Pest Megyei Hírlap, 1993. június (37. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-03 / 127. szám

$ PEST MEGYEI HÍRLAP MAGYARORSZÁG 1993. JÚNIUS 3., CSÜTÖRTÖK 3 NATO-konferencia Budapesten A válságkezelő képességről Magas rangú NATO-táborno- kok, diplomaták, ENSZ-tiszt- ségviselők, szakértők gyűl­nek össze ma a magyar fővá­rosban, hogy az észak-atlan­ti szervezet idei katonai-biz­tonságpolitikai munkaműhe- lyének keretében elemezzék a NATO válságkezelő képes­ségét. A budapesti tanácsko­zásnak különös jelentőséget ad, hogy most első ízben kér­tek fel házigazdának egy szö­vetségen kívüli országot. Egyebek mellett erről adott tájékoztatást a tegnapi kül­ügyi szóvivői sajtókonferen­cia meghívott vendégeként Gyarmati István főosztályve­zető. Egészen 1989-ig jóformán titokban tartották meg a NA- TO-munkamúhely éves talál­kozóit. Moszkva vadászgépekkel törleszt Eredményes MÍG 29-es típusú elfogó va­dászrepülőgépeket kap a hon­védség Oroszországtól. Mint ismert, a volt Szovjetunió adósságának törlesztésére megkötött magyar—orosz kormányközi megállapodás alapján szakértői tárgyalások folytak az adósság egy részé­nek haditechnikai eszközök­kel való kiegyenlítésére. tárgyalások A tárca tájékoztatása sze­rint kialakult a szállításra ter­vezett eszközök összetétele, és megkezdődött a szerző­dés előkészítése. A különbö­ző haditechnikai felszerelé­sek között szerepelnek a MÍG 29-es elfogó vadászre­pülőgépek, a meglévő rend­szerekhez légvédelmi raké­ták. Nem sújtotta, le a kizárás Király B. Izabella készül a tüntetésre Az MDF parlamenti frakciójából kedd éjjel titkos szava­zással kizárt Király B. Izabellát, Pest megyei országgyűlési képviselőt, arról kérdeztük, hogyan érinti a döntés, és mik a további politikai tervei? — Megelégedéssel tölt el, hogy 103-32 arányban sza­vazták meg a kizárásomat, csak azt szeretném tudni, me­lyek kizárásom valódi okai. Kirekesztésemre már régóta számítottam, a levegőben éreztem. Őszintén szólva lel­kileg nem érint. A dologban csak az az érdekes, hogy én a helyemen szeretnék maradni, hiszen az MDF-tagságomra nem vonatkozik a kizárás. Közben szervezem a június 4-i tüntetést a Hősök terén, ahol teljesen új bel- és külpo­litikai stratégiatervezetet je­lentek be. Aktív és offenzív külpolitikára van szükség — a részletekről majd a helyszí­nen szólok. Remélem, hogy a magyar rendőrség felelőssé­gének teljes tudatában jár majd el, nem úgy, mint ta­valy október 23-án a Kossuth téren, vagy március 15-én Ta­tabányán a Turul-avatáson. Feltételezem, hogy a nemzet- biztonsági szolgálat emberei pontosan tudják, ki a provo­kátor és nem fogják indoko­latlanul igazoltatni és megfé­lemlíteni a résztvevőket. Egyelőre a nyilvánosság előtt nem kívánok kizárásommal foglalkozni, megírom a nap­lómnak a gondolataimat. (b. cs.) A kormány a programja szerint dolgozik Az MDF-frakció vállán a teher (Folytatás az 1. oldalról) Lezsák Sándor alelnök saj­nálja a történteket, s úgy gon­dolja: az országban nagyon sokan, akik együtt éltek Csur- ka István igazságainak nagy részével, most csalódtak és a kizárást kudarcélményként élik meg. Lezsáknak azonban az a meggyőződése, hogy a Magyar Ut Körökben és az újjászerveződő MDF-ben ezek az igazságok jelen van­nak. Lezsák szerint Csurka Istvánnak ezek mögé az igaz­ságok mögé az elmúlt hóna­pokban nem sikerült cselek­vőképes erőt állítania. Le­zsák nem hiszi, hogy a Ma­gyar Út Körökhöz csatlako­zók többsége elfordul az MDF-től. — A tét most az —, hogy mennyire képes Csurka a tisztességes kiválás­ra. Ugyanakkor egy kérdésre válaszolva arra is utalt: nem tud együttélni egy olyan MDF-fel, amelyben az a han­gulat uralkodik, amelyik meg­tagadja a kormányzatot, és magában tartja azt a Debre- czenit, aki lenácizta — a Le­zsák által ma is nagyon be­csült — Csurka Istvánt. A Magyar Demokrata Fó­rum országgyűlési képviselő- csoportjának kedd estétől teg­nap hajnalig tartó ülése után kiadott állásfoglalás megerő­síti a képviselőcsoport elköte­lezettségét az MDF VI. Or­szágos Gyűlésének politikai nyilatkozata és a kormánnyal való együttműködés mellett. A dokumentum hangsúlyoz­za: ez a képviselőcsoport vi­seli a legnagyobb felelőssé­get a rendszerváltozás első négy esztendejéért, követke­zésképpen fel kell lépnie an­nak érdekében, hogy meg­szűnjön minden olyan belső ellentét, amely veszélyezteti a kormány működéséhez szükséges parlamenti több­ség biztosítását, s ugyanak­kor követhetetlenné teszi a választópolgárok szemében az MDF politikáját. Az állás- foglalás szerint ezzel a politi­kával elsősorban Csurka Ist­ván és Zacsek Gyula fordult szembe, s ezért az MDF-en belüli ellentétekért mindenek­előtt őket terheli a felelősség. Az ellentétek kiéleződéséhez hozzájárult Elek István és Debreczeni József egyénies­kedő politizálása, célt tévesz­tő publicisztikája is. A nemrégiben, 29 MDF-es országgyűlési képviselőből megalakult Magyar Igazság nemzetpolitikai csoport teg­nap megtartott ülése után be­jelentették: a csoport támogat­ja a szavazataival a kormány- koalíciót a parlamentben. El­mondták azt is, hogy Antall József miniszterelnöktől ké­rik annak tisztázását, hogy a csoport tagjai között vannak-e volt III/III-as ügy­osztállyal kapcsolatba hozha­tó személyek. A csoport Balás István sze­rint azért tartotta szükséges­nek ezen kérése előterjeszté­sét, mert a miniszterelnök­pártelnök a kedd éjszakai MDF-frakcióülésen bírálta a csoport alapító nyilatkozatá­nak azon tételét, amely sze­rint a felvétel feltétele, hogy a jelentkező nyilvánítsa ki: nem volt MSZMP-tag, sem pedig a III/III-as ügyosztály tagja. Antall József Balás sze­rint jelezte, hogy tudomása szerint máris vannak ilyen ta­gok a csoportban. — Csak feltevések fogal­mazódtak meg, de hivatalos indoklás nem hangzott el a kedd esti MDF-frakcióülé­sen azzal kapcsolatban, hogy miért zártak ki a képvi­selőcsoportból — mondta el a továbbiakban Balás István képviselő a sajtó munkatársa­inak. Elek István tegnapi nyilat­kozatában megemlítette: Le­zsák annak idején sokkal po­zitívabban nyilatkozott Csur- káról, mint a nemzeti liberá­lisokról, így nyilvánvalóvá vált, hogy Lezsák-Csurka és a nemzeti liberálisok két kü­lön világ. Brit—magyar tervezési konferencia Irányítás helyett koordinációt A Nagy-Britannia Környezet­védelmi Minisztériuma által kezdeményezett kétnapos kon­ferencia tegnap ért véget Rác­kevén, melyet a Környezetvé­delmi és Területfejlesztési Mi­nisztériummal közösen Terü­lethasználati és környezeti sza­bályozás címmel tartottak. A konferencia céljairól és témáiról Font Erzsébet, a KTM területi tervezési főosz­tály vezetője tájékoztatta la­punkat. Elmondta, a konferen­cia alapcélja az volt, hogy az angol területi-tervezési gya­korlat tapasztalatait hasznosít­hassuk a ma kialakulóban lévő hazai gyakorlatban. Az elmúlt három év folyamán sok terület felértékelődött, il­letve magánterületté változott. A területi tervezésben a felül­ről történő irányítás helyett a koordinációra kell helyezni a hangsúlyt. Richard Wakefordtól, a brit minisztérium államtitkárától ar­ról érdeklődtünk, hogy Nagy- Britannia milyen módon tud ezen a téren hazánknak segíte­ni. A brit államtitkár elmond­ta, a cél az volt, hogy a szak­ma különféle régióiból érke­zett emberek vitassák meg a problémákat. Segíteni tudnak, de problémáinkat végső soron nekünk kell megoldani.-feke­Nyitás előtt a Kriminalexpo ’93 A biztonságos világért A Magyar Köztársaság elnöke — a miniszterelnök javaslatára — életműve elismerése­ként Sipos Gábornak, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi taná­rának a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta. Az el­ismerést Göncz Árpád tegnap délután a Parlament Nándorfehérvári-termében nyújtotta át. Hancsovszki János felvétele (Folytatás az I. oldalról) Kérdésünkre, hogy miért éppen ezt a várost választot­ták a rendezvény színhelyé- nek, Fülöp Sándor legfőbb ügyészségi ügyész válaszolt. Egyrészt Százhalombatta szakmai berkekben a „pisz­kos tizenkettő" közé tartozik, az ipari nagyüzemek környe­zetszennyező tevékenysége miatt. Másrészt tapasztalták, hogy a település vezetői és az ipari vezetők egyaránt kész­séggel vállalják az együttmű­ködést a helyzet javításáért. A százhalombattai rendez­vény programjában szerepel az önkormányzat környezet- védelmi törekvéseinek ismer­tetése, valamint az erőmű és a kőolajfinomító tevékenysé­gével kapcsolatos problémák és ezek várható megoldásai. Külföldi szakemberek is tarta­nak erről előadásokat. Visszatérve a vásárváros eseményeire, a rendezvényt szponzoráló brüsszeli Kreut- ler cég vezetője a sajtótájé- koztatón elmondta, hogy a kommunikáció dokumentálá­sának új útjait kívánják bemu­tatni. Érdekesnek ígérkezik továbbá az igazságügyi szak­értői tevékenység reprezentá- lása, mélynek keretében rob- banócsapdákról, a dél-afrikai robbanóanyag-iparról, vala­mint az egy kézujj alapján történő ujjlenyomat-azonosí­tásról is lesz szó, illetve be­mutató. Huszonnégy országból vár­nak előadókat, és mintegy hatvan kiállítót, a nagyszabá­sú rendezvénysorozatra, melynek befejezése családi nap lesz, látványos tűzoltó­bemutatókkal és vetélkedők­kel. Ga. J. MH-kacsa A Miniszterelnöki Sajtóiroda tegnapi közleményében arról tájékoztatott, hogy „A Ma­gyar Hírlap június 2-ai számá­ban közölt MH-információ, miszerint MDF-körökben fel­merült volna a népjóléti tárca megosztása és külön miniszté­rium hatáskörébe kerülne az egészségügy, illetve a szociál­politika, minden alapot nélkü­löz. Az elmúlt három év tapasz­talatai csak megerősítették azt a kormányalakításkor ér­vényesülő elvet, hogy az egészségügy és a szociálpoli­tika jelentős részben egymás­sal összefüggő, egymást ki­egészítő szakterületet alkot­nak.” KDNP! Vigyázat! Debreczeni Jófsef, mint azt tegnap nyilatkozta, le­vonta a konzekvenciát: „Annyi azonban bizo­nyos, hogy kilépek a párt­ból.” A magyar demokra­ták köreiben működő li­berális képviselő, akinek ezeddig valószínűleg so­sem tűnt fel, hogy a ma­gukat liberálisnak mon­dó pártok nem rendelkez­nek népi-nemzeti elköte­lezettségű szárnnyal, azt is kimondja, hogy Elek István és az ő frakcióból való kizárása „egyesek primitív igazságérzeté­nek köszönhető”. Debre­czeni Józseftől megszok­hattuk már, hogy jelzőit úgy szórja, mint náthás ember a bacilusokat egy- egy tüsszentés alkalmá­val, ha nem használ zseb­kendőt. Debreczeni ilyen, amit a Pest Megyei Hírlapnál már saját bő­rünkön is tapasztalhat­tunk, ám igaz, nem ugrot­tunk félre a Debreczeni- féle bacilusok elől, hiszen azok végül is ártalmatla­nok, ha nem vesszük ko­molyan őket. Sajnos ezt rajtunk kívül azok nem tehették meg, akiket Deb­reczeni József olyan jel­zőkkel illetett, amely jel­zők messze túllépik a jó­ízlés határait. Az MDF- ről a liberális „szárny” le­választása nem szeren­csétlen megoldás, hiszen e sorok írója egyetlenegy­szer Kecskeméten talál­kozhatott egy házaspár­ral, valamely fórum al­kalmával. akik Debrecze­ni József híveinek mond­ták magukat, amivel a még jelenlévő negyven ember haragját azonnal magukra is vonták. Ltób- biak egyöntetűen azt óhajtották, hogy az illető képviselő üljön át az MSZP-be vagy az SZDSZ-be. Miután most Debreczeni József ön­ként vállalta, hogy kilép a Fórumból, választhat nyugodtan pártot, ám például a keresztényde­mokratákat ezúton is fi­gyelmeztetni kívánom: vi­gyázzanak! (Vödrös) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom