Pest Megyi Hírlap, 1974. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-22 / 195. szám

Az alkotmány ünnepén Munkás-paraszt találkozók Üj kenyér és oklevél Munkás—paraszt találkozó keretében ünnepelték az al­kotmányt az Alagi Tangazda­ság alagi központjában. 20-án délelőtt 10 órakor. A szép környezetben Török Sándornak, a dunakeszi nagy­községi tanács elnökének meg­nyitó szavai után Göndöcs La­jos, a tangazdaság igazgatója mondott ünnepi beszédet. Utá­na átadta Török Sándornak az új lisztből sütött kenyeret. Az ünnepség befejező aktu­saként a tanácselnök a nagy­község építésében, szépítésé­ben legtöbbet tevékenykedő dunakeszi üzemi dolgozókat jutalmazta meg díszes oklevél­lel. A konzervgyáriak Foton Az alkotmány napja tiszte­letére munkás-paraszt f talál­kozó volt Foton, a Vörösmarty Termelőszövetkezet díszter­mében. Erről kérdeztük Tol- nay Györgyöt, a Dunakeszi Gyümölcs- és Főzelékkonzerv­gyár pártszervezetének titká­rát. — Köztudott hogy a gyár nyersanyagának egy részét a fóti Vörösmarty Tsz biztosítja. Vállalatunk vezetősége fon­tosnak tartja, hogy a terme­lőkkel jó kapcsolatot építsen Oklevél — társadalmi munkáért Dányi felvétele ki. Jó alkalom ez az üzemből kiválasztott legjobban dolgo­zó brigádfagok és brigádveze­tők részére az elbeszélgetésre, egymás gondjainak, felada­tainak megismerésére. A ter­melőszövetkezet dolgozóival megállapodtak, hogy ősszel üzemlátogatáson vesznek részt. Az ünnepségen részt vevők láthatták a konzervgyár ál­EMLÉKLAPOT KAPNAK AZ IFJÚ HÁZASOK Az emléklap művészi rajza Az alkotmányünnepet meg­előző vasárnap délután há­rom ifjú pár mondta ki az igent a váci anyakönyvi hiva­tal vezetője előtt. Lakos János és Barna Er­zsébet, Virág Sándor és Ma­ród Zsuzsanna, Papp György és Kirád Ildikó egybekelését szép műsorral tette emléke­zetessé a családi ünnepe­ket rendező iroda. Az orgonamuzsika, a sza­valat és a köszöntő beszéd mellett Bódi József opera­énekes szépen csengő hangja tette még ünnepélyesebbé az aktust. S az ifjú házasok a 900 éves Vác új címerével s művészi rajzzal díszített em­léklapot kaptak, emlékez­tetőül a nevezetes napra. (P) Bódi József operaénekes Gedőváriná felvétele JEGYZET A GC 17-34-es buszjárat A fenti forgalmi rendszámú autóbusz a Pokol­szigeti végállomásról indult hétfőn, reggel nyolc órakor. Szünnap volt, meleg idő. Mindenki tudta, hogy a közlekedésben, strandon, vendéglátóipari egységnél re­kordforgalom lesz — csak a MÁV AU T nem. Az érthetetlen utasítást (fél perccel indulás előtt lehet csak kinyitni a buszajtót) — most is betartották. A menetidőt kevésbé, mert a járat 12 perccel később indult a menetrendben megjelöltnél. három kocsira elegendő utas várt a megállónál. S a kétharmadnyi résre nyitott ajtón préselte magát, taposta egymást. Kalauz nem volt, a gépjármű veze­tője egykedvű unalommal adta a jegyeket. Heringes dobozra emlékeztetőn indult a GC 17— 34-es kocsi Tahitótfalu felé. A leányfalui strandnál sokan leszálltak s a később felszálló Matyóka ellenőr csak a megmaradt utasok panaszából hallotta a kul­turáltnak koránt sem mondható, félórás út első szaka­szának történetét. — papp — tál előállított különféle ter­mékeket ízléses, szép kiállí­tásban.- nyf ­Bélyegbemutató V eresegyházon A Sződi Bélyeggyűjtő Kör nagy területen érdekelt a Du­nakanyarban — Zebegénytől Szódig, Rád—Penctől Veres­egyházig. Ezért a veresegyhá­zi . Váci Mihály Művelődési Központ kérésének eleget téve bemutatót rendezett az alkot­mánynapi ünnepségek kere­tében. A bemutató szellemé­ben az időpont ünnepi jelle­gén túl érződik majd másik aktualitásként Váci Mihály Kossuth-díjas költőnk évfor­dulója is — hiszen ebben az évben lenne 50 éves. A bemutató során 7 kiállító 12 gyűjteménye negyven la­pon került a látogató közön­ség elé. A gyűjtemények be­mutatják környezetünket: há­rom elsődíjas anyag a Duna­kanyart ismerteti filatelista dokumentumokkal, egy pedig a centenáriumát ünneplő Bu­dapestet. Az ifjúsági korosz­tály anyagában a fiatalok éle­tét bemutató gyűjtemény mel­lett sport- és művészeti témá­kat is láthatunk. Kiemelkedik a Lenin életét dokumentáló gyűjtemény, a magyar történelmet feldolgozó módszertani gyűjtemény is. így a kiállítás teljességében motívum- és parafilatelista anyagokat is tár az érdeklődők elé. A bemutatón alkalmi posta- hivatal működik, és díszes — Váci Mihályt idéző — bélyeg­zőt használnak, amit nyilván az irodalmi témával foglalko­zó gyűjtők szívesen fogad­nak. A kiállítás szeptember 7-ig várja az érdeklődőket. A váci mozik műsora MADÁCH, aug. 23—24: Ide gen a cowboyok között, 1—II. (színes, amerikai). — Szomba­ton délután 15 és este 21 óra­kor: Hé barátom, itt van Sa- bata! (olasz). — Vasárnapi matiné: Csipkerózsika (szov­jet), — 25-én: Bob herceg (magyar), — 26—28: Az utolsó száguldás (csehszlovák). ÉPÍTŐK, aug. 23: Szent Te­réz és az ördögök (román), — 24—25: Elefántkirály (ame­rikai), — 26—27; Csínom Pal­kó (magyar). Megjeleni a Szövetkezeti Élet A Váci ÁFÉSZ régebben is kiadta szövetkezeti lapját sok­szorosított formában. A most megjelent Váci Szövetkezeti Élet fejléce mégis I. évfolyam 1. számot jelez, mert ez a Tá­jékoztatási Hivatal által enge­délyezett, nyomdai úton előál­lított első szám. Vezető cikke beszámol a megnagyobbodott ÁFÉSZ új­jáválasztott igazgatóságának A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A VÁCI JÁRÁS ÉS VÁC VÁROS RÉSZERT_ XVIII. ÉVFOLYAM, 195. SZÁM 1974. AUGUSZTUS 22., CSÜTÖRTÖK Tatarozásra: 720 ezer forint Felújított tantermek, megszépült iskolák várják a szeptemberi tanévnyitót Segítettek a patronáló üzemek A nyári szünidő utolsó sza­kaszában beszélgettünk Mol­nár Lajossal, a Váci Városi Tanács művelődésügyi osztá­lya helyettes vezetőjével. Tá­jékoztatást kértünk: sikerült-e befejezni a tervezett tataro- zási-felújítási munkákat a vá­ros általános iskoláiban, óvo­dáiban? Az ~ osztályvezető-helyettes elmondta, hogy a meleg idő kedvező voit az iskolák, óvo­dák javítására, meszelésére. Összesen 720 ezer forint volt az előirányzat erre. de sokat segítettek az Egy üzem — egy iskola moz­galom keretében a patro­náló gyárak és több helyen takarítást, osz­tályszépítést vállaltak a szü­lői munkaközösségek is. Deákváron, a Bácskai utcá­ban bővül a régi tanintézet. A meglevő három tanterem­hez újabb kettőt építenek. A kommunális üzem jó tempó­ban dolgozik. Az új — az Ernst Thälmann téri — isko­laépületben jelenleg a köz­ponti fűtést szerelik. Egyide­jűleg készül az épület komp­lexum 1975-re tervezett bőví­tésének programja. Nyolcmil­lió forintos beruházási költ­séggel tantermet, ebédlőt és konyhát kap a vasúton túli lakótelep iskolája. Az Árpád utcai iskolában és a Báthori utcai iskolá­ban időben befejezték a tantermek rendbehozását. A Hámán Kató iskolában is csak a szokásos nyári tataro­zásokkal végeztek; 1975-ben teljesen felújítják ezt az épü­lettömböt is. Az alsóvárosiak érdeklő­déssel kísérik a Haraszti Ernő utcában épülő új iskola sor­sát. A régi helyen, a Gábor József utcában — érthetően — már csak a kisebb javítá­sokat irányozták elő erre a nyárra. Az építők szavukat adták arra, hogy a téli szü­net végén, vagyis jövő év ja­nuár nyolcadikén elfoglalhat­ják megérdemelt tanintézetü­ket az alsóvárosi diákok. Ez azt is jelenti, hogy a Palmiro Togliatti utca elején levő is­kolaépületet megkapja a köz- gazdasági szakközépiskola, amely végre tornateremhez jut s bővítheti az osztályok számát. Molnár Lajos tájékoztatása szerint az óvodák tatarozását két ütemben oldották meg. így a szülők kérése alap­ján nyáron is elhelyezhet­ték a kisgyermekeket. Tavasszal életveszélyesnek nyilvánították az Eötvös ut­cai napközis óvodát. A ve­szélyt megszüntették. Egyéb jelek is mutatnak a tanévkezdés közeledtére. Szombaton, augusztus 24-én a művelődési osztály évnyitást megelőző értekezletet tart a és felügyelő bizottságának el­ső együttes üléséről. Oldalas tudósítás tájékoztat a szocia­lista brigádok munkaverseny- vállalásairól. Turjányi Sándor az ellenőrzés elé állított fel­adatokat rangsorolja. Kassai István üzemvezető beszámol két sikeres újításról. Humoros sarok, keresztrejtvény és több színes írás egészíti Id a Váci Szövetkezeti Élet most megje­lent, augusztusi számát. verőcei táborban, ahová az általános, a kisegítő és a zene­iskolák vezetőin kívül meg­hívták a könyvtár és a városi művelődési központ igazgató­ját is. A Művelt Nép Könyvter­jesztő Vállalat Széchenyi utcai boltjában arról ér­tesültünk, hogy eddig 600 ezer forint értékű tan­könyv érkezett Vácra. Még körülbelül százezer fo­rint értékű iskolás könyvet várnak. Ez a jelentős meny- nyiség augusztus utolsó tíz napjában eljut az iskolákba, a tankönyvfelelős pedagógu­sokhoz, s legkésőbb szeptem­ber első hetében a diákokhoz. A bolt — mint a megelőző években — most sem árusít közvetlenül tankönyvet. Érdekességként említették, hogy a Báthori utcai iskolá­ban ötödikes szakosított ma­tematika osztály indul az 1974/75-ös tanévben. Ehhez is megérkeztek a speciális tan­könyvek. Ez a kezdeményezés úttörő jellegű lesz Pest me­gyei viszonylatban. Papp Rezső KÉZILABDA Keserves győzelem a nyitányon Váci Híradás—Nyírbátor 17:16 (10:5) Vác: 200 néző Váci Híradás: Seres, Váli, Kiss (2), Kohlmann (1), Petrá­nyi (2), Sári, Székely, Szalon- tai, Berczelly (12), Kozma, Boczkó. Pályára léptek a csapatok a kézilabda NB II. őszi nyitá­nyán. A Váci Híradás igen küzdel­mes és szoros mérkőzésen nagy harcot vívott Nyírbátor együttesével. A vendégek kap­tak először lábra, és 3:0 arány­ban vezetést szerezték. A Hír­adás-fiúk lézengtek a pályán. A 17. percben azonban válto­zott a kép, óriási erővel tá­madtak, és sikerült a félidő végéig 5 gólos előnyt szerezni. Ügy nézett ki, hogy sima győ­zelem alakul ki, de a második játékrészben a Nyírbátor fel­javult, a váciak igen gyengén A rúdugró Magas, vékony • fiatalember áll velem szemben a salakpá­lya szélén. A melegítőfelsőjén rúdugró jelvény. Buksza Imre 16 éves. A Sztáron Sándor Gimnázium — ősztől — Ifl./a osztályának ta­nulója. — Két évvel ezelőtt, mikor a gimnáziumba kerültem, test­nevelő tanárom, Tóth István javasolta, hogy az ötpróbával kísérletezzek meg a rúdugrás­sal is, mivei az utóbbi nehéz sportág, nem lehet elég korán kezdeni. Ügy érzem, sikeresen választottam. Megszerettem a rúdugrást. — Miből áll az ötpróba? — A sera ülő korcsoportban ötpróba van. Mint a neve jel­zi, öt számból áll: távolugrás, 110 gát, magasugrás, súly lökés, 300 méteres síkfutás. E«,t vált­ja fel az ifjúsági korcsoport­ban a tízpróba, természetesen akkor ha megfelelő eredményt sikerült elérni az ötpróbában. — Rúdugrásban melyek vol­tak az első sikerek? — Tavaly a Pécsett rende­zett területi bajnokságon har­madik, az országos vidéki baj­nokságon negyedik helyezett lettem. — Az idei eredmények — A területin és országos vidékin egyaránt első lettem. Míg az Országos Középiskolá­sok Pajnokságán 3. helyezést értem el. — Mikor lesz legközelebb verseny? — Augusztus 31-én és szep­tember 1-én országos bajnok­ságon veszek részt. — Milyen terveid vannak az iskola elvégzése után? — A jövőt illetően csak hal- I vány elképzeléseim vannak. | Azt tudom, hogy nagyon sze­védekezteik és szorossá tették a mérkőzést. Váltott vezetéssel, igen zűr­zavaros befejezéssel sikerült a két pontot itthon tartani. Jel­lemzője a mérkőzésnek, hogy egy végleges, valamint 11 idő­leges kiállítás történt. A váciak újoncai, Váli és Kiss jól mutatkozott be, a töb­bieket akarásukért lehet di­csérni. A második csapatunk Együd és Arany vezetésével fölénye­sen verte a Gödöllői Gépgyár csapatát. Ifjúsági együttesünk bravúrosan szerepelt, hétfőn hazai pályán nyertek a Gö­döllő ellen, majd 20-án a baj­nokaspiráns Ceglédi Bem SE-t fektették kétvállra idegenben. Az ifik közül Nyári, Nyolcas és Módróczki jeleskedett. retem a fizikát és a matema­tikát. A Műszaki Egyetem szá­mítógépié chnikai szakára sze­retnék majd jelentkezni, és természetesen tovább akarom folytatni a sportolást. Baksza Imre egyesülete a Híradás VSE, edzője Bodnár Ferenc tanár. Fényi Ferenc Iíekordgyorsasággal Augusztus 19-én reggel Ipolydamásdon leégett a transzformátor. Az ÉDASZ szerelői rekordgyorsasággal ki­cserélték az Esztergomból kül- 1 dött új transzformátorral. Koppány György {elvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom