Pest Megyei Hírlap, 1993. március (37. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-22 / 67. szám

É PEST MEGYE1 HÍRLAP SZOLGÁLTATÁS 1993. MÁRCIUS 22.. HÉTFŐ 9 Réti Miklós albertirsai beszámolója Réti Miklós országgyűlési képviselő tart beszámolót március 24-én este 18 óra­kor az albertirsai művelő­dési házban. A vendég Kupa Mihály (volt pénzügy- miniszter) független ország- gyűlési képviselő lesz. Vár­ják az érdeklődő albertirsai- ak kérdéseit! Értően bánnak majd " a számítógéppel A ceglédi Károlyi Mi- hály Kereskedelmi Szakközépiskolában szeptembertől operá­tori és programozói számítás- technikai tanfolyam indul. Ör­dög h Erikától, a 2 F nemzetkö­zi számítástechnikai iskola ma­gyarországi képviselőitől meg­tudtuk, az iskola hitvallása: úgy oktatni, hogy a hallgatók az elsajátított elméleti anyagot minél hamarabb felhasználhas­sák és alkalmazhassák a gya­korlatban. A nemzetközi oktatási intéz­mény a korábbiakban csak Nyu- gat-Európa országaiban szer­vezte meg — évente körülbeül harminc-negyvenezer hallgató­nak — a számítástechnikai kép­zést. Magyarországon a múlt év szeptemberében nyolc alföl­di város egy-egy középiskolájá­ban kezdték el tevékenységü­ket. A 2 F számítástechnikai is­kola megteremtette a szüksé­ges gépi és anyagi feltételeket, míg az oktatást a magyar kö­zépiskola keretén belül végzik — délután. Szeptembertől Cegléden is indul kezdőknek egy tanfo­lyam. amely nyolc hónapig tart. A hallgatók heti egy óra elméleti és három óra gyakor­lati foglalkozáson vesznek részt. S a végén megtanulnak programozni. Ugyanakkor ki­alakul náluk az a számítás- technikai gondolkodás, hogy képesek eldönteni, melyik te­rületen folytatják tovább. A második évben elsajátíthat­ják, miként lehet kihasználni a számítógépben rejlő lehető­ségeket. Megtanulnak egy ne­gyedik generációs programo­zói nyelvet; hogy értően bán­janak — s ne csupán betaní­tott munkás szintjén — a szá­mítógéppel. A kezdő tanfolyamra bárki jelentkezhet. Elsősorban a Ká­rolyi Mihály Kereskedelmi Szakközépiskola tanulóira számítanak. Természetesen más középiskolák diákjait, va­lamint felnőtteket is szívesen látják. A beiratkozás március 23-án, kedden 16-tól 19-ig és 25-én, csütörtökön 15-től 15 óráig lesz. f. Egésznapos rendezvény Kamarai nyitott nap venyre varja lalatokat. Nyitott nap elnevezé­sű egész napos rendez- a tagvál- szakmai szervezeteket, társkamarák kép­viselőit. az önkormányzatokat a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A gazdálkodó szervezetek ál­tal létrehozott köztestület várja mindazok érdeklődését, akik üzleti lehetőséget keresnek, kül­kereskedelmi ügyek lebonyolí­tásában tanácsot várnak, s sze­retnének belépni a Megyei Ke­reskedelmi és Iparkamarába. A „Nyitott nap” időpontja: márci­us 24. (szerda). A rendezvény megnyitója féltizenegykor lesz. További programok: 11 órától „Privatizáció kárpótlási jegy- gyei” címmel dr. Kovács Kál­mán. az Állami Vagyonügynök­ség főtanácsosa tart előadást. Délután 14 órától Földvári And­rás. a Magyar Gazdasági Ka­mara moszkvai kiküldötte ad tá­jékoztatást a FÁK-kal folytatha­tó kereskedelem lehetőségei­ről. Az előadások után konzul­táció következik. A rendezvény helye: Buda­pest V., Akadémia u. 1.1. eme­let Tükör Terem. Várják a jelentkezőket Művészeti tábor A gödöllői Nagy Sán- 'ÄJ dór Képzőművészeti Kör június 20. és au­gusztus 30. között mű­vészeti tábori szervez. A foglalkozások naponta reg­gel nyolctól este nyolcig a gö­döllői Nagy Sándor házban lesznek, a KőrösfőL utca 36. szám alatt. A résztvevők vá­laszthatnak a rajz, festészet, agyagozás tűzzománckészítés, kosárfonás, szövés, zene és bá­bozás témakörökből. Az egész napos programok után közös vacsorafőzés következik, majd képzőművészeti, zenei, irodal­mi vetítések, előadások kezdőd­nek. A szervezők kérik az érdek­lődőket, hogy részvételi szándé­Tavasd reaglopatés a kendő-kabát ét a kötelező kalap, sapka 18-19. o. Stoppolt, kínzóit és notatés Szín* és forma- kavalkád 22-23. o. Trend a nőknél, rend a férfiaknál Tudósítót a Mad a Berlinről 24-25. 0. Hillary Clinton beiktatási rehó|a 57. o. HAZAI TURMIX Friss, üde és gyönyőrS Nőnapi virágcsokor... 4-5. o. Két év ötén még sikeresebb Keserű Andrea divattervező legújabb olkotósai 16-17. o. Örök szerelmünk a pulóver Csinosak, melegek és egyéniek a „KARO"- modellek 26-29. 0. DIVATPOSTA Ismét Rokolyá­tok 34-35.c Exkluzív modell Borszéki Zita a Kék Duna Szalonból tervezte olvasóinknak a szép tavaszi modellt, szabás­mintáját három méretben közöljük 30-31. o. BESZÉLGETÉSEK Ad és kap virágot? 6­Tavasxl zsongás a virágokról Papp Anikó nőies és se|felmos stílusa 9. o. Márta István és Kocsis Zoltán vallomása a komolyzenéről 15. o. Tőrőcslk Móri és Miké István 50-51. o. TÖRZSASZTALNÁL ÉS VENDÉGSÉGBEN Nyertes Zsuzsa és vendégel Makray Kallóknál A négy grácia vallomásai 42-43. o. kukat április 4-ig jelezzék a képzőművészeti kör nevére, a 2100 Gödöllő, Kőrösfői utca 36. szám alá címzett levélben. A levezőlapon, vagy a levél­ben tüntessék fel érdeklődési körüket, részvételük várható időpontját és tartamát. Pályázati felhívás A Művészeti és Szabadművelődé­si Alapítvány pályázatot hirdet közművelődési céltámogatás el­nyerésére. A pályázatokat művelődési- és művészeti táborok támogatása iránt, népfőiskolák, iskolarendsze­ren kívüli ifjúsági és felnőttkép­zés segítése, valamint nemzetkö­zi, országos, regionális közműve­lődési rendezvények megtartása iránt lehet benyújtani. Az igénye­ket 1993. április 15-ig kell postá­ra adni. A nevezési díj 50 ezer fo­rint összegű támogatás iránti kére­lem esetén 600 forint, ennél na­gyobb összegnél előbbi duplája. Pályázati űrlap és csekk a Mű­vészeti és Szabadművelődési Ala­pítvány titkárságán, Pesti Viga­dó, 1050 Budapest V'., Vigadó tér 2. alatt személyesen vagy meg­címzett és felbélyegzett A/4-es válaszboríték csatolásával, levél­ben szerezhető be. A pályázatokat a szakkuratóri­umok május 15-től június 15-ig értékelik, az eredményről minden­kit értesítenek. Lapunk olvasói időről időre olyan egészségügyi, orvosi kér­désekkel fordulnak hozzánk, amelyekre mi, a szerkesztő­ség munkatársai nem tudunk válaszolni. Mivel azonban az önök kérdése, kérése fontos a mi számunkra is, a Pest Me­gyei Hírlap megállapodott a Szent Rókus Kórház és Ren­delőintézettel, aminek eredménye, hogy az ott dolgozó szakorvosok adnak választ az önök kérdéseire. Az elmúlt hetekhez hasonlóan, a szerkesztőségünkhöz eddig beérke­zett kérdések közül most ismét kettőre adnak választ a szakemberek. Továbbra is várjuk leveleiket szerkesztősé­günk címére (Budapest VIII. kerület. Somogyi Béla utca 6. 1446, postafiők 331.) L. S.-né Dabasról az arc vörösségének okairól és a gyógyu­lás lehetőségeiről szeretne többet tudni. . Az arc vörösségének sok oka lehet, az Ón leírása T~ alapján biztos diagnózis nem adható. .: . Valószínűleg rosaceáról van szó. ami kezdetben \ ‘ csak a kitágult kis kapillárisoktól vörös, később súlyosabb állapotban pattanásokhoz hasonló göb- csék, esetleg gennyes elváltozások is megjelenhet­nek. Ez alkati tulajdonság. Kialakulását elősegíthetik emészté­si panaszok — elsősorban epebetegség, savhiány vagy éppen savtúltermelés—.forró étel. szénsavas ital. alkohol fogyasztá­sa — minden olyan behatás, ami hirtelen értágulatot okoz. A teleangiektáziák (értágulatok) létrejöttét előidézheti bizonyos kent ék, pl. Ftorocort, Flucinar, Lorinden stb. tartós használa­ta is. A göbcsés formát nemegyszer olyan kórokozó hozza lét­re, amely belső kezeléssel gyógyítható. Minden esetben geny- nyes góc szerepét is ki kell zárni: A leírtak egy feltételezett betegség okozói, ezért feltétlenül szükséges az arcán lévő elváltozások megtekintése. Amennyi­ben kívánja, intézményünkben szívesen állnak rendelkezésére. Dr. Bernáth András bőrgyógyász szakorvos B. F. nagykőrösi olvasónk a fehér mustármag hatása és al­kalmazása felől érdeklődött. A fehér mustármag „belsőleg való” alkalmazása: naponta 3x1 kk. magot étkezések előtt javasolnak bevenni. A kúra I -2 hónapon át folytatható, majd 1-2 hónapos megszakítással megismételhető. Fel­hívom azonban szives figylemét arra, hogy mint a cikkben is olvasható, a fehér mustármag „erős drog”. A gyógynövényekkel foglalkozó szakirodalom másné­ven a „csípős anyagokat tartalmazó drogok" közé sorolja. A fehér mustármag őrleményének bőr és nyálkahártya izga­tó hatása van. Ezt a hatást főként borogatásként való alkalma­zás során kívánják hasznosítani. „Belsőleg való" alkalmazásá­nál a magokat a nem kívánatos izgató hatás elkerülésére. szét- rágás nélkül, egészében kell lenyelni. További fontos tudnivaló, hogy a gyógynövények nem gyógyszerek. Alkalmazásuk a gyógyszeres kezelést nem helyettesíti. Hatásukra a kóros folya­matok helyreállítását végző saját szervezeti mechanizmusok, szabályozási folyamatok aktiválódnak és/vagy felerősödnek. Dr. Török Attila belgyógyász főorvos Gasztronómia kiállítás A magyar vendéglátás terítési, díszítési szokásait, valamint az új ötleteket akarja bemutatni a Fantasy in the gastronomy című játékos verseny és kiállí­tás. A nem kereskedelmi jellegű rendezvényt március 26—28. között — mintegy 30 résztvevő­vel — rendezik meg a Magyar Honvédség Művelődési Házá­ban. A Budapesti Tavaszi Fesz­tivál egyik záró kiállítása — az első szakmai napot kivéve — várja az érdeklődőket. Grimasz a télnek Kenzo-varázslatok gyermekeknek 38-39. 0. Milánéi utazást nyerhet Look of tha Year ;93 - POND's Jolonikazési szelvény 62. 0. Ha Ön a Suzuki szentendrei márkaképviseleténél vásárol autót, nyerhet egy Magyar Suzukit! Részletfizetési és lízinqelési lehetőséq. Biztosítását o helyszínen megkötheti. Kárpótlási jeggyel is fizethet. Szalon és szerviz SZENTENDRÉN a Rév utca 6. szám alatt Telefon: 06-26- 10-921

Next

/
Oldalképek
Tartalom