Pest Megyei Hírlap, 1985. április (29. évfolyam, 76-100. szám)

1985-04-01 / 76. szám

PEST MEG YES 1985. ÁPRILIS 1. HÉTFŐ VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXIX. ÉVFOLYAM, 76. SZÄM <SM.* A fa és & gyökér (3. oldal) MBfoglák a pételi útorsállékaf (8. oldal) Együif as utakon, állandó rovatunk különkiadása (9—12. oldal) Ma kezdődik a jubileumi kiállítás Lázár György Moszkvában Lázár György, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke a hazánk fel- szabadulásának 40. évfordulójára rendezett moszkvai jubileu­mi kiállítás megnyitására párt- és kormányküldöttség élén va­sárnap Moszkvába érkezett. A delegáció tagjai: Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára, Faluvégi Lajos és Marjai József, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, Veress Péter külkereskedelmi miniszter, Roska István külügyminiszter-helyettes és Rajnai Sándor, hazánk moszkvai nagykövete. Veress Péter és Rajnai Sándor a szovjet fővárosban csatlakozott a küldöttséghez. A Lázár György vezette küldöttséget a repülőtéren Gejdar Alijev, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet­unió Minisztertanácsa elnökének első helyettese, Nikol aj Rizs- kov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Ivan Arhipov első miniszterelnök-helyettes és Nyikolaj Talizin miniszterel­nök-helyettes fogadta. Jelen voltak hazánk moszkvai nagykövetségének vezető be­osztású diplomatái és a moszkvai magyar kolónia képviselői. Román párt- és kormányküldöttség Megérkezett hazánkba Gheorghe Radulescu, a Ro­mán Kommunista Pórt Köz­ponti Bizottsága Politikai Vég­rehajtó Bizottságának tagja, az államtanács a’.elnöke veze­tésével a Magyarország fel­szabadulásának 40. évforduló­ja alkalmából rendezendő ün­nepségekre, román párt- és kormányküldöttség érkezett vasárnap Budapestre. Buda-flax-sikerckről Túlteljesített vállalás Szombaton tartották tanács­kozásukat a budakalászi Buda- flax Lenfonó- és Szövőipari Vállalat szocialista brigádjai­nak vezetői. A résztvevők a tavalyi eredmények értékelé­sén túl döntöttek a vállalat ki­váló brigádja cím odaítélésé­ről, s megfogalmazták az idei teendőket is. Az értekezlet munkájában részt vett Szűcs László, a mpgyei pártbizottság munkatársa, valamint Nagy József, a komáromi városi pártbizottság titkára is, aki az ottani lenárugyár képviselőit kísérte el. Az elmúlt esztendő sok te­kintetben kiemelkedő sikere­ket hozott a közösségeknek. Mint arról már lapunkban be­számoltunk, 1984. július 3-án a vállalat kollektívái a textil­iparban elsőként csatlakoztak a kibontakozó kongresszusi és felszabadulási munkaverseny­hez. Az akkori munkásgyűlé­sen a brigádok vállalásainak mintegy 20 százalékos túltelje­sítését ajánlották fel. Tavalyi eredményeket mér­legre téve Beck Tamás vezér­igazgató kiemelte, hogy a bri­gádok összefogásának is kö­szönhető a szocialista kiszállí­tások 31, a tőkés export 27 szá­zalékos túlteljesítése. A Buda- flax kollektívái azonban nem­csak a hazai, hanem a külföl­di munkaversenyben is sikere­ket érnek el. A bulgáriai és lit­vániai testvérvállalataik bri­gádjait nemes vetélkedésre híva, esztendőnként értéke­lik az eredményeket. Ennek is köszönhetően nemrég a szovjet kereskedelmi képviselettől el­ismerő oklevelet vehettek át. A vita során 18-an mondták el tapasztalataikat. Szót kért Szűcs László is, aki megemlí­tette, hogy a lenfonósok sike­rei megyeszerte nagy figyelmet keltettek, s a csatlakozás a kongresszusi és felszabadulási munkaversenyhez még tovább növelte a brigádok lendületét. A tanácskozáson a vezér­igazgató több kollektívának felszabadulási emléklapot adott át. F. Z. Dunakeszi Járműjavító Kommunista műszak Az I-cs gyárrészlegben egy felevő­helyes kocsi felújításán dolgoztak a kongresszusi műszak résztvevői Évenkénti, immár hagyomá­nyos szombati kommunista műszakját az elmúlt hétvégé.’, március 30-án tartotta míg a MÁV Dunakeszi Járműjavító üzem kollektívája. Amint Dobrovics István párttitkár ottj áriunkkor elmondta, a kommunista szombatra szóló meghívás minden eddiginél jobb ' fogadtatásra talált, lG61-en végezték munkájukat szombaton is: a nagyjavításo­kon fáradozók. az I-es gyár- rászleg’oen éppen olyan szor­galmasan dolgoztak, mint a kisebb felújításokkal1 foglalko­zó Il-es és V-ös gyáregység- beliek. Az adminisztratív, il­letve műszaki állomány tagjai sem tétlenkedtek: ők elsősor­ban a víztorony és a kazánház környékén tettek rendet. A szombati kommunista műszak termelési értékét — mintegy 300 ezer forintot — a vállalat szociális és kulturális intézményeinek — bölcsőde, óvoda, balatonlellei üdülő — karbantartására, illetve fel­újítására fordítják. érő kocsik sora kígyózott a li­es úton a Pilis és a 2-es úton a Börzsöny iUetve a Dunaka- (Folytatís a 3. oldalon) Őj létesítmények avatásával április 4-re készül az ország A Pest megyei ünnepség Százhalombattán Felszabadulásunk 40. évfordulójának megünneplésére készül az ország. Nagygyűléseken, baráti találkozókon, a felszabadító hősökre emlékező koszorúzásokon, képzőművészen és dokumentum-kiállításokon idézik fel 1943. április 4. történelmi iordulőpontját és az utat, amelyet az or­szág azóta megtett. Április 3-án ünnepi külsőségek között, katonai tiszteletadással felvon­ják az állami zászlót az Országbáz előtt, a Magyar Népköztársaság nemzeti lobogóját és a munkásmozgalom vörös zászlaját a Gellért­hegyen. Országszerte számos koszorúzás! ünnepségen adóznak tisztelettel a ha­zánk szabadságáért a felszabadító harcokban elesett szovjet hősök és más népek elesett katonái emlékének. Népköztársaságunk fegyveres erői: a magyar néphadsereg, a határ­őrség és a munkásőrség egységei április 4-én délelőtt 10 órakor — im­már 20. alkalommal — díszszemlével, utána a íiatalok ezrei ifjúsági tömegdemonstrációval köszöntik felszabadulásunk ünnepét. Este a Hő­sök terén „Itt élned, halnod kell!” cimmcl ezer év magyar történelmét áttekintő zenés történelmi játékot mutatnak be. Hazánk felszabadulásának méltó megünneplésére készül Pest megye is. E készülődés jegyében új létesítményekkel is gyarapodik néhány telepü­lésünk. Április elsején, hétfőn a bu­daörsiek délután 15 órakor a művelődési házban rendeznek ünnepséget, ahol Csapó Sán­dor, a városi jogú pártbizott­ság első titkára mond beszé­det. A ceglédiek ugyancsak ezen a napon, délután 16 óra­kor a helyi művelődési köz­pontban emlékeznek meg az évforduló jelentőségéről, a szónok Drecin József műve­lődésügyi államtitkár lesz. Április 2-án, kedden a da- basíak az. Örkényi művelődési házban délután 14 órakor em­lékeznek meg április 4. je­lentőségéről. Itt a szónok Ádo- ri Károly, a dabasi városi jogú nagyközségi pártbizottság első titkára. A dunakesziéit a Le­nin parkban, délután 15 óra­kor méltatják az évforduló je­lentőségét. Itt az ünnepi be­szédet dr. Sági Lajos, a váro­si párt-végrehai tóbizottság tagja, a Konzervgyár igazgató­ja mondja. Az érdiek ugyan­csak április másodikén, a mű­velődési központban rendez­nek ünnepséget délután 15 órakor. A szónak itt Mérőy Ti­bor, a városi pártbizottság első titkára lesz. A gödöllőiek pe­dig a művelődési központban délután 15 órakor köszöntik felszabadulásunk negyvenedik évfordulóját. Beszédet Balázs Gézáné, a megyei tanács el­nökhelyettese mond. A mono- riak a helyi Kossuth Lajos Ál­talános Iskolában köszöntik az évfordulót délután 15 órakor. Itt Magócsi Károly iskolaigaz­gató lesz a szónok. A nagyká- taiak a Szabadság téren ren­deznek nagygyűlést délután 15 órakor. A szónok Babosán Jó­zsef, a nagykátai városi jogú pártbizottság első titkára. A nagykőrösiek a művelődési ház előtti téren délután 17 órakor nagygyűlésen méltatják az év­forduló jelentőségét. Beszédet Pásztor István, a városi jogú pártbizottság első titkára mond. A ráckeveiek Kiskun- lacházán a művelődési házban rendezik meg az ünnepséget délután 15 órakor, itt a szó­A hosszú túra után, fáradtan, de Jókedvűen tartanak hazafelé a kis­diákok Voltak akik az első kilométerek után megállásra kényszerültek Veres Jenő felvételei nők Maczkó József, a városi jogú pártbizottság első titkára. A szentendreiek is ezen a na­pon, a megyei művelődési köz­pontban méltatják az évfordu­ló jelentőségét délután 14 óra­kor. Beszédet Rozgonyi Ernő- né dr., a városi pártbizottság első titkára mond. A sziget- szentmiklósiak a Csepel Autó­gyár művelődési központjában rendezik meg délután 15 óra 30 perckor a megemlékezést. Az évforduló jelentőségét Nagy Józsefné, a városi jogú pártbizottság első titkára mél­tatja. A váciak a helyi műve­lődési központban délután 15 órakor rendezik az ünnepsé­get, itt a szónok dr. Olajos Mihály, a városi pártbizottság első titkára. A Pest megyei Ta­nács dolgozói a megyei tanács dísztermében rendezett ünnep­ségen délután 14 órakor ünne­pelnek, beszédet Plutzer Mik­lós, az apparátusi pártbizott­ság titkára mond. Április 3-án, szerdán Száz­halombattán lesz a megyei ün­nepség délután 14 órakor a DKV színháztermében. Az ün­nepség szónoka dr. Csehák Ju­dit, a Minisztertanács elnökhe­lyettese lesz. Ugyancsak ezen a napon méltatják az évfor­duló jelentőségét a Pest me­gyei Rendőr-főkapitányságon is délután 16 órakor. A szónok dr. Ilcsik Sándor rendőr alez­redes, Pest megyei rendőr­főkapitány lesz. Április 4. alkalmából néhány létesítmény avatására, átadá­sára is sor kerül. Cegléden, a felújított művelődési közpon­tot április elsején, délután 16 órakor adjak át rendeltetésé­nek. Ugyancsak ezen a napon délelőtt 9 órakor vehetik bir­tokba a helybeliek a kibőví­tett nagykátai szövetkezeti áruházat. Egy órával később, délelőtt 10-kor Szigetszent- miklóson a Márka Skála Áru­ház nyílik. Április másodikán Örkényben az általános iskola új tantermét s a napközi ott­hon konyháját adják át ünne­pélyes külsőségek között. Ugyancsak ezen a napon, dél­után 13 órakor szovjet hősi emlékművet avatnak Érden, a parkvárosi közösségi ház főut­cára nyíló parkjában. Hűngadcsorczat Bitrakesii futégála Még néhány lépés és a győztes átjut a Futakeszi célvonalán Már jó ideje Dunakeszi ad otthont az országos mezei fu­tóbajnokságnak. Szombaton itt randevúztak a résztvevők kü­lönböző korcsoportok érmei­ért, helyezéseiért. A viadalt tömegsportesemény gazdagí­totta; a Futakeszi. Tovább folytatja útját a Megyénk körül megyünk körül futóverseny. Ma a nyolcadik nap követke­zik, és ennek műsoráról is be­számolunk sportösszefogla­lónkban. A labdarúgóknál rangadó­sorozat volt a különböző osz­tályokban. Az NB II slágere, á Bp. Volán—Váci Izzó talál­kozó 1-1-es döntetlent hozott. A területi bajnokság Duna csoportjának éllovasa, az Oroszlány csak döntetlent ért el Szentendrén. A megyei I. osztály rangadója — Kartal— Dunakeszi — ugyancsak pont- osztozkodással zárult. A hét­végi eredmények mellett Nyi­lasi Tibor válogatott labdarú­góval készített interjú egészí­ti ki a sportösszeállításunkat a 6—7. oldalon. A göteborgi asztalitenisz-vi­lágbajnokságon női válogatot­tunk jó szereplése a férfiakat is magával ragadta. Klampár kitűnő teljesítményével le­győzték a csehszlovák csapa­tot. Göteborgban még javában tart a küzdelem, egy másik világbajnokság viszont befeje­ződött. Éspedig a B-csoportos jégkorongviadal. A csoporttól a magyar válogatottnak bú­csúznia kellett, s az ifik is ki­estek. New Yorkban jól kezdtek a magyarok a nagyszabású sakk- viadalon — erről is olvashat­nak a sportkedvelők. A tippe­lők ellenőrizhetik: vajon ho­gyan töltötték ki szelvényü­ket. A megyei totó pályázói közül, azok jártak jól, akik sok ikszet írtak. A területi labdarúgó-baj­nokságban gólszogénység volt, nem így a megyei I. osztály­ban. Csupán három csapat nem talál-t a kapuba. Szezonkezdet a Duna menten Lépéshátrányban az ellátás I sen levetné, akkor kezdi el-1 hinni, hogy mégis csak kitava­szodott. I Már korán reggel egymásba! Ha az ember a téli holmiból minden átmenet nélkül a bal­lonkabátjába bújhat, sőt a nap közepe táján már azt is szíve-

Next

/
Oldalképek
Tartalom