Pest Megyi Hírlap, 1974. december (18. évfolyam, 281-304. szám)

1974-12-01 / 281. szám

Fock Jenő hazaérkezett indiai és hurmai látogatásáról Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, aki Indira Gandhi mi­niszterelnök meghívására hi­vatalos látogatást tett az In­diai Köztársaságban, majd azt követően U Ne Win-nek, az ál­lamtanács elnökének és V Sein Win miniszterelnöknek a meg­hívására Burmába látogatott, szombaton visszaérkezett Bu­dapestre. Fock Jenővel együtt hazaér­kezett felesége, valamint a mi­niszterelnök kíséretének tag­jai: dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter, dr. Hetényi István, az Országos Tervhiva­tal államtitkára, Rácz Pál kül­ügyminiszter-helyettes, dr. Szalai Béla külkereskedelmi miniszterhelyettes, Lakatos Er­nő, a Minisztertanács Tájékoz­tatási Hivatalának elnökhe­lyettese, dr. Kós Péter, a Kül­ügyminisztérium főosztályve­zetője, Nagy Lajos, a Külügy­minisztérium protokollosztá- lyának vezetője, Kovács Sán­dor, a Minisztertanács elnöke titkárságának vezetője. A fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Huszár István és dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyette­Súlypont L ehet, sőt szükséges vi­tatkozni azon, hogy egy-egy hosszabb idő­szakban milyen feladatok alkossák a tanácsok fej­lesztési tevékenységének középpontját, az azonban nem kétséges, hogy bizo­nyos súlypontoknak len­niük kell. Cegléd Város Ta­nácsának a mostam ötéves tervidőszakra készített programjában a súlypontot a gyermekintézmények fej­lesztése, a közműhálózat bővítése alkotta. Tavaly és idén több mint kétszáz gyermekkel, nyolc csoport­tal növekedett az óvodások tábora, s gyarapodik to­vábbra is, hiszen tetemes társadalmi összefogással már épül a Köztársaság úti új gyermekintézmény. Ha most itt megállnánk, s nem vennánu szemügyre azokat- a tényeket, melyek, a számszerű gyarapodás mögött rejlenek, az a csa­lóka benyomás alakulhatna ki az olvasóban, hogy a súlypont lényegében beru­házás, építés. Az is. De az is, hogy a ceglédiek az el­helyezési lehetőségek növe­lése mellett nagy gonddal egyengették másfajta teen­dők végrehajtásának útját is. így például 1972-ben még minden száz, iskola- érett gyermek közül 28 nem járt előkészítő tanfo­lyamra — se tanfolyamok hasznát fölbecsülni szinte lehetetlen —, idén eljutot­tak addig, hogy száz gyer­mek közül már csak négy ilyen akadt. Ami nem lebe­csülhető eredmény. Sokat mond a súlypontok megyei összegződéséről, hogy az eredetileg terve­zettel szemben ötször any- nyi óvodai hely létrehozá­sát eredményezi a negyedik ötéves terv időszaka, s ez nagy lépés, mert száz óvo­dás korú gyermekből 1975- ben már hatvan kaphat helyet valamelyik intéz­ményben. A megye jó né­hány településén eljutottak odáig, hogy a jelentkezőket maradéktalanul felvehetik az óvodába. V an azonban elgondol­koztató vonása is a súlypontok kimunká­lásának egy-egy település határain belül. Például az, hogy a súlypont olykor ki­zárólagossá válik, megbé­nít minden egyéb fejlesz­tést, nem veszi, figyelembe a jövőbeni következménye­ket — ti., hogyha sok gyer­mek születik, sokat kell óvodában elhelyezni, akkor majd iskolába is többen járnak —, s ezért feszültsé­geket teremthet. A taná­csok korábbi fejlesztési te­vékenysége több intő pél­dát mutat fel arra, hogy valami nem attól válik súlyponttá, mert elhatároz­ták, hanem, mert ténylege­sen az igények, a szükségle­tek benne sűrűsödnek. Ezzel már azt is kimond­tuk, hogy a súlypontok tér­ben és időben változnak, eltérnek, s nem az a döntő, hogy a másik község, a másik város mit csinál, ha­nem az, hogy a szóban forgó helyen mi a legfonto­sabb teendő. Üllő nagyköz­ségben például kétségtele­nül a fejlesztés súlypontja az új általános iskola, a 16 tantermet magába foglaló intézmény építése. Koráb­ban talán ez elég is lett volna ahhoz, hogy nekilás­sanak a munkának, ám a józanság, a tárgyilagos mérlegelés most már egyre inkább jellemzője a tanácsi fejlesztési tevékenységnek. S az üllői iskola esetében ez azt diktálta, hogy az eredetileg tervezettnél in­kább később lássanak neki a megvalósításnak, de a folyamatosság feltételeit megteremtve. A pénzügyi fedezet ugyanis csak lassú, elhúzódó kivitelezést tett volna lehetővé, a rugalmas tervmódosítás viszont job­ban megfelel a társadalmi érdekeknek. Bátran leírhatjuk tehát — mert nem az üllői az egyetlen eset —, hogy a súlypontok kijelölése nem olya%, mint a szentírás, melynek egyetlen betűjét sem lehet megváltpztatni. A tanácsi munka lényeges követelménye éppen' a gyors helyzetfelismerés, az ésszerű igazodás, ha kell — és sűrűn kell, —, akkor a kompromisszum. I lyen kompromisszum szülötte például a Galga menti regioná­lis vízmű területén fekvő települések nem azonos léptékű fejlesztése. Vannak, akik úgy értelmezik ezt, hogy mások „többet kap­nak” — s hol bevallva, hol kimondatlanul Aszódra gondolnak —, ők meg keve­sebbet. Csak azt nem te­szik hozzá, hogy jelenleg. Holott éppen itt rejlik a súlypontok jelentősége. Ab­ban, hogy átmenetileg. Hol egyik, hol másik területre, településre helyeződnek, mert egyszerre mindenre és mindenhová nemcsak pénz nincsen, hanem terv sem, anyag sem, kivitelezői erő sem. Jól mérlegelni persze, csak akkor lehet, ha a mér­leg mellett különböző sú­lyok sorakoznak. Esetünk­ben akkor, ha a döntést hozó testületeknek nem formális a szerepe, tevé­kenysége. Sűrűn ugyanis a tanácsi testületek elé kerü­lő javaslat nélkülözi a vá­lasztás lehetőségét, elmu­lasztja összevetni az elő­nyöket és a hátrányokat, fölkínálni a másfajta meg­oldásokat. Így azután meg­történne, hogy az válik súlyponttá, amit néhány szakigazgatási tisztviselő elgondolt, amit ők annak véltek. A tévedésért, a ké­sőbbi gondokért viszont már a testület viseli a fe­lelősséget, hiszen az ütötte rá a javaslatra a pecsétet. Most, amikor a tanácsok újra a középtávú tervezés feladatával birkóznak majd, különösen megnő mindezek jelentősége. A tervezési gyakorlat a taná­csoknál még nem támasz­kodhat nagy hagyományok­ra, de mértékadó tapaszta­latokra már igen. Ezeket a tapasztalatokat a mostani tervidőszak, a tanácsok el­ső ízben készített középtá­vú terve kínálja, rejti. Kí­nálja, mert meglevő, tény­szerű tapasztalatokról van j szó. Rejti, mert föltárásá­hoz elemzés kell. Ne pró­bálják ezt az elemzést el­hagyni a tanácsok azzal, hogy majd a tervidőszak letelte után értékelnek. A mostani, időközi értékelés is szükséges. A holnapra készítendő tervek jobb megalapozása, a súlypon­tok értő kijelölése érdeké­ben. Mészáros Ottó sei, Bond ír József építésügyi és városfejlesztési miniszter, Púja Frigyes külügyminiszter, Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miniszter, Dégen Imre államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, dr. Gál Tivadar, a Minisztertanács tit­kárságának vezetője. Jelen volt az érkezésnél C. B. Mut- hamma, az Indiai Köztársaság nagykövete, valamint B. D. Sevikin, a Szovjetunió nagy- követségének követtanácsosa. ★ Fock Jenő, a Mimiszterta nács elnöke — aki szombaton érkezett vissza Budapestre hi­vatalos indiai és burrnai láto­gatásáról — úton hazafelé Moszkva fölött átrepülve, a következő táviratot intézte Alekszej Koszigin szovjet mi­niszterelnökhöz : „Szívélyes üdvözletemet és jókívánságaimat küldöm Önnek és a kommunizmust építő testvéri szovjet népnek”. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A JEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 281. SZÁM ÁRA I FOR1IVT 1974. DECEMBER 1., VASÁRNAP Ciprusról, Athénban Makariosz, Karamanlisz és Kleridesz tanácskozása Makariosz ciprusi elnök és Karamanlisz görög miniszter- elnök részvéteiével szombaton Athénban megkedődtek a cip­rusi válság megoldását célzó magas szintű tanácskozások. Görög részről Averoff hadügy- és Biciosz külügyminiszter, ciprusi részről pedig Kleridesz ügyvezető elnök is részt vesz a megbeszélésen. Makariosz közölte: elvárja, hogy Görögország pártokon fe­lül álló „nemzeti politikát” alakít ki a ciprusi válság meg­oldására. Az elnök ennek meg­felelően a görögországi politi­kai pártok vezetőivel is ta­nácskozni kíván. A szombati megbeszélésből hivatalos közleményt nem ad­tak ki. Befejeződött a szocialista országok békemozgalmi tanácskozása A Magyar Országos Béke­tanács meghívására november 28. és 30. között a békemoz­galmi tevékenységről konzul­tatív tanácskozást tartottak Budapesten a szocialista or­szágok békemozgalmának kép­viselői. Véleményt cseréltek a szocialista országok béke­mozgalmainak tevékenységéről és megvitatták, milyen módon járulhatnak hozzá a béke­szerető erők moszkvai világ- kongresszusa eszméinek továb­bi gyakorlati megvalósításá­hoz. Megvitatták a további fel­adatokat, a béke és a társa­dalmi haladás további kiszéle­sítéséért folytatott küzdelem­ben. Golan-fennsík Fél évvel meghosszabbítolták az ENSZ-erők mandátumát A Biztonsági Tanács péntek esti ülésén 13 szavazattal, el­lenszavazat nélkül, határozatot hozott a Golan-fennsíkon az Iz­rael és Szíria közötti demar­kációs vonalnál állomásozó ENSZ-erők mandátumának további 6 hónapra történő meghosszabbításáról. A sza­vazásiban Irak és Kína nem vett részit. A határozat' felszó­lítja a szemben álló feleket: tartsák tiszteletben a BT ta­valy októberi határozatát, és folytassák a béketárgyaláso­kat. Szovjet szakemberek segítik a dióséi rekonstrukciót R termelésben is eléri a csapágygyár a vállalt 2 százalékos túiteljesítést A Magyar Gördülőcsapágy Művek diósdi gyára évről év­re növekvő mértékben vesz részt a közúti járműprogram- megvalósításában. A gyár munkájáról, az idei évre szóló terv várható teljesítéséről Masszi Tibor igazgató adott tájékoztatást. — Hetven fajta csapágyat készítenek dolgozóink, s az idei tervünk mintegy 302 mil­lió termelési értéket kép­visel. Kongresszusi versenyben Kommunista műszakok segítik a többletteljesítményt Ötvennégy brigád a Duna menti regionális vízműről Vácott van a központja a négy megye — Pest, Nógrád, Bács-Kiskun és Győr-Sopron — területén működő Duna menti Regionéit Vízmű- és Vízgazdálkodási Vállalatnak, amely néhány évvel ezelőtt még csupán egy város, Vác közművesítésével foglalkozott. Ma a Duna menti térség víz­gazdálkodási igényének szé- 4esebb körűés' jobb kielégí­tése, a vízellátás és a csator­názás korszerű színvonalon való kiépítése és a közművek fenntartása is a feladatai kö­zé tartozik. Csupán Pest megye terü­letén több mint 600 kilo­méter ivóvízhálózat és 58 kilométer szennyvízcsator­na üzemeltetéséről, fenntartásáról gondoskodik. A vállalat kollektívája, szo­cialista brigádjai az elsők kö­zött csatlakoztak az. MSZMP XI. kongresszusa és a felsza­badulás 30. évfordulója tiszte­letére indított munkaverseny­hez. A vállalatnál tavaly a szocialista munkaversenyben 350 taggal 34 brigád vett részt. Most a kongresszusi munka­verseny során már 54 brigád tett értékes felajánlásokat, s egyben küzd a szocialista bri­gád címért. A vállalások teljesítésébő! mintegy 3 millió forint értékű többleteredmény várható. A féléves időarányos teljesítés Ut a vizeknek |l§f§ mt meghaladja az 1 millió 700 ezer forint értéket. A felajánlások jegyzőköny­veiből kitűnik, a brigádok ar­ra törekszenek, hogy kifeje­zésre jusson a munkaköri kötelezettsé­get meghaladó többlettel­jesítmény. A váci üzemfőmérnökség kollektívája az egy főre ju­tó termelékenységi tervet pél­dául 3 százalékkal kívánja túl­teljesíteni, s ez több mint 800 ezer forintot jelent. Figyelmet érdemlő takarékossági felaján­lásuk is: csökkentik az egy köbméter víz kitermeléséhez szükséges energiát, azon kívül az értékesített víz költségét, így több mint 170 ezer forint megtakarítást érhetnek eL A központban, valamint a vidéki egységeknél levő fizi­kai, műszaki és adminisztra­tív dolgozók túlnyomó többsé­ge részt vett a KlSZ-szerve- zetek által kezdeményezett kommunista műszakokon. A dunaharaszti üzemfőnökség tíz szocialista brigádja például 987 órát teljesített, s ennek munkabérét, több mint 12 ezer forintot a helyi 100 személyes óvoda építésére ajánlotta fel. Jelentős anyagi támogatás­ban részesítették a három gyermekét egyedül nevelő Miklós Ferencnét, az üzemfőmérnökség dolgozóját; romos lakásának újjáépítésé­hez a szocialista brigádok több minit 23 ezer forint értékű munkával, a vállalat pedig 40 ezer forint építési kölcsönnel járul hozzá, A váci üzemfőmérnökség és a központ dolgozói a kommu­nista műszakért járó bérüket — mintegy 26 ezer forintot — befizették a . vietnami szak­munkásképző iskola számlá­jára. R. F. Csaknem 30 százalékkal töb­bet gyártunk, mint négy évvel ezelőtt. Termelésünk igen nagy ütemben; évenként átla­gosan 8 százalékkal növek­szik. Hozzátenném azonban, hogy az utóbbi két esztendő­ben ez az ütem lelassult, ugyanis eddig jelentősebb be­ruházások nélkül szinte kizá­rólag az üzem- és munkaszer­vezésben levő lehetőségek ki­használásával növeltük telje­sítményünket. Hozzájárul eh­hez az is. hogy időközben 1970-hez viszonyítva csaknem 100-zal csökkent a létszám, ma 800 munkás dolgozik gyá­runkban. A közúti járműprog­ramból ránk háruló megnöve­kedett feladatoknak meg kell felelnünk. Ezt szolgálja az a rekonstrukció, amely szovjet szakemberek köz­reműködésével sikeresen halad, és a tervek szerint 1977-ben fejeződik be. Üj csarnok épül, korszerű gépek, modernebb technológiák váltják fel a ré­git, ugrásszerűen növelhető majd a termelékenység, s nemcsak jobb minőségű, ha­nem másfélszer ennyi csapágy készül majd Diósdon — vá­zolja a közeljövőt az igazgató. — Az idei eredményekről, szólva döntő jelentőségűnek tartjuk, hogy dolgozóink 76 százaléka összesen 66 szocia­lista brigádban számos fel­ajánlást tett a kongresszusa munkaverseny során, amely a termelési érték két százalékát kitevő túlteljesítésben mérhe­tő. Tervünket időarányosan 101,4 százalékra teljesítettük annak ellenére, hogy egész év­ben. alapanyag gondokkal kel­lett küzdeni. Nem titkoljuk — országosan is vannak ha­sonló gondok —. hogy rend- szertelenül és késve érkez­nek az import alapanyagok, de időnként az Ózdi Lénia Kohászati Művek szállításai is akadoznak. Ugyanilyen okok­ból nem kapjuk meg időben az Ipari Szerelvény és Gép­gyárból érkező kovácsolt csap­ágygyűrűk égy részét. A koo­perációs partnerekkel szoros és napi kapcsolatunk van, s bár ők is mindent elkövetnek a gondok enyhítésére, mégis nehéz a termelés folya­matosságát biztosítani. Az MGM debreceni gyárával szorosabbra fűztük az együtt­működés szálait és szigorú anyagelosztással sikerül ter­vünket teljesíteni. — Egyébként hárommillió csapágyat, negyvenmillió tű­görgőt és nyolcmillió henger- görgőt készítünk december végéig. Ügy látjuk —'ha nagy erőfeszítések árán is — sike­rül a munkaversenyben fel­ajánlott 2 százalékos túlteljesí­tést is elérni — fejezte be az év végi eredményekről adott rövid összefoglalóját az MGM diósdi gyárának igazgatója. K. Gy. A. D.ibasoti szélesítik a 20-as csatornát a belvizek jobb elvezetése ér­dekében. Az átépítés során Tatárszentgyörgy határában új átvezetű- liidat építenek, s addig eltex-elö útvonalat alakítanak ki. Gárdos Katalin felvétele Dr. Szekér Gyula nehézipari miniszter vezetésével hazaér­kezett Lengy elországiból a ma­gyar delegáció, amely a KGST színesfémkohászati állandó bi­zottságának ülésén vett részt. Dr. Garamvölgyi Károly miniszterhelyettes vezetésével hazaérkezett Havannából a szocialista országok felsőokta­tási minisztereinek IX. konfe­renciáján részt vett magyar delegáció. Nagy János külügyminisz­ter-helyettes. Paul Jyrkänkal- lio, a Finn Köztársaság buda­pesti nagykövete szombaton kicserélte a kereskedelem aka­dályainak kölcsönös megszün­tetéséről szóló megállapodás okmányát. Nagy Mária, az MSZBT fő­titkára vezeti azt a magyar küldöttséget, amely Moszkvá­ba utazott a Szovjet Baráti Társaságok harmadik konfe­renciájára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom