Pest Megyei Hírlap, 1967. december (11. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

Befejeződtek a magyar-szovjet tárgyalások Fock Jenő hazaérkezett Moszkvából Fock Jenő, a magyar fórra- j folytatott a Szovjetunió és dalmi munkás-paraszt kor mány elnöke november 25- étől 30-áig baráti látogatást tett Moszkvában. A szovjet párt- és kormány- küldöttség idén szeptember­ben Magyarországon tett lá­togatása során létrejött meg­állapodással összhangban Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nöke és Fock Jenő magyar kormányelnök tárgyalásokat Magyarország közötti testvéri együttműködés továbbfejlesz­tését érintő kérdések széles köréről. A felék kifejezték ázt a meggyőződésüket, hogy az el­ért megállapodás előmozdítja a két ország közötti együtt­működés további elmélyítését és kiszélesítését gazdasági, ke­reskedelmi, valamint műszaki és tudományos téren. A tárgyalások a tel jes köl­csönös megértés és a testvéri barátság szellemében zajlot­tak le. Fock Jenő, a forradalmi munkás-paraszt kormány el­nöke, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizott­ságának tagja csütörtökön hazaindult Moszkvából. A ma­gyar és szovjet zászlókkal dí­szített vnukovói repülőtéren Aleltszej Koszigin, a szovjet minisztertanács elnöke, Kirill Mazurov, a minisztertanács el­ső elnökhelyettese, miniszte­rek és más hivatalos szemé­lyiségek búcsúztatták a ma­gyar vendégeket. Fock Jenő és kíséretének tagjai csütörtökön délután hazaérkeztek. Fogadtatásukra a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Fehér Lajos, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Nyers Rezső, a Központi Bi­zottság titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, dr. Bíró József külkereskedel­mi miniszter, dr. Csanády György közlekedés- és posta­ügyi miniszter, Vályi Péter pénzügyminiszter. A miniszterelnök rövid nyi­latkozatában a következőket mondotta: — Tárgyalásaink eredmé­nyesek, sikeresek voltak és az elért eredmények jövő évi tervünket, népgazdasági ter­vünk végrehajtását, gazdasági reformunk .bevezetését segí­tik. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A JÖVŐ ÉVI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. A napirend megtárgyalása előtt az ülésen elnöklő Fehér Lajos, a Minisztertanács el­nökhelyettese méltatta azo­kat a kimagasló érdemeket, amelyeket a szerdán elhunyt dr. Münnich Ferenc szerzett a magyar nép felszabadításá­ért-, hatalmának kivívásáért, megszilárdításáért és a nem­zetközi munkásmozgalomban a népek szabadságáért egész életén át folytatott harcában. A Minisztertanács úgy hatá­rozott, hogy jegyzőkönyvben örökíti meg dr. Münnich Fe­rencnek, a forradalmi mun­kás-paraszt kormány volt el­nőkének emlékét és elévülhe­tetlen érdemeit. Az ülés napi rendjének első pontjaként az Országos Terv­hivatal elnöke előterjesztette a népgazdaság jövő évi fej­lesztési tervét. A kormány a tervet megtárgyalta és elfo­gadta. A pénzügyminiszter előter­jesztette a jövő évi állami költségvetés tervezetét. A kor­mány megvitatta, elfogadta, s felhatalmazta a pénzügymi­nisztert, hogy a javaslatot az országgyűlés elé terjessze. A pénzügyminiszter és az Országos Tervhivatal elnö­kének javaslatai alapján a Minisztertanács határozatot hozott a jövő évi hitelpoliti­kai irányelvekről. A munkaügyi miniszter je­lentést tett az első három ne­gyedév munkaügyi helyzeté­ről. A kormány a jelentést tu­domásul vette. Az igazságügy-miniszter be­nyújtotta a polgári törvény- könyv módosításáról, vala­mint a választottbírósági el­járásra vonatkozó rendelke­zések módosításáról szóló törvényerejű rendeletek ter­vezetét A kormány az elő­terjesztéseket megvitatta, s úgy határozott, hogy a terve­zeteket a Népköztársaság El­nöki Tanácsa elé terjeszti. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt Kádar János fogadta az amerikai nagykövetet Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön bemutatkozó látogatáson fogadta Martin J. Hillenbravd-ot, a.z Ame­rikai Egyesült Államok rend­kívüli meghatalmazott nagy­követét, aki a közelmúltban adta át megbízólevelét. BUDAPEST Az első ceyloni nagykövet Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke csütörtökön fogadta Ben­jamin Franklin Perem rend­kívüli és meghatalmazott nagy­követet, Ceylon első ma­gyarországi nagykövetét, akt átadta megbízólevelét. Benja­min Franklin Perera nagykö­vet megbízólevelének átadása után a Hősök terén megko­szorúzta a Magyar Hősök Em­lékművét. Deres, ködös, fagyos reg­__gélen megkezdődött a h avas műszak a Magyar Hajó- és Darugyárban. Vigyázat, balesetveszély! _ A síkos, fagyott utakon jobban kell vigyázni. Nem úgy, mint ennek a gázpalac­kot szállító nyergesvontatónak a vezetője, aki Dunakeszi kö­zelében a műútról az árokba fordult. Szerencsére senki nem sérült meg. O Az első sícsatolás a Sza­badság-hegyen. A tegna­pi havas, napsütéses délelőttön sokan keresték fel sílécekkel és szánkókkal a hóval borított budai hegyeket. (MTI-Foto) Tanácskozott a TOT A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa csütörtökön illést tartott. Az ülésen részt vett Dobi István, az Elnöki Ta­nács nyugalmazott elnöke, dr. Erdei Ferenc akadémikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, valamint a gazdasági irányító szervek számos vezetője. Szabó István, a Termelőszö­vetkezetek Országos Tanácsá­nak elnöke, beszámolt az or­szágos elnökség és titkárság ed­digi munkájáról, a területi szö­vetségek megalakulásáról, az elmúlt hónaitokban végzett munkájuk tapasztalatairól. Az elnök megállapította: a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa és választott szervei eddigi tevékenységük során hasznosan segítették a terme­lőszövetkezetek önálló, válla­latszerű gazdálkodásának ki­alakítását, de a most követke­ző időszakban még többet te­hetnek, és még többet is kell tenniük a kongresszusi határo­zatban megfogalmazott célok valóra váltásáért, elsősorban a termelőszövetkezetek szocialis­ta jellegének erősítéséért, vala­mint a szövetkezeti demokrá­cia elveinek teljesebb érvé- nvesí tűséért. , Az elnöki beszámoló után i dr. Nagy Sándor, a TOT fő- i titkára beterjesztette a terme­lőszövetkezetek információs rendszerére vonatkozó javasla­tot. Kifejtette, hogy az új gaz­daságirányítási rendszer viszo­nyai között, a termelőszövetke­zetek önálló vállalati gazdál­kodásának és önigazgatásának erősödésével számottevően nö­vekszik majd a szövetkezeti gazdaságok információigénye. A főtitkári előterjesztés után az országos tanács tagjai szó­laltak fel. Dr. Soós Gábor mezőgazda- sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes néhány felszóla­lásra válaszolva elmondotta, hogy a jelenlegi információs rendszer további javításra szo­rul. A tanácskozás első két napi­rendi pontjának megtárgyalá­sa után Virág István, a TOT főtitkárhelyettese terjesztette elő a termelőszövetkezetek szo­cialista munkaversenyéről szó­ló beszámolót. — Végül — napirenden kí­vül — Varjas Gyula, a székes- fehérvári Szabad Élet Terme­lőszövetkezet elnöke indítvá­nyozta, hogy az országos ta­nács elnöksége vizsgálja meg az állategészségügy jelenlegi rendszerének problémáit, és dolgozza ki javaslatait azok megoldására. Az országos ta­nács a javaslatot elfogadta. Holl __...________ a göfiHj politikai foglyánál! Piet de Jong holland mi­niszterelnök szerdán a felső­házban egy kérdésre válaszol­va bejelentette, hogy Hollan-. dia hajlandó menedékjogot biztosítani a görögországi bör­tönökben sínylődő politikai foglyoknak. A holland ajánlat válasz a görög rezsimnek arra a nyilatkozatára, amely sze­rint az athéni kormány kész átadni 2500 politikai foglyot olyan országnak, amely befo­gadja őket Kis piros könyv Tíz év az százhúsz hónap. Százhúsz pici, piros csillagú bélyeg. Ránézésre ennyit do­kumentál csupán a tagsági könyv. Papíron bizonyítja, hogy tagja vagy a pártnak. Ám ha csak ennyi lenne, jo­gos a kérdés: miért áldozták már annyian életüket — illega­litásban dolgozó elvtársaink és a szovjet katonák ezrei a háború alatt — ezért a kis piros könyvecskéért? Való­ban nem lenne több, mint írá­sos dokumentum? Voltak évek, nem is olyan régen, amikor egyesek számá­ra valóban nem jelentett töb­bet puszta dokumentációnál, esetleg ajánlólevélnél egyéni életük jobb boldogulásához. Pedig ennél sokkal több kell, hogy legyen. Azt kell bizo­nyítania: kommunista vagy, gondolkodásodban, cselekede­teidben. Ebben az esetben pedig ez a kis piros könyv már jelképpé magasztosul. Eszméink, tetteink jelképé­vé... Néhány esztendővel ezelőtt egyik nagybeteg kollégánknak az volt az utolsó kívánsága: mielőtt eltávozna közülünk, szeretne tagja lenni a párt­nak. Érdeke már nem fűzi hozzá, csodálatos gyógyulást sem remél a kis piros könyv birtoklásától, csupán nyugal­mat: amíg élt, nem volt hiá­bavaló az élete, a legszentebb célért, az emberek boldogu­lásáért dolgozott. Csak ennyi érve volt, mégis ez volt a leg­döntőbb érv, amiért a taggyű­lés egyhangúan megszavazta felvételét . Százhúsz pici, piros csilla­gos bélyeg. Több nem fér már a párttagsági könyvbe. Prózai egyszerűséggel: be­telt ... De vajon ez a szó ki­fejezi-e híven annak a tíz esztendőnek minden esemé­nyét, harcát és cselekedetét, amióta ez a tagkönyv a mi­énk? Aligha. Túlságosan is mozgalmas évtized maradt is­mét mögöttünk. Amikor ezt a tagkönyvet megkaptuk, nehéz hónapok álltak mögöttünk és előttünk is. Mégis tízezrek vállalták, előnyök nélkül, becsületből, hovatartozásból. Akaratlanul is eszébe jut az embernek ez, most, amikor utoljára veszi kezébe hovatartozásának jelké­pét, a betelt piros könyvecs­két. Emlékezik. Mindarra, ami az elmúlt tíz esztendő alatt történt, nemcsak szemé­lyes életében, hanem az egész országban. A termelőszövetke­zetek újjászervezésének nehéz napjaira. A kongresszusokra és választásokra. Aluljárók­ra és az új Erzsébet-hídra Összehasonlítja, hány ember­nek volt autója tíz évvel ez­előtt és hány embernek van ma. Gyárakra, amelyek azóta teremtődtek puszta szántóföl­deken, Vác szomszédságá­ban, Százhalombattán és má­sutt az országban. Sportsike­rekre és színházi élményekre, amelyeknek tanúi voltunk ez idő alatt. És arra is, hogy tíz évvel öregebbek lettünk, ma­gasabb a homlokunk, meg a fürgeségünkből is mintha vesztettünk volna valamit. Emlékezni jó a megtett út­ra. De emlékezni csak úgy sza­bad, ha ezek az emlékek vagy mondhatom úgy is, sikerek, nem zsongítanak, hanem lel­kesítenek. Üj célokra, új fel­adatokra. Űj piros könyvecs­kével a zsebünkben. Amikor beleragasztjuk majd az első pici, piros csillagú bélyeget, az emlékek új erővé kell, hogy változzanak. Ez az élet rend­je. , Frukner Pál Havas műszak, csúszós utak

Next

/
Oldalképek
Tartalom