Pest Megyei Hírlap, 1993. május (37. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-03 / 101. szám

XXXVII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Ara: 13,50 forint 1993. MÁJUS 3., HÉTFŐ Jön a királynő A pénteki Die Presse részlete­sen beszámol II. Erzsébet an­gol királynő budapesti látoga­tásának előkészületeiről. A Die Presse a látogatás különlegességei közé sorolja, hogy Erzsébet királynő beszé­det mond a parlamentben. Be­számol a bécsi lap arról is, hogy a magyar sajtó igyek­szik szélesíteni a protokollá­ris ismereteket, amire fél év­századon át Magyarországon nem volt szükség. Béke Athénban Természetes, hogy a jó és a rossz közül a jót választot­ta Radovan Karadzic, a boszniai szerbek vezetője — jelentette ki tegnap dél­után Athénban Konsztantin Micotakisz görög miniszter- elnök, . sajtóértekezletével lezárva a kétnapos nemzet­közi Bosznia-konferenciát. A Karadzic által is aláírt Wance—Owen-terv szerint a harcok beszüntetése után kilencfős átmeneti koalíci­ós államelnökség alakulna Bosznia-Hercegovinában a muzulmánok, a szerbek és a horvátok három-három képviselőjéből. Az ideigle­nes testületben hathavonta rotációs rendszerben válta­ná egymást az államfői poszton a három nemzet képviselője. A nemzetközi szervezetek értékelése sze­rint 18 hónap után már lehe­tőség lenne az általános és szabad választások megtar­tására, az új alkotmány elfo­gadására. (Tudósítás a 2. oldalon) Helycserés forduló A labdarúgó NB I-ben sors­döntő forduló volt a mosta­ni. A hármas élboly tagjai közül a Kispest Honvéd vá­ratlan vereséget szenvedett Siófokon, a Vác FC-Sam- sung csak döntetlent ért el otthonában, a Ferencváros viszont mindkét pontot el­hozta Diósgyőrből. Úgy lát­szik, ez számukra kedvező helyszín, hiszen az elmúlt bajnokságban itt harcolták ki az aranyérmet. Mivel a második helyre feljött Fradi­nak egy elmaradt mérkőzé­se van a Békéscsaba ellen, vesztett pontok tekinteté­ben ők jobban állnak, mint Pest megyei vetélytársuk. A labdarúgó NB I ered­ményeit a 15. oldalon közöl­jük, s a 14. oldalon is válto­zatos sportösszeállítást ol­vashatnak. Európai Régiók Gyűlése Párbeszéd és együttműködés Pest Megye Önkormányzata elnökének, Inczédy Jánosnak a meghívására, Közép-Euró- pában először, Magyarorszá­gon került sor az Európai Ré­giók Gyűlésének elnökségi ülésére. A megyei önkor­mányzat vendégei Pujol I. So- ley úr, a Katalán Autonóm tartomány miniszterelnöke, az ERGY elnöke, Erwin Tau­fet úr, Baden Würtenberg tar­tomány miniszterelnöke és F. Lachat úr, Jura kanton elnö­ke, az ERGY alelnökei vol­tak. Az Európa Tanács mellett, strasbourgi székhellyel műkö­dő Európai Régiók Gyűlése 1985-ben alakult azzal a cél­lal, hogy a kontinens régiói közötti párbeszédet biztosít­sa, megszervezze együttmű­ködésüket, erősítse képvisele­tüket az európai intézmények­nél, együttműködjön a helyi területi testületekkel, támo­Szombat délelőtt 10 órakor megkondult a váci székes- egyház harangja. Bent a templomban a Cecília kórus énekelt Varga László kar­nagy vezényletével, majd fel­búgott az orgona, s kezdetét vette a váci Szent József Kol­légium avatóünnepsége, ahol jelenleg hetven piarista diák kapott otthont négy tanulmá­nyi esztendőre. Az ünnepi eseményen részt vettek a középiskolás diákok szülei, megjelent a város vezető testületé képvi­seletében Moys Csaba és gassa azon szervezeteket, amelyek a későbbiek folya­mán beléphetnek az ERGY- be. A kétszáznál több régiót tömörítő európai szervezet .Székesfehérváron tartotta el­nökségi ülését, ahol megvi­tatták az egyesület kommuni­Harmati Ferenc alpolgármes­ter, a váci Híradó ezred pa­rancsnoka, Márk József alez­redes és a város intézményei­nek, társadalmi szervezetei­nek képviselői. A püspökség és magas ran­gú egyházi személyek társa­ságában Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök fogadta a szertartást végző Angelo Acerbi címzetes érsek, apos­toli nunciust, s jelen volt az eseményen dr. Surján Lász­ló népjóléti miniszter, a Ke­reszténydemokrata Néppárt elnöke. kációs eszközökkel kapcsola­tos politikáját, ismerkedtek a kelet-európai országok prob­lémáival és megállapodtak abban, hogy a következő ta­nácskozás július 8—9-én lesz, Moszkvában. (Folytatás a 3. oldalon) — Örülök, hogy Vácott le­hetek ezen az ünnepen. Kö­szöntőm Keszthelyi Ferenc püspök urat, Surján László miniszter urat, a szülőket, hí­veket — szólalt meg magya­rul a pápai követ, aki ké­sőbb, a szertartás több részle­tében beszélt és mondott imát magyarul. Szentbeszé­de témájául a szentcsalád éle­tét választotta. Józsefről, az ácsról és fiáról, Jézusról szólt a példa, melyet tolmács segítségével olvastak fel. (Folytatás a 4. oldalon) Apostoli nuncius szentelte Piarista kollégium Vácott Vimola Károly felvételei Tb-káposzta Köztársasági elnökünk egy szakszervezeti közgyűlésen a társadalombiztosítási önkormányzatok megválasztásáról szólva kijelentette: „A saját sorsunkba történő' beleszó­lásnak ezt a lehetőségét egyszerűen nem szabad kihagy­ni. Aki kihagyja, magára vessen, pórul jár.” Miért járunk pórul, ha nem megyünk el, s miért nem, ha elmegyünk — ez sokunk számára még mindig nem világos. Amit tudunk, az lényegében alig több annál, hogy eredményes választások esetén a táppénzek és a nyugdíjak kezelésének feladatkörét két új testület, a munkavállalók és a munkaadók képviselőiből álló hat­van-hatvan fó's egészség- és nyugdíjbiztosítási önkor­mányzat veszi át az államigazgatástól. Tudjuk még, hogy jelöltet állíthat minden munkahelyi képviselettel rendelkező' szakszervezet, a választásra jogosultak tíz százaléka, továbbá ötven ember, és azt, hogy a május 21-i szavazás többnyire a szokott szavazóhelyen törté­nik. Ezzel szemben nem tudjuk, miért lenne rossz, ha a Tb-ügyek az államigazgatás kezében maradnának, hi­szen ebből az következik, hogy már eddig is pórul jár­tunk, s miért járnánk jól, ha ezek ne adj’ isten a Nagy Sándor-féle MSZOSZ kezébe kerülnének. Netán változ­na az elosztható járulékok összege? Több lenne a nyug­díj és a táppénz? Nem valószínű. A nyugdíjasok aránya a dolgozókéhoz képest egyre nő, Magyarország nem tar­tozik a jómódú európai nemzetek sorába, és különben is, a leendő önkormányzatok csak a parlament által meghatározott Tb-költségvetés alapján gazdálkodhatnak. A választások igazi tétje tehát az, hogy ki kezelje a pénzt, illetve a társadalombiztosítás vagyonát, vagyis kire bízzuk a hatalmas kasszát! Jelölőlistákkal jelentke­zik a Munkástanácsok Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, a Liga és a MSZOSZ is. A döntést némileg megkönnyíti, hogy a nagy érdekvédelmi szervezetek között van a munkástanácsok szövetsége, amelynek erkölcsi hitelét erősíti, hogy az ötvenhatos munkástanácsok szellemi örökösének tekinthető, nem a pártállam idejéből mentette át magát, és a jelek szerint valóban alulról szerveződik. Nem könnyíti, de szükséges­sé teszi a döntést, hogy egy ilyen nagy horderejű ügyben élhetünk a demokrácia adta lehetőséggel, mert valóban csak akkor alakíthatjuk szőkébb és tágabb közösségeink sorsát, ha nem mondunk le a választás jogáról. Igaz, május 21-én nem a nyugdíjak és a táppénzek ösz- szegének mértékéről döntünk, de tehetünk valamit azért, hogy ne kecskék őrizzék a társadalombiztosítás ká­posztáját. Bánó Attila Béke Nyugdíjas Oázislánc Vásár és találkozó E hét végén, pénte­ken a Béke Nyugdí­jas Alapítvány nagy­szabású rendezvény­nyel mutatkozik be Érden. Az alapítvány kebelén belül működő Béke Nyugdíjas Oá­zislánc szervezeteinek orszá­gos találkozóját tartják meg a városi Művelődési Központ­ban. Délután háromkor meg­alakul a Nyugdíjas Oázislánc érdi szervezete, s a Művelődé­si Központban egész napos kedvezményes vásár lesz, mintegy illusztrálandó a Béke Nyugdíjas Oázislánc lé­nyegét. Az alapítvány életrehívója, a budapesti Vázsonyi József maga is nyugdíjas. Aktív ko­rában a munkája a világ szá­mos pontjára, így az Ameri­kai Egyesült Államokba is el­juttatta. Ott győződhetett meg arról, hogy a nyugdíjasok a vi­lág gazdagabbik felén is támo­gatásra szorulnak, és ezt a tá­mogatást a társadalom meg is adja. Nonprofit szervezetek nyújtanak a piaci árnál lénye­gesen olcsóbban szolgáltatá­sokat az idős embereknek, a jogszabályok beszerzési kö­rök szervezését teszik lehető­vé, amelyeken keresztül — a termelővállalatok együttmű­ködésének köszönhetően — jelentős engedményekkel jut­nak élelmiszerekhez, napicik­kekhez. A működő minta te­hát ismert volt Vázsonyi Jó­zsef előtt, ehhez társult a ha­zai viszonyok ismerete. Mint az közismert, Magyarorszá­gon alapítványok ezrei kér­nek adományokat nemes cé­lokra. Közülük azonban na­gyon kevésnek sikerül elegen­dő pénzt összegyűjteni, hi­szen az adakozásra hajlandó jómódú vállalatok és magán- személyek teherbíró képessé­ge véges. Ezért Vázsonyi Jó­zsef nem könyöradományt kér a nyugdíjastársadalom számára, hanem arra a tényre alapozza a szervezet működé­sét, hogy ha egy-egy nyugdí­jas kevés pénzzel is rendelke­zik, több milliós táboruk az országban mégis az egyik leg­nagyobb vásárlói réteg. (Folytatás az 4. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom