunió hőse cím­mel tüntették ki Geörgij Dobrovolszkij, Viktor Pacajev és Vlagyiszlav Volkov űrhajó­sokat hősiességükért, bátorsá­gukért és merészségükért, amelyet az új kozmikus komplexum, a Szaljut orbitá- lis állomás és a Szojuz—11 szállító űrhajó kipróbálása so­rán tanúsító'! k. Vlagyiszlav Volkov most másodszor kapta meg a ma­gas kitüntetést. Először 1969 októberében, a Szojuz—7 űr­hajón vcgzett űrrepülése utón tüntették ki A Szovjetunió hőse címmel. listák is küzdöttek ezen a te­rületen, a Nagy Honvédő Há­ború idején pedig omszkiak is részt vetlek hazánk, elsősor­ban Pest megye és a főváros felszabadításában. A most hozzánk érkezett delegáció három tagja, V. I. Nyikonov, V. I. Zsarinov és V. P. Bisarinova is részt vett Budapest felszabadításában és itt fejezték be azt a hosszú hadiutat, amely hazájukból, a szibériai tájról, a mi hazán­kig vezetett. A jövőben, mostantól kezd­ve a magyar—szovjet barát­ság átfogó, mély gondolatán túlmenően, hivatalos testvér- megyei szálak is fűzik össze a két területet, Omszk megyét és Pest megyét. E kapcsolatoknak az a leg­fontosabb célja, hogy ezáltal is erősítsük a pártjaink, vala­mint a szovjet és a magyar nép közötti testvéri együtt­működést. Ennek a gondolatnak adott hangot Cservenka Ferencné, a Pest megyei Pártbizottság el­ső titkára szerdán, kora dél­után azon a találkozón, ame­lyen a szovjet megye delegá­ciójának tagjai első alkalom­mal vettek részt, a megyei pártbizottság épületében, a megyei pártbizottság appará­tusának vezetőivel. E meghitt légkörű találko­zón a pártbizottság első titká­ra részletes és őszinte tájé­koztatót nyújtott megyénk éle­téről. gazdasági, kulturális helyzetéről, időszerű politikai feladataikról. Az ismertetést hasonlóan érdekes és elvtár- sian őszinte tájékoztatás kö­vette az egymillió-kilencszáz- ezer lakost számláló Omszk megye életéről, helyzetéről, feladatairól. Az egymás munkájával, terveivel, eredményeivel, gondjaival való kölcsönös is­merkedés néhány órája is azt mutatta, hogy az elvtársi ba­rátság szellemében kölcsönö­sen hasznos lesz a két megye tapasztalatcseréje, remélhető­en hosszú évekre nyúló kap­csolata. Ma, csütörtökön a delegáció megtekinti a ceglédi kórházat és Nagykőrös életével ismer­kedik. A további programban egyebek között Szentendre, Visegrád, a váci járás, a gö­döllői Agrártudományi Egye­tem, a fóti gyermekváros, a dabasi járás és Százhalombat­ta meglátogatása szerepel. Gyászol az emberiség A világ első űrállomáslakóinak hősi halála A FELADATOT TELJESÍTETTÉK XV. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ÁRA 8« FILLÉR 1971. JÚLIUS L, CSÜTÖRTÖK PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! , A. N. Koszigin elvtársnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének, Moszkva. A magyar nép, amely osz- i tatlan érdeklődéssel és ro- konszenvvel kíséri figyelem­mel a Szovjetunó, a szovjet tudósok, mérnökök, munkások és űrhajósok hősi erőfeszíté­seit a világűrnek az emberi­ség javára történő meghódí­tása érdekében, mély meg­rendüléssel értesült a Szo­juz—11 űrhajó kozmonautái­nak tragikus haláláról. Dobrovolszkij, Pacajev és Volkov elvtársak, a kiváló űrhajósok, akik részesei vol­tak az első emberlakta űrállo­más megteremtésének, példáz­zák a szovjet nép hősiességét. Az MSZMP KB, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa és a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány, va­lamint egész népünk nevében mély részvétünket fejezzük ki az SZKP KB-nak, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának. Népünk át­érezve a nagyszerű űrhajósok áldozatát, osztozik a szovjet nép és a gyászoló családok fájdalmában. Kádár János, az MSZMP KB első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a for­radalmi munkás-paraszt kormány elnöke. ] tanszékvezető gyermekgyó- | gyásza. A Ferihegyi repülőtéren a I vendégeket Cservenka i Ferencné, az MSZMP | Központi Bizottságának tagja, a Pest megyei Pártbizottság j első titkára, valamint G On­di c s Zoltán és Ádám | M i h á 1 y, a pártbizottság osztályvezetői fogadták. Mcg- I jelent a fogadáson Vlagyimir I Jakovlevics Pavlov, a I Szovjetunió magyarországi i nagykövete is. ★ A tegnappal kezdődött lá- ! togatás új és igen kedves kapcsolatokat jelent Pest me­gye életében. A megyei párt- bizottság ugyanis már régóta igényelte, hogy testvérmegyei összeköttetésbe léphessen — az NDK-beli Suhl megye, va­lamint a bulgáriai Szófia me­gye bennsőséges kapcsolatai mellett — szovjet megyével is. így született meg a testvér- j megyei együttműködés felvé-1 telének lehetősége a nyugat- I szibériai Omszk megyével, | amely magyar történelmi vo- | natkozásokkal is rendelkezik, hiszen annak idején a Nagy Októberi Szocialista Forrada- I lomban magyar internaciona­Az omszki delegáció a megyei pártbizottság előtt. Balról jobbra: V. 1. Zsarinov, V. P. Bisarinova, Cservenka Ferencné, Sz. J. Manakin, V. I. Nyikonov. helyezték az ejtőemyőrend- szert és közvetlenül földetérés előtt a sima leszállás hajtómű­veit. A leszálló egység simán ért földet a megadott körzet­ben. a Szovjetunió nyugati tér­ségében. Az űrhajóval egyide­jűleg helyszínre érkező kutató helikopter személyzete a Szo­juz—11 kabinjának felnyitása­kor a kabin ülésében élettele­nül találta a Szojuz—11 le­génységének mindhárom tag­ját. Haláluk okainak tisztázá­sára vizsgálat kezdődött. Dobrovolszkij, Volkov és Pa­cajev űrhajós pilóták a bonyo­lult kozmikus berendezések kipróbálásában végzett önfel­áldozó munkájukkal óriási mértékben hozzájárultak a Föld körüli' űrrepülések fej­lesztéséhez. A szovjet nép mindörökre megőrzi emléke­zetében a három bátor űrhajós pilóta hőstettét. mentesen zajlott le, s az űrha­jó valamennyi rendszere sza­bályszerűen működik. Június 30-án, moszkvai idő szerint 1 óra 35 perckor az űr­hajó orientációjának végrehaj­tása után bekapcsolták a féke­ző berendezést, amely az előre kiszámított ideig működött. A fékezőhajtómű működésének befejezésekor megszakadt a kapcsolat az űrhajó legénysé­gével. A leszállási programnál-: megfelelően a légköri aerodi­namikái fékezés után üzembe Magyar részvéttávirat

Next

/
Oldalképek
Tartalom