Pest Megyei Hírlap, 1994. április (38. évfolyam, 76-100. szám)

1994-04-01 / 76. szám

XXXVIII. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM Ára: 13,50 forint [| 1994. ÁPRILIS 1., FENTEK Tizennégy település tartozik a közgyűlésnek Elfolyt a pénz a víziközmuvekre A budaörsi önkormányzat nem tudja a béreket kifizet­ni az intézményeiben, mert Pest Megye Önkormányza­ta a település bankszámlájáról a város tartozása miatt leemeltetett 5 millió 72 ezer forintot. Ezért a település polgármestere levélben fordult a megyei közgyűléshez és kérte az összeg visszautalását. Holnapi, ünnepi számunk tartalmából SZOKOLAY SÁNDOR Húsvétoló; KRÚDY GYU­LA Bajza Lenke, avagy az üveglábú ember; TÓTH ÁRPÁD A „kéremszé- pen” felesége; FEKETE GYULA Húsvéti gondola­tok Természet-édesanyánk­ról- MIKSZÁTH KÁL­MÁN A magyar antiszemi­ta; SÁNDOR ANDRÁS. Árulás, katasztrófa, feltá­madás; ADY ENDRE Krisztuskereszt az erdőn; DÖBRENTEI KORNÉL A nyárádremetei Krisztus; KARINTHY FRIGYES Új ezerkoronás; NAGY GÁSPÁR Imádság a gyű- lölködőkért; RAINER MARIA RILKE Angyal; TÖRÖK BÁLLNT A meg­váltó feltámadása és Tele­ki Pál halála; RADNÓTI MIKLÓS Április (I.); RU­DYARD KIPLING Ha...; ARANY JÁNOS Az elha­gyott fülemile; PAMER NÓRA Jézus mártíromsá- gának emlékhelyei; Interjú SZELECZKY ZITÁVAL, SURJÁN LÁSZLÓVAL CSÚCS LÁSZLÓVAL és UCHTENBERGER GYÖRGGYEL Szombati számunk 24 ol­dalon, változatlan áron je­lenik meg. A megyei közgyűlés tegna­pi ülésén — számos napi­rendi pont megtárgyalása mellett — azonban egyet­len képviselő sem támogat­ta a budaörsi kérést. Az előzményekhez tartozik, hogy a testület még a múlt évben 151 millió forint ka­matmentes visszatérítendő támogatást adott annak a 92 településnek, amelyek a Pest Megyei Víz- és Csator­namű Vállalattól átvették a víziközmű üzemeltetését. Az önkormányzatokkal kö­tött szerződések szerint. Boross Péter miniszterelnök és Viktor Csemomirgyin kor­mányfő vezetésével ma­gyar-orosz plenáris tárgyalá­sokat tartottak tegnap az Or­szágházban. A kozultáción elhangzotta­kat Hermán János külügyi he­lyettes államtitkár, szóvivő foglalta össze a magyar sajtó munkatársai számára. amennyiben a települések nem teljesítik a visszafizeté­si kötelezettséget, a megyei önkormányzat azonnali in­kasszót — beszedési megbí­zást — nyújt be a település bankszámláját vezető fiók­nál. A közgyűlés többször mó­dosította a pénz visszafizeté­sének határidejét, végül vég­ső dátumként február 28-át jelölte meg. Ennek ellenére csak 75 település utalta visz- sza több mint 117 millió fo­rint értékben a tartozást, így a megyei önkormányzat A szóvivő elmondta: a tár­gyalásokon a kétoldalú kap­csolatok kerültek az érdeklő­dés homlokterébe; azon belül is főként a gazdasági kontak­tusokra koncentrálták a figyel­met. A két kormányfő egyet­értett abban, hogy mielőbb le kell zárni a múltból még visz- szamaradt nyitott kérdéseket, majd a figyelmet a gazdasági kénytelen volt 14 önkor­mányzat terhére benyújtani az azonnali inkasszót. Erre azonban csak márci­us második felében került sor, mert türelmi időt kaptak azok, akik jelezték, hogy a pénz úton van. Annak ellenére, hogy a tá­mogatás odaítéléséről szóló szerződésben benne szere­pelt, hogy a települési önkor­mányzat bejelenti a bankfi- óknál a beszedési megbí­zást, ezt többen nem tették meg, ezért a pénzintézet nem tudta teljesíteni a fel­adatot. A megyei önkor­mányzat számláján eddig hét település tartozása jelent meg, a többi pénz sorsáról egyelőre nincs információ. (Folytatás a 4. oldalon) kapcsolatok gyors, hatékony dinamizálására kell fordítani. Szó esett az orosz adóssá­gok ügyéről is. Herman Já­nos az MTI kérdésére el­mondta: a tárgyaláson a fenn­álló 800-900 millió dolláros tartozás rendezésének több módozata is szóba került. (Folytatás a 3. oldalon) Olcsóbban telefonálhatunk A Matáv Rt. mától a buda­pesti agglomeráció 43 tele­pülésén az eddigi II. díjtá­volságú tarifa helyett az I. díjtávolságára érvényes ta­rifát alkalmazza. Ez átlago­san 50 százalékkal alacso­nyabb árat jelent. Egy 3 perces beszélgetés díja ed­dig az érintett települések és Budapest között csúcs­időben áfával együtt 61 fo­rint 90 fillérbe került, az agglomerációs tarifa sze­rint azonban 26 forint 80 fillért kell fizetni. Mivel a megvalósítás — az átállás műszaki nehézségei miatt — 3 hónapot késett, a Ma­táv Rt. az új tarifából 3 hó­napra további díjkedvez­ményt ad. Mától június 30-ig Budapest és az agglo­merációs települések közöt­ti hívásoknak I-es helyett helyi díjat számítanak fel. így a csúcsidőszakban egy 3 perces beszélgetés díja áfával együtt 9 forint 90 fil­lér lesz. A Matáv a vissza­menőleges jóváírást a buda­pesti előfizetőknél műsza­kilag nem tudta volna meg­valósítani. T. Á. Egy helyen az adóhivatal Az APEH Pest megyei Igazgatóságának vezetői tegnap sajtótájékoztatón ismertették az adóbevallások eddigi tapasztalatait, majd elmondták, hogy az igazgatóság az eddi­gi szétszórtság után a Váci út 48/C—D szám alá költözött. Tudósításunk a 4. oldalon Erdó'si Agnes felvételei Hogyan törlesszen Moszkva? Krisztusi örökségünkért A négy év előtti változások az egyház életében is új kor­szakot nyitottak. Megszűnt az egyházügyi hivatal. Meg­szűnt az egyház ellenőrzése is. Az egyház visszakapta régi jogait, szolgálati lehetőségeit. A majdani egyház­történészek ezt a nagy változást csak pozitívan értékel­hetik. Az elmúlt négy esztendőben az egyház Krisztus­tól kapott megbízatását szabadon végezhette. Templo­mainkban, imatermeinkben, konferenciai házainkban összegyűjthette a híveket, a gyerekeket és a fiatalokat, és taníthatta őket a keresztyén hit útján való járásra. Az iskolákban szabadon gyűjthette össze a megkeresz­telt gyermekeket és nevelhette őket a krisztusi tanítás szerint. A magyar nemzet szempontjából igen fontos, hogy a keresztyén erkölcs újra diadalmaskodjék az egyes ember, a család és a közösség életében. Ez a mögöttünk való négy év az építkezések ideje volt. Visszakaptuk őseink örökségének egy részét. Új épületeket építettünk oktatási és szociális célokra. A kényszerűségből abbahagyott szolgálatainkat ismét elkezdhettük az óvodákban, iskolákban és gimnáziu­mokban. Intézményeinkben Jézus tanítása nyomán folyik a nevelés, az oktatás. Kimondhatatlan öröm lát­ni a csillogó szemű gyermekeket, a Krisztus ügyéért lelkesedő nevelőket. A külső' és látható építkezésekkel együtt az egyház belülről is épült. Az elmúlt négy évben anyagi támo­gatást kapott a magyar parlamenttől. Kormányza­tunk világosan látta, hogy az egyház szolgálatára nél­külözhetetlen szükség van a negyvenöt év romjainak eltakarításához, az új magyar jövő építéséhez. Az el­múlt évtizedekben az egyház megmaradt. Jézus sza­vai igazolódtak: Az egyházon a pokol kapui sem ve­hetnek diódáimat. Az a reménységünk, hogy az egyháztörténészek újabb négy esztendő múltán így kezdhetik értékelésü­ket: Csodálatos, amit az Isten veletek cselekedett! Roszík Mihály Evangélikus lelkész Koncepciót fogadott el a kormány a gazdálkodással összefüggő bűnözés meg­előzése, felderítése és a ha­tékonyabb felelősségre vo­nás érdekében. A kabinet a gazdaságvédelmi tevékeny­ség összehangolására mai hatállyal koordinációs bi­zottságot hoz létre, amely­ben helyet kapnak a gazda­sági bűncselekmények nyo­mozását végző rendőrség, il­letve a vám- és pénzügyőr­ség delegáltjai is. Felkérik részvételre a legfőbb ügyészt, a Nemzeti Bank el­nökét és az Állami Számve­vőszék elnökét — jelentette be Kónya Imre belügymi­niszter a tegnapi szóvivői tá­jékoztatón. Bővült a református kollégium tus Meglehetősen szép ajándékot kapott a húsvéti ünnepekre a nagykőrösi reformá- tanítóképző főiskola. Megépült az intézmény le­ánykollégiumának új épület- szárnya, így a jövőben im­már 160 hallgató elszálláso­lására nyílik lehetőség a kor­szerűen megtervezett diá­kotthonban. Az egyházi tulajdonok rendezése során, a reformá­tus egyház birtokába került, hajdani Técsy-féle szanatóri- umRól hamarosan kiderült, hogy a főiskola egyre soka­sodó diákjait nem sokáig tudja kiszolgálni. Elhelyezé­sük csak az otthon bővítésé­vel oldható meg. A kivitele­ző kecskeméti református egyházközség építőrészlege, figyelemre méló tempóban látott a munkához. Tavaly augusztusban még csak az alapjai álltak az épületnek, amelyben azóta 40, egyen­ként 4 ágyas szobákat alakí­tottak ki, vizesblokkal, teljes komforttal. A háromszintes, padlás­tér-beépítésű szárnyban ka­pott helyet 500 személy ki­szolgálására alkalmas kony­ha, amely kapacitásánál fog­va a tervek szerint közétkez­tetési feladatokat is elláthat majd. Az új épületrészben alakították ki a tágas társal­gót is, amely áprilisban első­ként egyházi konferenciá­nak ad helyet. -ay A kormány a bűnözés ellen

Next

/
Oldalképek
Tartalom