Pest Megyi Hírlap, 1975. április (19. évfolyam, 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJA], EGYESÜLJETEK! XIX. ÉVFOLYAM, 71. SZÁM ARA 80 FILLÉR 1915. ÁPRILIS 2., SZERDA Az ezredik MSZBT-tagcsoport A MÁV Északi Jármű javítóban tartott nagygyűlésen felszólalt Beregovoj űrhajós vezérőrnagy is Kedden ünnepi nagygyűlésen vették fel az MSZBT ezredik tagcsoportját, a MÁV Északi Járműjavító üzemének kollek­tíváját. A kőbányai vállalatnál megtartott ünnepségen részt vett Nagy Mária, az MSZBT főtitkára, Szakali József, az MSZMP KB tagja, a X. kerü­leti pártbizottság első titkára, I. 1. Bagyul, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövetségének első titkára, továbbá a Szovjet— Magyar Baráti Társaság buda- pesten tartózkodó küldöttsé­gének tagjai. A magyar és a szovjet him­nusz hangjai után Nagy Mária, a baráti társaság főtitkára tar­tott ünnepi beszédet, majd ün­nepélyesen átadta az üzem kollektívájának az MSZBT tagcsoport megalakulásáról szóló oklevelet. Ezt követően G. Ty. Berego­voj űrhajós vezérőrnagy, az SZMBT-küldöttség tagja kö­szöntötte az ünnepi nagygyű­lés részvevőit. Küldöttségek érkeztek Budapestre a felszabadulás 30. évfordulójának ünnepségeire Felszabadulásunk 30. évfor­dulóját köszöntő ünnepségekre hétfőn és kedden több delegá­ció érkezett Budapestre a szo­cialista országokból. Hétfőn a késő délutáni órákban érkezett a fővárosba a román párt- és kormányküldöttség, Paul Ni- culescu-Mizilnek, a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Végrehaj­tó Bizottsága tagjának, az el­ső miniszter helyettesének, ok­tatás- és nevelésügyi minisz­ternek vezetésével. Kedden a SZOT elnökségé­nek meghívására 300 tagú szovjet szakszervezeti delegá­ció érkezett Budapestié, Vla- gyimtr Fjodorovics Bogatikov, a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsa titkárának vezetésével. A küldöttség tag­jai a Szovjetunió 42 területé­ről jöttek, köztük sokan részt vettek hazánk felszabadításá­ban, többen a szocialista mun­ka hősei, a legfelsőbb tanács tagjai. A vendégek tegnap dél­után a főváros nevezetességei­vel ismerkedtek. Kilencnapos látogatásuk programjában üzemlátogatások, szakmai ta­lálkozók szerepelnek. Tegnap Sz. P. Ivanov had­seregtábornok, a szovjet had­sereg felügyelője vezetésével katonai küldöttség érkezett Budapestre. A delegáció 21 tagja büszkélkedhet a Szov­jetunió Hőse kitüntető cím­mel. Az MSZBT meghívására I. felszabadító szovjet veteránok F. Kuc nyugalmazott vezérőr- 40 tagú küldöttsége érkezett nagynak, a Szovjet—Magyar hazánkba, mely ugyancsak Baráti Társaság elnökségi tag- részt vesz felszabadulásunk 30. jának vezetésével az egykori évfordulójának ünnepségein. Megérkeztek testvérmegyéink küldöttségei Djulgerov, a Bolgár Kommu­nista Párt Központi Bizottsá­gának tagja, a Szófia megyei pártbizottság első titkára, tag­jai: Sztamen Vaszov Szófia megye tanácselnök-helyettese, Radka Venkova, a Pirdop városi pártbizottság első tit­kára, Valentin Todorov, Ihti- man város ipari-mezőgazdasá­gi komplexumának elnöke és Kiril Panajotov, a Szófia me­gyei pártbizottság első titká­rának politikai munkatársa. A vendégek fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent dr. Bíró Ferenc, az MSZMP Pest megyei Bizott­ságának titkára, dr. Ádám Mihály, a Pest megyei pártbi­zottság osztályvezetője. Jelen volt Sztoio Sztanoev, a Bolgár Népköztársaság magyarorszá­gi nagykövete. A Suhl megyei delegáció vezetője: Hans Albrecht, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, tagjai: Kurt Rüdiger, a Suhl megyei pártbizottság titkára és Peter Kudale, a Suhl megyei pártbizottság po­litikai munkatársa. A vendégek fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent: Cservenka Ferencné és Arató András, a Pest megyei pártbizottság titkára. Jelen voltak Georg Folk, a Német Demokratikus Köztársaság bu­dapesti nagykövetségének kö- vetségi tanácsosa, dr. Win­fried Morgenstern, a nagykö­vetség másodtitkára. A testvérmegyei küldöttsé­gek kedden látogatást tettek a Pest megyei pártbizottságon, ma és a következő napokban Az omszki delegációval a repülőt éren. Balról jobbra: Var.zilij Va- részt vesznek Pest megye fel- S7.il je vies Nazarov, Cservenka FerencnÁ Anatoíij Propokevics Blohin szabadulást ünnepségein, 1S- (a delegáció vezetője), Nyiikolaj PetrovieiS Pirogov, a tolmács és dr. merkednek a megyével. Mondok Pál. Hazánk félszabadulásának ünnepén testvérmegyéink képviselői is részt vesznek. Az MSZMP Pest megyei Bi­zottsága és a Pest megyei Ta­nács meghívására Budapestre érkezett jiétfőn a szovjetunió- beli Omszk megye, kedden a Bolgár Népköztársaságból Szófia megye és az NDK-beli Suhl megye küldöttsége. Az Omszk megyei delegá­ció vezetője: Anatoíij Propo­kevics Blohin, az Omszk me­gyei Tanács elnöke, tagjai: Nyikolaj Petrovics Pirogov, a Muromcevszkiij járási tanács elnöke és Vaszilij Vasziljevics Nazarov esztergályos, a szo­cialista munka hőse. A vendégek fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent: Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságá­nak tagja, a Pest megyei Párt- bizottság első titkára és dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke. A bolgár testvérmegyei kül­döttség vezetője: Nyikolaj PHNOM PENH Lon No! elmenekült Lon Nol, a Phnom Penh-i rendszer vezetője kedd reggel eltávozott a kambodzsai fővá­rosból. Hírek szerint Indoné­ziában megszakítja útját, majd onnan „gyógykezelésre” az Egyesült Államokba repül. Lón Nollal együtt távozott Long Borét miniszterelnök és környezetének 27 tagja. (Kommentárunk a 2. olda­lon.) DEL-VIETNAM Felszabadult Da Nang és Qui Nhon Minh tábornok Thieu lemondását követeli A dél-vietnami hazafiak va­sárnap felszabadították a Sai­gontól 6(H) kilométerre észak­ra, a Dél-kínai-tenger partján fekvő Da Nang városát. Da Nangnak, Dél-Vietnam máso­dik legnagyobb városának el- estével a Dél-vietnami Köztár­saság ideiglenes forradalmi kormánya teljes mértékben ellenőrzése alá vonta Quang Nam tartományt. Saigonban kedden elismer­ték, hogy hétfőn este elesett Dél-Vietnam negyedik legna­gyobb városa, Qui Nhon és a tartomány kormányzója egy. amerikai hajón elmenekült. Duong Van Minh tábornok,' volt államfő, a Diem-rezsimet 1963-ban megdöntő államcsíny vezetője, kedden Thieu elnök azonnali lemondását követelte. (Kommentárunk a 2. olda­lon.) MUNKÁSNAGYGYULES MISKOLCON Felavatták a Lenin Kohászati Művek nemesacél-hengerművét A hazánk felszabadulásának 30. évfordulóját köszöntő ün­nepségek keretében avatták fel kedden Miskolcon az utób­bi évek egyik legnagyobb je­lentőségű új kohászati léte­sítményét, a Lenin Kohászati Művek nemesacél-hengermű­vét. Az avatóünnepségre — élén J. F. Karpovával, az OSZSZSZK Minisztertanácsa elnökhelyettesével, a Szovjet— Magyar Baráti Társaság alel- nökével — szovjet delegáció érkezett Miskolcra. Az ünnepségre érkező hazai és külföldi vendégeket, köztük dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari minisztert, dr. Bod­nár Ferencet, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagját, a Borsod megyei pártbizottság első titkárát, valamint dr. La­dányi Józsefet, a Borsod me­gyei, és Rózsa Kálmánt, a miskolci városi tanács elnökét Csépányi Sándor, a Lenin Ko­hászati Művek vezérigazgatója fogadta és tájékoztatta a több mint 200 éves nagyüzem törté­netéről, fejlődéséről, a tájé­koztató után a vendégek meg­tekintették az új nemesacél­hengerművet, amelynek üzem­csarnokában ezután a miskol­ci üzemek, vállalatok, intéz­mények több mint tizenötezer dolgozója részvételével mun­kásnagygyűlést tartottak. Dr. Bodnár Ferenc, a me­gyei pártbizottság első titkára üdvözölte a megjelenteket. Az ünnepi beszédet követően dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter mondott avatóbeszédet. — Az új hengermű — hang­súlyozta többek között a mi­niszter — népgazdasági szem­pontból is jelentős. Az itt gyártott nemesacél és ötvözött acél termékek hosszú távon kielégítik népgazdaságunk igé­nyeit. A termékek jó minősé­gűek, minden szempontból megfelelnek a korszerűségi követelményeknek. Az új hen­germű jelentős lépés abban az irányban is, hogy a Lenin Ko­hászati Művek hosszabb távon kohászatunk minőségi acél­gyártó központjává fejlődjék. Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari minisztertől az új üzemet Csépányi Sándor, a diósgyőri Lenin Kohászati Művek vezérigazgatója vette át a gyár munkáskollektívá­ja nevében. Ezt követően J. F. Karpova, az OSZSZSZK minisztertaná­csának elnökhelyettese, a Szovjet—Magyar Baráti Tár­saság alelnöke fejezte ki kö­szönetét a meghívásért és a lelkes, baráti fogadtatásért. Beszéde végeztével Lenint áb­rázoló képet ajándékozott a diósgyőri Lenin Kohászati Művek MSZBT-tagcsoportjá- nak. Az ünnepségen felszólalt Ernst Hoberg, az NDK-beli Emst Thälmann Művek ve­zérigazgatója, aki a szerelés során kialakult NDK—ma­gyar kapcsolatokat méltatta. Az ünnepség során dr. Hor­gos Gyula kohó- és gépipari miniszter kitüntetéseket adott át a hengermű építésében ki­magasló sikereket elért dol­gozóknak. Vörös Zászló Érdemrend a Zrínyi Katonai Akadémiának Negyedszázados kiemelke­dő oktató-nevelő munkájáért, a néphatalom, a szocialista építőmunka fegyveres védel­méből ráháruló kötelezettsé­gek eredményes teljesítéséért, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa Vörös Zászló Érdemrenddel tüntette ki a Zrínyi Miklós Katonai Aka­démiát. A magas kitüntetést kedden katonai ünnepségen vette át az akadémia állománya. Az ünnepségen részt vett Bor- bándi János, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, Czinege Lajos vezérezredes, honvé­delmi miniszter, dr. Molnár Endre, az MSZMP budapesti Munka Vörös Zászló Érdemrend egy miskolci és egy martfűi brigádnak A vasútvillaimosítással egy- időben, tizenhárom éve ala­kult meg az egykori „gőzösö­ket” vivő mozdonyvezetőkből Katona Lajos irányításával a miskolci MÁV Igazgatóság vontatási főnöksége, a Novem­ber 7. szocialista brigád. Kiváló eredményeikért, szo­cialista emberhez illő maga­tartásukért a brigád megkap­ta a Munika Vörös Zászló Ér­demrendjét. A magas kitün­tetést kedden a Miskolci Von­tatási Főnökségen rendezett munkásgyűlésen adta át Ka­tona Lajos brigádvezetőnek és a brigád tagjainak dr. Ábra­hám Kálmán, közlekedés- és postaügyi minisztériumi állam­Megemlékezések a Szovjetunióban MAGYAR KÜLDÖTTSÉG MOSZKVÁBAN bizottságának titkára, Trom­bitás Dezső miniszterhelyet­tes, az országgyűlés honvédel­mi bizottságának titkára, Papp Dezső, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának osztály­vezető-helyettese, s ott volt a magyar néphadsereg táborno­ki karának több tagja, a társ­fegyveres erők számos veze­tője. Jelen volt B. P. Ivanov vezérezredes, az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet déli hadseregcsoport parancsnoka, és V. K. And- rjuscsenko altábornagy, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői Főparancsnok­ságának magyarországi képvi­selője. titkár. Részt vett az ünnepsé­gen Szabó Antal, a vasutas- szakszervezet főtitkára és Szűcs Zoltán, a MÁV vezér­igazgató-helyettese. Kiemelkedő munkája elis­meréseként a Munka Vörös Zászló Érdemrenddel tüntették ki a martfűi Tisza Cipőgyár „Április 4.” szocialista brigád­ját. A tizenhárom tagú alsórész- szabász brigád több mint egy évtizeddel ezelőtt alakult, s a lelkes kollektíva azóta a ter­melőmunkában, a társadalmi aktivitásban egyaránt kitűnt. Néhány perces beszélgetés a megérkezés után a repülőtér várójá­ban. Dalról jobbra: Cservenka Ferencné, mellette a tolmácsnő, Arató A bolgár küldöttség érkezése. Balról jobbra: Radka Venkova, dr. András, Kurt Rödiger, Hans Albrecht, a delegáció vezetője és Peter Bíró Ferenc, Sztamen Vaszov, dr. Adám Mihály és a kép előterében Kudarc.1 jobbra: Nyikolaj Djulgerov, a küldöttség vezetője. Koppány György felvételei Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnökének vezetésé­vel hivatalos delegáció érke­zett kedden Moszkvába a ha­zánk felszabadulásának 30. évfordulójával kapcsolatos szovjetunióbeli ünnepségekre. A delegációval utazott Marjai József külügyminisztériumi államtitkár, valamint számos más magyar közéleti szemé­lyiség, író, művész. Dr. Orbán László kulturális miniszter, a kulturális napokra érkezett küldöttség vezetője már hétfő óta Moszkvában tartózkodik. A seremetyevói repülőtéren Apró Antalt és a magyar kül­döttség tagjait Pjotr Gyemi- csev, az SZKP Politikai Bi­zottságának póttagja, a Szov­jetunió kulturális minisztere, Nyikolaj Rogyionov szovjet külügyminiszter-helyettes, Nyírta Popova, a Szovjet Ba­ráti Társaságok Szövetsége el­nökségének elnöke, Pjotr Fe- doszejev, a Szovjet—Magyar Baráti Társaság elnöke és több más hivatalos személyi­ség fogadta. Pjotr GyeTnicsev kedden délután fogadta Apró Antalt, r''-' .fGvvf valamint a magyar küldött­ség tagjait. Az MSZBT és a kulturális delegáció vezetői és tagjai meleg hangú, baráti be­szélgetést folytattak a szovjet kulturális minisztériumban. A repülőtéri fogadtatáson, valamint a Pjotr Gyemicsev irodájában folytatott baráti eszmecserén jelen volt Ropni Gyula, hazánk moszkvai nagy­követe. . Gáspár Sándornak, a MSZMP Politikai Bizottság tagjának, a SZOT főtitkárána vezetésével szakszervezeti de legáció utazott kedden Be linbe, hogy részt vegyen He bért Warnke, a Német D: mokratikus Köztársaság Szál szervezet Szövetsége, i FDGB elhunyt elnöke temeti sén. A delegációt a Keleti p; lyaudvaron a SZOT-titkárs; képviselői és Georg Folk, i NDK budapesti nagykövet« gének tanácsosa búcsúztattí I

Next

/
Oldalképek
Tartalom