Pest Megyi Hírlap, 1973. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-13 / 86. szám

1973. ÁPRILIS 13., PÉNTEK PESI MEGYE kMútíop 5 Balesetek — áramütésből Biztonságosabb elektromos gépek Pest megye iparában és ház­tartásaiban évente 3—4 halá­los és 60—70 súlyos balesetet okoz az áramütés. Hogy a gyors ütemben szaporodó vil­lamos berendezésekkel és ház­tartási gépekkel együtt nem nő, hanem stagnál ez a szám, az Országos Szabványügyi Hi­vatal villamos osztályának is köszönhető. Ocskay Imre, az osztály vezetője elmondta, hogy az ország villamosener- gia-fogyasztása hétévenként, ezen belül a lakosságé 4—5 ívenként megkétszereződik, s rogy ma már csaknem min­den családnak van rádiója, soknak kettő-három is, kevés helyen hiányzik a tévé, s min­den lakásban tucatnyi égő ta­lálható. ezer ilyen szabvány létezik, ezeknek évente 20 százalékát korszerűsítik. A termékszab­ványok többsége ágazati, il­letve vállalati előírás. Az or- j szágos előírások száma csupán háromszáz. Közülük a fogyasz­tók szempontjából igen jelen­tős az a tavaly megjelent szab­vány, amely meghatározta mekkora legyen házakban a fővezeték keresztmetszete. Mostanáig lakásonként 2000 wattos terhelést bírt el a ve­zeték, 1 az automata mosógép Két éve javasolták azonban egyedül ennyit fo­gyaszt, tehát vele egy idő­ben nem használható a tévé vagy a rádió. Megjelenésekor tehát új szab­ványt kellett N szerkeszteni, amely szerint háromezerhá­romszáz wattos terhelést kell | kibírnia lakásonként a veze­téknek, és háromfázisú csat- I lakozást -kell létesíteni, hogy idővel 6600-ra, sőt, 9900 vatt- ra lehessen fokozni a teljesít­ményt. Napirenden a felsőoktatási KISZ-szervezetek Csütörtökön a szolnoki Ki­lián György Repülő Műszaki Főiskolán megkezdődött . a KISZ KB egyetemi és főisko­lai tanácsának kétnapos ér­tekezlete. A KISZ-vezetők — fontos témaként — azt elemzik, hogy a felsőoktatási intézmények KISZ-szervezeteiben hogyan folyik a hazafias, internacio­nalista és honvédelmi nevelés. Csütörtöki ülésén foglalko­zott a tanács a felsőoktatási KISZ-szervezetek társadalmi, közéleti tevékenységével is. Pomázon a községi tanács eddig is sokat tett a rossz lakáskörül­mények között élők, s önerőből építkezni nem tudók helyzetének javítása érdekében. 1968 óta folya­matosan 18 családot juttattak ott­honhoz, s most ebben az évben, Gárdos Katalin felvétele még a nyáron, újabb hat ikerhá­zat építenek. A másfél millió fo­rintos központi támogatásból fel­épülő kétszoba-konyha, fürdőszo­bás Cs-lakásokhoz a telket és 500 ezer forintot a pomázi tanács adott. Cz. V. unporiali férfi bal Ion kabátok 810 Ft-tól 1300 Ft-ig fésűs férfiöltönyök 775 Ft-tól 1550 Ft-ig ' ’ fésűs férfi pantallók. '.309 Ft-tól 520 Ft-ig fésűs fiúöltönyök ,380 Ft-lől 550 Ft-ig ‘.i; ■V,:*;'.'. Kaphatók: ^ a Pest megyei . '• K.üf Ruházati Kiskereskedelmi Vállalat Felépült - Gazdag választék az ÁBC-ben — Nagyon fontos tehát — jegyezte meg Ocskay Imre —, hogy kellően, szigorú szabvá­nyok védjék a fogyasztókat. A villamossági cikkek biz­tonsági fokát körülbelül 150 élet- és balesetvédelmi szabvány írja elő, ezeket folyamatosan korsze­rűsítjük, az idén például 45-öt átdolgozunk, s tíz új biztonsá­gi szabványt alkotunk Közü­lük talán legjelentősebb a hír­adástechnikai készülékek biz­tonsági szabványa, amely a konstruktőrök figyelmét hívja fel néhány baleseti lehetőség megszüntetésére. Az utóbbi időben ugyanis gyakran össze­kapcsolnak rádiót, magnót, le­mezjátszót, s ha csak az egyik is elromlik, már valamennyit veszélyes használni. Az új szabvány még az idén életbe lép, azt követően pedig csak az előírások szerint készülhet­nek a híradástechhikai termé­kek. — Az elektromos irodagé­pek elterjedése indokolta, hogy kidolgozzuk a villany író- és számológépek biztonsági szab­ványát. Ezeknél jelenleg az okozhat balesetet, ha a dolgo­zó divatos, vékony fémlánca feszültség alatt levő részekhez ér munkaközben. — A biztonsági szabványo­kon kívül termékszabványok írják elő egy-egy villamossági cikk főbb tulajdonságait. Sok Idén februárban adták át rendeltetésének Dunaharasz- tin a régvárt ABC-áruházat. A vajúdás egy kicsit tovább tartott, mint ahogy előre szá­moltak vele... A 78. körzet kérte Fülöp Győzöné tanácselnök az építés előzményeiről tájé­koztat: — 1971-ben, a választásokat megelőző jelölőgyűléseken, falugyűléseken többször el­hangzott a kívánság: Duna- harasztinak feltétlenül kell egy élelmiszer-áruház. A meg­levő üzlet már évek óta nem tudta kielégíteni sem mennyi­ségileg, sem minőségileg a vásárlók igényeit. Ám nekünk nemcsak a helyi lakosokkal kell számolnunk, hiszen sok a környező községekből ide dolgozni járó ember is. Du- naharasztin, a 78. választó- körzet lakóinak határozott ké­rése volt az áruház felépíté­se... És 1971 őszén megkez­dődött a munka, még a tél beköszönte előtt lerakták az alapokat. Az épület tervezett összköltsége elérte a hatmillió forintot. A tanács egymilliót és a területet adta, a Tak­sony és Vidéke ÁFÉSZ pe­dig ötmillió forinttal járult hozzá az áruház építéséhez. A kívánság tehát teljese­dett. Ötszáz négyzetméteren Gergely Lászlót, az ÁBC- áruház vezetőjét arról kér­dem: milyen az áruellátás és mennyire tudják kielégíteni a vásárlók igényeit? — Természetesen hosszabb időnek kell eltelnie ahhoz, hogy minden oldalról megis­merjük az igényeket. Egyelő­re — úgy érzem — bírjuk az iramot. Az élelmiszereken kí­vül háztartási iparcikkeket és vegyianyagokat is tartunk, de felvesszük a rendelést tar­tós fogyasztási cikkekre is. Ezeket díjmentesen házhoz szállítjuk. Kovács Endre, az ÁFÉSZ elnöke: — Szinte nem volt olyan szövetkezeti gyűlés sem, ahol ne hangzott volna el, hogy er­re az áruházra szükség van. Egyre sürgetőbb volt az igény... Így született meg a tanács, a Pest megyei MÉ­SZÖV és a szövetkezet össze­fogásából. Az épület maga 3 millió 200 ezer forintba ke­! rült, amelyet a hernádi Már­cius 15 Tsz könnyűszerkezetes elemeiből építettünk fel. Az áruház berendezésére egy­milliót, az árukészletre egy­millió 800 ezer forintot for­dítottunk. Az áruház alakja, üvegfala, nagysága magára vonja a já­rókelők figyelmét, szinte csa­logat: lépjen be! ötszáz négy­zetméter alapterületű, fele eladótér, fele raktár, iroda. Az eladótér sarkában kicsi, üvegfalú kalitka, az áruház „mini” presszója. Örülve — elégedetten Délelőtt 11 óra. Még nincs csúcsforgalom, mégis tele az áruház, és nemcsak vásárlók­kal. Még mindig vannak, akik csupán kíváncsiságból térnek ide be. — Elégedettek-e a megvaló­sult javaslattal? — kérdem a vásárlókat. Komjáti Gyuláné helyi la­kos — a férje 22 éve egyfoly­tában tanácstag — csak di­csérni tudja. — Az áruválaszték jó, az eladók kedvesek, figyelmesek. Lakásunktól, az Attila utcá­tól egy kicsit messze van, de ez nem számít, szívesen jövök ide vásárolni, mert megéri a fáradtságot. Kovács Istvánná Sziget- szentmiklósról jár naponta dolgozni Dunaharasztira. — A munkából hazafelé me­net szoktam bevásárolni. Ré­gebben, sajnos legtöbbször nem azt vittem haza — fér­jem és kislányom bosszúsá­gára —, amit szerettem volna, hanem azt, amit éppen kap­tam. Hogy mit jelent szá­momra az áruház? Mióta megvan — higgye el, nagy szó —, még nem léptem ki elége­detlenül a küszöbén. Szabó Éva — ízlése és egyénisége szerint. GAZAI ÉS IMPORTÁLT — NDK, szovjet, lengyel, francia, cseh és román gyártmányú — kölnivizek és parfümök gazdag választékban kaphatók a szaküzletekben. JELÖLT Huszonegy évesen A péceü Vas- és Fémipari r Ktsz fargácsotórészlegében Lentvorszky Árpád lakatost keresem. Egy határozott, ko­moly, barna fiatalember ál­lítja le a marógépet. Az 58-as körzet gyűlésén őt jelölték tanácstagnak, a 21 éves fiatalembert. Mégis ismerik — Magam sem tudom, máért éppen rám esett a választás? —r mondja kissé elfogódottan. — Bár négy éve, amióta Pé. celen lakom, sok embert meg­ismertem, s engem, is sokan ismerhetnek. Például a pártba történt felvételemnél az egyik ajánlóm a tanácselnök elv­társ, a másik a ktsz-ünk elnö­ke volt. Szarvason születtem, s 1969-ben költöztünk ide, szü­leimmel. Apám kőműves, anyám a háziipari szövetke­zetben dolgozóik. Mindkettő­jüknek már kevés idejük van hátra a nyugdíjig. Én három éve vagyok a ktsz-nél. — Bizonyára van azért va­lami, aminek alapján megbíz­nak magában a jelölői. Kép­viselte már valaki, vagy vala­kik érdekeit valahol? — Néhányszor már adódott ilyen alkalom. Tavaly novem­ber óta tagja vagyok például a szövetkezet vezetőségének, az­óta részt veszek a tagságot érintő kollektív döntések meg­hozatalában. Ilyenkor pedig állást kell foglalni, s ha a meggyőződés úgy diktálja, ér­velni, vitatkozni is kell. Elvárják tőle — A jelölőgyűlésen felszó­lalók mit mondtak, mit vár­nak magától? — Legtöbben azt kérték, hogy szorgalmazzam a terve­zett óvoda és az iskola felépí­tését. Mindezekre — magam is gyakran tapasztalom — nagy szükség lenne. Hatra járok dolgozni, s munkába jövet lá­tom, amint a szülők kisgyer-1 mekeikkel állnak a buszmeg. r állóban. Pestre kell bevinniök őket, mert Pécelen nincs hely az óvodában. — Hogyan gondolja e gon­dok megoldását? Tudva azt, hogy az ilyen építkezések meghaladják a községi költ­ségvetés kereteit. — Sajnos, ez valóban feran_ áll, mert egy másik fontos, közérdekű beruházás, a gázve­zeték-hálózat kiépítése elvit­te a pénzt. Mégis optimistává •tesz az a tudat, hogy a lakos­ság köréből — idősek és fia­talok egyaránt — mind töb­ben jelzik, hogy társadalmi munkával is segítenek. Mindent elkövet— — Milyen egyéb feladato­kat jegyezne fel megválasztá­sa esetén az elintézendők lis­tájára? — Reggel és este, de nap­közben is tömöttek a buszok. És az útvonalat is módosítani kellene, hogy érintse a vasút­állomást ás. Ezenkívül az egyetlen húsbolt nem tudja kielégíteni az igényeket, kel­lene legalább még egy. A főút mentén elkelne a járda is, nem is annyira a sár, mint in­kább a balesetveszély miatt — Ha, mint tanácstag, mind­ezeknek utána kíván járni, lesz mit csinálnia. Általában mivel tölti a szabad idejét? — Sokat olvasok és tanu­lok. Most végzem a marxista középiskolát, de be szeretnék iratkozni majd gimnáziumba és a marxista esti egyetemre is. Nemrég jöttem haza a KISZ egyhónapos titkárképző tanfolyamáról. Pártfeladat­ként kaptam, hogy munkahe­lyemen szervezzem meg a KISZ-alapszervezetet. Egye­lőre még nőtlen, úgymond füg­getlen vagyok s mindezt köny- nyen és természetesen szíve­sen csinálom. Jelölőimnek is azt ígértem, ha megválaszta­nak, mindent el fogók követ­ni, hogy ne csalódjanak ben­I nem. Mészáros János Több mint 100-féle illat közül választhat \ I l Telek és félmillió

Next

/
Oldalképek
Tartalom