Pest Megyei Hírlap, 1992. december (36. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-23 / 302. szám

XXXVI. ÉVFOLYAM, 302. SZÄM A ra: 1Í),.»0 forint 1992. DECEMBER 23., SZERDA Figyelem! December 21-én válto­zatlan áron, ám dupla terjedelemben, 32 olda­lon jelenik meg újsá­gunk. Nyilatkoztak munkatársainknak Tő­kés László, Keszthelyi Ferenc és Hegedűs Ló­ránt püspökök. Közöl­jük Benedek István, Fe­kete Gyula, Szuhay Ba­lázs, Balaskó Jenő, Győ­ri Béla, Kosa Csaba, Tö­rök Bálint, Fábián Gyu­la, Jeleníts István, Sán­dor György, Stolmár G. Ilona és Futó Dezső írá­sait. Ünnepi számunk­ban a kortárs írók mel­lett helyet kapnak a klasszikusok is, Ady Endre, Petőfi Sándor, Illyés Gyula, Kuncz Ala­dár, Márai Sándor, s re­mélhetőleg a sok-sok majd megjelenő szép kép is örömet okoz ked­ves olvasóinknak. Carter is támogatja Házat, Hazát Alapítvány Tavaly indult útjára a Habitat for Humanity In­ternational Magyarorszá­gon Házat, Hazát Alapít­vány néven. Eddigi tevé­kenységükről tájékoztatta tegnap a sajtó képviselőit Lörincz Kálmán ügyvezető igazgató és Callmeycr Fe­renc építész, az alapítvány kuratóriumának elnöke. A Habitat for Humanity nemzetközi, ökumenikus mozgalom, amely elérhető árú lakásokat épít világ­szerte a rászorulóknak, s ezzel egy időben az embe­rek közötti megértést,' a kö­zösségi tudatot ápolja. A mozgalom az Amerikai F.gvesült Államokból indult, leghíresebb résztvevője és propagandistája az egykori elnök, Jimmy Carter és fe­lesége, Rosalynn, akik ma­Nagykőrösi üzenet Adventus Domini — az Űr Eljövetele, az Ür Krisz­tus Eljövetele. Az emberek várakozása beteljesült közel 2000 éve, amikor eljött Krisztus, a Megváltó. Hitvalló őseink és az Ad­vent feszült, örömteli vára­kozását jelenítették meg, amikor készültek Kará­csonyra, a Szeretet ünnepé­re. Ezt tesszük most mi is. ' Ajándékokkal kedveske­dünk szeretteinknek és egy­másnak. Az adás önzetlen­sége és az egyszerűség nagyszerűsége nyilvánul meg ezekben a napokban, mert a csillogó szeretet és a megbocsátás e napok él­tetője, melynek csúcspont­ja, a Szent Este, amikor a családok együtt vannak szeretetben, békében. Karácsony egyik üzenete, tehát hozzánk: o szeretet. Másik üzenete: a hűség. ,.Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek ko­ronáját” — mondja az Ige. Hűség az Űrhoz, hűség a Hazához, hűcég Városunk­hoz. E tenniakaró hűség béké­ben, jóakarattal és ember­séggel találkozva tud Ka­rácsonyt adni egész éle­tünknek. „Nem sokaság, hanem -Lélek szabad nép lesz csu­da dolgokat” — mondta Berzsenyi Dániel. Ebben rejlik Karácsony harmadik' üzenete: Lélek és szabadság. A Karácsony szeretet, melyet hűséggel; a Lélek tisztaságával kell ünnepel­nünk, szabadságban. Áldott Karácsonyi Ünne­peket kívánok a város la­kosságának és e népnek, határokon innen és túl. Kiss János polgármester Abony város lesz A köztársasági elnök — a belügyminiszter előter­jesztésére — városi címet adományozott Polgár (Haj- dú-Bihar megye), Abony (Pest megye), Jászfénysza- ru és Tiszaföldvár (Jász- Nagykun-Szolnok megye) községeknek, Az elnöki ha­tározat 1993. január 1-jén lép hatályba. Washington szerint tisztességtelen Szerb elnökválasztás A szerb választási bi­zottság szerint a szavaza­tok 23 százalékának meg­számlálása alapján Slobo­dan Milosevic nagy előny- nyel vezet legfőbb riválisa, Milan Panic előtt a szerb elnöki posztért folyó ver­sengésben. Milosevic 55,93 százalékot, Panic pedig 34.36 százalékot mondhat magáénak — közölte a bi­zottságra hivatkozva a Reuter. Panic tábora a szavazás meghamisításával vádolja a kormányzó szocialista pár­tot. Az ügyben hétfőn az amerikai külügyminiszté­guk is dolgoztak időnként az építkezésen. A Habitat for Humanity a hitelkonst­rukciót ötvözi a közösségi munkával: Magyarországon például egy 100 négyzetmé­teres ház esetében, amely­nek költsége körülbelül 1,5- 1,0 millió forint, csak 50-60 ezer forintot kell előre be­fizetni. A fennmaradó ösz­szeget a lakók 20-25 éven át törlesztik, emellett 500 munkaórát dolgoznak az alapítvány javára. A telke­ket az alapítvány az ön- kormányzatoktól és az egy­házaktól szeretné ingyen megkapni, ennek fejében a közösségi munka nagy részét a rendelkezésükre bocsátja. (Folytatás a 3. oldalon.) rium is állást foglalt: Richard Boucher szóvivő szerint az amerikai meg­figyelők is jelentős szabály­talanságokat tapasztaltak Szerbiában — különösen a választási listák terén —, de egyelőre nem tudni, hogy ezek adminisztratív hibákra, vagy szándékos csalásra vezethetők visz- sza. A szóvivő szerint a vá­lasztási kampányt Washing­ton tisztességtelennek tart­ja, mert Szerbiában az el­lenzék nem férhetett hozzá az állami médiához, amely a kormánypárt közönséges propagandaeszközeként mű­ködött. Antall József fogadta az eresz miniszterelnök-helyettest Tárgyalás az adósságtörlesztésről Antall József miniszter- elnök tegnap délután dol­gozószobájában fogadta Valeri) Maharadze orosz miniszterelnök-helyettest. A kormányszóvivői iro­dától kapott információ szerint a találkozón Valerij Maharadze tolmácsolta Jel­cin elnök, valamint Viktor Csernomirgyin miniszter- elnök üdvözletét és hang­súlyozta. hogy Oroszország kész a kölcsönös előnyökre és bizalomra alapozott kap­csolatok kiépítésére. A felek áttekintették a szakértői tárgyalások ered­ményéit, a volt Szovjetunió adósságainak törlesztéséről szóló megállapodásokat és jegyzőkönyveket, és azokat pozitívan értékelték. Antali József miniszterelnök ki­emelte, hogy országaink kö­zös érdekét figyelembe véve kell a további együttműkö­dés kereteit kidolgozni. Jelcin elnökkel folytatott megbeszéléseire hivatkozva a magyar miniszterelnök ki­tért a délszláv háború súlyos következményeire. Kulcskérdésnek minősítette a térség stabilitását és rá­mutatott: rendkívül fon­tosnak tartja a békefenn­tartó erők jelenlétét a Vaj­daságban. Jelcin elnöknek küldött üzenetében többek között elmondta: Oroszor­szág meghatározó szerepet játszhat a délszláv konflik­tus békés megoldásában, a diplomáciai kibontakozás­ban. 10 ágyig adómentes Fejlődik a falusi turizmus — Minden nagyobb be­ruházás nélkül, mintegy 10 ezer vendégágy létesíthető a világkiállítás megnyitó­jáig a meglevő falusi, ta­nyai lakásokban — hang­zott el a Magyar Falusi- Tanyai Vendégfogadók Szövetségében. A falusi vendéglátás 1993-ban is a támogatott tevékenységi formák közé tartozik majd, mivel jövő­re is 10 ágyig és évi 300 ezer forint bruttó árbevé­telig a falusi vendégfogadás személyijövedelemadó- mentes lesz. Emellett a fa­lusi turizmust különböző kedvezményes hitelekkel és a pénzügyi alapokból támogatni kívánják. Az Or­szágos Idegenforgalmi Hi­vatal közreműködésével jövőre már 17 nyelven te­szik közzé Magyarorszá­gon és a nyugat-európai szabadidővásárokon a ma­gyar falusi-tanyai üdülési ajánlatokat. Újdonság lesz, hogy nemcsak a magyar te­rületek kínálata szerepel majd a katalógusban, ha­nem erdélyi, felvidéki és kárpátaljai címékből is le­het választani. A szövetség első ajánlati listája a jövő tavaszi Utazás ’93 kiál­lításon jelenik meg. A szö­vetség tagjai a kedvezőbb értékesítési lehetőségek re­ményében településenként és idegenforgalmi körze­tenként munkaközössége­ket alakítottak. így kon­centráltabban jelenhetnek meg az ország különböző részein ajánlataikkal. FENYŐÁG Hetek óta tart a készülődés, az utcák, hidak és áruházak zsúfoltsága mind mind a közelgő ünne­pet jelzi. Már a háromkirályok is ajándékot vit­tek, aranyat, tömjént és