Pest Megyei Hírlap, 1991. augusztus (35. évfolyam, 179-204. szám)

1991-08-01 / 179. szám

Keddről szerdára virra­dóra ismeretlen tettesek be­törtek a Magyar Fórum kiadóhivatalába, s ellopták a lap munkatársainak, il­letve külsős szerzőinek jú­liusi fizetését, összesen 500 ezer forintot — tudta meg az MTI szerdán délután Kása Csabától, a lap fő­szerkesztőjétől. HOSSZÚ VITA UTÁN KIDERÜLT: NWS MŰ VITATKOZNI r Többórás vita után ismét az derült ki az ÉT Bér- és Munkaügyi Bizottságának szerdai ülésén, hogy az új munka törvénykönyvével kapcsolatban még mindig nincs miről vitatkozni. Amikor az új munka tör­vénykönyve tervezetének véleményezésén túljutottak a kormány, a munkavál­lalók és a munkaadók szak­értői, világossá vált, a mun­kavállalóknak a konkrét kérdésekben még nincs végleges véleményük. Nem tudtak például javaslatot mondani arra, mi legyen az üzemi tanácsok és a szak- szervezetek közötti feladat­megosztás. A munkavállalók arra hivatkózíak: eddig csak szakértői és nem szak- szervezeti állásfoglalásokat készítettek. Herczog László, a Munka­ügyi Minisztérium helyet­tes államtitkára nemtetszé­sének adott hangot. A mun­kavállalói érdekképvisele­tek csaknem fél év óta is­merik az új munka tör­vénykönyvével kapcsolatos előzetes javaslatot, több hó­napja a már részletesebben kidolgozott tervezetet, még­sem sikerült megkapni a végleges álláspontjukat a konkrét kérdésekben. A munkaadók képviselői külön is kifejezték, tűrhe­tetlennek tartják a jelenlegi helyzetet, a munkahelyeken nem tudják, hogy kikkel tárgyaljanak, kikkel álla­podjanak meg, nem lehet kiigazodni abban, hogy ki kit képvisel a munkavál­lalók részéről. Ezért hatá­rozott igényük, hogy a munkahelyeken is az egysé­ges munkavállalói álláspont tot képviselő testületekkel, személyekkel tárgyalhassa­nak. A munkavállalók igé­nye, hogy jövő év elejétől már egy megfelelő új mun­ka törvénykönyve rendezze az eddigi visszás helyzeteket. Az ülést végül azzal fe­jezték be, hogy miután a hat szakszervezeti szövetség szakértői tisztázzák a közös álláspontot az új munka törvénykönyve tervezeté­vel kapcsolatban, az ÉT szakbizottságának néhány képviselője előzetesen egyeztetést tart, majd csak ezután hívják össze ismét a szakbizottságot. AZ AlÓHATÓSAO ELLENŐRZÉSE FOLYAMATOS Ha nem számláz, húszezrei fizet Három héttel ezelőtt la­punkban is hírt adtunk arról, hogy az APEH be­jelentette, július közepétől két héten keresztül foko­zott intenzitással ellenőr­zi majd a vállalkozókat, hogy az általános forgal­mi adóról szóló törvény­nek megfelelően eleget tesznek-e nyugtaadási kö­telezettségüknek. Az akció nem titkolt célja volt, az adóhatóság szeretné, ha a be nem vallott jövedelmek­nek legalább egy része fel­tárható és adóztatható len­ne. Az APEH által országo­san elrendelt vizsgálatot annak rendje és módja szerint Pest megyében is lefolytatták. Az eredmény­ről a Fest megyei Adófel­ügyelőségen Kissné Kovács Katalin közgazdasági osz­tályvezetőtől kaptunk tájé­koztatást. A több száz helyszíni el­lenőrzés tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az adózók jelentős hányada a tör­vényben előírt nyugtaadási kötelezettségének — hiába hozták nyilvánosságra az ellenőrzést — nem tesz ele­Próbaüzemelésre készülnek Százba lomba! ián Oktánszáma száz A Dunai Kőolajipari Vállalatnál az utóbbi évek­ben sokat áldoznak azért, hogy olyan termékek ke­rüljenek ki üzemeikből, amelyek a környezetet is kímélik. Már áprilisban be­jelentették, hogy fokozato­san csökkentik a benzin és gázolajok ólomtartalmát. Hamarosan a magyar üzemanyagok is megfelel­nek majd a svájci, német vagy osztrák normáknak, hiszen Százhalombattán augusztus lő-én kezdődik annak az új beruházásnak a próbaüzeme, amelynek jelentős szerepe lesz a ma­gyarországi benzinfajták ólomtartalmának csökken­tésében. Az úgynevezett folyamatos katalizátor re- generálású reformáló Üzem­Negyvenöt éves a forint. Rebesgetik, hogy annak ide­jén a kommunisták, akik a milliárdos adópengők he­lyett próbáltak új, értékálló pénzt teremteni, becsapták az országot. Állítólag di­rekt rontották a pengőt hogy annál jobban örüljön a nép az értékálló pénznek. Szóval választási humbug ' volt az egész. Így történt, vagy sem, a forint győzött. Hiteles do­kumentumok bizonyítják, hogy szinte a semmiből gyűjtöttek az illetékesek össze lisztet, szalonnát, bort, hogy legyen gz új magyar valutának fedezete. FORINT Lett. Az új pénz olyanra sikerült, mint a felszabadu­lás utáni Magyarország. Igaz, hogy volt diktatúra, da nem kellett a Himnusz­ból elhagyni az Istent. Igaz, hogy az új forint se lett konvertibilis, de azért min­dig lehetett rajta valamit vásárolni. Igaz, hogy min­dig veszített az értékéből, igaz, hogy emelkedtek az árak, de azért még mindig jobb pénz maradt, mint a zloty vagy a dinár. A forint 45 éves. Szép hosszú idő. Persze sokkal rövidebb, mint a francia franké, az angol fonté, vagy az amerikai dolláré. Ezek patinás pénzek. Rá­adásul nem is tudjuk, hogy mennyi ideig marad meg közöttünk. Mondják, kivon­ják a forgalomból a fillére­ket, s jó pár papírpénz he­lyett ezután érmék kerül­nek forgalomba. Érdemes gyűjteni, eltenni őket. Ha másért nem, hát azért, hogy majdan megmutathassuk unokáinknak; ilyen volt a forint. Cs. A. ben évente 600 ezer tonna 100-as oktánszámú benzint állítanak elő. Mint megtudtuk, a több mint 6 milliárd értékű üzem kivitelezési munká­latait két évvel ezelőtt kezdték meg. Problémát okozott, hogy a DKV-nak beszállítói .voltak az NDK területéről, de az egyesítés után a költségek emelked­tek. Ennek ellenére úgy tűnik, a termelés még' így is gazdaságos lesz. Az ame­rikai technológiával épült üzem kivitelezői között szá­mos magyar vállalat van, s az utolsó simításokból a vállalati karbantartók is tevékenyen kiveszik a ré­szüket. A rekordidő alatt elkészült üzem személyze­te — műszakvezetők, táb­la- és blokk-kezelők, üzem- irányítók — már Ausztriá­ban a schwehati és né­metországbeli más fino­mítókban is jártak tanul­mányúton. A világszínvo­nalú beruházásnak augusz­tus közepén még csak a próbajáratása lesz, a folya­matos termelés később kez­dődik, amikor már az eset­leges hibákat kijavították. Bar a DKV nyereséges, a nagy értékű beruházáshoz mégis hitelt kellett felven­niük. A Dunai Kőolajipari Vál­lalatnál elmondták, hogy jövőre a 86-os oktánszámú benzin gyártását megszün­tetik, így a kétütemű autók tulajdonosai csak 92-es ben­zinnel, illetve keverékkel közlekedhetnek majd, s ez­által is csökken az ólom­szennyezés. A mostani 550 tonnának csak a fele ke­rül a légtérbe az autókból. Százhalombattán elmond­ták azt is, hogy már a kö­vetkező környezetkíntélő beruházásuknak — a HDS krach alapanyag kénmen­tesítő üzemnek — az épí­tése is elkezdődött, az ala­pokat már lerakták. A 7 milliárd forint értékű üze­met várhatóan 1993-ban adják át. get. Pest megyében az el­lenőrzött vállalkozók mint­egy nyolcvan százaléka ugyan rendelkezett a nyug­taadáshoz szükséges tömb­bel, a próbavásárlások al­kalmával azonban közel negyven százalékuk elfe­ledkezett a számlaadásról. A nyugtát nem adó vállal­kozókat — kereskedők, ipa­rosok, szolgáltatók — ezért minden esetben húszezer forintos _ bírsággal sújtot­ták. Az osztályvezetőnő el­mondta, hogy a sokat em­legetett áfa-törvény jog­szabályi lehetőséget ad ar­ra, hogy a vállalkozók — a törvényben felsorolt te­vékenységi kör bővítésével — a nyugtaadási kötele­zettségüknek a tevékeny­ségükre előírt időponttól eltérően, csak később, 1992. január elsejétől tegyenek eleget. A vizsgálat során az Adófelügyelőség munkatár­sai azt tapasztalták, hogy sok vállalkozó tud erről a jogszabály adta lehetőség­ről, s így a nyugtaadás alól felmentés érdekében kibővítette tevékenységi körét. A Pest Megyei Adófel­ügyelőségen megtudtuk azt is, hogy a számlaadási kö­telezettség ellenőrzése a júliusi vizsgálatsorozattal nem ér véget, a próbavá­sárlások, az ellenőrzések folyamatosak lesznek an­nak érdekében, hogy a be­vallások a valódi adóala­pokat tükrözzék. n. £. mer ette n tolvajok feltörték azt a ráccsal lezárt helyi- séget, ahova előző nap a pénzt elzárták. A félmillió forintot egy nappal a kifi­zetés előtt hozták el a bankból, így nem kizárt, hogy a tettesek ezt vala­honnan megtudták. Miután jegyzetek, dokumentumok nem tűntek el a szerkesztő­ségből, így aligha van po­litikai színezete a betörés­nek. Az ügyben a VI—VII. kerületi rendőrkapitányság megkezdte a nyomozást. A lila busz Iránba tart Az iráni belügyminiszté­rium városfejlesztési és közigazgatási hivatala va­lamint a teheráni polgár- mesteri hivatal összesen háromezer autóbuszt ren­delt a magyar autóbusz- gyártól. Az iráni fél kéré­sére az Ikarusban meggyor­sították a gyártást, amely­nek eredményeképpen ha­táridő előtt elkészült az első 16 autóbusz, amelyet az irá­ni fél szakemberei megelé­gedéssel fogadtak. A bu­szokat az Ikarus budapesti gyárában kedden vagonok­ra rakták és szerda hajnal­ban útnak indították. A jár­műveket iráni igénynek megfelelően Mann-motor- ral és német Voith-váltók- kai szerelték fel. Érdekes­ség még, hogy a buszokat a magyar ízlésnek szokat­lanul rózsaszín, lila és zöld színek árnyalataira festet­ték, ugyancsak iráni kérés­re. Az Ikarusból a tervek szerint augusztusban az ütemezett 200 autóbusz he­lyett százzal többet szállí-. tanak iráni partnereiknek, i AZ ÁR ELLEN ÚSZVA VARRAT Panaszkodik a csupaszív pártember. Néhányuk lelkesedése meg a többi tag visszahúzódása miatt. Nincsenek sokan, huszonhármán alkotják a szer­vezetet. S mond valami érdekeset. Azt, hogy a legutóbbi összejövetelükön a mai állapotokat egyikük „üreshasú demokráciának” nevezte. Telitalálat az akaratlan elszólás! Mert hiszen valóban arról van szó, hogy sajnálatos módon, de történelmileg elkerülhetetenül, ma van de­mokrácia, de üres a has, azaz az értékek — mint amilyen a demokrácia intézményrendszere, az ország függetlensége, a tulajdon sérthetetlen­sége — csak itt-ott s akkor is kétséges tartósságú varrattal kapcsolódnak az érdekek birodalmához. Az érdekek lefojtásakor, érvényesülésük erős kor­látozásakor — amire rákényszerül a kormány, és bármilyen összetételű kormány rákényszerülne — az értékek bizony inflálódnak. Ami tegnap maga volt az óhajok közepe — például a nemzeti füg­getlenség, a szólásszabadság —, az mára köny- nyen hathat üres szólamként. Csak a fanatikusok azok, akik nem mérlegelnek. A legtöbb ember mérlegel. S ha napi megélhetési gondjai vannak, akkor könnyen azt mondja az értékek sorolására, hogy őt nem érdekli. Késik az elkerülhetetlen felismerés: az értéke­ket hordozó fogalmak, mint amilyen a nemzeti felemelkedés, az európai gondolkodás stb., bár hangoztathatók egyre sűrűbben, nem helyettesí­tik (mert nem helyettesíthetik) az érdekorientált­ságot. Ez utóbbira eddig nagyon kevés figyelem jutott. A bármit helyettesíteni látszó politikáról kiderült, a maga helyén valóban gondoldó, de más tekintetben nem alkot tartós varratot érté­kek és érdekek között. (M)

Next

/
Oldalképek
Tartalom