Pest Megyi Hírlap, 1975. április (19. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-29 / 99. szám

NAPLÓ A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁS A • • • _ _ • .• •• . ■','■■■ A VÁCI JÁRÁS ES VAC VAROS RESZERE + ++ 'i.i <-«. r FRF ■ XIX. ÉVFOLYAM, 99. SZÁM 1975. ÁPRILIS 29., KEDD 43 órával az ünnepi felvonulás előtt A május elsejei felvonulás dekorációit hétpecsétes titok­ként őrzik a váci üzemek. Mindenki szeretné, ha a meg­lepetés erejével hatna, amikor a dísztribün elé érnek, a sok ötletes, szemet gyönyörködtető, tartalmas díszítés. A Váci Kötöttárugyárban annyit sikerült megtudnunk, hogy a táblák feliratai szerint 1800 dolgozójuk vesz részt a kongresszusi és a felszabadu­lási munkaversenyiben. 52 bri­gád elérte a szocialista címet. A gyári csoport élén halad a varrodai Kossuth aranykoszo­rús brigád, melynek 11 tagja kilencszeres szocialista brigád. Leikésen készülnek a felvo­nulásra a Magyar Selyemipar Vállalat Váci Bélésszövetgyá- rában is. Ez a Rádi úti üzem 1974. évi gazdasági eredmé­nyei alapján harmadszor nyer­te el a kiváló vállalat címet. Hét dolgozójuk lett a Könnyű­ipar kiváló dolgozó' > 12 vál­lalati kiváló dolgozójuk is ott halad a menetben. A felirat szerint a gyár legjobb bri­gádja a Szentpéteri Károlyné vezette Petőfi aranykoszorús brigád. A Sütőipari Vállalat cso­portja mindig kedves színfolt a május elsejei menetben. Nagyalakú kiflik, zsemlék, pi­rosra sült cipók jelképezik „mesterségük címerét”. Táb­lájuk azt jelzi, hogy tavalyi tervüket 10ö,G százalékra tel­jesítették. A váci üzemek kö­zül a 203-as üzem, a járás- beliekből a 212-es vámosmiko- lai járult leginkább hozzá a jó eredményekhez. Három zöldikoszorús brigádjuk (Kak­tusz, Margaréta és Május 1.) az ezüstkoszorúval kitünte­tett Tyereskova szocialista bri­gád is részt vesz a felvonulás­ban. Felnagyított írógép képe: ez jelzi majd a középiskolák sorában a Váci Közgazdasági Szakközépislcola és a Gép- és Gyorsíró Iskola 500 tanulója és nevelőtestülete együtt ün­nepel az üzemi munkásokkal május elsején. A hangosbe­mondó köszönti majd az or­szágos középiskolai verseny döntőjébe jutott Szántó Lilla és Bakonyi Ágnes IV. osztá­lyos tanulókat. A KISZ-mun- kában Kozári Zsuzsanna, Csiz­madia Erzsébet és Nánási Emese járnak az élen. A for­radalmi ifjúsági napok kere­tében rendezett mesvei diák­művészeti bemutatón a köz- gazdasági szakközépiskola ka­marakórusa arany oklevelet, az irodalmi színpad bronz­érmet nyert. Táblájuk jelzi, hogy a KISZ által szervezett akció során az Ifjúság téri tanintézet diákjai 5970 óra társadalmi munkát végeztek. (Papp) Férfinap a Forte gyárban A Forte gyár nőbizottsága ez évben is megrendezte a már évek óta hagyományos férfi­napot. Most a vidám műsor előtt Neszl Józsefné mondott beszé­det, kiemelve a férfiak szere­pét a családban és a társa­dalmi életben. A komoly szavak után nagy derültséget keltett Sárai Im- réné konyhavezető magyarnó- ta-csokra, amelynek csak a zenéje volt az eredeti, szöve­gét kimondottan erre az alka­lomra komDonálták. A több mint kétszáz k-betűs szóból álló tréfás köszöntőt, amely Ádámtól kezdve, a Forte-gyár­ban dolgozóki'' mutatta be a különböző korok férfipéldá­nyait, Bébi Zsuzsa' mondotta el. Ezt követően a dobozüzem fiatallal mint zenebohócok szórakoztatták a megjelente­ket. A tréfa, dal és a zene igazi jó hangulatot hozott, és a fe­hérasztalok mellett még so­káig büszkélkedtek a férfiak — hiszen az ő napjuk volt. M. V. AKADÉMIAI FELMERES RÉSZÉ A cél: minden óvodás legyen érett az iskolára A szülők támogatására is szükség van KÉZILABDA A közönségnek is tetszett Szép tavaszi időben kettős győzelmet hozott a kézilabda NB II. harmadik fordulója. Fonó—Nagykőrös megyei rangadót jelentett, a PENO- MAH—Kiskunhalas mérkőzés a PENOMAH szempontjából értékes két pontot hozott. Váci Fonó—Nagykőrös 23:18 (12:10) Váci Fonó: Schearz, Karlik, Oroszki (2), Pápa (5), Molnár, Török (7), Szabó, Kovacsics (3), Danyi (2), Toldi (4), Básti, Vörösmarty. A vendégek kezdtek jobban, szokatlan játékstílusukkal sok nehéz percet okoztak a védők­nek. A 20. percben sikerült át­venni a Fonónak a vezetést. A második játékrészben a ven­dégek elfáradtak — 9 gólos előnyt szerzett a Fonó, ame­lyet az utolsó percekben köny- nyelmű játékuk miatt a ven­dégek szépítettek. Jók: Schwarz, Török, Kova­csics, Pápa. PENOMAH—Kiskunhalas 12:8 (6:5) PENOMAH: Sluch, Péter, Császár (6), Tóth (1), Papp, Ka­csa, Bonifert (4), Rétiné (1), Nógrádi. A fegyelmezetten, az edzői utasításokat megtartó PENO­MAH szervezett játékával megérdemelten győzték le a jó képességű halasi lányokat. Főleg a második játékrészben sok mozgásos játékukkal, szem­re is szép gólokkal sikerült je­lentős előnyt szerezni. Jók: Sluch, Bonifert, Tóth, Császár. T. S. Tanulságos vereség III. kerületi TTV—Váci Hír­adás 20:17 (8:8). Budapest, Hé­vízi út, 400 néző. Híradás: Virágh, Seres, Sári, Kohlmann (2), Illés (1), Hor­nyát (1), Székely (3), Kozma (1), Berczelly (6), Nemes (2), Boczkó, Gogola. Első vereségét szenvedte el a váci csapat a vasárnapi talál­kozón. Ellentétben az előző he­ti mérkőzéssel, most a véde­kezésben voltak fogyatékossá­gok. Az első félidőben jól tar­totta magát a Híradás, viszont a másodikban igen gyatrán vé­dekezett. Jellemző volt az egész találkozóra, hogy a támadáso- " kát nem tudták megelőző sze­reléssel megállítani, és az el­lenfél támadói rendre a hátuk mögé kerültek. Ebből adódóan a Híradás ellen a mérkőzésen 14 hétméterest ítéltek a játék­vezetők, amiből tízet értékesí­tettek a hazaiak. A második félidő első öt gól­ját büntetőből szerezték a pes­tiek, de ez nem menti a vácia­kat a vereségért. Szükséges le­vonni a tanulságot, és a jövő­ben az ellenfél támadóit nem a büntető „körön” kell szabály­talanul szerelni. A Híradásból Seres, Székely, Sári és Nemes játszott elfogadhatóan. Vasárnap (4-én) 10 órakor a Gyöngyösi Izzó ellen játszik a csapat hazai pályán. Az ifik az eddigi jó szereplé­süket vasárnap elrontották, és hazai pályán vereséget szen­vedtek 19:16 arányban a lista­vezető Fóti Gyermekvárostól. A váciak gyengén, erőtlenül és sok hibával játszottak, és meg­érdemelt vereséget szenvedtek. Legjobb lövők: Nyári (6), Mod- róczky (3). A Pest megyei pedagógiai napok részeként tartott Vácott előadást dr. Nagy József, a Szegedi József Attila Tudo­mányegyetem docense. Előadá­sában az 5—6 éves gyermekek iskolára való előkészítésének korszerű módszereiről tájékoz­tatta hallgatóságát A szegedi egyetem docense a múlt évek­ben sok felmérést végzett az iskolaköteles korú gyermekek szellemi fejlettségéről. Azt ta­pasztalta, hogy e gyermekek egy része 6 éves korában még nem éri el azt a fejlettségi szintet, amelyet már váz első osz­tály tananyaga is megkí­ván tőlük. Az ő számukra intenzív — fel­zárkóztató — óvodai foglalko­zást tart szükségesnek. Ebben az esztendőben a Magyar Tudományos Akadé­mia védnöksége alatt 10 000 gyermekre kiterjedő országos felmérés folyik, s ebben Vác is részt vesz. Városunkban mint­egy ezer gyermeket érint a vizsgálat, melyet a tanácsi és az üzemi óvodákban az óvó­nők végeznek. Ennek előkészí­téseként az óvodák május első he­tében szülői értekezlete­ket tartanak, amelyeken a szülők is részle­tesen megismerhetik a felmé­rés célját és rendszerét. Erre azért is szükség van, mert a felmérés során az óvónők nemcsak a gyermekek szelle­mi fejlettségének szintjét akar­ják megismerni, hanem azt a családi liömyezetet is, amely­ben a gyermek él. Ennek is­merete elsősorban azoknál a kis gyermekeknél fontos, akik nem járnak óvodába. Ezért a napokban lezajló szülői érte­kezletekre meghívják a nem óvodás 150 gyerek szüleit, il­letve valamely olyan felnőtt hozzátartozóját is, aki gyer­mek környezetéről, szokásairól, elfoglaltságairól felvilágosítást tud adni. A városi tanács mű­velődésügyi osztályának az a kérése, hogy valamennyi szülő tegye szabaddá magát a szülői értekezlet idejére és vála­szoljon az óvónők kérdé­seire. A gyermekek vizsgálatára májusban kerül sor az óvodák­ban. Az ország sok helységé­ben végzett hasonló vizsgála­tok eredményeit a nyár folya­mán adatfeldolgozó gépekkel rendszerezik, amelynek ered­ményétől függően — várha­tóan — mór a követleező óvo­dai oktatási évben megkezdik a gyermekek iskolára való elő­készítését, a vizsgálat alapján kialakított korszerű módsze­rekkel. b. h. Napfényfürdő az új parkban TM Az újjávarázsolt Duna-parton jólesik az igazi tavaszi nap­fény idősnek, fiatalnak egyaránt. Mezei Attila felvétele A május elsejei felvonulás térképe-K Dísztribün A gyülekezőhelyeket bekarikázott római számok jelzik. Az új hajómenetrend Hétfőn megjelent a MA­HART 1975. évi, nyári dunai menetrendje. Június 2-től szeptember 6-ig munkanapo­kon reggel nyolc órakor in­dul Vácról a kishajó. 9.15-kor érkezik Visegrádra és 11.30-kor a végállomásra: Esztergomba. Ugyanonnan visszafelé indul 17.15-kor és 18.50-kor Visegrá- dot érintve 20.00-kor érkezik Vácra. Munkaszüneti napon 7.00 órakor indul a kiránduló­hajó a budapesti Vigadó térről. 9.25-kor lehet beszállni a váci hajóállomáson. Érkezés Eszter­gomba 12.30-kor. A kiránduló- hajó 17.15-kor indul visszafelé, 19.25 órakor érkezik Vácra és 20.50-kar a fővárosi végállo­másra. A szárnyashajó — munkaszünet előtti napon — 15.00 órakor indul Budapest­ről és egy óra alatt érkezik Visegrádra, másfél óra alatt Esztergomba. Visszafelé indul 17.40-kor. Lapszemle A Postás Dolgozótól — a Köznevelésig A Postás Dolgozó című szakszervezeti lap április vé­gi száma 900 éves Vác című tudósításában megemlékezik a Dunakanyar ipari centru­mának idei rendezvénysoro­zatáról. A Népművelés fényképpel, tudósítással számolt be a vá­ci járás üzemeinek és szövet­kezeteinek életét bemutató kiállításról s a váci járásban élő képzőművészek tárlatáról. A Daily News nevű, Ma­gyarországon megjelenő, ide­gen nyelvű lap bemutatta Er­délyi Sándort, a Váci Állami Zeneiskola hegedűgyűjtő ta­nárát, a Musica Humana együttes vezetőjét. A Népi Ellenőrzés közölte Merész Henrikné visszaem­lékezését 1953-ról, amikor kormánybiztosként érkezett a váci Forte-gyárba, hogy se­gítse megoldani a termelési problémákat. A Népszabadság Turisztika című rovata Vác nevezetes­ségei címmel bemutatta a kettős jubileumot ünneplő város történelmi műemlékeit és a környékbeli községek érdekességeit. A Köznevelés pályázati eredményhirdetése szerint a SZOT és az Oktatási Minisz­térium (a felnőttoktatás fej­lesztésével kapcsolatos) orszá­gos pályázatán megosztott III. díjban részesült Újvári István és Zsigmond József váci tanár „Kettesben a tan­anyaggal” jeligéjű pályamun­kája. TECHNIKUSOKAT ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓKAT ESZTERGÁLYOS, LAKATOS ÉS MARÓS SZAKMUNKASOKAT BETANÍTOTT NŐI MUNKAERŐT SEGÉDMUNKÁSOKAT Teljesítménybéres, illetve órabéres elszámolás. Két műszakos munka. Jelentkezés: naponta 8-tól 15 áráig, a Váci Autójavító és Fémipari Vállalatnál, Sződligeten (a volt Szeszgyárban). «US« NAPOK április 25-től május 3-ig a DIVATÁRU-SZAKÜZLETE BEIV Vác, Március 15. tér 17. Ajánlatunk: férfimellény, leányka kötöttáru férfi divating 259 Ft helyett 170 Ft-ért 162 Ft helyett 97 Ft-ért 255 Ft helyett 178 Ft-ért

Next

/
Oldalképek
Tartalom