mirhát a szegényes bet­lehemi istállóba — szeretetük és tiszteletük je­léül. Ám mai lökdösöde, egymást taposó vásárlási rohamaink nélkülözik mindezeket. Autók tülkölnek araszolva, titokzatos dobozok­kal megrakodva. Bizonyára megvan a legújabb te­levízió, vagy más csodamasina, de amíg hazaér, káromkodás és dudálás kiséri. Áru van bőven, s mint hallani, lényegesen emelkedett a vásárlási kedv. közel egyharmaddal nőtt a forgalom a ta­valyihoz képest. Mielőtt elcsodálkoztam volna a hír hallatán, a bevásárlási forgatagban meglepő dologra lettem figyelmes. Egy Bródy Sándor utcai virágbolt ki­rakatában kézzel írott felhívás tudatja, hogy akik­nek nincs pénzük karácsonyfára, a bolt előtt, a járdán lévő fenyőfaághalomból ingyen vihetnek haza, hogy ne hiányozzék legalább a fenyő nélkü­lözhetetlen illata az ünnephez. S a bolt figyelmes dolgozóinak egyetlen kérése csupán az, hogy má­sokra is gondoljanak, tehát ne ingyenek túl sokat. Lehet gúnyolódni a virágüzlet szándékán; tám­lám ide jutotunk. milyen égbekiáltó a szegénység. Vagy felkapja valaki, s egy sarokkal odébb jó pénzért túlad rajta. Én mégis örültem a kis feliratnak, remélem né- hányan hasznát is. veszik a felajánlott ágacskák­nak. S talán jobban is illik a mai szegényes já­szolhoz, mint egy rózsaszín, méteres Barbie. Székely Aduin A kormány visszautasítja a FU vádaskodását A Miniszterelnöki Sajtó­iroda kedden este az aláb­biak közzétételét kérte az MTI-tői: A Nemzetközi Űjságíró- szövetség (FIJ) a tegnapi napon „El a kezekkel a Magyar Tévétől” címmel tett közzé állásfoglalást. Ezzel kapcsolatban az aláb­biakat kívánjuk hangsú­lyozni: 1. A Magyar Televízió elnökével szembeni fe­gyelmi eljárás a gazdálko­dás körében elkövetett sza­bálytalanságok miatt in­dult. Ezt mi sem igazolja jobban, mint hogy e sza­bálytalanságokkal kapcso­latban büntetőeljárás is fo­Ráciláteleff©n Kecskemétig Húsz évvel ezelőtt adták át az első segélyhívó telefono­kat az M7-es autópálya mellett. Most az M5-ös 14-es ki­lométerétől Kecskemétig rádiótelefon-láncot avattak. Egy gomb megnyomásával hívhatók a mentők, a tűzol­tók, a rendőrség, illetve a diszpécser, aki a segélyre szo­rulónak szükség szerint autószerelőt vagy autómentőt küld a helyszínre. Az Ausztriában vásárolt rendszer 85 millió forintot emésztett fel az útalapból (Vimola Károly felvétele) lyamatban van. Ezen el­járások adatai és eredmé­nye ismeretének hiányában önmagában is teljesen megalapozatlanok az olyan vádaskodások, amelyek a közszolgálati média politi­kai zaklatására, vagy a fe­gyelmi eljárás politikai motívumaira vonatkoznak, 2. A közlemény állításá­val szemben az MTV-ben dolgozó újságírók nem mi­nősülnek közhivatalnoknak, így. nem a mindenkori kor­mány politikájának, propa­ganda-irányvonalának meg­valósítása a dolguk. A kor­mánynak nem is célja a közszolgálati tévé propa­gandaeszközzé tétele, a cél az. hogy a közszolgálati médiák a közvéleményt a bel- és külpolitikai esemé­nyekről pártatlanul, ob­jektiven tájékoztassák. 3. Teljes mértékben egyet lehet érteni azzal, hogy a közszolgálati média „köz­pénzből finanszíroztassák a közjó, és nem pedig bár­mely politikai irányzat ja­vára”. Éppen a közpénzek­ből való finanszírozás teszi szükségessé a gazdálkodási szabályok követésének fo­kozott ellenőrzését. Érthetetlen azonban, mi­lyen. alapon minősíti a FI.Í a jogszabályok i betartásá­nak számonkérését „a pénzügyi ellenőrzés által" történő zsarolásnak. Meg­jegyzendő, hogy az MTV elnökével szembeni vizsgá­lat a törvényes előírások messzemenő figyelembevé­telével zajlik. Mindezekre tekintettel a FIJ nyilatkozatában fog­lalt vádaskodásokat a kor­mány a leghatározottabban visszautasítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom