Pest Megyei Hírlap, 1989. július (33. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

ló­A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT PEST MEGYEI LAPJA XXXIII. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM Ára; 3.30 forint 19S9. JŰLIUSyJ^fgQ r ff r •• f BEFEJEZŐDÖTT AZ ORSZÁGGYŰLÉS NYÁRI ÜLÉSSZAKA Módosították a honvédelmi törvényt Tegnap reggel, a honvédelmi törvény módosításáról szóló, az előző napról áthúzódó szavazással folytatta munkáját az Országgyűlés nyári ülésszaka. A záró ülés­nap napirendjén szerepelt még a büntető törvénykönyv módosításáról szóló javaslat tárgyalása, továbbá a föld­ről szóló törvény módosítására benyújtott törvényjavas­lat megvitatása. Tárgyaltak több interpellációt is. Az 1976. évi I. törvény módosítására benyújtott tör­vényjavaslat feletti szavazással, a csütörtökön kialakult patthelyzet után, a honvédelmi bizottság ülésén sikerült megoldást találni a polgári szolgálat időtartamára. Egy ellenszavazattal és tizenegy tartózkodással a képviselők elfogadták azt, hogy a polgári szolgálat időtartama 28 hónap legyen. Döntöttek a honatyák arról is, hogy a tör­vény a tartalékos és hadköteles katonai és polgári szol­gálat együttes időtartamát 28 hónapban határozza meg. Végül szavaztak arról a módosításról is, miszerint a tar­talékos katonai szolgálat időtartamát 18 helyett 16, illet­ve 12 helyett tíz hónapban állapítja meg. A 24 hónapos fegyver nélküli szolgálat letöltése után, hat helyett, négy hónapos tartalékos szolgálati időt ír eió. Ez utóbbi javaslatot nyolc tartózkodással fogadták el. Mindezek után az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1976. évi, I-es törvény módosítására benyújtott törvény­javaslatot egy ellenszavazattal és 11 tartózkodással, elfo­gadta. i > midpesfea^oRE • a; ausztrál tetnáflyíő Németh Miklós miniszterel­nök meghívására pénteken reg­gel hivatalos látogatásra Bu­dapestre érkezett Robert Hawke ausztrál miniszterelnök. Délelőtt Németh Miklós a Par­lamentben tárgyalt az auszt- nál kormányfővel és kíséreté­vel, a kora délutáni kerekasz- tal-megbeszélésen a magyar tárgyalócsoportot Békési Lász­ló pénzügyminiszter vezette, majd Robert Hawke találko­zott Pozsgay Imre állammi­niszterrel és Straub F. Brúnó­val, az Elnöki Tanács elnöké­vel. Délután a KB székházá­ban fogadta őt Nyers Rezső, az MSZMP elnöke és Grósz Ká­roly 'pártfőtitkár. Havi S ezerből 3 milliós villa tanácskozott a SZOT elnöksége A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának elnöksége pénteken ülést tartott. Az el­nökség tárgyalt a szakszerve­zetek gazdaságpolitikai kon­cepciójának tervezetéről kU indulva abból, hogy a mun­kavállalók, a nyugdíjasok helyzetének romlása, a gaz­dasági válságból való kilába­lás kényszere, s a társadalom politikai rendszerének átala­kulása készteti arra a szak- szervezeteket, hogy munka- vállalói nézőpontú, ugyan­akkor közgazdaságilag helyt­álló gazdaságpolitikai progra­mot dolgozzanak ki. Az elké­szítendő koncepció a szakszer­vezeti kongresszusra való fel­készülés dokumentuma lesz. A SZOT elnöksége tájé­koztatót hallgatott meg a po­litikai egyeztető tárgyalások menetéről. A testület sajná­lattal állapította meg, hogy a tárgyalások rendjét szabályo­zó megállapodásban foglaltak ellenére a Minisztertanács, — az MSZMP beleegyezésével — az Országgyűlés elé terjesz­tette az államháztartási re­form tervezetét. Grósz Károly fogadta George F. Hemingwayt Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára pénteken fogadta George F. Hemingway amerikai üz­letembert, a Hemingway Un- impex Corporation elnökét. Ülést far Isti a Pest Megyei Tanács Gazdátlan maradt a megyei főorvosi szék Dr. Kulcsár Kalman A szavazást követően Kul­csár Kálmán igazságügyi mi­niszter tartotta meg expozéját a büntető törvénykönyv mó­dosításáról. Kifejtette, a hon­védelmi törvényből adódó büntetőjogi feladat a most be­vezetett polgári szolgálattal kapcsolatos büntetőjogi bizto­sítás. A polgári szolgálat ellá­tását is büntetőjogi szabály védi, amely büntetni rendel mindenkit, aki kivonja magát a polgári szolgálat ellátása alól. A büntetés azokat érinti, akik a törvényben megállapí­tott kötelezettségüket nem tel­jesítik. Az igazságügy-miniszter szólt arról is, hogy értékelni -kell büntetőjogilag azt, hogy megnyílt a polgári szolgálat le­hetősége, így méltánytalan hátrány érné azokat, akik a korábbi törvényi kötelezettsé­gek nem teljesítése folytán, büntetőjogi rendelkezés alap­ján, a katonai szolgálat meg­tagadása miatt büntetve let­tek. (Folytatás a 3. oldalon.) Sem Dizseri, sem Gerö dok­tor nem távozhatott „vivát”- tal a megyei tanács tegnapi üléséről. A hosszas vitát kö­vető szavazás 32:32 arányú holtversenyt hozott, márpedig valamelyikőjüknek 51 voksot kellett volna kapni ahhoz, hogy kinevezzék a szociális és egészségügyi osztály veze­tőjévé, egyben Pest megye fő­orvosává. A testület úgy dön­tött, hogy a szokásos módon újra jelentesse meg a tanács pályázati felhívását. De mert a korábbi két jelölt, a jelen­legi két osztályvezető-helyet­tes alkalmas a posztra, ők — BMLpmmtíM EZ TÖRTÉNT Az Országgyűlés ülésszaka pénteken befejezte munkáját. Egy ellenszavazattal és 15 tartózkodással a képviselők elfo­gadtak a honvédelemről szóló ÍOTC. évi I. törvény módosítá­sára benyújtott törvényjavaslatot. A parlament egyhangúlag elfogadta a Btk. módosításáról szóló törvényjavaslatot is. A büntető törvénykönyv módosításáról benyújtott törvényjavívs- lat beterjesztése és elfogadása után interpellációk hangzot­tak el. Tizenkilencen interpelláltak. Köztük Antal Imre (Pest m., 19. vk.), Békési Istvánné (Pest m., 3. vk.), Movik Lászlóné (Pest m., 27. vk.), Krekács László (Pest m., 8. vk.). Az interpellációkat megszakítva az Országgyűlés megtár­gyalta a földtörvény módosítására benyújtott törvényjavas­latot. A vitában hatan szólaltak fel, közöttük Vassné Nyéki Ilona (Pest m. 39. vk.). A vitát követően a parlament elfogadta a törvénytervezet módosítását. Ezután személyi kérdésekről döntött. Felmentet­te külügyi bizottsági tisztsége alól Szűrös Mátyást és he­lyébe Berecz Jánost választotta meg. A képviselők az ülésszak végén nyilatkozatot fogadtak el, amelyben üdvözlik a nagy francia forradalom 200. évforduló­ját és köszöntik a francia népet. A Baloldali Alternatíva Egyesülés tegnap tette közzé felhívását, amelyben hangsúlyozza: az átalakulási törvény elfogadásával a bérből és fizetésből élők csatát vesztettek, s a vereség valódi nagyságát csak a tulajdoni reformnak nevezett reprivatizálás után lehet majd felmérni. 9 Tegnap a magyar VIT-küldöttség megérkezett Phenjanba, a XII. Világifjúsági és Diáktalálko­zóra. • Budapesten megalakult a Magyar Október Párt, amelynek szándéka, hogy elősegítse az 1956-os forradalom és szabadságharc célkitűzéseinek maradéktalan megvalósítását. Szolnoki rongálok. Egyszer már ijesztgetett a fehérter­rorral Grósz Károly. Most ismét felhívta a figyelmet: vigyázat, mert itt már vö­rös csillagokat, vernek le, szov­jet katonasírokat gyaláznak meg, hangóztatja az MDF szol­noki szervezetének tegnapi ál­lásfoglalása. Mint hírül adják, tudnak róla, hiszen nem ma Csukott szemmel, összeszorított lábbal (4. OLDAL) kezdődött, évek óta folynak a sírgyalázások, sírkőlopások, vandál rombolások. Az állás- foglalás utal arra, hogy az MDF szolnoki szervezete re­méli, rövidesen megtudják, kik verték le a párt főtitkára által említett vörös csillagot, kik gyalázták meg a katonasírokat, s remélik, elnyerik méltó bün­tetésüket. Az MTI-ben találkoztak. Pénteken 22 párt, szövetség, egyesület, társadalmi szer­vezet és mozgalom vezetői előtt Pálos Tamás, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója tartott előadást. Mint mondta, az MTI megnyitja teljes in­formációs tárházát valameny- nyi országos politikai szervezet előtt, és új szolgáltatásokat in­dít a közélet vezető személyi­ségeinek tájékoztatására. A ta­lálkozón részt vett és felszólalt Pozsgay Imre, államminiszter, aki hangsúlyozta a hírközlési monopólium felszámolásának fontosságát. ha akarnak —, újra indulja­nak a megmérettetésben. A tanácsülést megelőzően az előkészítő bizottság, vala­mint az egészségügyi és szo­ciálpolitikai bizottság hiva­talból foglalkozott a témá­val. Szótöbbséggel mindkét fórum dr. Dizseri Tamást ja­vasolta elsőként a munkakör betöltésére. Hogy milyen arányban, az nem hangzott el a tanácsülésen, mondván; ez semmiképp se befolyásolja a végleges döntést. Igen ám, csakhogy még az egészségügyi bizottság tagjai sem kapták kézbe a pályázatokat, s a ta­nácstestület is csak vázlato­san kapott a jelpltek elképze­léseiről információt. Ponto­sabban azok kaphattak vala­melyest képet, akik olvasták lapunk csütörtöki számában az érintettek koncepcióiról írott cikket. Nem csoda hát, hogy többen — így Bakonyi György (Monor) és Maczkó József (Ráckeve) tanácstag — is úgy fogalmaztak: csak szub­jektív szempontok alapján emelhetik fel kezüket egyik vagy másik jelölt mellett, il­letve az sem biztos, hogy ve­zetői kinevezés kérdésében e testületé kell legyen a végső szó, jóllehet az érvényben lé­vő tanácstörvény ezt írja elő. Akadt, aki korábbi ismeretei és az elhangzottak alapján egyértelműen voksolt Dizseri vagy Gerö doktorra, más — mint például Szőke András (Hernád és Örkény tanács­tagja) kételyeinek adott han­got. Tette ezt azért, mert az egészségügyi bizottság tagja­ként mindkét, e témával fog­lalkozó ülésen részt vett, de beszélt az egészségügyi osztály ' dolgozóival is. Ök döntő több­séggel dr. Gerö Gábort lát­nák szívesebben az osztályve­zetői székben, bár szakmailag, (Folytatás a 4. oldalon.) A szocialista országok kőiül elsőként Verseny, ár a piacon A klasszikusok alighanem forognak sírjukban. A tegnapi sajtótájékoztató ugyanis sem­mi kétséget nem hagyott, hogy a tervgazdálkodás, és annak tódozgatott. módosítgatott vál­tozatai végképp megbuktak. A piacgazdaság verseny- és árszabályozásának kérdései­ről Vissi Ferenc államtitkár, az árhivatal elnöke tájékoz­tatta az újságírókat. Az előter­jesztést a Minisztertanács a hétfői ülésén tárgyalta, s — szinte egyhangúlag — el is fogadta. A rendszer működé­sét biztosító verseny- és ár­törvénytervezetét jövő január­jában kívánják a kormány elé terjeszteni. De már ősszel megismertetik a szélesebb nyilvánossággal, hogy a ja­vaslatokat még figyelembe vehessék. Az előterjesztés szabadságot hirdet a piacon, vagyis a ve­vők és eladók a döntéseiket kizárólag saját érdekeik alap­ján hoznák. Ezt a szabadsá­got sem hatalmi, sem szociá­lis szempontokkal nem kor­látoznák. Jogszabályok egész sorát szüntetnék meg. ugyan­akkor törvényben rögzítenék a verseny tisztaságának szabá. lyait, s garantálnák a verseny szabadságát. Ezzel párhuza­mosan természetesen meg kell szüntetni a már negyven éve működő állami árszabályozást, hiszen a piac szabadsága fel­tételezi, hogy az árak a felek közötti megállapodás alapján alakuljanak ki. Feltételezik a bérrendszer liberalizálását, de az előter­jesztésben rögtön hozzáteszik, ez semmi esetre sem lehet kontroll nélküli. Ugyanakkor kívánatos a munkaerőpiac ki­alakítása. Az árhivatal versenyhiva­tallá alakulna át, s felvállal­ná a verseny szabadságának és tisztaságának védelmét, valamint a versenyszabályo­zásból és a kormány gazda­ságpolitikájából eredő árügye­ket. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen meg kell szüntetniük a monopóliumokat és az olyan összefonódásokat, melyeknél verseny helyett inkább meg­állapodnak az árakban. Mindenesetre a honi gya­korlatban szokatlan feladatra vállalkoznának, igaz az elő­terjesztés kidolgozásakor sem várta őket kitaposott út. A szocialista országok közül el­sőként fogalmazták meg a verseny- és árszabályozás alapelveit. M. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom