Pest Megyi Hírlap, 1974. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-23 / 170. szám

„Konténerbab" Nagykőrösre Kilenc kombájnnal az iskoláért A galgamácsi összefogás Termelőszövetkezet tagsága az évzáró közgyűlés elnöke beszá­molójában valószínűleg újra hallani fogja ezeket a számo­kat: „Szövetkezetünk az idén búzát 683, tavaszi árpát 40, őszi árpát 187, repcét 26, tritikálét 97 és mustárt 125 hektáron ter­mesztett.” Akkor már azt is pontosan fogják tudni, hogy melyik növényből mekkora ter­mésátlagot értek el. Mert ezt ma még csak sejteni, becsülni lehet. Most ezekben a napokban kemény munka folyik a gazda­ság földjein. Vasárnap kora reggeltől ki­lenc SZK—4-es kombájn váaja a búzát, tizennégy vontató es négy pótkocsis teherautó szál­lítja a terményt a terményfor- galmi vállalat aszódi központi telepére, a helyi átvevőtelepre, s ha azok sem győznék a fo­gadást — saját kombájnszérű­jük is enyhít valamit a gondo­kon. A szalma lehúzását két MTZ traktorral, a tarlóhántást pe­dig a D—4K-val vontatott diszktillerekkel végzik. Természetes, hogy az aratás­nál található a gazdaság egész vezetősége. Annál is inkább, mert ma Galgamácsán kom­munista műszakot tartanak. A vasárnapi keresetüket a köz­ségben épülő új iskola létesí­tési költségeihez ajánlották jel a szövetkezet tagjai. — Erre a célra szövetkeze­tünk összesen százezer forint értékben járul hozzá —mond­ja Pintér András elnök, majd hozzáteszi, hogy az iskolaépí­tést más módon is segítik, pél­dául építőanyag-szállítást is vállaltak. Mindezt társadalmi munkával. Az egyik SZK—4 nyergében pörgekalapos fiatalember ült. — Medveczki József, hon­véd — mutat rá az elnök. — Tudja, kevés ilyen jó kombáj- nosunk van, mint Jóska. Kü­lönben szerelő, de aratáskor minden évben gépre ül. Az idén is nagyon hiányzott volna. Csak köszönet érte, hogy pa­rancsnokai — kérésünkre — hosszabb szabadságra hazaen­gedték. De nemcsak az aratók dol­goznak. Egy komplex brigád a zöldbab betakarítását végzi: 60 hektáron termesztik ezt a nö­vényt. — Vasárnapig a terület har­mincöt százalékáról takarítot­tuk be a babot — tájékozta­tott Mózer István főagronó- mus. Négy szakaszban vetettük el, így az érési idők 10—12 na­pi különbséggel következnek, ami a betakarítást megköny- nyíti. A babtermesztéssel kapcso­latosan gépvásárlásra harminc százalék támogatást kaptak a Nagykőrösi Konzervgyártól, amellyel a termelési szerződést kötték. Az átadott bab mázsá­ja után ötven fillért kapnak gépamortizációra, a növényvé­delmi munkák elvégzéséért, ha húsz mázsán felüli holdankénti átlagot érnek el, 400 forintot kapnak hektáronként. így ter­mészetesen jól jött, hogy a már betakarított Favorit bab 30 mázsát adott holdanként. — A zöldbab felszedését egy FZB típusú géppel oldjuk meg — mondja Kurucz József ker­tészeti ágazatvezető. A gépről pótkocsiba, abból már a táblán egy pótkocsis IFA teherautóra kerül a bab. A kocsin konté­I. ÉVFOLYAM, 45. SZÁM 1974. JÚLIUS 23., KEDD PULP VERESEGYHAZROL Barackszüret idején Íme három a kilenc kombájnból. Arról persze ők már nem tehet­nek, hogy délig tartott a vasárnapi aratás, így a kommunista mű­szak is. Kora délután ugyanis Galgamácsát is elérte a kiadós esőzés. hogy napok óta hét közben és vasárnap délután is folyik a feldolgozás. így aki csak te­heti, most is itt van, még a gyerekek is besegítenek, hétköznapokon pedig 35—40 munkásra gyarapszik a bri­gád. Állandó munkaalkalom ez az asszonyoknak. — Nem kell Pestre járnunk dolgozni, hiszen itt egész év­ben van munkánk, mondják az asszonyok; név szerint Nagy Jánosné és Seres Pálné. Mindketten nyolc éve dolgoz­nak itt. A kerese- tűk? Éves átlag- |gggraB|i9 ban megvan a ha- vi ezernyolcszáz, a gyümölcsszezon- *^**®i5Í ban háromezer fö­,é is me8y> tó1*311 kevesebb. : , Minden máso­dik szombatjuk és a vasárnap dál- előttjük szabad. Ezen a vasárna­pon jó „termés”, kiadás barackszü­ret volt: közel 200 mázsa sárgaba­rackot fogadott a telep. Húsz asszony BffiBgsj vasárnap délutáni programját több- ®||||1 nyíre nem a csa- fUjjjl Iád vagy a jó té- afgpl véműsor szabja meg. Legjobb eset- ben táskarádiót ||||||| hallgatnak, vagy H| éppen a héten flUjfl történt eseménye- hH két beszélik meg a „szomszéddal” — SÉSSill munka közben! Egy nagy, fedett ÉSl szín alatt, íádóíc rengetegében ül­nek. A jó zamatot ár; sárgabarackot magvazzák. A gödöllői ÁFÉSZ veres- egyházi felvásárló telepén já­runk — vasárnap délután —, ahol most is szorgos munka folyik. Kinn, a telep udvarán gyü­mölccsel megrakott kéziko­csik, lovas kocsik és személy­autók sora araszol egyet- egyet a mérlegelő hely felé, ahol Hajdi Józsefné telepve­zető fogadja, mérlegeli, köny­veli a rakományokat. Far­kas János telepvezető­helyettes pedig — mert itt mindenkit sürget az idő —, gyakorlott „kidobólegény” módjára rakja, dobja, haji- gálja serényen a barackkal te­li ládákat: kézikocsiról le, mérlegre fel. — A termelőktől beérke­ző elsőosztályú baracknak ilétfőn reggel már a budapesti piacokra, üzletekbe kell ke­rülni — mondja Hajdiné. — A ZÖLDÉRT-Vállalattal van szerződése szövetkeztünknek a piacképes gyümölcs átvéte­lére. Este hatra megérkez­nek a Nagyyásártelev teher­gépkocsijai a barackért. — Az idén különösen jó a termés sárgabarackból, amely­nek nagy része viszont kon- zervminőségű árut ad — ve­szi át a szót Egri László, a telepvezető másik helyettese. Nagy a felvásárlókörzet: Ve­resegyház; Erdőkertes, Cso­rnád, Őrbottyán, Vácrátót, Gal- gamácsa és Kisnémedi tarto­zik hozzánk, de olykor még Vácról is hoznak gyümölcsöt, amelyet a Dunakeszi Kon­zervgyár vesz át tőlünk, ám az előfeldolgozás itt történik. Barackpulp készül belőle, vagyis az asszonyok felezik, magvazzák a barackot, ami végül kétszáz literes fahor­dóba téve. tartósító szerrel ke­zelve várja az elszállítást. Ezekben a napokban any- nyi a beérkező sárgabarack, Zöldbabszedés a domb aljában. Ütban a mérlegelő leié Mintha nem is vasárnap lenne! Kovács László felvételei . Indulhat a zöldbabszáHitmány. Az utolsó konténer Is felkerül a pótkocsira. Kovács László felvételei REGI DALOK AZ EGYETEMEN • • Öregek napja — harmadszor nerládák vannak, így a célállo­máson — a Nagykőrösi Kon­zervgyár abonyi előkészítő te­lepén — emelővillás targoncák percek alatt lerakják a 70—75 mázsás szállítmányt. parkosítás, gépesített rakodás Csatlakoztak a tangazdaság fiataljai ÖTVEN TÁRSADALMI MUNKAÓRA A Hazafias Népfront gödöllői városi bizottsága, a nőbi­zottság, valamint a városi tanács szombaton immár harmad­ízben rendezte meg Gödöllőn az öregek napját. Nemcsak a mostani, hanem a korábbi években szervezett hasonló ren­dezvények sikerei is azt „követelik”, hogy — hacsak máris nem nevezhető annak — az öregek napja legyen hagyomány a városban. Több mint százan gyülekeztek szombaton délután a mo­zi-iskola néven ismert műemléképület emeletén, a helytör­téneti szobában. Több mint százan, mind-mind idős embe­rek, akik néhány kivételtől eltekintve már visszavonultak a munkától, mint például Csongrádi János, aki mint a kertvá­rosi körzet tanácstagja végzett hosszú esztendőkön át ered­ményes munkát. De a többiek is Gödöllőért dolgoztak, mun­kálkodtak sole éven keresztül. Persze van ellenpélda is, Hu­nyadi József, aki közel 80 éves, de még ma is aktív része­se és dolgozója a város közéletének. Az idős emberek nagy érdeklődéssel nézték végig a helytörténeti szoba gazdag és értékes gyűjteményét, majd autóbuszra szálltak és városnéző körútra indultak. Megnéz­ték Gödöllő régi és új arcát, a műemlékeket, az új lakótele­peket ... Az öregek napjának programja késő délután az Agrár- tudományi Egyetem régi könyvtárhelyiségében folytatódott, ahol megjelent Méray Tibor, a városi pártbizottság titkára is, s ott voltak a Hazafias Népfront városi bizottságának legfia­talabb aktivistái is. A vendégeket Gányi Zoltán, a városi tanács elnökhe­lyettese köszöntötte, majd kezdetét vette az öregek tetszését maradéktalanul elnyerő műsor, amelyben a Fővárosi Ope­rettszínház három művésze: Németh Marika, Marik Péter és Bíró Attila lépett fel. Talán mondani sem kell, hogy a mű­sorban elhangzott legfiatalabb dal is csaknem 30 éves volt. meg az állategészségügyi teen­dők ellátását. Vállalásukban külön is kitérnek a fenyőha­raszti fiatalok arra a még' megoldásra váró feladatra, amit a terület részére érkező vagonszállítmányok magas fekbére jelent a tangazdaság számára. Ennek megoldására felajánlották, hogy ugyancsak gépesítéssel igyekeznek meg­oldani a termények be- és ki­rakodását. A nagygombosi terület gép­műhelyének ifjúsági brigádja vállalta, hogy a nagygombosi óvodások részére — a helyi városi tanács által biztosított anyagokat felhasználva —, tár­sadalmi munkában gyermek- játékokat: hintákat, játszóté­ri labirintusokat készítenek. Vállalták a nagygombosiak azt is, hogy parkosítják az óvoda környékét. Az ATE tangazdaságának kartali fiataljai — a gépmű­hely dolgozói — vállalták, hogy kommunista műszako­kat szerveznek, amelyek so­rán társadalmi munkában megoldják a kartali óvoda bő­vítését, illetve a község ké­szülő ifjúsági parkjának épí­tését. A gödöllői terület rákoshe­gyi telepének ifjúsági szocia­lista brigádja a XI. pártkong­resszus és a felszabadulásunk 30. évfordulója tiszteletére vállalta, hogy az idei év során telepítésre kerülő 400 ezer broy- ler naposcsibénél az elhullás! arány nem haladja meg a 2 százalékot. A gödöllői javító- műhely ifjúsági szocialista brigádjának fiataljai pedig azt ajánlották fel, hogy a munka­helyük környékén épülő kis­lakásokon 50 óra társadalmi munkát végeznek. B. P. A Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetem Tangazdaságá­nak KISZ-csúcsvezetősége a közelgő XI. pártkongresszus és hazánk felszabadulásának 30. évfordulója méltó megün­neplésének tiszteletére nem­régiben felhívással fordult a tangazdaság területén dolgozó KISZ-tagokhoz, és KISZ-en kívüli fiatalokhoz. A versenyfelhívás nyomán 15 ifjúsági szocialista brigád alakult a tangazdaság külön­böző területein, így Gödöllőn hét, Fenyőharaszton hat, Kar­talon és Nagygomboson egy- egy. A felhívás egyébként cé­lul tűzte ki a fiatalok elé a „Kiváló Ifjú Mezőgazdasági dolgozó” cím elérését, amely kitüntetés elnyeréséért 203 tangazdasági fiatal tett válla­lást. A kongresszusi verseny­mozgalom — amely egyébként a gazdaság valamennyi 30 éven aluli dolgozóját tömö­ríti — felajánlásai között 12 fiatal küzd a „Kiváló Ifjú Mérnök”, ugyancsak ennyi a „Kiváló Ifjú Szakmunkás” és kilenc fiatal a „Kiváló Ifjú Technikus” cím elnyeréséért. A Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetem Tangazdaságá­nak fiataljai, akik — mint az a fenti számokból kitűnik — komolyan veszik e két rangos politikai esemény tiszteletére tett felajánlásokat, minden­napi munkájukat is ennek je­gyében végzik. A fenyőha­raszti munkaterület fiataljai vállalták például, hogy ifjú­sági brigádjaik megtervezik és a gyakorlatban is megvalósít­ják a zsákolás műveletének teljes automatizálását. Az ot­tani fiatalok elhatározták emellett azt is, hogy munka­helyükön gépesítéssel oldják jólesik egy kis pihenés — és persze egy Winkler Csaba felvételei A -Városnézés közben kis visszaemlékezés is. Ahol a program kezdődött: a helytörténeti szoba. A kép jobb •ldalan Heltai Miklós tanár, a tniniműzeum „szülőatyja’’. A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA :mm %

Next

/
Oldalképek
Tartalom