Pest Megyei Hírlap, 1967. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1967-06-14 / 138. szám

A PEST MEGYEI HlftlAP KÜLÖNKIADÁSA XI. ÉVFOLYAM, 137. SZÁM 1967. JÚNIUS 14., SZERDA Van munka bőven, csak győzzék Megnyílt a Gépjavító és Faipari Ktsz dukkozóműhelye A Szolnoki úton kész és félkész gépek sorakoznak az utcán. Egyelőre így kell megoldani épület híjáin a tá­rolást. Igaz, már épülnek az új raktárak, műhelyek, de az építkezés gyorsabb tem­póban is folyhatna. Bent az irodában, Pomázi Kálmán elnök asztalán, ezüst kupa áll. Örömmel újságolja, hogy a megyei versenyben a második helyet érte el a szö­vetkezet. A céljuk ugyan az volt, hogy birtokosai legyenek a — „kiváló kisipari szövetke­zetnek”, de ez nem sikerült. Talán az idén sikerül. Tovább megyek Bartha Ist­ván műhelyébe. A műhely zsúfolt. Nevetve mondja, hogy a zsúfoltság nem kelle­mes, — de örülnek, ha sok a munka, mert akkor sok a pénz is! — A mi profilunk lett a lúgoshámozó, a futószalagok készítése. Most persze má­son dolgozunk, hat darab babszeletelő gé­pet kell elkészíteni még a szezonig. Emellett zsákberakó gépeket is készítünk. A péceli műhelyben a kala­pácsos daráló utolsó fordu­latpróbáját végzik. — Most fejeztük be a két nagy teljesítményű lemezvá­gókat A forgácsolóműhelybe épp most érkezett egy E—400- as esztergapad. Ezzel lényegesen könnyítőnk evakuáló gép szerelését, már a munkáinkon. Egy légi mű­helyt átalakítottunk dukko- zá&ra. Eddig ezt a munkát az udvaron végezték a szö­vetkezet dolgozói. Most vég­tő az egyik műhelyben ért re korszerű körülmények kö- utol. Ö sem tétlenkedik, zött dolgozhatnak. csak a festés és a szállítás van hátra — mondja a részlegve­zető. Bálint Pál műszaki veze­majdnem mindennap szállí­tanak valamit, hiszen közel háromszáznyolcvan fajta gé­pet, alkatrészt, berendezést készít a szövetkezet. — Hogy miként van biz­tosítva a munka folyamatos­sága? Az idén már könnyebb — mondja. Üj gépeket ka­puink. Állványos fúrógépet, — Munka van bőven. Négy karambolozott kocsi várja, hogy ismét használható álla­potba kalapálják. Hírünk jó, mert hisz a hozzánk hozzák a gépkocsikat Egertől Pécsig, Soprontól Debrecenig. Szóval van munka. Csak győzzék. —tóth— Terv vagy kiszolgálás? Sok panasz érkezik szer­kesztőségünkhöz, hogy bizo­nyos áruknál —, például az élelmiszernél, ruhaanyagoknál —, ha nem a „megfelelő” mennyiséget kéri a vevő, rög­tön ezt a választ kapja a ke­reskedőtől. — Nekünk ezt is el kell ad­ná. Különösen a méteráruknál adódik sokszor ez a helyzet. Ha valaki kevesebb anyagot kér, először ezt kell hallania: — Megnézem, mennyi ma­rad, mert különben nem tel­jesítjük a tervet. Legutóbb magam is egy méter fehér vásznat kértem. Udvariasan elém tették, de az eladó rögtön közölte: — Megnézem, mennyi ma­rad, el tudom-e utána adni. Csak azután tudom megmon­dani, hogy adhatok-e egy mé­tert. Nekem szerencsém volt. Mi­után kijöttem az üzletből, ar­ra gondoltam, hogy a többi vásárlóval együtt vajon mi kö­zöm van ahhoz, hogy a keres­Felhlvja az Áramszolgáltató Vállalat a lakosság figyelmét arra, hogy 1967. június 25-én, reggel 6 órától du. 15 óráig az alábbi utcáikban áramszünetet tartunk. Ady E. u., Sallai I. u. eleje, Ságvári u. eleje, Eötvös K. u. eleje., Adám L. u. eleje., Kecskeméti u. eleje. Kálvin tér. Kustár u.. Tündér, u.. Csillag u., Kölesei u.. Arany János u. eleje. Búvár u.. Berzsenyi u.. Eper u.. Sas u., Dankó P. u., Dévai u. Felhívja az Áramszolgáltató Vállalat a lakosság figyelmét arra. hogy 1967. június 25-én reggel 6 órától du. 15 óráig az alant felsorolt utcákban áram­szünetet tart. Béke u. eleje. Május 1. u., Apsolon S. u.. Új­világ u., Németh I. u.. Örkényi u. vége. Szőlő u., Zalán u.. Lan­tos u.. Regös u.. Hunyadi u.. Ki­nizsi u., Bethlen u., Mátyás u., Zápor u.. Kossuth L. u.,a Mizsel u.-tól a Kiss E. u.-ig. Tabán u.. Pásztor u.. Bárány u.. Mészáros I. u., Aulich u., Schweidel u., Knézich u., Pöltenberg u.. Nagy S. u., Kiss E. u., Csipvári u., Honvéd u.. Kuruc u., Labanc u., Bástya u., Tormás u.. Pipa u.. Teleki u.. Tüzér u , Bolgár u.. Gombai u.. Csonka u.. Kisfalud! u.. Csokonai u.. Bocskai u.. Tí­már u.. Petőfi u., Bolgár u.-től a Kalocsa B. u.-ig. Bajcsy-Zs. u.. Koszorú u.. Nádor u.. Szegfű u., Mizsel u. vége. Köszönetünket.felezzük ki ro­konainknak. ismerőseinknek. a Ládagyár dolgozóinak, akik fe­lejthetetlen jó férjem és édes­apánk Halasi István temetésén jelen voltaik, sírjára a megemlé­kezés koszorúit és virágait tet­ték, fájdalmunkban velünk együtt éreztek, özv. Halasi Ist­vánná és gyermekei. kedő el tudja-e adni az árut vagy sem, amikor nekem csak egy méter anyagra van szük­ségem? Ha egyedi esetről lenne szó, fel se vetném. De azt hiszem, ideje lenne, ha a■ kereskedők végre fölhagynának ezzel a szokással, mert hiszen a ve­vőt, aki azért tér be a boltba, hogy vásároljon, édeskeveset érdeklik a bolt belső dolgai, sőt azok a felsőbb, bizalmas utasítások sem. (Ilyen utasítást egyébként egyetlen felsőbb szerv sem adott ki.) A vevőt kizárólag az érdekli, hogy ta­lál-e megfelelő árut és hogy azt szívesen ajánlják még ak­kor is, ha csak fél méterről van szó. Hasonló a helyzet az élel­miszernél is, ahol a kért meny- ny iségnél sokszor vagy többet kell vennie, vagy pedig ott kell hagynia az árut — son­kát, felvágottat —, mert a ke­reskedő nem hajlandó a kért mennyiséget kiadni —, ha már kevés van belőle, mondván, neki nem maradhat a nyakán a maradék. A kereskedelem­ben —, még a szocialista ke­reskedelemben is —, van rizi­kó, és túl vagyunk már azon, hogy veszi vagy nem veszi, nincs más. (t. p.) Olvasónk kérése Váltsák be az ígéretet! Az Angyal utcai lakók ne­vében azzal a kéréssel fordult Bakai Józsefné szerkesztősé­günkhöz, hogy segítsük őket abban, hogy járdájuk mielőbb felépüljön. Tavaly két ízben is foglalkoztunk panaszukkal, akkor Ígéretet tett a városi ta­nács építési osztálya, hogy a járda készítéséhez anyagot ad az utca lakóinak. Bakai József - né kérése az, hogy váltsa vég­re valóra ígéretét a városi ta­nács illetékes osztálya. Szamóca, szamóca... A konzerv IV-es teljes üzemben Kevés a nyersáru Csáki Lászlót, a Konzerv IV-es üzem — a savanyító — műszakvezetőjét kerestem fel. A savanyító jelenleg szamóca feldolgozásával foglalkozik. Á sok fehér köpenyes asszony és leány között tudom meg, hogy napi száznyolcvan-kétszáz mázsa nyersanyag kerül fel­dolgozásra. Ehhez a mennyi­séghez egy-egy műszak hat- van-hetven mázsával járul hozzá. A szezon a múlt hét pénte­kén kezdődött, azóta zavarta­lan az üzemelés. Míg a sza­szonyokhoz kerül az áru, akik kézzel csumá-zzák, válogatják a szamócát. Rögtön a csumá- zás után dobozokba rakják az egészséges, válogatott szeme­ket, majd a sterilizáló kádak­ban sterilizálják a forró, cuk­ros lével töltött dobozokat. Bizonyos idő elteltével rako­dólapra rakják a dobozokat, és a raktárba szállítják. A nem egészen hibátlan gyümölcsöt dzsem-alapanyag­nak és velőnek dolgozzák fel. A műszakonkénti hatvan- hetven mázsás termelést biz­móca befőttként, dzsem és ve- tosító munkát száztagú fel­lő formájában hagyja el az nőtt dolgozó gárda és körül- üzemet, addig hosszú folya- belül tizennyolc-húsz fiatal- matokon megy keresztül. Elő- korú végzi. Különösen kitű- ször is a vibrációs megoldás- a „Gagarin" szocialista, sál működő mosógépbe kerül záróbrigád, amelynek Horváth az ízes gyümölcs. A rázás, vib- Dénesné a vezetője. Ök száz- rálás során a szamócák egy- tíz-szózhúsz százalékot teljesí- máshoz súrolódnak, és ennek fenek átlagban. Nyáron még a következményeképpen kifo- száznegyven százalék sem rit- gástalanul tiszta gyümölcs náluk — jegyezte meg hagyja el a gépet. Pozsgai Istvánná, az üzem je­Innen ismét egy vízzel telt lenlegi csoportvezetője, kádba kerül. Ezek után az asz- — m — LÁDAJAVÍTÁS Foto: Gábor Autóvizsgáztatás — pénteken A ceglédi köziek edésrendé- szct gépjármfinyilvántartó hi­vatalában május 1. óta meg­változott a félfogadás napja. A gépjárműnyilvántartást csak kedden és pénteken végzik, reggel kilenc órától délután négy óráig. A gépkocsivizsgáztatás idő­pontja nem változott — to­vábbra is pénteken délelőtt tartják. Csak röviden Üsző tanfolyam A szünidő beköszöntővel a strandfürdőn az iskolások szá­mára úszótanfolyamot szer­veztek. A tanítás reggel hét órától kilenc óráig tart. ★ Üj út A Magyar és a Patay utcá­ban megkezdték az útépítést. Mintegy másfél millió forintba kerül a két utca megépítése, portalanítása. ★ Katalógus A városi tanács legutóbbi végrehajtó bizottsági ülésén hatezer forintot szavaztak meg az Arany János Emlék­múzeum katalógusának elké­szítésére. SPORT LABDARÚGÁS Közepes játék — gólzáporos győzelem Építők—Dánszentmiklós 8:2 (4:1). Nagyikőrös, 200 néző. Vezet­te: Sándor, Balogh. Építők: Lévai — Kristóf, Gulyás II, Orsányi, Pallagi, Vicsák, Tóth, Gulyás I, Tol­nai, Bakonyi, Bata. A vendégek megszerezték a vezetést, de ezután mindjob­ban belelendült az Építők és egymás után érte el góljait. Szünet után kissé visszaesett a csapat, és a vendégek szépí­tettek. A gól felrázta az Építő­ket és ismét gördülékenyebbek lettek a támadások, ami meg­hozta az eredményt. A mér­kőzés végén a vendégek sport­szerűtlen jeleneteket rendez­tek. Két játékosukat a játékve­zető kiállította. Góllövők: Bakonyi 2, Bata, Tolnai, Gulyás I és Gulyás II (tizenegyesből) Vilcsák. Jók: Lévai, Kristóf, Tóth, Gulyás I, Tolnai, Bakonyi. Építők ifi—Dánszentmiklós ifi 5:0 (3:0) Építők: Pólyák (Kovács) — Horváth II, Tomona, Tömöskö- zi, Szántai, Oláh, Érki (Balogh, Todola), Horváth II, Gyulai, Kovács (Pólyák), Scheibert (Erki). A technikásabb Építők ifi megérdemelten győzött a szét- esően és erőtlenül játszó ven­dégekkel szemben. Kovács ti­zenegyest hibázott. Góllövők: Kovács, Gyulai 2, Szántai, Horváth 1. Jók: Horváth II, Szántai, Erki, Horváth I, Gyulai. P. T. A konzervgyárban, minden esztendőben megrendezik az üzemek közötti labdarúgó-baj­nokságot. Az idei bajnokság a következő eredményekkel zá­VÁSÁR Vasárnap állat- és kirakodó­vásár lesz a vásártéren. GEPSZEMLE A gépjavító állomáson a szakemberek ma és csütörtö­kön a szokásos, aratás előtti gépszemlét tartják. MIT LÁTUNK MA A MOZIBAN? ^ Drága John. Egy nap és egy í éjszaka. Szélesvásznú svéd ^ film. Csak 18 éven felüliek lá- i fogathatják. % Kísérőműsor: Magyar hír- ^ adó. § Előadás kezdete: fél 6 és 8 S órakor. A konzervgyárban, minden esztendőben megrendezik az üzemek közötti labdarúgó-baj­nokságot. Az idei bajnokság a következő eredményekkel zá­rult. Konzerv I—Gépüzem 4:1 Konzerv I—Raktár 3:2 Szakközépiskola— II. telep 4:1 Sza kközépiskola— Konzerv III 1:1 Szakiközépiskola— Doboz üzem 1:0 Szakközépiskola— Építők 10:2 Dobozüzem—Qépüzem 3:1 Konzerv III—Raktár 4:2 Konzerv III—Építők 5:2 II. telep—Raktár 6:1 II. telep—Építők 7:2 Asztalitenisz egyéni eredmé­nyei: 1. Pörge György, 2. Re* szeli Ambrus, 3. Csikós József, 4 Hidvégi Pál. Sakk: 1. Nagy Imre, 2. Ko­vács István, 3. Faluhelyi Jó­zsef, 4. Gábor Gyula. Tizek bajnoksága: 1. Reszeli Ambrus, 2. Pörge György, 3. Nagy Imre. — m — Soha életében nem járt bíróságon. Sem mint alperes, sem mint felperes. Vádlott sem volt, de tanú sem. Ezért iz­zadt meg, amikor megkapta az idézést. — Lopás! — olvasta két szótagra bontva a szót. Aztán lehaj­totta fejét, mert érez­te, hogy bűnös. Az erdész falopáson ér­te. Semmilyen kö­nyörgésre sem volt hajlandó elengedni a szívtelen ember. Pe­dig visszacipelte a két hasáb fát a tisz­tásra. Odatette a ka- licka tetejére, ahon­nan levette. Arra egy kicsit megnyugodott, hogy csak három hétre idézték. Délután fél háromkor. De minél közelebb sejtette az időpontot, annál nyugtalanabb, ide­gesebb lett. Az isme­rősök is fokozták Az emberevő nyugtalanságát. Nagy szakértelemmel ír­ták le a tárgyalás menetét. A szabály­sértési előadó rette­netes kérdéseit. Szú­rós tekintetét, amely- lyel a szabálysértők leikébe akart bele­kukkantani. — Eszi az embert! — mondotta az egyik. — Jaj, csak elé ne kerüljön az ember­fia — nyöszörgőit a másik. Éjszakánként arra riadt fel, hogy ott áll a tárgyalóteremben és a kemény tekinte­tű ember az ő sorsá­ról dönt. — Lehet abból még elzárás is, öcsém! — sóhajtozott az öreg Sabra. — Nincsen neked annyi szerencséd, hogy csak pénzbírsá­got paskoljanak rád — sóhajtozott a má­sik. — A pénzbírság szerencse? No, bi­zony. Amikor még így is nehéz beoszta­ni a fizetést. Az a keménytekintetű em­ber pedig még ebből a kicsiből is le akar­na csípni. Szörnyű embernek vélte. Valahányszor lehunyta szemét és maga elé képzelte, mindig megremegett a súlyos bírságtól. Kikutatta a lakcí­mét. Szombaton dél­után odaóvkodott a környékre. Jól körül­nézte a házat, aztán a vaskerítés felé ka­nyarodott. Megtá­maszkodott az egy vasoszlopnál és a fák között kukucskált a kertbe. Könnyű nadrág­ban, mezítlábas szandálban, szellős nyári ingben látta a férfit. Halkan dúdolt. Felesége nyugágy­ban ringatta magát. Göndörhajú kis lány cincogott az édesap­jával. A férfi kétszer is megismételte a dalt, majd felkapta a kislányt. Nagy kaca­gások közben cipelte körül a kertben. Közben mindketten hangosan nevettek. Hosszan elnézte őket. Egyre jobban tetszett neki a csa­ládi jelenet. Amikor elindult, kétszer is visszatekintett, örömmel suttogta maga elé. — Olyan aztán nincs, hogy ez a bíró emberevő legyen. És nyugodtan in­dult el hétfőn dél­után a szabálysértési tárgyalásra. si gyan mar kaptunk, amely­en a szikvízüzem megmagya- ázta a bizonyítványát. Bírá­ltunkra minden esetben az olt a válasz, hogy nem pisz- osak az üvegek, a panasz lapja nyilván rosszindulatú kadékoskodás. Ismételten kérjük, tehát a áros lakói nevében, hogy kel- 5en tisztítsák a szódásüve- ekét, mert az utóbbi időben smét piszkos és büdös a szó­davíz. Nem kívánjuk ecsetelni nnek következményeit, csak szikvízüzemen túl elsősor­ban a városi népi ellenőrző bi- ottságnak, és a városi tanács gészségügyi osztályának .jánljuk szíves figyelmébe ezt i szódavíz dolgot. Hathatósan intézkedjenek, wgy ne kelljen negyedéven­ként ezzel a problémával fog- alko zni! Többször irtunk róla, telje- u sen eredménytelenül. Választ b ri A szikvízüzem figyelmébe Ismét a higiéniáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom