Pest Megyi Hírlap, 1978. április (22. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-16 / 89. szám

A e EST.M E G'V'E I H j XX. ÉVFOLYAM, 89. SZÁM 1918. ÁPRILIS 16., VASARNAP Szerződés a helyi beruházásokról Törvényes testületi határozatok A falugyűlés: községpolilikül fórum Értekezletet tartottak a já­rási hivatalban a községi ta­nácsok vezetői, amelyen részt vett Kozák Sándorné, a járá­si hivatal elnöke. A tanács­kozáson Erdélyi Lajos titkár­sági főelőadó értékelte a he­lyi tanácsok szervezeti és működési szabályzatainak gyakorlati érvényesülését. * A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény alapján a he­lyi tanácsoknak meg kellett alkotniuk a szervezeti és mű- ! ködési szabályzataikat. A já- J rási hivatal szakmai irányí­tása mellett készültek el ezek a szabályzatok. A tanácsok ismerik fel­adataikat és hatáskörüket, azokat a gyakorlatban jól alkalmazzák, a testületek működése törvényes. A tanácsüléseket általában negyedévenként tartják meg, sajnos a megjelenési arány csökkent az előző évekéhez képest. Ehhez hozzájárultak többek között a betegségből, elköltözésből, lemondásból származó megüresedések is. Sajnos a huzamosabb ideig távolmaradó tanácstagok ront­ják a legjobban az arányt. A törvényes működés egyik fontos területe a határozatok előkészítése, meghozatala, a tanácsrendeletek alkotása. Tavaly húsz új tanácsrende- I letet készítettek elő, amelyek j törvényesek voltak. Különös i figyelmet kell fordítani a ta­nács által átruházott hatás­körök alkalmazására és az ar­ról történő beszámolásra. Javult az utóbbi években a nem tanácsi szervekkel való ' együttműködés. Az elmúlt éveikben ezek még jobban se­gítették a helyi gazdaságpo­litikai célok megvalósulását. Kiváló a monori, az üllői és a vecsési nagyközség! tanács tevékenysége, ame­lyek szocialista v együtt­működési szerződéseket kötöttek a helyi beruhá­zások gyors befejezése ér­dekében. Említésre méltó, hogy a nem tanácsi szervekkel kötött együttműködési megállapodá­sok végrehajtásairól rendsze­resen beszámolnánk a testüle­teknek. A tanácsok munkája, szín­vonala jobb lett, a törvé­nyesség betartására különös gondot fordítanak. A testüle­ti üléseken megtárgyalandó napirendek előkészítése gon­dos, a tartalmi munkára azonban' szükséges nagyobb gondot fordítani szinte min­den községben. Néhány év óta fontos köz­ségpolitikai fórummá emel­kedtek a falugyűlések, réteg- gyűlések és részfalugyűlések. Minden községben készülnek enre 'a fontos tanácskozásra, a beszámolók tartalmasak. A részvételi arány azonban nem mindenütt kielégítő. Ezért a szervezés terén még jobb együttműködésre van szükség a helyi • népfrontbizottságok- kaí, párt- és tömegszerveze­tekkel. A tanácstagok jogaikat, kö­telességeiket általában isme­rik. Tavaly 653 tanácstagi beszámolót tartottak a járás­ban, amelyeken 11 ezer 1. választópolgár vett részt. A megyei tanácstagok há­rom beszámolót és hét tájé­koztatót tartottak. Űiszerű kezdereényezés, hogy a komp­A mai és a holnapi kulturális program MOZIK Ecser: K. O. Hétfőn: Akció az elnök ellen. Gomba: Veri az ördög a feleségét. H.: Vin­cent, Francois, Paul és a töb­biek. Gyömrő: Szandaikan 8. Első előadáson: Kismalac meg a farkasok. H.: Dugó, a csoda­csatár. Mende: Fotó Háber. H.: Fekete gyémántok, I—II. Monor: Meghívás egy gyilkos vacsorára. H.: Zsebpénz. Nyár­egyháza: Ök ketten. H.: A farmer felesége. Pilis: Kiváló holttestek. H.: A közös bűn. Sülysáp: Zsoldoskatona. H.: A sziklabarlang titka. Űri: Ma­gyarok. H.: A kis hableány. Üllő: A tizenötéves kapitány. H.: Meghívás egy gyilkos va­csorára. Vecsés: Magyarok. Matiné: Légy jó mindhalálig. H.: Robinson Crusoe. MŰVELŐDÉSI HÁZAK Maglódon, 18 órától: Bicskei Tibor színművész előadói est­je, hétfőn; 19-től: a röpülj pá­va kör próbája. Mendén, 10- től: a fotószakkör foglalkozá­sa, holnap 15-től: a dolgozók iskolájának foglalkozása, 17- től 21-ig: könyvtári órák, 18- tól a felnőtt pávakör próbá­ja. Sülysápon, 19-től: bál, ját­szik az Energia együttes. Űri- ban, holnap, 14.15-től: ismeret- terjesztő előadás, Van-e ifjú­sági kultúra? címmel (a KEL­TEK* szövőüzemében). Mesejáték Jancsi és Juliska A Jancsi és Juliska című me­sejáték kerül bemutatásra áp­rilis 30-án, 10 órakor az üllői művelődési házban. Orvosi ügyefet Gombán, Kényén és Káván: dr. Pénzes János (Gomba, Baj- csy-Zs. u. 3.), Gyomron és Péteriben: központi ügyelet (Gyömrő, Steinmetz kapitány u. 12., telefon: 26.), Monoron, Mo- nori-erdőn, Csévharaszton és Vasadon: központi ügyelet, dr. Öberle Lenke (Monor, egészségház, védőnői szoba, Kossuth Lajos u. 97., telefon: 429.), Mendén: dr. Csernik Zoltán (Fő u. 6., telefon: 11.), Maglódon és Ecsercu: dr. Holló Mariann (Ecser), Pilisen és Nyáregyházán: központi ügye­let (Pilis, Rákóczi u. 409, Süly­sápon és Úriban: dr. Zolesz dr. dr. László (Sülysáp), Üllőn: Koncz Lajos, Vecsésen: Végh Katalin tart ügyeletet. Ügyeletes gyógyszertár: Mo­noron a főtéri, Vecsésen a Já­nos utcai. Ügyeletes állatorvos: dr. Tóth Szabolcs, Vecsés, állami gazdaság, Halmy-telep. Beteg állatok bejelentése a járás területén: vasárnap reg­gel 8-tól 16 óráig (13-tól 15-ig ebédidő) Monoron, a főtéri gyógyszertárban, egyéb idő­pontban az ügyeletes állator­vos címén. is bevon­lex vizsgálatokba jak őket. A végrehajtó bizottságok működése is törvényes, ta­valy 174 ülést tartottak, s 791 határozatot hoztak. A számadatokból kitűnik, hogy a testületi határoza­tok száma csökkent, amely abból adódik, hogy átfo­góbban tárgyalnak egyes ágazati feladatokat. Az államigazgatási munka szakszerű, gyors és alapos intézése elsősorban a szak- igazgatási szerven múlik. Te­vékenységük kihat a testüle­tek és .nem utolsó áorban az egész község életére,' munká­jára. 1971-től a szakigazgatási szerveknek fő hivatásé, ki­nevezett vezetője van, a vb- titkár. Az előterjesztés után a je­lenlévő tanácsi vezetőket a tanácsok katonapolitikai fel­adatairól tájékoztatták. Gér József Vízvezeték Bahason ’ ||§J| A Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat dabasi kirendeltségének dolgozói építik a strá- zsahegyi víztárolót és a várost összekötő vízvezetéket. Képünkön: a Bajcsy-Zsilinszky utcá­ban dolgozik a Kvassay Jenő szocialista brigád. A lefektetett főnyomóvezeték után rendezik a terepet Barcza Zsolt felvétele Társadalmi munkában Fásítási akié Vecsésen Teljesült a lakótelepiek kérése A Hazafias Népfront vecsé­si bizottsága és a nagyközségi tanács nagyarányú fásítási hó­napot szervezett Vecsésen. — Az ültetésre szánt fák mind a helyükön várják a fa- kadáshoz szükséges esőt és napfényt — mondotta Csom- bordi István, a tanács mező­gazdásza, a fásítási hónap fő­szervezője. — A fásítási hónap keretében és ezen a tavaszon A közelmúltban adták át rendeltetésnek Vecsésen az OTP-lakótelep mellett az új ABC-áruházat és presszót. A Monorvidéki Áfész által üze­meltetett egységekben már az első hetekben nagy volt a forgalom. Az áruházban gaz­dag a választék, a presszó be­rendezése fővárosi szintű. Az üzletház megnyitásának a la­kótelep több mint ötszáz csa­ládja örült a legjobban, de so­kan járnak oda Vecsés más részéből is vásárolni. Első képünkön az ABC-áru- ház üzletterét és vásárlói egy részét mutatja be. Második felvételünkön a presszó mo­dern hűtőpultja, s Szilágyi Lászlóné presszóvezető mun­ka közben látható. ültetik a burgonyát A monori Kossuth Termelő- szövetkezetben javában zaj­lanak a tavaszi munkák. Ül­tetik a burgonyát, 200 hektár­nyi területre kerül a gumó. Még az ősszel vásároltak 65 vagonnyit, hogy tavasszal ne érje őket kellemetlenül egy esetleges vetőmaghiány. Tárolóban — nem prizmá­ban — teleltettek, mégis válogatni kell, a minőség ugyanis nem a legtökéle­tesebb, bár a tárolás mód­jában nem volt hiba. A jövő hét elején megkezd­hetik a kukorica vetését is. A 675 hektárnyi területen már zajlik a vegyszeres gyomirtás és a magágyelőkészítés, ez Vegyszeres gyomirtás utóbbi ínunka már befejezés előtt áll. Mint Farkas Sándortól, a termelőszövetkezet elnökétől megtudtuk, ezek a tennivalók most a legfontosabbak, de ezek­kel párhuzamosan végzik a ga­bonafélék vegyszeres gyom­irtását is. A szőlőben a metszést, a kötözést befejezték, a tavaly és tavalyelőtt tele­pített fiatal szőlők ápolá­sa most folyik, s 35 hek­tárnyi területen az új ül­tetvények támkarózása. A kertészetben szépen sorol a répa és a petrezselyem. A bab, a tök vetésével várniuk kell a tavaszi fagyok elmúltáig, K. Zs. összesen kétezer 54 csemete­fát ültettünk ki a község te­rületén társadalmi munká­val, de a következő napokban folytatjuk a munkát. Még legalább 500 darab fát szeret­nénk beszerezni. — A fák legnagyobb ré­szét, a csemetekertek és az erdészeti felügyelősé­gek révén, csekély térítés ellenében kaptuk meg, ezért a községnek 10 ezer forintnál alig valamivel többe kerültek. Ezüstjuhart, platánt és kisebb számban nyírfát szereztünk be. A lakosság Vecsésen is leg­inkább a gyümölcsfát kedve­li és azt ültet a háza elé. Saj­nos, ezek beszerzésében nem tudunk segíteni, ám mégis több száz-gyümölcsfa és ker­tekben nevelt fagyai- és orgo­nadugványt ültettek ki a la­kók a tanács és a Hazafias Népfront felhívása után. Ki-ki ott szerezte be, ahol tudta. Az OTP-lakótelepiek több éves kérése is teljesült. Végre sike­rült létrehozni a kért erdősá­vok A közeli repülőtér most készülő bővítése után a zaj a jelenleginél is erősebb lösz, de szeles időben a zú­gással együtt a környező földekről valóságos porfel­hő is érkezik a lakótelep­re. Ha a fák megnőnek, nagymértékben csökken­tik majd mind a kétféle ártalmat. A termelőszövetkezet veze­tősége 40 méter széles és a telep egész repülőtér felőli ré­szét felölelő, földsávot bizto­sított erre a célra, ezen felül erdőültetésre megfelelően fel­szántana, még a fák helyét is kiásatta. A lakosok két nap alatt ezer 602 fát ültettek el társadalmi munkában, de újak­kal pótolták a parki részben is a kitörött, vagy éppen el­száradt kis fákat. A községi terek és parkok fásításánál a Vörös Hadsereg úti és a Kun Béla téri iskolák, valamint a Pest megyei Tanács vecsési kisegítő iskolájának diákjai segítettek a legtöbbet K. Gy. Pilis Ismeretterjesztő előadás Társadalom, az otthon és az iskolai nevelés összhangja cím­mel tartanak ismeretterjesz­tő előadást április 28-án, 17 órakor a pilisi 2. számú általá­nos iskolában. SPO RT — SPORT — SPORT — SPORT — SPORT r Úttörő-olimpia '78 / Vecsési kézilabdabravúr Folytatja kitűnő kézilabda- hagyományait a vecséi Marti­novics téri iskola fiú kézilab­da-csapata. Mint ismeretes, két évvel ezelőtt csak az orszá­gos területi döntőn esett ki az együttes, és nagyon kevés hi­ányzott a döntőbe jutáshoz. A hallatlan kemény felkészülés ezúttal is sikert hozott. Bár a járási döntőn még akadtak hiányosságok a csapatnál -— a megyei döntőre alaposan rendbe szedte együttesét Öt­vös József tanár. Az A kategó­riások versenyében — amelyet Budakalászon rendeztek — Cegléd, Nagymaros és Gödöl­lő együttesének legyőzésével is­mét megszerezték a megyei bajnoki címet és ezzel lehető­séget szereztek az országos elő­döntőn való részvételre. Hasonlóan a labdarúgók küz­delméhez — itt is négy megye legjobb csapata oda-visszavá- gós alapon körmérkőzéses for­mában küzd egymással. Az elődöntő itt is-.április második felében kezdődik. Reméljük, hogy a vecsésiek továbbra is versenyben maradnak. A két versenyben lévő csa­patunk — a pilisi labdarúgó- és a vecsési kézilabda-együttes mérkőzéseiről tájékoztatjuk ol­vasóinkat. Sz. Tájfutás Bronzéremmel kezdték az idényt A Csillebércen rendezett felszabadulási emlékverseny­nyel a monori tájfutók is el­kezdték versenyévadjukat. Az erős mezőnyben jól megáll- ,ták a helyüket. Ezúttal a fiúk voltak az eredményesebbek: Kálmán Mihály, egyik leg­több reményre jogosító ver­senyző, kitűnően futott és vég­eredményben a harmadik he­lyen végzett. Pál György 4., Tóth Ferenc pedig 5. lett. Eredményük biztató a további versenyek előtt. A lányoknál Dengyel Judit szerepelt a legjobban, 5. lett. Hozzá kell tenni azonban, hogy a monori tájfutógárdá­nál a lánycsapat alaposan ki­cserélődött, megfiatalodott,' itt az igazán nagy eredmé­nyekkel egy kicsit várni kelj. '4 4 I ABC-áruház és presszó

Next

/
Oldalképek
Tartalom