Pest Megyei Hírlap, 1992. június (36. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-18 / 143. szám

Felüdülve-Jr ...... li ár a mostani esős idő nem igazán kedvez a strandotoknak, sokan mondják, hogy , ez az egyetlen igazi nyári szórakozás (Varga Irén felvétele) Alapítványi támogatással Sikeres, ingyenes A Magyar Demokrata Fórum — híven alapítás- kori szellemiségéhez •— azon is munkálkodik, hogy emelje a nemzet kultu­ráltságát, műveltségét. A gyakorlatban a helyi szer­vezetek helyzetfelismerő képességein is múlik, fipn- tosan milyen célt találnak támogatandónak. Szeren­csére, az újabban egyre nagyobb szerepet kapó ala­pítványok is óriási segítsé­get jelentenek e misz- sziós munkában. Az MDF nagykőrösi szervezete például a Haza és Haladás Alapítvány pá­lyázatára jelentkezett és el is nyert azon egy nyelv­tanfolyam-indítási lehető­séget. Az MDF helyi szerveze­te ezt követően komoly szervezőmunkába kezdett, és be is. indította március­ban az angol nyelvtanfo­lyamot, amelyet három hó­napig hetente háromszor két órában tartottak. A majd két tucat részt­vevő közül öten nyelvvizs­gára készülnék már, és közöttük volt olyan is, aki Kőcserről kerékpárral járt be az előadásokra. Ez a tanfolyam a résztvevőknek ingyenes volt, így több, mint valószínű, hogy a leg- rászorultabbakat érhette el. Többen megfogalmaz­ták. hogy elsősorban be­szédkészségük fejlődött so­kat. de annyira megtet­szett, nekik a Lakatos Il­dikó vezette tanfolyam, hogy máris megkérték ar­ra a fiatal tanárt, folytas­sa tovább a tanfolyamok Természetesen . mindany- nyian köszönik a Háza és Haladás Alapítványnak is a nem mindennapi lehető­séget. Érdemes talán arra is kitérni, hogy az MDF a tanfolyam szervezésekor mindenféle pártszempon­toktól mentesen dolgozott, például a tanfolyam részt­vevői között nem is volt olyan hallgató, aki a párt­juknak a tagja. (b) NA§££OROSi NXXVI. ÉVFOLYAM, 143. SZÁM 1993. JÚNIUS 13., CSÜTÖRTÖK A szövetkezet, a tagok va­gyoni hozzájárulásával és személyes közreműködésé­vé!, demokratikus önkor­mányzat keretében, a tag­ság érdekeit szolgáló vál­lalkozói és társadalmi te­vékenységet folytató közös­ség, amely a lehelő legna­gyobb nyereség elérésére törekszik és jogi személy­ként működik. Célja a tagok fogyasztói igényének kielégítése keres­kedelmi,- vendéglátó és szolgáltató hálózat fenntar­tásával, nyitásával. Ennek megfelelően törekszik a kereskedelmi hálózat, az áruforrások bővítésére, me­zőgazdasági termények ter­meltetését, közvetlen fel­vásárlását. értékesítését, feldolgozását segíti, • vala­mint ipari tevékenységet folytat. Ä fenti kiemelés a Nagy­körös és Vidéke ÁFÉSZ na­pokban elfogadott új alap­szabályának bevezető sorai. Nevezhetnénk a szövetke-, zeti célkitűzések ■ és felada­tok régi-új foglalatának is, hiszen azok lényegében nem változtak. Miként a szö­vetkezet szervezeti struk­túrája sem, amely tehát Anyakönyvi hírek Született: Palásti Ferenc és Bogovics Katalin Ferenc; Sinka Csaba és Nagy Dóra Dóra; Balázs Ambrus és Szebelédi Julianna Ambrus; Molnár Ferenc és Gomba Erzsébet Ferenc; Mohácsi Ferenc és Fehér Edit Niko­letta; Juhász Imre és Far­kas Márta Márta; Czeczon Dénes és Némedi Edit Dé­nes; Bakró István és Ber­kes Krisztina István; Kis- prumik János és Danka Ju­dit Dóra; Szőke Sándor és Mocsai Éva Sándor; Dévai Ferenc és Gábor Nóra Brir gitta; Kenyeres Dénes és Denk Anikó Henrik; Csapó István és Radnóti Hajnalka Zsuzsanna nevű gyermeke. Házasságot kötött: Varga Sándor és Barta Anikó; Hajágos-Bali Csaba és. Var­ga Erika; Sugár Csaba és Halasi Szilvia. Meghalt: Bekő Ferenc (Futár u. 18.); Karancs Ka­talin.: (Petőfi u. 28.); Zsákai László Gyuláné sz. Cseh Mária (Bárány u. 5/B) ; Pap Ambrus (Ady Endre u. 15.); Hupka Sándor (Sch\veidel u. 7.); Nagy Ferencné sz. Fa­ragó Judit (Lázár Vilmos u. 22.); Kollár Lászlódé sz. Kéri Margit (Ady E. u. 16.). Sporthíre kí Nyári edzőtáborok A KORONA fantasztikus ajánlata Uj, nullakilornéteres,. 5 ajtós, tűzpiros Renault-5-ös 1 000 800 Ft helyett 797 000 Ft (vámmal, áfával, rendszámmal). Szuperár = Korona Kft. RENAULT Kecskemét Május 1. tér 6. (Az Alföld Áruháznál.) Telefon és fax; (76)-46-939 Az utóbbi két évtized ha­gyományainak megfelelően e nyáron is lesznek sport- táborok Nagykőrösön. A Kinizsi- és Ifjúsági-sport­telepen edzőtáboroznak. A Budapesti Labdarúgó Szö­vetség serdülő labdarúgó­válogatottja már június 15- től 20-áig itt készül, a Cse­pel SC teniszezői is itt van­nak már, és augusztus első napjaiig bérlik a salakos pályákat. Július 27-től augusztus 7-ig a Vác FC-Sámsung if­júsági, augusztus 3--14-ig a Csepel SC serdülő és ifi futballistái készülnek . itt. Nyolcvan budapesti iocibí- ró július 6—11-ig, a Pest megyei sípmesterek (hagyo­mányosan) július 20-tól 25- ig újítják fel elméleti és gyakorlati tudásukat, a Tol- di-iskola jóvoltából. , A Dunaferr SE (Dunaúj­város) közvetlen utánpót­lás-labdarúgói, majd az erdélyi, marosvásárhelyi és szászrégeni birkózók is jön­nek a nyár folyamán. Utób­biak bővítik a kinizsisek­kel már korábban kialakí­tott baráti nemzetközi kap­csolatukat. A Pest megyei össz-korcsoportos birkózó­válogatottak legjobbjai, valamint a kinizsisek Hel­vécián közös edzőtáborozá­son vesznek majd részt, a nemrég ott avatott iskolai tornacsarnokban. TORNÁSZFICK Városunkban, a Toldi-tor- nacsarnokban rendezték az általános iskolás diákolim­pia megyei fiú tornadoi^S- jét. Bár többen jelen tWz­tek, mindössze három csa­pat jelent meg. (Nos, ez a sportág nagyon sok lemon­dással jár.) A jelenlevők . jó felkészültségről tettek tanúbizonyságot. A nagyob­bak 3, a kisebbek 2 szeren mutatták be gyakorlataikat. Kettős helyi győzelem szü­letett. A felsősöknél: 1. Nk. Kos­suth- isk. (Tóth Gábor, Mo­hácsi Dávid, Hengán Csa­ba, Soós Viktor, Tornyi Pé­ter, Eodzsár Sándor). Az alsósoknál: 1. Nk. Arany- . isk. (Németh Arnold, Kiss Gergely, Nagy Gombai At­tila, Kalmár Zsolt,’ Lénárf Attiia/Tóth Norbert). ELNÖKSÉGI ÜLÉS Június 22-én, hétfőn 16 órakor a Nagykőrösi Kon­zervgyár Kinizsi.SE kibő­vített elnökségi ülést tart a Sportotthonban. Napiren­den a labdarúgó-szakosztály tevékenységének . értéke­lése és a második félévi főbb feladatok megvitatá­sa szerepel elsőként. A to­vábbiakban általános tájé­koztató hangzik el az egye­sületben ez évben történ­tekről. Ezután a vállalko­zásokkal való kapcsolatok­ról, a nyári táborok alaku­lásáról, valamint egyéb ak­tuális teendőkről esik majd szó. BEMUTATÓK A Nagykőrösi Kgy. Kini­zsi SE sportszakemberei jú­nius 17-től augusztus 5-ig szerdán délutánonként sport-népszerűsítő bemu­tatókat és sportfoglalkozá­sokat tartanak a pálfájai napközis táborozókna ;. S. Z. máig kialakult formájában megfelelőnek tűnik arra, hogy beilleszkedjék a pia­cos gazdaságba. Ami újdonságnak számít­hat a régi gyakorlathoz ké­pest, az az, hogy a szövet­kezet szervei közé építették a jogsérelmek orvoslására hivatott egyeztető bizottsá­got, remélve, hogy ez a for­ma a konkrét problémák demokratikusabb módsze­rekkel való feloldásának ad nagyobb esélyt. A küldöttértekezlet, ahogy azt köznapi zsargonban szokás mondani, simán le­zajlott. Gyakorlatilag né­hány hozzászólás és kérdés hangzott el, illetve javas­lat, amelyek többségét a szabályzat végleges elfoga­dásakor figyelembe vettek. A kócséri küldöttek kéré­se volt,; hogy a felügyelő bizottság testületében 2 ÁFÉSZ-tag képviselhesse a falut. Ezt azonban elve­tették, hivatkozva a tag­létszám és a képviselet aránytalanságára. A szövetkezeti tagság alaprészjegyét 1000 forint­ra emelték, ugyanakkor egy tag legfeljebb 10 alap­részjegyet jegyezhet. A va­gyon koncentrálódásának útját ezzel elvágták, de en­nél is lényegesebb kitétel az — ami viszont, ezzel el­lentétben napjainkban a mezőgazdasági szövetkeze­tek széthullását segíti elő —, hogy az üzletrészek nem vonhatók ki az ÁFÉSZ-tól. Tehát az értékpapírokat tu-, lajdonosuk adott esetben vagy eladhatja, vagy fel­ajánlhatja a szövetkezet­nek. Az üzletrészjegyek útan osztalékot fizet a szö­vetkezet, gazdálkodásának eredményétől függően. Az alapszabály elfogadá­sa után — amellyel szem­ben csupán hárman tar­tózkodtak — a szövetkezet vezetőségét is megválasz­tották. A 9 tagú igazgató tanácsba Gulyás László, Marticsek László, Erdélyi Gyula, dr. Fülöp Tibor, So- modi Zoltán, Boross Lász­ló né, Kása László, Török­falvi Gyula került, elnök­nek Bekő Józsefhét válasz­tották. A felügyelő bizott­ság — mely 7 tagú —, el­nöke Bori Józsefné lett, az egyeztető bizottság élé­re pedig dr. Mocsai Sán­dort választották. ■—ay Egyházi hírek Református istentisztele­tek: Június 2l-én, vasárnap 8.30-kor Kocséron (Kos­suth u. 5.) Pintér Gyula, 9 órakor az Erzsébet-iskolá­ban (Hunyadi utca felőli kapun át közelíthető meg) Fodor Ferenc , tart isten­tiszteletet. Gyermek-is­tentiszteletek az iskolai szünet ideje alatt nem lesznek. 10 órakor a temp­lomban Fodor Ferenc tart istentiszteletet, utána ke­resztel. 11.15-kor a Kopa- iskolában (Szolnoki út 65.) Pintér Gyula, 13 órakor a templomban ugyancsak Pintér Gyula tart isten­tiszteletet. Bibliaórát június 25-én, csütörtökön 18 órakor a Kálvin-terembén (Szolnoki út 5.) Fodor Ferenc tart. 18.45-kor keresztelői meg­beszélés lesz, 19 órakor az öregek és fiatalok biblia­óráját Pintér Gyula tartja. A hétvégi hálaadá isten­tiszteletet június 27-én, szombaton 18 órakor a templomban Pintér Gyula tartja. Felhívjuk a figyelmet, hogy június 28-án, vasár­nap 10 órakor a templom­ban lesz a tanítóképző év­záró istentisztelete. Ekkor az igehirdetés szolgálatát dr. Csiha Kálmán, az er­délyi református egyház- kerület püspöke végzi. A római katolikus temp­lomban június 20-án, szombaton este 7, vasár­nap reggel 8 és 10, vala­mint este 7 órakor lesz szentmise. A délelőtt 10 órai szentmise után úrnapi körmenet lesz. Hétfőn, szerdán és pén­teken reggel 8, kedden és csütörtökön este 6 órakor tartanak szentmisét. Jú­nius 27-én, szombaton, Szent László király ünne­pén szentté avatásának 800. évfordulója alkalmá­ból dr. Tempfli József nagyváradi megyés püspök mondja az ünnepi szentmi­sét este 7 órai kezdettel. KÖZLEMÉNY Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik Szűcs Albert és felesége Bó- csai Judit temetésén részt vet­tek, sírjukra koszorút, virágot helyeztek vagy más módon fe­jezték ki részvétüket. Külön köszönetét mondunk a Textil- tisztító Vállalat összes dolgozó­jának. A gyászoló család. — . (114 283 1K) KAGTKOBOSI HtBLAP Nagykőrös, Széchenyi tér 17. • A szerkesztőség ve­zetője: Ballai Ottó. Mun­katárs: Miklay Jenő. 0 Postacím: 2750 Nagykőrös, Pf. 23. Telefax és telefon: (53)-51-393. « Hirdetésfel­vétel kedden 10—13, csü­törtökön 14—16 óra között. • Híreket, információkat munkanapokon 8-tól 10 Óráig várunk. v&ßwi Küldöttgyűlés as ÁFÉSZ-nál Üj alapok, új vezetőség

Next

/
Oldalképek
Tartalom