Pest Megyi Hírlap, 1995. január (39. évfolyam, 1-26. szám)

1995-01-02 / 1. szám

-H T PEST MEGYEI XXXIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 17,50 forint 1995. JANUÁR 2., HÉTFŐ Táviratok, levelek A szellem Mengeléje Az időtálló tonett lapunk műtéthez öltözik Sorozat a hajlított fennmaradásáért Sándor András írása bútorok gyártásának történetéből (4. oldal) (7. oldal) (13. oldal) Polgármester nélkül Valkó? Csak hatan jelentek meg Valkón a december 23-i képviselő-testületi ülésen, hogy letegyék az ünnepé­lyes esküt — tudhattuk meg Bányi Lászlótól, aki ugyan nem tartozik a képvi­selők közé, de mivel a falu­ból származik, szívén viseli a település sorsát. Állítása szerint a képvise­lők kérték az újraválasztott polgármestert, hogy hívja össze a testületet, mert ki­csúsznak a választások nap­jától számított, az eskütétel­re igénybe vehető tizenöt napos határidőből. Mivel Sziráki Mihály nem tett ele­get a kérésnek, a képvise­lők maguk hívták össze ma­gukat, s letették az esküt. Érdeklődésünkre Sziráki Mihály polgármester azt mondta, hogy semmiféle képviselő-testületi ülésről nem tudott, s amikot Bányi Lászlóra hivatkoztunk, kije­lentette: a tőle kapott infor­mációink nem hitelesek. A lényeg mindenesetre az, hogy Valkón nem tette le a polgármester az esküt, a határidő pedig lejárt. Sereglettek a hívek a templomba A A Oévi hálaadás Ujhartyánban Fényben, hívőkben nem volt hiány, zsúfolásig meg­telt a kétszázhúsz éves Is­ten háza Hartyánban, a szombati hálaadási misén. A kántor is kitett magáért, a misét bevezető akkordok búgva szárnyaltak a magas­ban. Arra. hogy többnek le­szünk részesei, mint egy szokványos áhítat, már a textusból könnyű volt kö­vetkeztetni. János apostol óvását az antikrisztusokról és intelmeit a Krisztusban való megmaradásra nem ki­mondottan óévi hálaadások­kor szokták idézni, meg­toldva mindezt egy példabe­széddel: semmifajta igaz­ság nem származik a hazug­ságból. Meggyőződésem, hogy Hártyán papja, ez a szelíd lelkű, jó szándékú istenszol­ga vérző szívvel készült erre a • tetemrehívásra. Úgy érezhette, betelt a keserűsé­gek pohara, s ezt nem egye­dül, hanem közösen kell fel­hajtani a hívőkkel. Megosz­tani azokkal, akik máguk is töltöttek e pohárba. — Ahhoz túl rövid ez az egy óra, hogy háromszáz­hatvanöt nap minden cse­lekményét felmérjük, kü­lönválasszuk, mit tettünk jól és miben hibáztunk. Pró­báljuk meg. Ami jó ben­nünk, az Isten érdeme, neki jár érte köszönet. A hibáin­kat, gyarlóságainkat próbál­juk megbánni. Legalább ilyenkor — hangzott a pász­tori intés. És azzal az eltö­kélt szándékkal próbáljunk innen elmenni, hogy hol­nap, az új évben nem esünk hasonló hibákba. A hibák, bűnök érzékelte­téseként János atya a mi­nap lezajlott repülőgép-elté­rítés drámai pillanatait ele­venítette fel, melynek so­rán és annak következmé­nyeként néhányan nem ér­hették meg az idei kará­csonyt. Köztük négy pap is, akik a megtorlás áldoza­tai lettek. (Folytatás az 5. oldalon) Közvetlen tárgyalásokat a békéről Akasi Jaszusi, az ENSZ főtitkárának délszláv ügyekben illetékes képvi­selője szerint hamarosan megkezdődhetnek a bosz­niai szerbek és muzulmá­nok közötti közvetlen bé­ketárgyalások. Vélemé­nyem szerint hamarosan, már január harmadik he­tében megkezdődhetnek a nemzetközi összekötő­csoport védnökségével a tárgyalások —- mondta a Szarajevóban tartózkodó japán diplomata, majd hozzátette, hogy a megbe­széléseken a területi fel­osztás és a békeszerző­dés ügye kerül majd napi­rendre. Árva gyerekek Püspökszilágyban A Humanitás Alapítvány a Gyermekekért téli tábort szervezett az árva és a hátrá­nyos helyzetű román és szlovák gyermekek részére a Magyar Honvédség Püspökszi­lágyban lévó' katonai kiképzőközpontjában. A gyerekek egy héten át voltak a Galga völgye településeinek és az MH Galga vezetésbiztosító ezredének vendégei. Képün­kön gyerekek a gyakorlópálya egyik roncsautójában MTl-felvétel Törökbálint négy éve Sikeresen befejeződött a 12 ezer lakosú Törökbá­lint infrastruktúrájának fej­lesztési programja, amely­re négy év alatt az önkor­mányzat hozzávetőleg egy- milliárd forintot költött. Ennek eredményeként szá­mos földútra burkolat ke­rült, kiépült a gázhálózat gerincvezetéke, a csatorna- rendszer és kétezer lakás­ban csörrenhetett meg a te­lefon. Részint e fejleszté­seknek köszönhetően a külföldi befektetők érdek­lődése is megnövekedett a település iránt, annál is in­kább, mert a község há­rom autópálya keresztező­désének közelében húzó­dik. Hamarosan megkez­dődik a Glaxo angol gyógyszergyár 1,7 millió forintos beruházása a köz­ség határában: egy gyógy­szercsomagoló egységet, üzletközpontot és egy or­vostovábbképző centru­mot építenek. Magad uram... Az elmúlt hetek és napok nem a csöndes semmit­tevés, de még csak nem is az újságszerkesztés jól bevált módszereinek folytatása közepette zajlott a Pest Megyei Hírlapnál. Üzenetek jöttek és men­tek, s egy-egy, például publicisztikában előfordu­ló jobb mondat helyett paragrafusok, azaz jogi ki­fejezések és millió meg tízmillió forintok repked­tek a levegőben, természetesen ez utóbbiak is, mint a paragrafusok, csak szóban. Ezenközben kaptunk egy hírt egy családtól, amelynek tagjai a karácsonyi vacsorán döntöttek úgy: ötvenezer forintot adnak össze a lap kiadá­sát átvállaló Parázs Alapítvány számára... Szép számmal jöttek el Somogyi Béla utcai szerkesztőségünkbe barátaink, így biztatott ben­nünket például Szervátiusz Tibor és Tolcsvay Bé­la. Rengeteg távirat érkezett hozzánk, és boríték­ban avagy telefaxon küldött tiltakozás olyanok­tól, akik a Pest Megyei Hírlapot mindennapos természetes igényeik közé sorolják. Mindez nem lepett meg bennünket, hiszen tudjuk, egy nemze­ti sajtóműhelyről van szó, amelyiknek léte vagy nemléte korántsem lehet közömbös nagyon so­kak számára. Éppen ezért e helyütt is hálás köszönetét kell mondanom Kónya Imre országgyűlési képviselő­nek, aki politikusaink közül egyedül fölhívott te­lefonon, és érdeklődött helyzetünk felől, s némi biztatással próbált e korántsem könnyű időszak­ban belénk erőt önteni. Sajnálatos, hogy azok a konzervatív pártokat képviselő politikusok, akik a nemzeti sajtóműhe­lyek létét olyannyira fontosnak tartják, ők, szá­munkra, úgy tűnik, közömbösen szemlélik: egy nemzeti sajtóműhely szétverésére tettek valahol valakik kísérletet. A kísérlet, e percekben úgy tűnik, kudarcot vallott, a Pest Megyei Hírlap megjelenik 1995-ben is, ám komoly tanulság számunkra, tu­domásul kelt vennünk a régi mondást: Magad uram, ha szolgád nincsen. Ez esetben úgy látjuk, azt tapasztaltuk, barátainkon kívül mások, példá­ul a politikusok nem álltak ennek az ügynek a szolgálatába. Vödrös Attila Pápai üzenet Fegyverekkel nem lehet humánus világot teremteni Fegyverekkel nem lehet egy humánusabb világot megteremteni — hangsú­lyozta II. János Pál pápa az új év első vasárnapján elmondott angelusában. Az év első napján több tízezer hívő hallgat­ta a vatikáni Szent Péter téren a pápát, aki a Bal­kánon, Csecsenföldön és Afrikában zajló súlyos eseményekre hívta fel a figyelmet. — A most kö­vetkező esztendőben több alkalom is lesz an­nak tudatosítására, hogy mennyire sürgős megte­remteni a békét — mond­ta a pápa, emlékeztetve arra, hogy a világ ebben az évben emlékezik meg a II. világháború befeje­zésének és a két japán vá­ros ellen végrehajtott atomtámadás 50. évfor­dulójáról. II. János Pál pápa teg­nap délelőtt a Szent Pé- ter-bazilikában pontifi- kálta az új év első misé­jét. A szertartáson jelen volt a Szentszék mellett akkreditált diplomáciai testület. A pápa szentbe­szédében azt a már nyil­vánosságra hozott üzene­tét olvasta fel, amelyben arról szólt, hogy a nők­nek kiemelkedő szere­pük van a béke megte­remtésében. „A nő arra hivatott, hogy a béke ta­núja, hírvivője a tanítója legyen” — hangsúlyozta a pápa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom