Pest Megyi Hírlap, 1973. augusztus (17. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-29 / 201. szám

Szeptemberi előzetes MESEJÁTÉKOK, HANGVERSENYEK, NYELVTANFOLYAMOK A Madách Imre Művelődési Központ az 1973—74-es évad­ban több újszerű programmal várja látogatóit. Általános iskolás gyermekek Bzásmára, Gyertek, mesélünk címmel öt mesejáitékól álló előadássorozatot muitat be az Állami Déryné Színház a mű­velődési központ színpadán. A várható nagy érdeklődésre való tekintettel bérleteket ad­nak ki, melyek részletre is vásárolhatók. Tárgyalások folynak az Iro­dalmi Színpad képviselőivel, hogy Vácott bemutatásra ke­rüljenek legsikeresebb elő­adásaik. Az Országos Filharmónia két bérleti hangversenysoro­zatot rendez az Állami Zeneis­kola hangversenytermébeiv-A2 egyik sorozatban a Musica Humana kamarazenekar hang­versenyeit, a másikban pedig a Tátrai-xmnósnégyest, a Vác városi KISZ-kórust és a Pos­tás Szimfonikus Zenekart, va­lamint a Vox Humana kórus oratóriumestjót hallhatja a zenekedvelő váci közönség. Szeptembertől szombat es­ténként, 9 árai kezdettel éj­szakai mozi előadásokat rendez a művelődési központ. Szep­temberben A 22-es csapdája, A Feketeszakáll szelleme,, a Jöjjön el egy kávéra hozzánk! és A kaktusz virága című fil­meket vetítik. Eszperantó, angol és német nyelvtanfolyamokon kívül az idén orosz nyelvű tanfolyam is indul kezdő szinten. /Ér­deklődők, a művelődési -köz­pontban jelentkezhetnek. Gyermektánctanfolyamra szeptember 17-én, délután 4 érakor lehet beiratkozni. Péter Pál A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XVII. ÉVFOLYAM, 201. SZÁM 1973. AUGUSZTUS 29., SZERDA Naponta kétszáz vagon A MÁV készül az őszi csúcsforgalomra Cél: a kocsifordulók idejének rövidítése Szombat délelőtt. Egymás ] után érkeznek a tehergépko- ' esik a váci MÁV-áliomás | szomszédságában lévő áru- j raktárhoz. Az első vágányra I tolt teherkocsi-szerelvény | egyik vagonjába élő állatokat hajtanak. Ládába rakott, friss gyümölcs kerül a másik, pi­ros színű kocsiba. A Volán 8. számú kirendeltsége konté­nerbe zárt árut fogad. A magas alapra emelt, ha­talmas áru-raktár melletti iro­dák egyikében találjuk Schi- manecz Béla helyettes állo­másvezetőt. a váci teherpálya­udvar parancsnokát. Tőle halljuk, amit kevesen tud­nak, hogy a napi forgalom átlag 200 vagon, melynek 70 száza­lékát iparvágányon bo­nyolítják le. Sok váci gyár rendelkezik saját gépkocsival, de a vasúti szállítás változatlanul fő t helyet foglal el az anyag- és áruszállításban. Az ismert körzetesítés után Váchoz tartozik Váchartyán és Vácrátóit is. A két állomá­son megszűnt aZ áru be- és ki­rakodás, azt a váci állomáson bonyolítják le, s a közbeeső 10 kilométeres úton a Volán Ötven év — jóban, rosszban ARANYLAKODALOM Hosszú Izünet után, a napokban a dunakeszi nagyközségi (inács házasságkötő termében aranylakodalmas párt fogadtak. S 77 éves Lakfalvi Benedek és 68 éves felesége ismerősök sor- ala között vonult az anyakönyvvezető elé. Takács Sándorné nyakönyvvezető üdvözlő szavai után Pandúr József nyugdí- as tanár, a család régi ismerőse, ki gyermekeiket is tanította, leleg hangon méltatta a házasságban eltöltött fél évszázadot. kép és szöveg: Solymosi Becsü'ettel helytálltak i Atlétikaividék — és még Augusztus 25—26-án rendez­ték meg a serdülő „B” atléti­kai vidékbajnokságot Szom­bathelyen. A váratlanul igen magas színvonalú küzdelem­ben a Váci Híradás S. I. ver­senyzői becsülettel helytálltak: Oroszi Zsuzsa és Bóka Elemér egyéni csúcs javításokkal 3 számban az országos döntőbe jutott. A színvonalra jellemző: az 1500 méteres síkfutás 8. helyezettje is az idei legjobb eredményen, az első kettő pedig az eddig két­éves csúcson belül ért célba. Minden számban nyolcán ke­rültek a döntőbe. A továbbjutottak eredmé­nyei (zárójelben a győztesé). Súlylökés: (21 Induló) 5. Oro­szt 10,33 (10,68), Gerelyhajítás: (10 induló) 4. Oroszi 28,02 (34.02), 1500 m: (29 induló) 6. Bóka 5:00.2 (4:48.00). Az eredményeknek nagyon Örülhetünk, hiszen a sportis­kola téli zavarai folytán eny- nyit sem lehetett remélnünk. EÍe az edzők, tanítványok munkája sokkal eredménye­sebb lehetne, ha néhány visz- szásság nem hátráltatná a fel­készülést. Például o dobóatléták nem használhatják az egyesület pályáján, az egyetleh váci pá­lyán o dobókört, a futók nem léphetnek mezítláb sem a fű­re, ami természetes lenne pél­dául bemelegítéskor, viszont mások utcai cipőben kedvük­re fociznak rajta. Szeptember végén lesz az országos bajnokság. Még nem késő enyhíteni a tilalmakon, elvégre az atléták is a Híradás sportolói. (—á—a—) fuvaroz a vállalatoknak, szö­vetkezeteknek. A MÁV, há­rom évig megtéríti a felme­rült költségtöbbletet. Az árurakodás három for­mája: az iparvágány, amely segíti a TÜZÉP, a malom s más vállalatok munkáját; az irány vontatású szerelvény, melyét a Dunai Cement- és Mészművek vesz igénybe;' s végül a külsp területi rakodás. A fő cél változatlanul a vasúti kocsipaik jobb kihasználása, a kocsiíor- dulólt idejének rövidíté­se, melyet kedvezmények­kel és büntetésekkel igyekszik a MÁV elérni. Szombat déltől hétfő hét óráig bármikor kirakható a hétvé­gén érkezett áru, nem hatá­rozzák meg a kirakodási időt. A szállítmányérkezésről azonnal értesítést, küldenek, áld nem intézkedik időben, kocsiálláspénzt fizet: az első 24 órában húsz forintot, a má­sodikban százat, a harmadik­ban már 200 forintot vagonon­ként és óránként. Ami Vácon gondot jelent; a vállalatok 90 százaléka nem rakodik éjszaka, pedig az éj­szakai rakodás is a kocsi for­dulók gyorsulását jelentené, inkább fizetik a büntetés­pénzt. Már most elkezdték a fel­készülést az őszi »csúcsforga­lomra. A következő hónapokban fokozódik a terményszál­lítás, de változatlanul érkeznek a hajógyári konténerek, oldalkocsik, az Izzóból a képcsőszál­lítmányok is, a DCM na­pi 30 vagont igényel, s 12 kocsit rak meg hulladék­kal a MÉH. A vgei MÁV-árurakitárban összehangolt, jó kollektíva dolgozik. Többségük, 20 év óta vagy régebben áll a vasút szolgálatában. Schimanecz Bé­la közülük is elismerőleg em­líti a fuvarokat szervező Rom- hányi Lászlóné s Molnár Nán­dor kereskedelmi ügyintéző nevét. P. R. Évente százezer forint, új művekre Előadások a könyvtárban - Olvasóterem Kisvacott nak figyelmes hailgatóközön- sége volt. A gyermekek min­den alkalommal zsúfolásig megtöltötték a termet. E hasznos kezdeményezés folytatásaként, a mostani tan­évben is rendez a könyvtár hasonló előadásokat. Az olvasóteremben lexiko­nok és mintegy 140 féle folyó­irat, újság áll a háromezer könyvtártag rendelkezésére. Kisvácott a Dózsa György út 55. szám alatt augusztus 1- én új olvasóterem nyílt, aho­vá szeretettel várják a műve­lődni vágyó felnőtteket és gyermekeket. T. E. A váci városi könyvtárat ebben az évben is sok fiatal olvasó látogatja. A kisiskolá­sok az érdekes, régi, szinte klasszikusnak számító gyer­mek- és ifjúsági regényekhez, ismeretterjesztő könyvekhez mindig megkapják a legújab­bat, legmodernebbet is. A könyvtár évente 100 ezer fo­rintot fordít új művek be­szerzésére. Az elmúlt iskolai évben rendhagyó tanórákat szer­veztek, melyek fizika-, mate­matika-, biológia és földrajz- előadás,oklcal segítették a gyermekek tanulását. A szín­vonalas és érdekes előadások­TARSADALMI MUNKÁVAL Újabb játszótér épült Verőcén Gumikereket keresnek — A szülők kérése Kedves levél érkezett szer­kesztőségünkbe: Kozma Fe­renc né, a verőcei községi ta­nács szakigazgatási szervének vezetője örömmel adja tud­tunkra, hogy a harminckettes számú választókerület lakói teljesítették vállalásukat, au­gusztus húszadikára társadalmi munkában elkészítették a Bé­ke utca játszóterét, újabb ezer forintokat takarítva meg a községnek. Lapunkban már hírt adtunk egy nagyszerű verőcei kezde­ményezésről. A tanácsi körze­tek lakói, lelkes tanácstagjaik irányításával, egymással ver­senyezve, egyre többet tesznek környezetükért, a szebb Verő­céért. Először az Asztalos Já­nos utca lakói készítettek el fél kilométer betonjárdát, majd a Béke utcaiak építettek ugyanennyit. A megtakarított csaknem háromszázezer forintot az új egészségház felépítésére ajánlották fel. Mások is végeztek társadal­mi munkát, de most ismét a Béke utca lakói hallattak ma­gukról. Csernitcki László ta­nácstag irányításával ügyes játékparkot alakítottak ki az utca mögötti területen. Az újabb összefogás eredménye­ként egy kézilabda-labdarúgó­pálya, mely télen a közeli kis folyócska vizével jégpálya­ként használható, s több gyer­mekjáték készült el. Pécsi La­jos, Rózsavölgyi Tibor a kapu­fák s a hajóhinták hegesztésé­vel segített, Czáder János és Bonifert Kornél a betonozás­ban tűnt ki, míg Lőrinc József, Sági István és Farkas Ferenc a homokozó, mérleghinta el­készítésében jeleskedett. A Gorka-múzeumban Sok száz bejegyzés 1972. ÁPRILIS 29-ÉN nyi­totta meg Garamvölgyi Jó­zsef művelődésügyi minisz­terhelyettes a verőcei Görka Géza kerámiamúzeumot, me­lyet azóta több mint húszez- cen kerestek fel, s ma már a néhai mester munkahelye, la­kóháza a Dunakanyar egyik leglátogatottabb nevezetessé­ge. Igaz, télen még elég kevés látogatója volt a kiállításnak, februárban például csak 413, de áprilisban 757, májusban már 1831, a nyári hónapok mindegyikében pedig jóval több kétezernél. Áz emeletes épületben § he­lyiség áll a kiállítás összeál­lítóinak rendelkezésére. Az alagsorban találhatók Gorka Géza első munkái. Az 1894. ■ szeptember 16-án Nagytapol- csányon született mester 1918- ban Mezőtúrra került, ott is­merkedett meg az országos hírű fazekassal, Badár Ba­lázzsal, s az ő hatására vá­lasztotta a kerámiát élethi­vatásul. Népi utánzatokat készített, edényeket másolt le, úgy, mintha azok erede­tiek volnának. A vegyesen berendezett vitrinekben kar­cagi, hódmezővásárhelyi után­zatok láthatók. Idézet az emlékkönyvből: „Értékes, szép kerámiakiállí­tás. A hódmezővásárhelyi ke­rámia élethű motívumait együtt ismertük fel, köszön­jük az intelligens rendezést. A hódmezővásárhelyi kereske­delmi iskola 28 tanulója”. AZ ELSŐ EMELETEN ta­lálhatók a kiforrott, különö­sen szép művészi munkák. Gorka Géza 1923-ban, házas­ságkötés révén, Verőcére ke­rült, önálló műhelyt rende­zett be. Az 1930-as években már országos hírű fiatal mű­vész a korabeli kermáiamű- vészet irányzatán belül a leg­népibb műfajhoz az erdélyi ha­bén hagyományaihoz vonzó­dott, alkalmassá téve azt a modern kerámia készítésére. (Visszahajló madárfej, habán stílusú céhmesterjelvények, vitrinek, étkészletekkel.) Min­den munkája használati tárgy, nemcsak díszítésül szolgál. Különösen szépek a kimondot­tan Gorka stílusú edények, melyek repesztett, ugrómázas technikával készültek. A lép­csőfeljáróban levő tányérok, gyümölcsöstálak a brüsszeli világkiállításon nagydíjat nyertek. A második emelet Gorka Lívia legszebb alkotásait mu­tatja be. 1945 után Gorka Gé­za leánya csatlakozik apja művészi " stílusához, de ő is kialakítja saját művészi for­manyelvét, fokozatosan önál­lósul, az utóbbi években egyre inkább aszimmetrikus, amorf edényeken dolgozik. Vázáinak formaelemeit víz­partokon található kövek, ka­vicsok adják. Kőszerű kerá- miatárgyai az anyagszere te­tet és a mesterségbeli tudást egyszerűen, tisztán, mégis lí- raian fogalmazzák. Bejegyzések az emlék­könyvbe : „örömmel láttam ezt a szép kiállítást, két élet munkáját, alkotásait. Szemes Józsefné Budapestről”. „Na­gyon tetszett a múzeum, a Gorkák igazán ügyesek. Gor­ka Ágnes”. (Névrokon.) IGEN SOK KÜLFÖLDI fel­keresi a kiállítást: angol ke- rámikusok, a szovjet nagykö­vet, francia, szlovák és más nemzetiségű hódolók, Gorka Géza művészetét szeretők. „Német csoporttal jártam, kár, hogy nem volt eladó ke­rámia” — panaszkodik az egyik idegenvezető. „Hiányzik a kis eligazítójpzöveg a vitri­nekből” — így ír egy szakértő a pécsi Zsolmay Porcelángyár­ból. Egyébként a sok száz bejegyzés egyöntetűen elra­gadtatással beszél a két ki­állításról. Daragó Józsefné gondnok féltő gonddal vigyázza az Eu- rópa-hírű alkotásokat. Sá­toraljaújhelyről került Verő­cére, a nagy művész házá­ban lakik. Örömmel újságol­ja, hogy javában folyik Gor­ka Géza műhelyének külső tatarozása és a fahomlokzat kicserélése. Rövidesen kiállítás nyílik a nagy mester műhelyében is. Kovács Tibor ■ . :■ ok /. ­Hovanecz felvétele Csernitcki László mindenütt ott volt, ahol szükség volt munkájára, s a tanács által rendelkezésére bocsátott sze­rény anyagiakat1 igyekezeti maximálisan kihasználni. Ál­talában csak a legszüksége­sebb anyagokat vásárolta meg, a többi munkát lelkes munka­társaival együtt végezte el. Űj csúszda és mászóketrec került a játszótérre, de nagy sikere van a vásárolt kézikor- látnak is. A gyermekszerető szülők újabb játékokat is sze­retnének készíteni, ehhez kap­csolódik kérésük is. Rossz traktor- és autó-külsőgumiból alagutat, várat, lépegetőt sze­retnének építeni, de nincs hoz­zá gumikerekük. Ha valaki se­gíteni tudna rajtuk, nagyon megköszönnék. Arra is számí­tanak, hogy az eddig olyan készségesen segítő tanács mi­nél előbb elszállítja a játszó­tér szélén felhalmozott hulla­dékot. Reggeltől estig foglaltak a játékszerek. Sajnos, nemcsak gyerekek használják azokat, így nem csoda, hogy három nappal az avatás után már el­törött a két mérleghinta, s "a lánchinták is javításra szorul­tak. A fáradtságot nem ismerő építők kérése: az egyre in­kább összefogó körzet lakói­nak munkáját ne tegyék tönk­ére azok a felnőttek, akik csak most látogatnak el a játszó­térre. K. T. Hatos névadó ünnepség A Dunamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat a napkban kedves ün­nepség keretében köszöntött hat újszülöttet a vállalatnál dolgozó szüleikkel s a névadó szülőkkel egyetemben. Óvodások mondták a ked­vesen csengő verssorokat. Kiss András párttitkár beszédében boldog életet kívánt a hat új­szülöttnek, Mérai Mónikának, Juhász Katikának, Erdős Ta­máskának, Kollár Krisztiná­nak, Hesz Szilviának és Bartus Viktóriának. A vállalati szak- szervezeti bizottság jókívánsá­gait Kelemen József titkár tolmácsolta. Előadás, vetített képekkel Kaukázus-Grúzia Az Eszperantóval a világ kö­rül című. népszerű előadásso­rozatot folytatják Vácott, a Madách Imre Művelődés1' Köz­pontban. Holnap, augusztus 30-án, este fél hat órai kez­dettel Fenyvesi Ervin buda­pesti tanár tart vetítettképes magyar nyelvű előadást Kau­kázus—Grúzia címmel. Belé­pődíj nincs. Érdeklődőket szí­vesen látnak. VÁC Házinyúl-zárlaf Mixomatózis észlelése miatt ■zárlatot rendeltek el Vácott a házinyulakra: sem egyénileg, sem kereskedelmileg nem le­het házinyulat kivinni a város területéről, és az állatmegbete­gedéseket azonnal jelenteni kell az állatorvosi rendelőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom